Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-09-25

Sammanträde 2012-09-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan protokoll från rådet för funktionshinderfrågor protokoll nr 4/2012

5 Fyllnadsval av ledamot till miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

6 Ett kombinerat konstverk och lekredskap vid Långsjöbadet. Svar på skrivelse

7 Risk- och sårbarhetsanalys vid byggprojekt, svar på skriftlig fråga

8 Nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Förslag till nya föreskrifter för Tyresta nationalpark samt utvidgning m m och ny skötselplan för Tyresta naturreservat, Haninge och Tyresö kommun. Svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturvårdsverket

10 Motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Svar på remiss

11 Remissvar på förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

13 Tanto bollplan - anläggande av två konstgräsfotbollsplaner. Förslag till inriktningsbeslut och genomförandebeslut

14 Upprustning med tillbyggnad av Solviks friskvårdscenter. Inriktningsbeslut

Upprustning av servicebyggnad för Solviksbadet. Genomförandebeslut
Dnr 5.2-292/2012
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utveckling och upprustning av Kista Gård 1 och 2. Genomförandebeslut

16 Arkitekttävling mobila paviljonger. Genomförandebeslut

Dnr 2.6.1-406/2012

Sekretess enligt kap 19 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

OJ

17 Utredning av möjligheten att bygga omkring tvåhundra studentbostäder i Högersten.

Utredningsbeslut
Dnr 4.2.1-426/2012

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Ewa Larsson (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 2 oktober 2012 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 13 september 2012 och den 25 september 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-005/2012

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-05-30 – 2012-09-04.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 sep 2012.

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde nummer 4/2012 från den 4 juni 2012 anmäls.

§5 Fyllnadsval av ledamot till miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden väljer följande ledamot till sitt råd för funktionshinderfrågor: Lena Huss Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO).

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Ett kombinerat konstverk och lekredskap vid Långsjöbadet. Svar på skrivelse

Dnr5.2-041/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets svar på skrivelse, daterad 2012-06-14, angående ett kombinerat konstverk och lekredskap vid Långsjöbadet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen föreslå att

- Fastighetskontoret ges i uppdrag att presentera ett förslag på kombinerat lekredskap och konstverk vid Långsjöbadet, i enlighet med vad som anförs i skrivelsen

- Utöver detta anföra

Enligt beslut i Fastighetsnämnden 2012-02-17 pågår en upprustning av Långsjöbadet, där ny servering och servicebyggnad iordningställs. I skrivelse ställd till Kulturnämnden och Fastighetsnämnden 2012-06-14, föreslår Evy Kjellberg (C), Olle Andretzky (M), Kalle Bern (FP), Majvi Andersson (S) Viktor Morawski (MP) Emelie Roxby Schüsseleder (V) från Älvsjö stadsdelsnämnd att ett ”lekvänligt konstverk” tas fram som en del av Långsjöbadets upprustning. Verket föreslås anknyta till grodor, då Långsjö- och Älvsjöbornas engagemang i ”Rädda Långsjöns grodor” är stort. Vidare anför stadsdels­nämnden att det inom stadsdelen Långsjö inte finns någon utomhuskonst.

Vi ser mycket positivt på detta initiativ och ser gärna att det offentliga rummet i Älvsjö i allmänhet och Långsjöbadet i synnerhet berikas med konst som är tillgänglig för barn, vilket utvecklar dess rekreationella kvaliteter.

Vi vill därför se över förutsättningarna för alternativa finansieringsmetoder, utöver 1 %-regeln för konstnärlig utsmyckning för varje enskilt byggprojekt vid nybyggnation.

Det finns inget tak på hur mycket pengar staden får lägga på vare sig en lekplats för barn eller ett konstverk. 1%-regeln är ett golv, som i det här fallet innebär att 50000 kronor är det minsta staden kan lägga på ett konstverk i samband med upprustningen av Långsjöbadet.

