Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-12-14

Sammanträde 2010-12-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

5 Villkorsändring av hyresavtal med Regeringskansliet på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset

6 Lokaler med självkostnadshyra. Svar på skrivelse från Martin Michel (MP) och Yildiz Kafkas (MP)

7 Revisionsrapport nr 2/2010, hållbar energianvändning. Svar på remiss

8 Återställande efter brandskada, fastigheten Akalla 4:1 Spånga by. Reviderat genomförandebeslut

9 Uppsägning av Getryggens koloniavtal i samband med försäljning

10 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att

tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 20 december 2010 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 30 november 2010 och den 14 december 2010 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-01-28 – 2010-11-18 enligt förteckning från den 26 november 2010 anmäls.

§4 Nedskrivning av utestående fordringar 2010

Dnr 2.5.3-570/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av fordran om totalt 346 733 kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§5 Villkorsändring av hyresavtal med Regeringskansliet på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Genomförandebeslut

Dnr1.6-569/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner villkorsändringen av kallhyran från 5970000 kronor/år till ca 6400000 kronor/år för Regeringskansliet på fastigheten Skansen 23. Övriga villkor lika. Avtalstiden är 2011-10-01--2014-09-30.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Lokaler med självkostnadshyra. Svar på skrivelse från Martin Michel (MP) och Yildiz Kafkas (MP)

Dnr1.6-462/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelse från Martin Michel (MP) och Yildiz Kafkas (MP) angående lokaler med självkostnadshyror.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§7 Revisionsrapport nr 2/2010, hållbar energianvändning. Svar på remiss

Dnr 1.6-541/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 november2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Yvonne Fernell Ingelström m.fl.(M) enligt följande:

Stockholms stad har ett ambitiöst mål om att sänka energiförbrukningen och satsar 205 miljoner kronor på att energieffektivisera sina egna fastigheter. Att fastighetsnämnden inte når delmålet om energianvändning i stadens egna byggnader till 2011 är inte tillfredställande och något som kontoret måste arbeta intensivt med. Det finns flera brister som måste rättas till så att staden kan leva upp till sina högt ställda miljömål. Det är viktigt att fastighetskontorets arbete med att skapa bättre övervakning, mätning och uppföljning av energianvändning intensifieras. Enligt kontorets strategi för energieffektivisering ska incitament skapas för hyresgästen att minska energianvändningen. Enligt strategin ska verksamhetsel separeras från fastighetsel i alla kontorets byggnader större än 500 kvm BRA och möjligheten att installera separat mätning för hyresgästerna ska ses över. Det är av största vikt att det i alla lägen finns tydliga drivkrafter både för kontoret och för hyresgäster att hushålla med energiförbrukning, vilket fallet inte är idag.

Fastighetskontoret bör öka sitt arbete med komma till rätta med de brister revisionen pekar på vad avser övervakning, mätning och uppföljning av energianvändningen, samt skyndsamt återkomma till nämnden med hur arbetet fortlöper.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi beklagar att fastighetsnämnden enligt revisionsrapporten inte har tillfredställande styrning och kontroll av arbetet med energieffektivisering. Oppositionen har pekat på dessa brister sedan 2007. Nämnden arbetar med förbättringar men på grund av förseningar som den politiska ledningen i staden själv är skyldig till har arbetet uteblivit och kraftigt försenats. 2009 skulle energianvändningen inom fastighetsdriften minska med 5% enligt de egna energi- och klimatmål. Minskningen uteblev.

Under 2011 tillkommer ett antal stora bad- och idrottsanläggningar som slukar mycket energi. Dessa bör omgående inventeras och energideklareras om detta inte redan är gjort. Därefter bör energieffektiviseringar genomföras så snart som möjligt. Dessa anläggningar har ofta mycket stora tak som efter tilläggsisolering kan vara lämpliga att använda för solpaneler och /eller solcellsanläggningar.

Kontoret anser att staden (vi läser den moderatledda alliansen), måste ställa krav på hur stadens byggnadsförvaltande nämnder och styrelser ska övervaka, mäta och följa upp energianvändningen för att komma till rätta med energianvändningen för att rätta till bristerna. Nödvändiga investeringar för detta arbete 2007-2009 gick i stället till skattesänkningar till i första hand alliansens egna väljargrupper.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Miljöpartiet har budgeterat 100 mnkr varje år, 3 år framåt mer än alliansen gjort för att snabbt komma igång med ett genomgripande energieffektiviseringsprogram som skulle sparat skattebetalarna minst 30 mnkr per år i minskade energikostnader.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (KD) instämmer i Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP) och Yvonne Fernell Ingelströms m.fl. (M) särskilda uttalande.

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande.

§8 Återställande efter brandskada, fastigheten Akalla 4:1 Spånga by. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-301/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra återställandet av brandskadad byggnad för en budgeterad kostnad av 7,8 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§9 Uppsägning av arrendekontrakt för Föreningen Getryggens Fritidsby med anledning av försäljning.

Dnr 3.2.2-580/2010.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att för avflyttning säga upp arrendekontraktet för Föreningen Getryggens Fritidsby i Botkyrka kommun med anledning av försäljning av flertalet arrendelotter.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra uppsägningen före den 31 december 2010 samt att före den 31 december 2011 erbjuda samtliga arrendatorer enskilda arrendekontrakt till marknadsmässiga arrendenivåer.

3 Fastighetsnämnden förklarar punkten omedelbart justerad.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 november 2010

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§10 Rapport från förvaltningschefen

Rapport från tillförordnade förvaltningschefen Thomas Perslund

Från den 1 januari 2011 tar fastighetsnämndens över tar fastighetsnämndens över idrottsanläggningarna från idrottsnämnden. Fastighetsnämnden skriver ett förvaltningsuppdrag mot idrottsnämnden till mitten av februari 2011.

Med anledning av lördagens händelse i centrala Stockholm för fastighetskontoret en kontinuerlig dialog med polisen.

Ekonomin. Prognosen är förändrad sedan Tertialrapport 2 detta på grund av:

- Högre hyresintäkter felprognosiserade

- Ökad elförbrukning

- Snön och renhållning vid fastigheterna

Årsbudgeten för fastighetsnämnden ligger 7 miljoner plus.

§11 Övriga frågor och skrivelser för beredning

Skrivelser för beredning

Lokaler för ideella föreningar, kulturarbete och småhantverkerier. Skrivelse från Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V)

Dnr 1.6/604/2010

Frågor för beredning

Bengt Sandberg (S) önskar förteckning över alla fastigheter som föreningar kan hyra.

Övrigt

Ordföranden Madeleine Sjöstedt informerar om skiftesmiddag den 18 januari 2011 samt önskar nämnden och kontoret en God jul.

Vice ordföranden Martin Michel (MP) önskar ordföranden, nämnden och kontoret en God jul.

Tillförordnade förvaltningschefen Thomas Perslund önskar nämnden och roteln en God jul.