Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-11-02

Sammanträde 2004-11-02

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Seniorboende. Skrivelse av Ylva Wahlström, Christer Öhgren och Christopher Ödmann (samtliga mp). Remiss (S)

6 Fortsatt satsning på lågprisbutiker. Skrivelser (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2004 (A)

8 Möjliggör åretrunt sightseeing i Stockholm. Remissvar (RI)

9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2004 (RI)

11 Fråga om byggnadsminnesförklaring av Hjorthagen 1:1,2, 1:2 och 1:3. Remiss från Länsstyrelsen (RI)

12 Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning (RI)

13 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9 och 10/2004 (RI)

14 Upphandling av ramavtal för konsultuppdrag – Konstbyggnader 2005-2007 (RI)

15 Bättre organisation för parkerna i Stockholms stad. Motion nr 2004:46 av Sten Nordin (m) (RI)

16 Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården. Reviderat genomförandebeslut (RI)

17 Stadens handläggning av Lindgården på Djurgården. Revisionsrapport (RI)

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 i stadsdelen Beckomberga till Småa AB. Inriktningsbeslut (RY)

20 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande (RY)

21 Program för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen i Hässelby Gård. Programremiss (RY)

22 Åtgärder i enlighet med BUS-programmet för exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1. Tillägg till genomförandebeslut (RY)

23 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av 8,49 % andelar av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5, Hammarbyhöjden (SV)

24 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

25 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdet. Genomförandebeslut (F)

26 Tillgänglighet till lokaler i Stadshuset. Skrivelse från Margareta Olofsson (v) och Leif Rönngren (s) (F)

27 Försäljning av fastigheten Fräcksta 4:5 i Nynäshamns kommun (F)

28 Intrångsersättning för naturreservaten Paradiset och Lännaskogen i Huddinge kommun (F)

29 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från A-M Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Björn Nyström (kd) (F)

30 Ansökan om miljörotbidrag. Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (F)

31 Gratis parkering på helger och nätter i ytterstaden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (Pa)

32 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 19 (RI)

33 Cykelgenomfart mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 20 (RI)

34 Citybanan, station Odenplan - tillägg till detaljplan. Remiss.

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 26 (RI)

35 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 32 (RY)

36 Markanvisning för bostäder i kv Stöttan i Högdalen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 34 (RY)

37 Stöd för tillväxt av bilpool i Stockholms stad.

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 52 (Pa)

38 Överklagande av beslut att inrätta lastzon gällande hela dygnet på Assessorsgatan mitt emot 18.

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 55 (Pa) Hänskjutet från trafikutskott

39 Skeppsbron - Stockholms framtida gångstråk. Remiss.

Bordlagt 21 september 2004 nr 8 och 12 oktober 2004 nr 58 (RI)

40 Nya Slussen – bearbetning efter tävling. Lägesrapport, startpromemoria och inriktningsbeslut.

Bordlagt 21 september 2004 nr 9 och 12 oktober 2004 nr 59 (RI)

41 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 12 oktober 2004 nr 63 (RY)

42 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 12 oktober 2004 nr 64 (F)

43 Ändrad upplåtelseform för bostadsmark i Hammarby Gård, Hammarby Sjöstad (RI)

Mötesinformation

Justerat:
15 november 2004
 
Roger Mogert                                            Berthold Gustavsson
 
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
 
Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s)
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Bo Helin, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Berthold Gustavsson (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 16 november 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Ljussätt Kungsträdgården av ledamoten Berthold Gustavsson (m).

 2. Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 3. Snedparkeringsplatser på Kungsholmen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 4. Förskolelokaler på Östermalm av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Rapport från studieresa till Berlin

----------------------------------------

En rapport från gatu- och fastighetsnämndens studieresa till Berlin den 16-18 september 2004 hade utdelats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för rapporten.

