Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-14

Sammanträde 2008-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Tertialrapport 1 2008

Dnr 203-2008-100
Extra utskick
Omedelbar justering

3 Nominering till Stockholms stads kvalitetutmärkelse 2008

Dnr 172-2008-099
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Inriktningsbeslut för ny förskola i kvarteret Locknålen, Fruängen

5 Utökad förskoleverksamhet inom Årstadalsskolan

6 Ombyggnation av förskolan Slättgårdsvägen 72 i Mälarhöjden

7 Ungdomsverksamhet i Gröndal

8 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande arbete i Stockholm

9 Ungdomsrelaterade våldsbrott inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde - svar på skrivelse

10 Samarbete skola-socialtjänst om ungdomar i riskzonen - svar på skrivelse

Remissärenden

12 Stadens korttidsboenden - motion från (mp)

13 Hårdare kontroll av skolor och förskolor - motion från (s)

14 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - remissyttrande

15 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Sushi Köket, Tellusborgsvägen 76 i Midsommarkransen

16 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Brasseriett, Sjövikskajen 6 i Liljeholmen

Anmälningsärenden

17 Revisorernas årsöversikt 2007

18 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 13 maj 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 8 maj 2008-05-05
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

23 Gemensam upphandling av enstaka vårdplatser avseende HVB för vuxna inom socialpsykiatri - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 500-169-2007
Omedelbar justering

24 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 182-2008-103
Omedelbar justering

25 Upphandling av parkskötsel med renhållning inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Dnr 40-2008-103
Omedelbar justering

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Protokoll från sociala delegationen

Protokoll från 7 maj 2008
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 21 maj 2008 och att protokollet från sammanträdet den 23 april 2008 justerades den 30 april 2008.

Dagordningen godkändes.

___________________

§2 Tertialrapport 1 2008

Tertialrapport 1 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2008 med prognos för helåret.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner en ökad omslutning med 20,1 mnkr.

 3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för höga hyror inom förskoleverksamhet med 2,4 mnkr.

 4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,7 mnkr för stödboende på Västertorps Hotellhem.

 5. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 6,0 mnkr för avveckling av del av Kastanjens servicehus, varav 4,8 mnkr avser tomgångshyror under uppsägningstiden och 1,2 mnkr avser övriga avvecklingskostnader.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,0 mnkr före resultat-dispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 10,5 mnkr. Efter att hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 12,7 mnkr redovisas ett nettoöverskott om 2,2 mnkr. Målen beräknas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några mål kommer emellertid inte att kunna uppfyllas inom beslutad budget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 maj 2008. Dnr 203-2008-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Beträffande det nettounderskott på 1,3 mnkr, som anges under rubriken ”Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri” och som sägs främst bero på placeringar av barn och ungdomar, så kan man undra om underskottet hade uppstått ifall stadsdelsförvaltning/ kommunen satsat mer på långsiktigt, förebyggande arbete när det gäller barn och ungdom. Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn- och ungdomsvården 2006-2007 visar att det fallerar ofta inom det förebyggande arbetet ute i kommunerna. Att kortsiktigt främst sikta in sig på att hålla budget och inte se barn och ungdomars behov eller aktivt planera för de resurser som behövs för att barn och unga ska få den vård, omsorg och tillsyn som de behöver, kan i förlängningen bli mycket dyrt för samhället och för den enskilde. Dessutom är preventivt arbete ekonomiskt lönsamt på sikt. Det finns kommuner som ger det preventiva arbetet inom socialtjänsten mer tyngd och där satsningen fallit väl ut, t.ex. Karlstad, som har ett socialt investeringskonto i budgeten och Nynäshamn, som är en av de ledande inom det förebyggande sociala arbetet. Den borgerliga skattesänkningspolitiken är en oansvarig, oekonomisk och orättvis politik.

Härutöver återfinns även underskott inom ”Äldreomsorgen” och inom ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning” och det är alldeles uppenbart att dessa underskott i slutändan kommer drabba brukarna. Det är färre korttidsplatser, färre platser i heldygnsomsorg, omprövningar av beslut om hjälp i hemmet och en noggrann och strikt biståndsbedömning som aviseras för att komma till rätta med underskotten. Vi i hela oppositionen finner denna utveckling oroande och tycker att det inte överensstämmer med de löften som borgarna gav i valrörelsen. Ännu mer oroade blir vi när det synes som om utvecklingen inom äldreomsorgen blir sämre och sämre för var månad.

I övrigt tycker vi det är besynnerligt att Kultur och föreningsbidrag går med 100000 kr plus samtidigt som borgarna inte kunde stödja föreningen Media-Reagera med av förvaltningen föreslagna 20000 kr samt att många pensionärsföreningar fick sänkt bidrag.”

