Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan protokoll från rådet för funktionshinderfrågor protokoll nr 5/2012

5 Remiss av Betänkandet Bostadstaxering - avveckling eller förenkling. Svar på remiss

6 Skrivelse om förslag på namnbyte på Stockholms Stadion. Svar på remiss

7 Motion om konstgräs kring Järvafältet. Svar på remiss

8 Utveckling av Strömparterren. Utredningsbeslut

9 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m. m. på Kärrtorps IP. Förslag till inriktningsbeslut

10 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Förslag till inriktningsbeslut

11 Sammanträdestider år 2013 för fastighetsnämnden

12 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Ewa Larsson (MP) att tillsammans med

ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 30 oktober i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 11 oktober 2012 och den 23 oktober 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

1.4-005/2012

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-02-28 – 2012-10-02.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012.

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde 5/2012 från den 20 augusti 2012 anmäls.

§5 Remiss av betänkandet bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) Svar på remiss

Dnr 1.6-439/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets remissvar till finansroteln och KF/KS kansli beträffande förslag till förenkling gällande fastighetstaxering av bostäder.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi ställer oss inte bakom en avveckling av fastighetstaxeringen. Vad gäller ändring av datumet för taxering ser vi inga problem med det.

§6 Skrivelse om förslag på namnbyte på Stockholms Stadion. Svar på remiss

Dnr 1.6-415/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar den rubricerade remissen från Stadsbyggnads- och idrottsroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att förvaltningen, som svar på remissen, föreslår att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§7 Motion om konstgräs kring Järvafältet. Svar på remiss

Dnr 1.6-414/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar den rubricerade remissen från Stadsbyggnads- och idrottsroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Motionen pekar på ett antal viktiga frågor och har ett antal förslag på åtgärder för att bryta segregationen i ett av våra stora miljonprogramsområden. Att förvaltningen gör det enkelt för sig genom att hänvisa till att fastighetskontoret bara har ett utföraruppdrag från idrottsförvaltningen är inte ett seriöst remissvar.

§8 Utveckling av Strömparterren. Utredningsbeslut

Dnr 4.2.1-447/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att restauranglokal på Strömparterren överförs till fastighetskontoret och att kontoret utvecklar och hyressätter lokalen enligt trafikkontorets intentioner för parken. Detta förutsätter ett beslut om överförande i trafik- och renhållningsnämnden 2012-10-18.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda, till en kostnad av 0,5 mnkr, befintliga lokalers användande i förhållande till varandra, tillsammans med kulturförvaltningen och i samråd med riksdagsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP) enligt följande:

Vi välkomnar kontorets förslag om att förvalta och utveckla restaurangen och därigenom utveckla hållbara långsiktiga synergieffekter till gagn för alla besökare. Vi ser även mycket positivt på samverkan med såväl Stockholms Medeltidsmuseum, Kungliga Operan som andra kulturaktörer i området.

Vi ser dessutom gärna att restaurangen inte bara till sitt yttre står i samklang med parkens kulturmiljö, utan även i själva verksamheten så att både historia och framtid återspeglas. Detta för att platsens helt unika karaktär ska tas tillvara och för att besökare ska kunna se en samhällslinje även inom matkulturen.

§9 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m. m. på Kärrtorps IP. Förslag till inriktningsbeslut

Dnr 4.2.1-378/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av två
11-manna konstgräsplaner med tillhörande omklädningsbyggnad på Kärrtorps IP, med en beräknad sammanlagd investeringsutgift om 32,5 mnkr, som utförs efter beställning från idrottsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver föreslå:

att fastighetsnämnden fortsätter samråda med ekobyn Understenshöjden

att fastighetsnämnden inhämtar synpunkter från nybyggd förskola Långe Erik

att fastighetsnämnden bygger omklädningsrum med miljöomställning som utgångspunkt

att fastighetsnämnden beaktar närhet till bostadshus och upplevelse av trygghet vid införande av ny belysning

att fastighetsnämnden beaktar platsens själ vid uppförande av nytt stängsel

att fastighetsnämnden tar kontakt med Trafiknämnden för utarbetande av kommunikationsplan till och från Kärrtorps IP.

Miljöpartiet vill att Stockholm tar på sig ett grönt ledarskap för att driva på miljöomställning. Vi menar att en upprustning av en idrottsanläggning ger många möjligheter att visa det ledarskapet.

Kärrtorps IP ligger i direkt anslutning till Nackareservatet och har ekobyn Understenshöjden som närmaste granne. Dialogen med ekobyn bör fortgå i synnerhet avseende materialval, belysning och ev. ljuddämpande åtgärder.

En nybyggd förskola med sex avdelningar, Långe Erik, invigdes i augusti detta år. Det är viktigt att förskolan hålls löpande informerad och har möjligheter att komma med synpunkter både innan upprustningen kommer i gång samt under byggtiden. Framkomlighet för barn och föräldrar måste hållas isär från tunga skymmande transporter och allmän ökning av motorrörelser under anläggnings- och byggtiden.

