Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-10-25

Sammanträde 2016-10-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Remissvar.

6 Motion om att utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena. Remissvar.

7 Motion om utveckling av Vanadislunden med omnejd. Remissvar.

9 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal.

10 Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda anläggandet av en sim- och idrottshall intill Årstafältet. Initieringsbeslut.

11 Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda och ta fram programhandlingar för anläggandet av en UCI-klassificerad BMX-bana inom området för Högdalstopparna. Initieringsbeslut.

12 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP. Genomförandebeslut.

13 Godkännande av ett hyresavtal inom fastigheten Beridarebanan 10.

Dnr: 3.1-408/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 6 september 2016
Fastighetskontoret

14 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i kvarteret Torvsätra 1 på Sätra Torg. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-085/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 27 september 2016
Fastighetskontoret

15 Förvaltningschefen informerar.

16 Frågor för beredning och övrig information.

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Motion om att utveckla Stockholms stadion som evenemangsarena.

§7 Motion om utveckling av Vanadislunden med omnejd.

§9 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal Dnr 4.2-052/2016

§10 Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda anläggandet av en sim- och idrottshall intill Årstafältet.

§11 Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda och ta fram programhandlingar för anläggandet av en UCI-klassificerad BMX-bana inom området för Högdalstopparna.

§12 Nybyggnation av en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP.

§13 Godkännande av ett hyresavtal inom fastigheten Beridarebanan 10 Dnr 3.1-408/2016 Sekretess enligt 19 kap.

§14 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i kvarteret Torvsätra 1 på Sätra Torg.

§15 Förvaltningschefen informerar

§16 Frågor för beredning och övrig information