Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-02-15

Sammanträde 2005-02-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 02/2005 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
15 februari, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden
F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004 (A) * P

6 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 12/2004 (RI)

7 Upphandling av underhållsåtgärder på fem broar inom Östberga bostadsområde. Genomförandebeslut. Hemligt (RI) *

8 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 (Brovakten) på nordvästra Kungsholmen till Wallenstam Bostad AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

9 Trafikstyrsystem-MCS, Nordsydaxeln. Genomförandebeslut (RI)

10 Detaljplan för del av kv Mårtensdal inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Remiss (RI)

11 Del av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI) *

12 Gör Kungsträdgården tilltalande för alla åldrar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

13 Reparations- och underhållsarbeten av Vasabron. Slutredovisning (RI)

14 Upphandling av lånecyklar. Genomförandebeslut. Hemligt (RI) *

15 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter) (RI)

16 Förändra kollektivkörfältet på Liljeholmsbron. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) (RI)

17 Kv Gamen, Södermalm. Delgenomförandebeslut (RI)

18 Fler bostäder i Vällingby Centrum. Motion nr 2004:68 av Lotta Edholm och Helen Jäderlund-Eckardt (båda fp) (RY)

19 Redovisning av trafikolyckor på Hägerstensvägen före och efter ombyggnad (RY)

20 Gemensamt uppdrag om framtagandet av en plan för lokalisering av återvinningscentraler för åren 2005–2012 (RY) *

21 Detaljplan för kv Tamburen m m inom stadsdelen Hässelby Gård, förlängning av markanvisning norr om Lövstavägen inom Vinsta med ett år för Skanska, Abacus och Bo Trygg Bygg på norra sidan av Lövstavägen samt upprustning av del av Lövstavägen. Genomförandebeslut (RY)

22 Införande av Helsingforsmodellen mot klotter i Stockholm. Motion nr 2004:65 av Kristina Axén-Olin m fl (m) (RY)

23 Ändrad detaljplan för kv Vattenfallet m m i Råcksta. Remiss (RY) *

24 Ändrad detaljplan för Eolshällsverket i Hägersten. Remiss (RY)

25 Godkännande av överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande Vällingby Centrum (RY)

26 Ändrad detaljplan för del av kv Krysstaket m m i Bandhagen. Remiss (RY)

27 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kantjärnet i Högdalen med Essebyggen Service Claes Johansson AB. Genomförandebeslut (RY)

28 Ändrad tunnelsträckning vid Årstafältet vid tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Lägesrapport (RY)

29 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m vid kv Ståthållaren i stadsdelen Bagarmossen. Remiss (RY)

30 Ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom delar av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m i stadsdelen Skarpnäcks Gård. Remiss (RY)

31 Knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta. Genomförandebeslut (RY)

32 Upphävande av parkeringsförbudszon inom stadsdelen Årstadal (RY)

33 Upprustning av Örby Slottspark. Genomförandebeslut (RY)

34 Detaljplan för delar av fastigheten Ulvsunda 1:1 vid Spannvägen, kv Ämbaret, i stadsdelen Åkeslund och vid Plåtslagarvägen, kv Almanackan, i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss (RY)

35 Cykelbanor längs Sandviksvägen mellan Fyrklöverbackarna och Fyrspannsgatan i Hässelby Villastad. Genomförandebeslut (RY)

36 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm (SV)

37 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan (SV)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

39 Parkeringsstrategi för City (St)

40 Redovisning av utvecklingen för webb-sidan Trafiken.nu under 2004 (St)

41 30-zoner. Information om kampanjupplägg (St)

42 Genomför personalenkät på gatu- och fastighetskontoret. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosèn (kd) (A)

43 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom fastigheten Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, samtliga i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga. Delvis bordlagt 25 januari 2005 nr 23 (RY)

44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 25 januari 2005 nr 28 (RY)

45 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby. Samråd om förslag till detaljplan. Bordlagt 25 januari 2005 nr 31 (RY)

46 Skönhetsrådets avskaffande. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m). Bordlagt 16 december 2004 nr 7 och 25 januari 2005 nr 42 (S)

47 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan. Bordlagt 16 december 2004 nr 13 och 25 januari 2005 nr 43 (RI)

48 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Bordlagt 23 november 2004 nr 18 och senast 25 januari 2005 nr 52 (RY)

Mötesinformation

Justerat:

2005-02-23


Leif Rönngren  Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp), fr o m § 2

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Margarita Pulido (s)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Anna Wersäll (m)

 

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)

Helena Bonnier (m)

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s)

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp), fr o m § 2

Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande § 1

Jan Tigerström (m)

Göran Wrene (s)

 

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Christer Liljegren, Eva Olsson, Göran Widegren samt borgarrådssekreterarna från roteln Petra Nieto och Mikael Silkesjöö.