Bakom tennishallen har en ”gerillaodling” uppstått, den torde ligga utanför nu aktuellt planområde.

När det gäller ny belysning finns forskning som styrker vikten vid att inte lysa upp himlen utan fokusera ljuset så nära marken som möjligt. Det ger ökad synlighet och minskad energiåtgång. Belysning nära marken anses också ge större trygghetsupplevelse då det blir mindre skarpa skuggor mellan ljust och mörkt.

Marken närmast Nackareservatet är i vissa delar väldigt sank, rentav våt i perioder. Detta borde kunna bli en tillgång i stället för att fyllas ut.

Det nya stängslet bör passa in i miljön utifrån att det är ett naturreservat som till största delen utgör gränsen till IP:n. Kanske en inkluderande gräns i stället för avskärmande.

Redan vid upprustningen 1996 påtalades omklädningsrummens bristfällighet och bristande anpassning till energi och miljötänk. Nu ska en ny omklädningsbyggnad uppföras och alla möjligheter finns att göra den energisnål och miljöanpassad. Uppvärmning kanske kan ske genom sol och taken bli gröna. Möjligheter till pedagogisk sopseparering bör finnas inom området.

I förslag i samband med planarbetet ritades en mötesplats med möjlighet att grilla in för den som inte direkt idrottade men ville vistas i området, se de som tränade och spelade och njuta av att vara utomhus. Vi ser gärna att Fastighetsnämnden tar till sig idéer som medger fler att vistas på IP:n.

Slutligen vill vi påtala risken med ökad bilanvändning till idrottandet. Befintlig parkeringsplats ligger precis bredvid den nyöppnade förskolan och detta bör markers så att inte smittrafik kommer in där. Vi ser gärna ett förtydligande kring planen för att tillgodose kommunikationer för gåendes, cykel och kollektivtrafik. Det bör informeras om hur lätt det är att ta sig till Kärrtorps IP utan bil.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S)

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Förslag till inriktningsbeslut

Dnr 4.2.1-397/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att, ta fram förfrågnings­un­derlag för upphandling av anläggande av två fullstora konstgräsplaner, dels på Kaknäs BP och dels på Årsta IP, för en sammanlagd investeringsutgift om 16,0 mnkr, inklusive tidigare nedlagda kostnader.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Vi ser positivt på att utveckla både Kaknäs BP och Årsta IP. Men vi ställer oss starkt kritiska mot att i nationalstadsparken ersätta naturliga gräsytor med konstgräs.

Vi ser det angeläget att snarare minska än öka mängden parkeringsplatser på angiven mark.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh (M) m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

I syfte att samla stadens förvaltning av byggnader och anläggningar under en nämnd övergick ägandet av stadens idrottsanläggningar från idrottsnämnden till fastighetsnämnden den 1:a januari 2011. Idrottsnämnden hyr dock idrottsanläggningarna av fastighetsnämnden och likaså åligger ansvaret för alla frågor rörande verksamheterna som bedrivs på anläggningarna fortfarande hos idrottsnämnden. Idrottsnämnden sköter dialogen med föreningar och klubbar och beslutar om vilka projekt som ska genomföras samt vilken prioriteringsordning dessa ska ha givet de budgetramar som fastställs av Kommunfullmäktige. Detta är således inget som fastighetsnämnden har rådighet över. Idrottsnämnden fungerar i sammanhanget som en beställarenhet och fastighetsnämnden som en utförarenhet.

§11 Sammanträdestider år 2013 för fastighetsnämnden

Dnr 1.1.1-465/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2013 enligt följande:

5 februari

5 mars

16 april

21 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

19 november

10 december

2 Fastighetsnämnden fastställer datum för möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämndens gemensamma funktionshinderråd till den 19 november 2013 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 17 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen ger information om månadsrapporten.

- Utfall 2012-09 jämfört med helårsprognosen stämmer väl med tertialrapport 2 2012 varför ingen prognosjustering behöver göras.

- Helårsprognos ligger kvar på samma nivå som i tertialrapport 2

- Planerat underhåll ligger i nivå med T2-prognosen.

- Helårsprognosen för årets investeringar ligger på samma nivå som i tertialrapport 2, upparbetningen släpar, varför en analys kommer göras av årets totalprognos.

Förvaltningschefen lämnar ett PM till nämnden om konstgräsfotbollsplaner angående konstgräsfotbollsplaner ur miljösynpunkt. Pm et visar att den beräknade livslängden för en konstgräsplan samt att den ger information om den beräknad teknisk livslängd för bärlag, dränering och för sviktskiktet.

Förvaltningschefen informerar om att Stadion kommer att stå färdig i december 2012 och informerar om att en slutrapport kommer att redovisas i februari 2013.

Kontoret informerar nämnden om en pågående fördjupad utredning angående Larsboda som livsmedelscentrum.

§13 Övriga frågor

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till fastighetsnämnden enligt följande:

1. Vad händer i kulturhuset? skrivelse från Sebastian Wiklund (V). Dnr 1.6-476/2012.

Beslut

Fastighetsnämnden överlämnar skrivelsen till fastighetskontoret för beredning.