Det kombinerade konstverket och lekredskap som stadsdelsnämndens ledamöter föreslagit kommer inte rymmas inom budgeten för den upprustning som nu pågår vid Långsjöbadet. Därför ges fastighetskontoret i uppgift att ta fram ett nytt förslag för hur idén skulle kunna genomföras, med en tidsplan och en kostnadskalkyl.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Intentionen i skrivelsen är mycket lovvärd. Som kontoret påpekar i sitt svar så är den summa som avsatts genom 1% regeln i detta fall alldeles för låg för att generera i det som skribenterna efterfrågar. Avsikten är dock som ovan påpekats mycket god. Kontoret bör därför undersöka stadsdelsnämndens vilja att anslå egna resurser till detta projekt, vilka i så fall förmerar de resurser 1- procentregeln frigör.

§7 Risk- och sårbarhetsanalys vid byggprojekt, svar på skriftlig fråga

Dnr1.6-335/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skriftlig fråga om risk- och sårbarhetsanalys vid genomförande av byggprojekt.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-324/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms Stad”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP) och föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

- Avslå förvaltningens förslag till beslut

- Bifalla följande svar på skrivelse:

Det är positivt att ta del av ett förslag till idrottspolitiskt program som tar sin utgångspunkt i folkhälsoperspektivet. Det är utmärkt att programmet har en folkhälsoprägel och bygger på att idrott och motion handlar om hälsa och välmående för stadens invånare. Det är bra att ansvaret för helheten fastslås i programmet. Folkhälsa är ett ansvar för alla delarna av Stockholms stad och inte enbart för idrottsnämnden. Detta är en förutsättning för att nå bra resultat.

Nedan följer Miljöpartiets synpunkter på hur programförslaget kan utvecklas ytterligare.

Höj ambitionsnivån för fokusområdet tillgänglighet

Ett viktigt fokusområde som programmet tar upp är tillgänglighet. Vi anser dock att ambitionsnivån är för lågt ställd. Programmet beskriver nuläget i staden där funktionsnedsatta idrottar i mycket mindre utsträckning än övriga befolkningen. Det är alltså mycket viktigt att vi ställer höga krav på vad staden ska åstadkomma. Vi vill bland annat påpeka vikten av att satsa på spontanidrott för personer med funktionsnedsättning. Utegym anpassade för personer med funktionsnedsättning är ett steg i rätt riktning. Även andra former av spontanidrott bör kunna tillgänglighetsanpassas.

Exempel på hur ambitionsnivån i programmet kan höjas är följande skärpningar av skrivningarna. Meningen ”Stadsdelsnämnderna och idrottsnämnden ska verka för att berika utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning” (se sida 6) bör ändras till ”Stadsdelsnämnderna och

idrottsnämnden ska berika utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning”. Meningen ”Stadsdelsnämnderna ska verka för att personer boende på gruppbostad erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet” (se sida 7) bör ändras till ”Stadsdelsnämnderna ska tillse att personer boende på gruppbostad erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet”. Till sist bör meningen ”Idrottsnämnden ska arbeta för att utveckla utbudet för personer med funktionsnedsättning vid stadens sim- och idrottshallar” (se sida 7) ändras till ”Idrottsnämnden ska utveckla utbudet för personer med funktionsnedsättning vid stadens sim- och idrottshallar”.

De indikatorer som ingår i Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ”Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet” och ”Andelen vuxna med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet”. Risken med alltför generella indikatorer är att vissa grupper glöms bort. För att kunna anpassa satsningarna på rätt områden bör uppdras åt förvaltningen att återkomma med förslag på indikatorer som ger en bild av hur situationen ser ut för olika typer av funktionsnedsättningar. Vi anser också att det är viktigt att ytterligare kvantifiera målsättningarna med en indikator som mäter utbudet av idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Detta för att se hur utbudet förändras över tid.

Förtydliga stadsplaneringens betydelse för folkhälsoarbetet

Det är positivt att förslaget till program betonar att alla stadens nämnder och bolag har ett ansvar för folkhälsofrågan. Det är mycket viktigt med en ökad samverkan mellan idrottsnämnden och andra nämnder, inte minst utbildnings-, stadsbyggnads- och exploateringsnämnden.