Fråga om placeringen av busskurar vid Vasagatan

------------------------------------------------------------

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om placeringen av busskurar vid Vasagatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om parkeringsmöjligheterna vid Strandvägskajen

-------------------------------------------------------------------

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm besvarade fråga av ersättaren Helena Bonnier (m) vid förra nämndsammanträdet om parkeringsmöjligheterna vid Strandvägskajen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trafikförändringar efter öppnandet av Södra Länken

---------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Anna Wersäll (m) frågade om trafikförändringar efter öppnandet av Södra Länken. Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret informerade om observerade trafikförändringar och utlovade att återkomma med statistik då sådan är klar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om förvaltningen av fastigheten Dalslandsgatan 3 på Södermalm

-------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) önskade en rapport om förvaltningen av fastigheten Dalslandsgatan 3 på Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att lämna en rapport vid nämndens nästa sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 26 oktober 2004 och,

vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 2 november 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober september 2004 avgivit tjänste-utlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Seniorboende. Skrivelse av Ylva Wahlström, Christer Öhgren och Christopher Ödmann (samtliga mp). Remiss

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§6 Fortsatt satsning på lågprisbutiker för dagligvaror. Remiss

Dnr 2004-410-2955

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av finans- borgarrådet Annika Billströms (s) skrivelse av den 8 september 2004 samt skrivelse av den 21 september 2004 från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga A.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret den 28 oktober 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2004 anmäldes.

      

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Möjliggör åretruntsightseeing i Stockholm. Remiss

Dnr 2004-420-2922

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- fastighetsnämnden godkänner och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- fastighetsnämnden godkänner och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-utskott för den 14 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§10 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§11 Fråga om byggnadsminnesförklaring av fastigheterna Hjorthagen 1:1,2, 1:2 och 1:3. Remiss

Dnr 2004-701-2865

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till länsstyrelsen som svar på remiss om byggnadsminnesförklaring.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning

Dnr 2002-322-3505

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Rapporten visar att många upplever det svårt att hitta cykelparkering och plats i cykelställ. Vi anser att det är önskvärt att underlätta för cyklister och kontoret bör därför titta på möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar i eftertraktade lägen, i samplanering med smarta citycyklarprojektets behov av cykelparkeringar.

Undersökningen visar också att medelavståndet mellan hemmet och målpunkten är längre än man tidigare trott varför större vikt måste läggas på att skapa längre sammanhängande cykelstråk som kontoret påpekar. Detta visar också att majoritetens satsning på cykelbanor i såväl inner- som ytterstaden är riktig.

Nämnden är angelägen om att i det fortsatta arbetet så långt som möjligt skydda de oskyddade trafikanterna.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga C2.

§13 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9 och 10/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 9 och 30 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Upphandling av ramavtal för konsultuppdrag – Konstbyggnader 2005-2007

Dnr 2004-600-3377

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att besluta om tilldelning av ramavtalen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphand- lingsförfarandet och delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att besluta om tilldelning av ramavtalen.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Bättre organisation för parkerna i Stockholms stad. Motion nr 2004:46 av Sten Nordin (m)

Dnr 2004-680-3075

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen av motionen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att  överlämna kontorets förslag som svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

Stockholms parker och grönområden är en av stadens mest typiska kännetecken. Att det finns parker som lämpar sig väl att vistas i var man än bor eller vistas i staden är oerhört viktigt för människors trivsel.

Att stockholmarna och stadens besökare så mycket uppskattar parker och grön-områden ställer stora krav på planering, investeringar och underhåll av dessa. Eftersom närhet till grönområde också kommer på tredje plats när stockholmarna får ange vilka saker som är viktiga för att de ska trivas i ett område är det dess-utom oerhört viktigt med lokalt ansvar i dessa frågor.

Stadsdelsnämnderna, som står för skötsel av parker, har dessutom bäst kännedom om hur parkerna används och vilka åtgärder som behövs. Att parkfrågorna hanteras lokalt är alltså både verksamhetsmässigt effektivt och viktigt för människors möjlighet att påverka sin närmiljö.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§16 Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2003-683-1168

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om ca 33,0 mnkr enligt utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga F.

§17 Stadens handläggning av Lindgården på Djurgården. Revisionsrapport

Dnr 2004-130-3193

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 i stadsdelen Beckomberga till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-3234

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Cykelplan för Region Ytterstad. Remissbeslut

Dnr 2003-322-3597

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar, utan eget ställningstagande, att Cykelplanen för Stockholms ytterstad, skall sändas på remiss enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra remissarbetet och därefter återkomma till nämnden med remissredovisning och underlag för inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga G.