Nye ordföranden Leif Rönngren (s) presenterade sig och hälsades välkommen av vice ordföranden Sten Nordin (m).

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 1 mars 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1. Minska bullret från järnvägen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

2. Bebyggelse i Hökarängen av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om reglerna för miljözoner

----------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om reglerna för miljözoner.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om tillgången till återvinningsplatser för sand

--------------------------------------------------------------

Regionchefen Eva Olsson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) vid förra nämndsammanträdet om tillgången till återvinningsplatser för sand.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om utbyggnaden av infartsparkeringar

-----------------------------------------------------

Regionchefen Eva Olsson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Åsa Romson (mp) vid förra nämndsammanträdet om utbyggnaden av infartsparkeringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om vinterväghållningen

-------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om det aktuella läget i fråga om vinterväghållningen i staden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 februari 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 februari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (3+3) i konferensen Urban access & road pricing policies in european metropolitan cities i Amsterdam, Holland, den 17-18 mars 2005.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2005-010-00131

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004

Dnr 2005-110-00209

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2004 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

 3. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av driftbudgeten för år 2005 med 1,3 mnkr p.g.a. att införandet av stadens nya ekonomisystem senarelagts, s.k. ombudgetering (förv nr 181).

 4. Nämnden beslutar om omedelbar justering.


 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga A.

§6 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 12/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 7 december 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Upphandling av underhållsåtgärder på fem broar inom Östberga bostadsområde. Genomförandebeslut

Dnr 2005-670-00130

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att tydligöra ytterligare miljökrav i upphandlingen samt att därutöver anföra följande:

Utöver sitt specifika uppdrag har gatu- och fastighetsnämnden även ett ansvar som arbetsgivare och som stor beställare. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett ovärderligt verktyg för staden i ansträngningarna att uppnå en god miljö. Liksom nämnden tidigare beslutat ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas på kontoret för att se till att Stockholm ständigt ligger i framkant vad gäller sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 (Brovakten) på nordvästra Kungsholmen till Wallenstam Bostad AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr 2004-411-01541

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 (Brovakten) till Wallenstam Bostad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Trafikstyrsystem för Nordsydaxeln. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-02675

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 48 mnkr, varav hälften skall finansieras av statsbidrag, enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra byggande av Trafikstyrsystem för Nordsydaxeln.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Detaljplan för del av kv Mårtensdal inom Södra Hammarbyhamnen. Remiss

Dnr 2004-512-04013

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Beslutet tas samma dag samt justeras omedelbart på grund av remisstidens utgång den 11 februari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§11 Del av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 2004-512-01842

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 386 mnkr och investeringsinkomster om 24 mnkr enligt utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med utlåtandet.

 3. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, enligt förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är oerhört viktigt att idrottsanläggningar och sportmöjligheter planeras in i områden redan från start. I det fortsatta arbetet ska kontoret arbeta för att idrottens behov tillgodoses både för spontana och organiserade aktiviteter.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga D2.

§12 Gör Kungsträdgården tilltalande för alla åldrar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-630-04077

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Många är de som under årens lopp på olika sätt har talat om att göra Kungsträdgården tilltalande för alla åldrar, framför allt för barnen. Förslaget avslogs av tidigare majoritet men i och med detta ärende kan den nuvarande majoriteten i gatu- och fastighetsnämnden äntligen se till att detta blir verklighet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga E3.

§13 Reparations- och underhållsarbeten av Vasabron. Slutredovisning

Dnr 2002-670-02472

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen på utfört underhållsarbete.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga F.

§14 Införande av lånecykelsystem i Stockholm

Dnr 2005-322-00330

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter)

Dnr 2005-511-00227

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande till dagens sammanträde i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Norrmalm 3:40 till sandellsandberg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Förändra kollektivtrafikkörfältet på Liljeholmsbron. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd)

Dnr 2004-331-03030

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Kv Gamen, Södermalm. Delgenomförandebeslut

Dnr 2002-512-01083

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 10 mnkr enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Fler bostäder i Vällingby Centrum. Motion av Lotta Edholm och Helen Jäderlund-Eckardt (båda fp), 2004:68

Dnr 2004-511-03797

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Redovisning av trafikolyckor på Hägerstensvägen före och efter ombyggnad