Bostadsområden bör planeras med hänsyn till människors behov av att motionera och med god tillgång till både organiserad idrott och spontanidrott i närområdet. Idrottshallar ska planeras kollektivtrafiknära för att fler ska kunna välja ett hållbart och hälsofrämjande sätt att ta sig till träningen. Grönområden uppmuntrar till spontanidrott och till att cykla eller promenera. Skolan har också möjlighet att lägga grunden till en aktivare livsstil både genom skolidrotten och genom att uppmuntra cykling eller promenad till skolan. Många elever men även utomstående använder skolgården för fysisk aktivitet efter skoldagens slut. Att satsa på skolgårdar som ytor för spontanidrott är en smart satsning i en tätbebyggd stad.

I förslaget till idrottspolitiskt program saknas skrivningar om vikten av att staden planeras på ett sätt som främjar fysisk rörelse, exempelvis promenader framför stillasittande bilåkning. Genom att planera och bygga på smartare sätt kan staden stimulera och uppmuntra människor att röra sig mer och på så sätt främja folkhälsan. Inom fokusområdet ”Anläggningar och ytor” bör förtydligas att stadsbyggnads- och exploateringsnämnden ska verka för en planering som främjar fysisk rörelse. Detta bör även förtydligas för fokusområdet ”Samverkan” under underrubriken ”Ansvar” (Se sida 11 och 12.).

Lyft in klimat och miljö i programmet

Vi saknar klimat och miljö i programförslaget, vilket är viktiga delar av ett modernt, framtidsinriktat idrottspolitiskt program. Idrottsanläggningar ska byggas av miljöanpassade material och med låg energiförbrukning. Exempelvis bör anläggningarnas lämplighet för solceller på taken undersökas. I samband med renoveringar av äldre idrottsanläggningar ska Idrottsnämnden verka för att miljöanpassning sker.

Stockholms luft är mycket dålig och stark kritik har riktats mot staden från EU. Satsningar på utomhusidrott i innerstaden bör gå hand i hand med en långsiktig plan för att förbättra luftkvaliteten. Det är en mycket viktig folkhälsofråga.

Idrottsmark bör endast i undantagsfall exploateras. Om ändå exploatering sker på idrottsmark ska den exploaterade idrottsmarken ersättas med likvärdig NY yta. I programmet benämns kompensation som ”likvärdig yta”. Det bör förtydligas att detta innebär att den exploaterade marken ersätts med annan mark. Det går alltså inte att betrakta exempelvis upprustningar av befintlig idrottsyta som kompensation för idrottsyta som exploateras.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi är glada över beslutet att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. Framförallt anser vi att det är positivt att det nya idrottspolitiska programmet sätter folkhälsan i fokus och därigenom inte endast fokuserar på idrottsnämndens arbete utan tar avstamp i att detta arbete måste bedrivas av många av stadens förvaltningar. Inte minst utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna måste vara aktivt delaktiga i arbetet om vi ska nå det långsiktiga målet att alla Stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Vi hade gärna sett högre ambitioner i det idrottspolitiska programmet. För att nå målet om att alla stockholmare ska vara i rörelse kommer det att krävas att staden tar ett aktivt ansvar för att erbjuda alla möjlighet till rörelse och motion. Det innebär bland att staden ska agera som en långsiktig fastighetsförvaltare, som underhåller och utvecklar sina idrottsfastigheter. Det handlar både om att höja lägsta nivån på idrottsfastigheter, och att värna och utveckla stadens mest populära fastigheter. Det handlar om långsiktig ekonomisk politik, där staden investerar i god kvalitet och tillgodogör sig de vinster som god kvalitet kan ge. Upphandlingsmissar som kostar förvaltningarna miljontalskronor, såsom var fallet med simhallen i Högdalen, måste undvikas.

Klubbas det nya idrottspolitiska programmet i kommunfullmäktige så innebär det att fullmäktige som konsekvens måste förstärka förvaltningens budget såväl som fastighetsförvaltningens investeringsbudget. Redan idag är det stor brist på halltider för både föreningar och spontanmotionärer och ska idrotten i staden bli tillgänglig krävs att investeringstakten i nya anläggningar och planer ökar.

Vi konstaterar att indikatorerna för anläggningar och fysisk aktivitet är för snäva. För att målet verkligen ska kunna mätas måste en eller flera indikatorer som mäter Stockholmarnas tillgång till idrottshallar tillföras.