§20 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§21 Program för bostadsbebyggelse vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta. Programremiss

Dnr 2004-512-2838

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Åtgärder i enlighet med BUS-programmet för exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1. Tillägg till genomförandebeslut

Dnr 2002-512-03186

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tillägg till genomförandebeslut för föreslagna åtgärder i enlighet med BUS-programmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5, Hammarbyhöjden

Dnr 2001-781-1511

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-410

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdet. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-1096

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upphandla och genomföra ombyggnaden av byggnad 02 i fastigheten Rio 8.

 2. Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Tillgänglighet till lokaler i Stadshuset. Skrivelse från Margareta Olofsson (v) och Leif Rönngren (s)

Dnr 2004-770-1816

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Försäljning av fastigheten Fräcksta 4:5 i Nynäshamns kommun

Dnr 2004-785-3273

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Fräcksta 4:5 (Albrektstorp) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Intrångsersättning för naturreservaten Paradiset och Lännaskogen i Huddinge kommun

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§29 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-770-4175

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utlåtandet som svar på rubricerade skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Ansökan om miljörotbidrag. Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-140-3026

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetskontoret besvarar skrivelsen med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Gratis parkering på helger och nätter i ytterstaden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-340-1871

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden beslutar att avgiften helt slopas på Svartviksslingan i Minneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-000-2184

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 19

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Cykelgenomfart mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2004-320-1872

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till markering av cykelbana mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att ge kontoret i uppdrag att återkomma snarast för att möjliggöra eventuellt byggande av cykelgenomfarten under 2005 samt att därutöver anföra följande:

Cykelbanan skulle enligt förslaget kunna leda till konflikter mellan cyklister och fotgängare. Området vid det så kallade Kulturtorget är ett viktigt gångstråk och cykeltrafik bör ske på fotgängarnas villkor och särskild hänsyn tas till funktionshindrade. Kontoret bör tydligare redovisa hur cyklisterna ska uppfatta att de måste ta hänsyn till gående och hur funktionshindrade ska uppmärksammas på cykelövergången. Kontoret bör också redovisa om det finns alternativ till den föreslagna dragningen för cyklister mellan Sergelrondellen och Gustav Adolfs Torg.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§34 Citybanan, station Odenplan - tillägg till detaljplan. Remiss

Dnr 2004-512-1278

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 26

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över tillägg till detaljplan för Citybanan i Stockholm. Station Odenplan, uppgångar m m. S-TDp 2004-02491-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Citybanan är det enskilt viktigaste projektet för att öka kapaciteten för spårbunden trafik i Sverige och i Stockholm. Tågtrafiken till Stockholm har ökat väsentligt under senare år och den kapacitet som de nuvarande två spåren genom centrala Stockholm har, är helt otillräcklig för dagens tågtrafik. Än mindre räcker den för framtidens behov, både för kollektivtrafikförsörjning i länet och för intercitytrafik.

När tågkapaciteten från Mälardalen ökas är det nödvändigt att avlasta Stockholms centralstation, som redan idag är överbelastad. Stationen vid Odenplan innebär dessutom bättre kollektivtrafikförsörjning för de boende i området. I det fortsatta arbetet med stationsbyggnader och gångstråk är det mycket viktigt att beakta tillgänglighetsfrågorna.

På många pendeltågsstationer i Stockholms län går det att ta med sig cykel på pendeltågen. Nämnden anser att detta skall gälla även på Odenplans pendeltågsstation samt även på de nya stationerna vid centralstationen och södra station.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga I2.

§35 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-2946

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 32

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för vårdboende inom fastigheten Skrubba 1:1 till AB Trezora och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvis- ningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ger kontoret i uppdrag att efterhöra synpunkter från socialtjänst-nämnden och Skarpnäcks stadsdelsnämnd och därefter återkomma till nämnden med ett nytt ärende.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§36 Markanvisning för bostäder i kv Stöttan i Högdalen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-411-1720

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kv Stöttan till Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda återremiss-yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga två framställda yrkanden enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Då den föreslagna byggnationen planeras till gatumark som idag är bebyggd med parkering kan detta öka parkeringsträngseln på gatumarksparkeringar i området och det är viktigt att detta undersöks vidare i det fortsatta arbetet.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§37 Stöd för tillväxt av bilpool i Stockholms stad