Dnr 2005-361-00384

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Gemensamt uppdrag om framtagandet av en plan för lokalisering av återvinningscentraler för åren 2005–2012 samt skrivelse från Karin Hanqvist (s) angående tomtbyte för återvinningscentral i Västerort

Dnr 2005-970-00036 och 2005-930-00287

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende samt den 5 februari 2005 tillägg till utlåtandet, till vilka hänvisas. I tjänsteutlåtandena föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till besvarande av remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

 3. Nämnden godkänner tillägget till utlåtandet av den 20 januari 2005 som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att delta i samverkansarbete för utbyggnadsplan med övriga berörda nämnder samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser det mycket angeläget att arbeta för att etablera fler återvinningscentraler i staden. Vi anser att man kan ta fram en levande inriktningsplan samt ha ett formaliserat samrådsförfarande mellan berörda aktörer i staden. Ett sådant föreslaget arbete anser vi att kontoret ska medverka i.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Detaljplan för kv Tamburen m m inom stadsdelen Hässelby Gård, förlängning av markanvisning norr om Lövstavägen inom Vinsta med ett år för Skanska, Abacus och Botrygg Bygg AB på norra sidan av Lövstavägen samt upprustning av del av Lövstavägen. Genomförandebeslut

Dnr 2003-512-02894

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget för kv Tamburen m m som svar på remissen i enlighet med vad som sägs i utlåtandet.

 2. Nämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av Lövstavägen m m i anslutning till bebyggelse vid kv Tamburen m m.

 3. Nämnden godkänner förlängning av markanvisning norr om Lövstavägen inom Vinsta med ett år för Skanska, Botrygg Bygg AB och Abacus AB.

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först de två första beslutspunkterna till behandling och därefter den tredje beslutspunkten.

Beslutspunkterna 1 och 2

Beslut i denna del

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt inledningsvis att bifalla beslutspunkterna 1 och 2 d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget för kv Tamburen m m som svar på remissen i enlighet med vad som sägs i utlåtandet.

 2. Nämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av Lövstavägen m m i anslutning till bebyggelse vid kv Tamburen m m.

Beslutspunkt 3

Yrkanden i denna del

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut i denna del

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt i fråga om beslutspunkt 3, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Då Vägverket i programremissen tidigare har uttryckt en uppfattning att ingen byggnation bör ske i Förbifartens korridor innan en arbetsplan finns framtagen som mer detaljerat anger vägsträckningen, bör den etapp som innebär byggnation i Förbifartens korridor skjutas på framtiden till dess att arbetsplan med exakt vägsträckning finns framtagen. Till dess bör även bostädernas konsekvens för Förbifarten vara ordentligt utredda. I det kommande arbetet med nya bostäder och ny infrastruktur bör även den totala trafiksituationen ses över.

Lövstavägen är redan idag hårt trafikbelastad och trafiken kan komma att öka i och med de nya bostäderna. Åtgärder för att minska störningar och öka framkomligheten bör därför övervägas i det fortsatta programarbetet.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§22 Införande av Helsingforsmodellen mot klotter i Stockholm. Motion av Kristina Axén-Olin m fl (m), 2004:65

Dnr 2004-650-03741

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen och överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen och överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Ändrad detaljplan för kv Vattenfallet m m i Råcksta. Remiss

Dnr 2004-512-03944

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd den 25 januari 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för fastigheten Vattenfallet 2 m m inom stadsdelen Råcksta, S-Dp 2002-17228-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för fastigheten Vattenfallet 2 m m inom stadsdelen Råcksta, S-Dp 2002-17228-54.

  2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

  §24 Ändrad detaljplan för Eolshällsverket i Hägersten. Remiss

  Dnr 2004-512-03933

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för Eolshällsverket i Hägersten, S-Dp 2004-06710-54.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §25 Godkännande av överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande Vällingby Centrum

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

  §26 Ändrad detaljplan för del av kv Krysstaket m m i Bandhagen. Remiss

  Dnr 2004-512-03938

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremiss för ändrad detaljplan för del av kv Krysstaket i stadsdelen Vantör, S-Dp 2004-04148-54.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen inklusive försäljning av marken.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden anser att kontoret i det fortsatta arbetet med projektet vidare ska utreda frågan om grönmarkskompensation. Nämnden anser att grönmarkskompensation ska genomföras.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

  §27 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kantjärnet i Högdalen med Essebyggen Service Claes Johansson AB. Genomförandebeslut

  Dnr 2004-512-02581

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Kantjärnet omfattande investeringsutgifter om 7,3 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet, genomförandebeslut.