§9 Förslag till nya föreskrifter för Tyresta nationalpark samt utvidgning m m och ny skötselplan för Tyresta naturreservat, Haninge och Tyresö kommun. Svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturvårdsverket

Dnr 1.6-353/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar rubricerade samordnade remiss från länsstyrelsen och Naturvårdsverket med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) och föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

Att ytterligare arbeta in följande text i förslaget

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och skötselplaner för Tyresta naturreservat och Tyresta nationalpark. Till remissförslaget har fastighetskontoret och idrottsförvaltningen lämnat en del relevanta synpunkter. Exempelvis bör man i nationalparken kunna garantera att de enstaka utsättningar av fisk som sker i syfte att stärka hotade eller försvunna bestånd sker med fisk från samma å, och därför behövs fiskfällan. Dock vänder sig Vänsterpartiet emot att fastighetsnämnden i och med godkännande av dessa synpunkter skulle förespråka riktad jakt på säl och skarv. Därtill bör ej utplantering av fisk från samma bestånd tillåtas på TDA-vatten, utan enbart i ån.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Svar på remiss

Dnr1.6-323/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar den rubricerade remissen från äldre- och ytterstadsroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Motionen tillstyrks samt därutöver anföra detta:

Fastighetsnämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde, förvalta stadens förvaltnings­byggnader, kommersiella byggnader, kulturbyggnader och idrottsanläggningar. I förvaltningen ingår att ta hand om upplåtelser med hyresrätt, arrenderätt och handlägga servitutsfrågor. Fastighets­nämnden ska bistå andra nämnder och andra kommunala organ med lokaler och ta hand om förvalt­ ning av byggnader på uppdrag av andra nämnder mot ersättning av den beställande nämnden.

Om fastighetskontoret skulle ha någon lokal som tillfälligt skulle kunna upplåtas för samlingslokal­verksamhet så bör detta ske till annan förvaltning som har direkt ansvar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalen, exempelvis en stadsdelsförvaltning. Lokalen kan då upplåtas med självkostnadshyra. Bokningen kan då, liksom idag, administreras av idrottsförvaltningen som idag svarar för korttidsbokning, nyckelhantering med mera. Fastighetskontoret har ingen organisation eller ett administrativt system för detta. Innan förslaget genomförs till fullo bör det således föregås av att fastighetskontor i samråd med berörda nämnder utvecklar ett lämpligt system. Transparens och enkelhet för kunderna ska stå i fokus för ett sådant system.

Fastighetskontoret har inte i dagsläget en organisation eller system som kan handlägga korttidsbokningar av enstaka rum eller salar, bokning, nyckelhantering och så vidare. Inför att ett sådant system utvecklas ska kontoret se över den ekonomiska konsekvensen och ge förslag på möjliga sätt att lösa utmaningen, med tillhörande kostnadskalkyler.

Fastighetskontoret har idag inte uppdraget att hyra ut tomställda lokaler till föreningslivet i väntan på ordinarie hyresgäst. Om kontoret får detta uppdrag måste en organisation byggas upp och medel avsättas för verksamheten. Huruvida det är bäst att fastighetsnämnden ensam ska bära ett sådant system, eller om det bästa är att det sker i samarbete med andra nämnder och bolag ska därför utredas enligt ovan.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Remissvar på förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Dnr1.6-363/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets remissvar, daterad 2012-07-05, beträffande förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013- 2016.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning, men kan förbättras ytterligare. Den nationella avfallsutredningen har nyligen presenterat förslag till ny lagstiftning i SOU 2012:56 Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering. Bland annat föreslås kommunen överta ansvaret för att samla in förpacknings- och tidningsavfall från producenterna. Hela framtagandet av ny avfallsplan för Stockholms stad behöver tydligare förhålla sig till ett eventuellt förändrat insamlingsansvar som beslutas av riksdagen. Det bör också beskrivas hur föreslagna åtgärder i Naturvårdsverkets nationella avfallsplan kan genomföras i Stockholms stad.

För att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt behöver det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvaltningar och bolag inom staden. Planen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad andel matavfall, förpackningar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av matavfall ska ske i alla stadens verksamheter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme.