Dnr 2004-340-2043

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 52

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret inte skall genomföra ett treårigt försök med upplåtande av gatumark för uppställning av maximalt 100 bilpools- bilar i innerstaden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s atthuvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden beklagar att det inte är juridiskt möjligt att stödja bilpooler på det föreslagna sättet. Staden bör, inom lagens ramar, uppmuntra till ökad användning av bilpoolsbilar, även inom parkeringsområdet. Kontoret får därför i uppdrag att i samarbete med Stockholm Parkering, fastighetsbolagen och privata fastighets-ägare arbeta för att ta fram ett tillräckligt antal parkeringsplatser för bilpooler för att stadens mål om ökad bilpoolsanvändning ska nås. Antalet parkeringsplatser för bilpooler som behövs bör tas fram i samarbete med bilpoolsprojektet inom det kommande mobilitetskontoret och befintliga bilpooler i staden. Kontoret ska också återredovisa arbetet med att ta fram nya parkeringsplatser för bilpooler till nämnden regelbundet.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§38 Överklagande av beslut att inrätta lastzon gällande hela dygnet på Assessorsgatan mitt emot nummer 18. Återremiss

Dnr 2004-340-3136

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 55

Hänskjutet från trafikutskottet

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att lastzonen, på- och avstigningszonen på Assessorsgatan mitt emot nummer 18 ska gälla mellan klockan 07.00 till klockan 21.00 samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det i det aktuella fallet räcker med en lastzon mellan klockan 07.00 och klockan 21.00 trots att det är en avvikelse från de gällande riktlinjerna. Vi anser dock att längden på lastzonen ska kvarstå enligt kontorets förslag så att även längre fordon ska kunna nyttja zonen för lastning och lossning av gods.

§39 Skeppsbron – Stockholms framtida gångstråk. Remiss

Dnr 2003-670-2743

Bordlagt 21 september 2004 nr 8 och 12 oktober 2004 nr 58

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets rapport samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ser mycket positivt på idén att utveckla skeppsbrostråket och göra det mer tillgängligt för stockholmarna. Idag är denna centrala vattenlinje i stort sett bara en transportsträcka mellan Södermalm och city. Med intentionerna i förslaget till nydaning skulle mötesplatser och målpunkter skapas som gör stråket livfullare. Nämnden anser att det är viktigt i det fortsatta arbetet att se till att det skapas aktiviteter som kan locka alla stockholmare och inte upplevs alltför exklusivt.

Gatu- och fastighetsnämnden anser därmed att staden ska arbeta vidare utifrån detta inriktningsbeslut. Vi förutsätter att ekonomiska och övriga konsekvenser kommer att prövas i sedvanlig ordning av berörda nämnder och bolag innan slutlig ställning tas till de olika förslagen. Innan ekonomi och ansvarsfördelning redovisas är det svårt att ta slutlig ställning till exakt hur varje del av projektet inom nämndens verksamhetsområde ska utformas. Nämnden förbehåller sig därför rätten att ta ställning till projekten var för sig. Nämnden ställer sig exempelvis positiv till att utöka nöjes- och handelsinslagen i området men om det ska vara en saluhall, konsthall eller lekplats får det fortsatta arbetet utvisa.

Nämnden vill redan nu peka på vikten av att tänka på ett antal saker i utformningen. Det första är att ansiktslyftningen av Skeppsbron måste ses i ett sammanhang med ombyggnationen av Slussen. Både trafikmässigt och estetiskt ska områdena knytas ihop för att skapa framkomligare och säkrare lösningar. En av de allra viktigaste komponenterna för detta är att stärka gångstråken och de gåendes framkomlighet i området. Nämnden finner att förslaget till parkeringsgarage är orealistiskt med tanke på de kulturhistoriska värdena som finns i Gamla stan.


Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga M3.