  2. Nämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och Essebyggen Service Claes Johansson AB avseende byggande av bostäder i kv Kantjärnet.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

  Nämnden är positiv till att bebyggelsen i huvudsak sker på redan ianspråkstagen mark där området förbättras genom att en ful panncentral med kringytor rivs till förmån för ett nytt modernt bostadshus. Som kompensation för ianspråktagen grönyta bör intäkter från bostadsprojektet användas för upprustning de gröna offentliga miljöerna kring Högdalens centrum. De satsningar som är mest nödvändiga är att både rekreations- och ekologiska värden kompenseras genom att parkstråket i Bandhagen förlängs ända till Rågsveds friområde.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga N2.

  §28 Ändrad tunnelsträckning vid tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Lägesrapport

  Dnr 2002-920-01202

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten angående ändrad tunnelsträckning vid Årstafältet vid tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §29 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m vid kv Ståthållaren i stadsdelen Bagarmossen. Remiss

  Dnr 2003-411-00754

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m vid kv Ståthållaren i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2004-03716-54.

  Yrkanden

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

  Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

  Nämnden anser att det är bra att rekreationsvärdena som tas i anspråk för bebyggelse kompenseras med bollplan. Nämnden anser emellertid att även de ekologiska värdena ska kompenseras i det fortsatta arbetet.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

  §30 Ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom delar av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m i stadsdelen Skarpnäcks Gård. Remiss

  Dnr 2003-411-03805

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende samt den 4 februari 2005 tillägg till utlåtandet, till vilka hänvisas. I tjänsteutlåtandena föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programförslag till ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dnr 2004-02036-54.

  2. Nämnden godkänner tillägg till utlåtandet av den 21 januari 2005.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §31 Knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta. Genomförandebeslut

  Dnr 2004-512-00012

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av knutpunkt Årstaberg omfattande investeringsutgifter om ca 8,9 miljoner kronor och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa genomförandeavtal och terminalavtal mellan gatu- och fastighetsnämnden och SL avseende knutpunkt Årstaberg enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

  3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa köpeavtal för mark mellan gatu- och fastighetsnämnden och Jernhusen enligt vad som anges i utlåtandet.

  Yrkanden

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

  Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

  Den nya stationen vid Årstaberg betyder mycket för att underlätta och effektivisera kommunikationerna i staden. Stationen kan även avlasta de överbelastade stationerna i innerstaden. I det framtida arbetet är det därmed viktigt att se till att kapaciteten för bussuppställningsplatser är tillräcklig. Det skulle exempelvis kunna bli aktuellt att vissa regionala busslinjer i framtiden går till Årsta istället för till andra knutpunkter i staden.

  Nämnden har tidigare gett kontoret i uppdrag att se över möjligheten att bygga gång- och cykelväg över till arbetsplatsområdet vid Transportvägen. Detta skulle innebära smidigare och snabbare förflyttningar i området.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

  §32 Upphävande av parkeringsförbudszon inom stadsdelen Årstadal

  Dnr 2005-340-00241

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden upphäver gällande zonparkeringsförbud inom stadsdelen Årstadal.

  2. Nämnden godkänner att kontoret utfärdar erforderliga lokala trafikföreskrifter samt ombesörjer ny skyltning inom området.

  Yrkanden

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

  Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

  Med tanke på den stora befolkningsökningen i området och möjligheten för de boende att inneha en bil vore det önskvärt att införa boendeparkering ifrån kl. 19.00, eftersom det ger möjlighet för de boende och andra att parkera från kl 17.00 då parkering är tillåten i två timmar mellan 09.00-19.00. På så sätt finns det en möjlighet för de boende som av någon anledning inte hyr en parkeringsplats på tomtmark att kunna parkera bilen i området, även innan det stora bergrum som ska inrymma parkering och verkstad blir klart.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

  §33 Upprustning av Örby Slottspark i Älvsjö. Genomförandebeslut

  Dnr 2005-681-00271

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av Örby slottspark.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §34 Detaljplan för delar av fastigheten Ulvsunda 1:1 vid Spannvägen, kv Ämbaret, i stadsdelen Åkeslund och vid Plåtslagarvägen, kv Almanackan, i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss

  Dnr 2004-512-04063

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan vid kvarteren Ämbaret och Almanackan i stadsdelarna Åkeslund respektive Abrahamsberg,

  S-Dp 2004-06787-54.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga R.