Mål 4 att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör kompletteras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för utbyggd hushållsnära insamling. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säkras. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att placering i några av stadens ca 50 bergrum.

§12 Tertialrapport 2 för fastighetsnämnden 2012

Dnr 1:3-416/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för år 2012.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för 2012 till kommunfullmäktige.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 13 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

- Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt därtill anföra följande:

Stadens roll som fastighetsägare är en viktig roll. Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara idag utan också om 20 år.

Tertialrapporten genomsyras av de låga ambitioner som under flera år präglat stadens fastighetspolitik. Vid första anblick genomsyras rapporterna av en nöjdhet, och många av de uppsatta indikatorerna är grönmarkerade då de anses uppfyllda. För den som tittar närmare finns en annan bild. Bland de mål som bedöms som uppfyllda finns exempelvis målet om en hållbar livsmiljö för stockholmarna. I en stad där partikelhalterna är ett hälsoproblem för alla som bor vid de tyngst trafikerade vägarna bedömer ändå fastighetskontoret målet som uppnått. Det tyder på en oroväckande nöjdhet från den borgerliga majoritetens sida, men också på att de satta målen inte nödvändigtvis har en tillräcklig koppling till indikatorer och aktiviteter. Poängen med målstyrning är att låta målen styra verksamheten, istället för aktiviteterna. För den som läser fastighetsnämndens tertialrapport blir det tydligt att verksamheten är aktivitetsstyrd. Det som mäts när nämnden mäter i måluppfyllnad är inte målen, utan oftast just huruvida planerade aktiviteter genomförts. Förhoppningsvis hör de två samman, men det behöver inte alltid vara så. Därför blir tertialrapporten inte det effektiva styrdokument det skulle kunna vara. Det är beklagligt.

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus driver en helt annan fastighetspolitik. Utförsäljningar och dåligt underhåll av stadens fastigheter var under den förra mandatperioden majoritetens huvudspår, en trend som fortsätter också under den här mandatperioden. 2012 är inget undantag. Det är, minst sagt beklagligt.

Vi beklagar den kortsiktiga politik som fortsatt präglar Fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och är inte ett tecken på god förvaltning.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Fastighetsnämnden ska förvalta och utveckla fastigheter inom stadens gräns som staden ska äga långsiktigt. Fastigheternas underhåll ska långsiktigt hålla en god nivå för att möjliggöra en professionell förvaltning och en adekvat hyressättning. Där underhållet varit eftersatt ska detta stärkas enligt nämndens långsiktiga underhållsplan.

I ljuset av detta är det olyckligt att det felavhjälpande underhållet enligt T2:an ökar på bekostnad av det planerade underhållet. Det är av yttersta vikt att kontoret aktivt arbetar för att återgå till den 5-åriga underhållsplanen, som utgör basen för det planerade underhållet. Kontoret bör återkomma till nämnden med en plan för hur detta ska ske.

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Underhåll

Rapporten tyder på att det kan behövas en bättre långsiktig planering för underhållet och strukturen för underhållsarbetet kan behöva ses över. Vi vill se ett tydligare mål för att minska felavhjälpande underhåll till förmån för ökat planerat underhåll.

De fastigheter som Stockholm Stad äger ska vara ett föredöme och underhållas i bästa skick. Tidigt och förebyggande underhåll är ofta billigare än sent och akutmässigt sådant – Miljöpartiet vill här se en mer långsiktig politik. Vid renovering av tak kan exempelvis gröna tak anläggas, som jämnar ut klimat och tar emot regn som inskar breddning vid kraftigt regn. Tak kan också förses med solfångare för komplettering av uppvärmning. Vi menar att stadens gröna vision ska märkas vid underhåll av våra fastigheter.

Studentbostäder

Bostadsbristen i Stockholm är skriande, speciellt för unga och studenter. Även om det inte är fastighetskontorets kärnuppgift skulle vi vilja se en mer offensiv plan för hur man kan bidra till bostadsförsörjningen i en växande stad, bland annat med en genomlysning av fastighetsbestånden för att utreda möjligheter till konvertering till bostäder för unga och studenter.