§40 Nya Slussen – lägesrapport och inriktningsbeslut

Dnr 2003-630-644

Bordlagt 21 september 2004 nr 9 och 12 oktober 2004 nr 59

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, Maria-Gamla Stans stadsdels-förvaltning och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning hade den 6 september 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Samfundet S:t Erik av den 25 augusti 2004, Rådet till skydd för Stockholms skönhet av den 6 september 2004, Gamla Stan Sällskapet av den 11 oktober 2004, Gruppen Samhällsdebattörerna inkommen den 11 oktober 2004,

Ulla Joneborg m fl inkommen den 13 oktober 2004, Kungl Akademien för de fria konsterna den 15 oktober 2004, Södermalmsparkernas Vänner av den 17 oktober 2004 och Clara von Rettig av den 1 november 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

a Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av tävlingen om Slussenområdet och av det bearbetade vinnande förslaget.

b Nämnden beslutar att det bearbetade tävlingsförslaget bör ligga till grund för den framtida utformningen av Slussenområdet och god­känner investeringsutgifter inom en ram om 45 mnkr för planering och förprojektering av området.

c Nämnden beställer ny detaljplan av stads­byggnadsnämnden i enlighet med utlåtandet.

d Nämnden över­sänder sitt beslut till dem som inkommit med skrivelser och förslag i ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade därutöver bifall till tilläggsförslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt först att bifalla det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att för närvarande inte beställa detaljplan för en ombyggnad av Slussen, att uppdra till gatu- och fastighetskontoret att arbeta fram ett referensalternativ med bevarat klöverblad och presentera det under 1:a kvartalet 2005,

att ge gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att studera följande frågor närmare; vad innebär en mindre omdaning av Slussen för gestaltning, funktion och ekonomi samt

att därutöver anföra följande:

Slussen är en av Stockholms mer välkända och intressanta platser. Inför beslutet att renovera/bygga om Slussen måste beslutsunderlaget vara brett och redovisa möjliga alternativ. Den tävling som genomförts gav möjlighet att antingen ta fram ett helt nytt förslag för Slussen eller en rekonstruktion av hela eller delar av dagens Slussen. Något alternativ på rekonstruerad/ombyggd klöverbladsmodell har tyvärr inte presenterats bland de åtta offentliggjorda förslagen. Ett referens-alternativ utifrån klöverbladsmodellen bör tas fram och presenteras under 1:a kvartalet 2005. Därför anser vi inte för närvarande att gatu- och fastighets-nämnden bör beställa detaljplan för en ombyggnad av Slussen. Följande frågor måste studeras närmare: vad innebär en mindre omdaning av Slussen för gestaltning, funktion och ekonomi.

Dessutom bör bussterminalen inom Slussen särredovisas ekonomiskt, eftersom det är SL/landstinget som ska stå för kostnaden för denna och andra anläggningar som rör kollektivtrafiken. I referensalternativet bör även ingå en ny avtappnings-kanal för Mälaren. Oavsett vilket alternativ som slutgiltigt väljs måste total-kostnaderna noggrant ses över och i görligaste mån bantas.

Nämnden beslöt därefter och efter propositioner på bifall respektive avslag till framställt tilläggsyrkande att avslå det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda tilläggsförslaget.

Reservation avseende tilläggsyrkandet

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

§41 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-511-2312

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 12 oktober 2004 nr 63

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 12 oktober 2004 nr 64

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättnings-lokaler till Hamnvikshemmet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Socialtjänstnämnden återremitterade den 29 oktober 2004 ett ärende angående Hamnvikshemmet. Kontoret uppdras att samordna arbetet kring Hamnviks-hemmet och frågan kring lokalisering med socialtjänstnämnden och därefter återkomma till nämnden med ett ärende.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§43 Ändrad upplåtelseform för bostadsmark i Hammarby Gård, Hammarby Sjöstad

Dnr 2003-511-404

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till ändrad upplåtelseform för bostadsmark inom Hammarby Gård enligt kontorets utlåtande.

 2. Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att fortsättningsvis delegera beslutanderätten i denna typ av ärenden till kontoret samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutade den 10 juni 2003 om ny markanvisnings- policy. I projekt där beslut om försäljning av mark fattats före detta datum skall dessa beslut och ingångna avtal genomföras. Det kan emellertid i vissa fall finnas anledning att - om avtalsparten så önskar - istället övergå till tomträtt. Gatu- och fastighetsnämnden bemyndigar därför kontoret att, i de fall detta ur ekonomisk synpunkt är lämpligt, genomföra detta.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga P2.