  §35 Cykelbanor längs Sandviksvägen mellan Fyrklöverbackarna och Fyrspannsgatan i Hässelby Villastad. Genomförandebeslut

  Dnr 2004-322-03651

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att cykelbanor längs Sandviksvägen mellan Fyrklöverbackarna och Fyrspannsgatan genomförs enligt förslag i utlåtandet och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 10 mnkr.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

  Yrkande om återremiss och beslut i denna del

  Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter att bifalla kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att cykelbanor längs Sandviksvägen mellan Fyrklöverbackarna och Fyrspannsgatan genomförs enligt förslag i utlåtandet och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 10 mnkr.

  §36 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm

  Dnr 2002-781-03833

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden att lägger anmälan till handlingarna.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §37 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan

  Dnr 2001-781-02376

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

  Dnr 2004-782-04051

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Kommun utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

  2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

  Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §39 Parkeringsstrategi för City

  Dnr 2005-340-00310

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ett försök inom del av City med tillämpning av ”Parkeringsstrategi för City”.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, enligt förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att återremittera ärendet och uppdra åt kontoret att återkomma i ärendet i enlighet med nedanstående text samt att därutöver anföra följande:

  Nämnden anser att det är värdefullt att veta vad samrådsinstanserna har tyckt för att kunna fatta beslut. Ett av de formulerade målen i parkeringsstrategin är att skapa förutsättningar för bättre framkomlighet för alla trafikslag. Eftersom det kan förekomma konflikt mellan de olika trafikslagen anser nämnden att det är värdefullt att få ta del av synpunkterna för att kunna göra prioriteringar.

  §40 Redovisning av utvecklingen för webb-sidan Trafiken.nu under 2004

  Dnr 2005-300-00297

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga T .

  §41 30-zoner. Information om kampanjupplägg

  Dnr 2003-360-00871

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag. Vidare uppdrog nämnden åt gatu- och fastighetskontoret att besvara fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om erfarenheter och reaktioner av 30-zoner.

  §42 Genomför personalenkät på gatu- och fastighetskontoret. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosèn (kd)

  Dnr 2004-020-02030

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

  §43 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom fastigheten Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, samtliga i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga.

  Dnr 2004-411-04005

  Delvis bordlagt 25 januari 2005 nr 23

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom fastigheten Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, i stadsdelen Östberga.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med berörda byggherrar.

  Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen markanvisning inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB.

  Yrkanden

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

  Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt i den bordlagda delen av ärendet om markanvisning inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

  Nämnden anser att det finns anledning att låta bygga dessa 18 lägenheter i två våningar, Ätten 3, dels för att byggnationen ska smälta in i omgivningen och dels för att hålla kostnaderna nere. Vid behov ska det dock vara möjligt att lösa tillgänglighetsfrågan till det övre våningsplanet och tvättstugan.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

  §44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut

  Dnr 2004-411-04059

  Bordlagt 25 januari 2005 nr 28

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Skanska Sverige AB.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

  3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §45 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby. Samråd om förslag till detaljplan och inriktningsbeslut

  Dnr 2004-512-03847

  Bordlagt 25 januari 2005 nr 31

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby, S-Dp 2004- 06783-54.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra planen och teckna erforderliga avtal med byggherren.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §46 Avskaffande av skönhetsrådet. Motion av Kristina Alvendal (m), 2004:32

  Dnr 2004-000-03394

  Bordlagt 16 december 2004 nr 7 och 25 januari 2005 nr 42

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §47 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan

  Dnr 2004-411-02684

  Bordlagt 16 december 2004 nr 13 och 25 januari 2005 nr 43

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden medger att saluhallsstyrelsen påbörjar en utredning angående lokalisering av ny saluhall på Skeppsbron.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan samt uppdrar åt kontoret att fullfölja projektet.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §48 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

  Dnr 2004-520-03187

  Bordlagt 23 november 2004 nr 18 och senast 25 januari 2005 nr 52

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett stort antal inkomna skrivelser vilka förtecknats bilaga V2. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att en utredning skall genomföras om ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård samt att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skall underrättas om beslutet.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag, att utredning om ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård ej skall genomföras, att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skall underrättas om beslutet samt att anföra följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden anser inte att det i detta läge behövs någon genomfartsväg för motorfordon mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet. Området är också ett uppskattat grönstråk. Båda de berörda stadsdelarna har bra kollektivtrafik och ett stort antal gång- och cykelvägar finns att tillgå. Om behov skulle uppstå vid framtida bostadsbebyggelse får frågan tas upp i samband med detta.

  Reservation

  Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.