Miljö och energi

Den andra stora punkten är energieffektiviseringen och miljöarbetet. Även om vi vet att kontoret har tagit nya initiativ och ökat arbetstakten blir det ändå tydligt att det saknas resurser och politisk styrning för att ens nå upp till den styrande majoritetens redan lågt satta mål. Även om fastighetskontorets energieffektiviseringsentreprenad samt inventeringsarbetet av olika miljöklassningssystem är bra, så saknas de stora investeringarna för att verkligen göra skillnad.

Exempelvis är det tråkigt att i rapporten utläsa att fastighetskontoret under 2012 inte kommer att genomföra några ombyggnader som når upp till Boverkets redan låga krav om en maximal energiförbrukning om 80 kWh per kvadratmeter.

Energieffektiviseringsprojektet beräknas resultera i en total besparing på cirka 30 % står det angivet i T2:an. Denna ambitionsnivå är bra och arbetet bör skyndsamt påbörjas. Dock måste även mängden fastigheter som ingår i projektet kraftigt breddas. Det kräver självfallet ett större tillskott av ekonomiska resurser, vilket Miljöpartiet avsätter i sin budget.

I T2:an står det även att det under hösten 2012 kommer att utföras arbeten i Stadsbiblioteket. Samtliga energibesparande åtgärder som genomförs är bra, men just när det gäller stadsbiblioteket undrar Miljöpartiet hur arbetet med Stadsbiblioteket kordineras med diskussionerna om ombyggnaden av Stadsbiblioteket? Borde inte det arbetet invänta den utredning som just nu genomförs och som har till uppgift att se över hur och om en ombyggnad är nödvändig?

Med en mer långsiktig och sammanhållen politik hade de resurser som nu måste spenderas på en överskriden energibudget istället kunnat läggas på tidigare års energieffektivisering. Miljöpartiet vill att vi slutar skjuta problemen framför oss och gör en kraftfull satsning på energieffektivisering, då detta inte bara är bra för miljön – utan också på sikt sparar skattemedel till Stockholmarnas gagn. Det finns också goda möjligheter att driva marknaden och skapa nya gröna företag och arbetstillfällen.

Stockholm ska vara bäst i klassen – men då krävs politiska beslut.

§13 Tanto bollplan – anläggande av två konstgräsfotbollsplaner. Förslag till inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-279/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag, enligt beställning från idrottsför­ valtningen, att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av an­läggandet av två konstgräs­fotbollsplaner vid Tanto BP som ersättning för nu­varande grusfotbollsplaner, till en sammanlagd kostnad på 11,0 mnkr inklu­sive tidi­gare nedlagda kostnader.

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med idrottsförvaltningen, med anledning av invester­in­gen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 6 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§14 Upprustning av servicebyggnad för Solviksbadet. Genomförandebeslut

Dnr5.2-292/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att projektera upprustning med till­ byggnad, enligt högsta miljöklassning, av Solviks friskvårdscenter till en kostnad om 1,5 mnkr.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att rusta upp en servicebyggnad för Solviksbadet till en kostnad om 2 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Upprustningen av Solviks friskvårdscenter låter spännande och det är mycket positivt att man bestämt sig för att rusta upp fastigheten och anpassa efter dagens behov.

Kontoret skriver att Solvik ska användas som studieobjekt inom miljöarbete, friskvård både för stadens anställda och för allmänheten. Just denna mening stämmer väl med oppositionens politik och att man är beredd att använda sitt strategiska ägande på bästa sätt. Vi saknar dock en redogörelse för hur detta ska gå till. Det anser vi är nödvändigt för oss att sätta oss in i för att kunna gå till beslut.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§15 Utveckling och upprustning av Kista Gård 1 och 2. Genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-383/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en ombyggnad av fem byggnader inom fastigheterna Kista Gård 1 och 2, till en kostnad av 37 mnkr.

2 Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av renovering och ombyggnad av byggnaderna på fastigheterna Kista Gård 1 och 2.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Ewa Larsson m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) och föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna upprustningen

Att därutöver anföra


Föreningslivet och kulturlivet i Kista med omnejd har begränsad tillgång till lokaler. Fastighetsnämndens beslut att restaurera kulturskatten Kista gård är mycket varmt välkommet, men staden måste i samband med detta se till att gården fylls med ett innehåll som möter upp medborgarnas behov. Den borgerliga alliansens förslag går, tvärt emot detta, ut på att skapa en ”publik restaurang-, event- och konferensanläggning”. Den borgerliga alliansen tänker då förstås att gårdens innehåll ska attrahera de företag som ligger vid Kista, inte de boende.

Vänsterpartiet anser att en stor del av poängen med att staden förvaltar kulturskatter som Kista gård även är att öppna upp dessa miljöer för allmänheten, och då inte bara för betraktelser utan även för att ha möjlighet att disponera dem. Därför vill vi att kontoret och exploateringskontoret ska ta kontakt med stadsdelen och kulturnämnden för att vidare utreda hur man kan fylla gården med innehåll som kan göra den mer publik för boende. Stöd till det lokala föreningslivet och kulturlivet underlättar och stödjer mötesfriheten och yttrandefriheten. Det är detta ett kommunalt ägande är till för.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Arkitekttävling mobila paviljonger. Genomförandebeslut

Dnr2.6.1-406/2012

Sekretess enligt kap 19 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att kontoret arrangerar en allmän arkitekt­tävling för utformningsprinciper för framtagande av paviljong­byggnader för torg och allmän platsmark, till en kostnad av 1 mnkr.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi är glada att fastighetsnämnden kommer att genomföra den föreslagna arkitekttävlingen för mobila paviljonger. Följande måste vara en del av kravlistan i tävlingen:

- Krav på tillgänglighet för alla stockholmare ska vara tillgodosedda i paviljongerna.

- Yteffektivitet och kreativitet ska vara vägledande.

- Paviljongerna ska vara smarta och hållbara, och därmed energisnåla.

§17 Utredning av möjligheten att bygga omkring tvåhundra studentbostäder i Hägersten. Utredningsbeslut

Dnr 4.2.1-426/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att till en kostnad av

300 tkr utreda förutsättningarna för bebyggelse av omkring tvåhundra studentbostäder på fastigheten Valutan 1, enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 18 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Stockholm är en tillväxtregion med ambitioner. Vi vill att våra lärosäten ska blomstra, att etablerade företag ska välja vår stad för sina huvudkontor, att nya företag ska startas här och att människor från hela landet och världen ska trivas här. Om vi ska nå de ambitionerna måste staden bygga bort bostadsbristen – särskilt för unga och studerande. Bostadsbristen i Stockholm är också en skriande brist på hyresrätter och studentlägenheter, vilket är de bostäder som unga och studenter efterfrågar mest.

Studenter och unga är två av de grupper som har absolut svårast att komma in på bostads­marknaden. Vi vet att studenter och unga är viktiga för Stockholm som kunskapsstad och för utveckling och kreativitet. Vi vet att vi måste se till att Stockholms bostadsmarknad tillåter studenter att flytta hit, unga att flytta hemifrån och stå på egna ben och arbetskraft att flytta till vår stad. Därför är vi glada att fastighetsnämnden kommer att utreda möjligheten att bygga omkring 200 nya studentbostäder i kollektivtrafiknära läge i Hägersten. Vi föreslår dock att detta ärende föregås av eller utreder parallellt hur man kan disponera medborgarhuset på bästa sätt efter de boendes behov av gemensam samlingslokal eller utrymme för kulturverksamheter. Principen är att inte minska på befintliga verksamheter.

§18 Rapport från förvaltningschefen

- Förvaltningschefen redogör för underhållskostnader gällande konstgräsplaner.

§19 Övriga frågor

Stadsledningskontoret inbjuder till utbildning om stadens styrning och ledning och ILS-webb.

Beslut Nämnden beslutar att de förtroendevalda som går utbildningen i stadens styrning och ledning och ILS-Webb får arvodering.

Sebastian Wiklund (V) ställer en fråga angående förseningen av invigningen av skateparken i Högdalen.

Förvaltningschefen svarar att en vattenskada har försenat invigningen av skateparken som skulle stått färdig i juni. Den invigs den 29 september 2012.

Ewa Larsson (MP) ställer fråga angående Slakthusdagen den 1 september.

Förvaltningschefen svarar att dagen var bra och att en utvärdering av dagen kommer att göras.