________________

§3 Nominering till Stockholms stads kvalitetutmärkelse 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd nominerar gruppbostaden Broder Pehr till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Gruppbostaden Broder Pehr, som drivs på entreprenad av Resurscenter Mo Gård AB, fick 2007 hedersutnämnande i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Förvaltningen anser att Broder Pehr bör nomineras till kvalitets­utmärkelsen även för 2008, eftersom verksamheten arbetat vidare med att förtydliga sina arbetssätt, roller och åtaganden så att de nu bättre ska motsvara de krav som staden ställer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 april 2008. Dnr 172-2008-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§4 Inriktningsbeslut för ny förskola i kvarteret Locknålen, Fruängen

Beslut

 1. Stadsdelnämnden godkänner inriktningsförslaget om att uppföra en permanent förskola i kv Locknålen, Fruängen.
 1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att av SISAB beställa framtagandet av förslagshandling/underlag för ett genomförandebeslut.

Ärendet

Förvaltning föreslår en inriktning för ny permanent friliggande förskola i kvarteret Locknålen i Fruängen. Behovet av förskoleplatser i Fruängen beräknas öka med ca 200 platser i och med den utbyggnad av bostäder som sker i Gyllene Ratten-området. Förskolan föreslås få sex avdelningar. I arbetet med förskolans utformning har ambitionen varit att hitta sätt för att hålla nere hyreskostnaderna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 april 2008. Dnr 200-2008-400

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Att avslå denna byggnad

2. Att ta fram ett enplans hus för förskolan

3. Att bygga för fyra avdelningar

4. För övrigt anföra följande:

Barn på våra förskolor behöver färre barn att relatera till, därför satsar man på att hålla nere barnantalet i varje grupp, men storleken på förskolorna som helhet ökar. Detta är en tydlig ekonomisk besparing och inte en satsning på barnen som behöver ha en bra uppväxt och är vår framtid.

Byggnaderna är ett pedagogiskt redskap, därför är det en fel planering att dessa små förskolebarn ska äta i en matsal, i stället för i mindre avgränsade rum, som innebär mindre ljudvolym, mer uppsikt och allmän trygghet i det invanda rummet.

Pedagogerna sliter och gör sitt bästa av situationen, men det är av stor vikt för barnen och pedagogerna att lokalerna fungerar på ett stödjande sätt i hela verksamheten. Till exempel kan pedagogen se in där barnen leker, sin självständiga lek? Är lokalen utrustad så barnen kan hitta en lugna vrå? Det behövs delvis små rum med glasrutor för att barnen ska må väl. Dessutom ska barnen inte behöva relatera till för många barn eller pedagoger på hela förskolan.

Idag har vi tilltagande problem med okoncentrerade barn som växt upp på våra förskolor och skolor, som inte har kunnat ge det behövliga lugnet de första åren i livet, det är inte bara föräldrarnas uppgift längre. Nu är det viktigare än någonsin med en harmonisk förskolemiljö.

Ännu har vi ganska små enheter och specialbyggda förskolor med ordentliga gårdar, men dessa är på väg att utfasas, till förmån för lönsamt byggande i staden. Barnens verksamhet får man lösa efterhand och det får inte kosta för mycket. Och grönområden dit förskolorna hänvisas till krymper också. Vi måste våga tänka och planera för barnens bästa!”

_____________

§5 Utökad förskoleverksamhet inom Årstadalsskolan

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att utöka antalet förskoleavdelningar inom Årstadalsskolan.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra projektet och teckna hyreskontrakt för förskoleavdelningarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hyr lokaler i andra hand inom Årstadalsskolan för förskolan Årstadal. Till hösten 2008 kommer en ny del av skolan att vara inflyttningsklar. Inledningsvis kommer utbildnings-förvaltningen och Årstadalsskolan att ha en överkapacitet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att fyra tillfälliga förskoleavdelningar öppnas inom Årstadalsskolan för att klara barnomsorgsgarantin under hösten 2008. Utbildningsförvaltningen och Årstadalsskolan beräknar att stadsdelsförvaltningen kan hyra lokalerna för den tillfälliga utökningen under minst två år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 14 maj 2008. Dnr 205-2008-300

Förslag till beslut

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ordföranden Abit Dundar (fp) föreslog att nämnden skulle behandla ärendet idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att nämnden behandlar ärendet idag mot varandra och fann att nämnden beslutat att behandla ärendet idag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m), vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) föreslog därefter att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Att återremittera

2. Att få veta hur många avdelningar som Årstadalsskola har idag

3. Att ta del av lokalplaneringen med tilliggande gård

4. För övrigt anföra följande:

Några konkreta frågor att börja med är: Hur kommer toaletterna utformas för barnen på dessa avdelningar? Kommer man att äta mat i sina egna lokaler eller i skolans matsal? Vilka åldersgrupper tar man in här? Viktiga frågor för att barnen ska må bra.

Det är en oroande utveckling att små barn ska gå i våra skolor som är planerade för större barn och ungdomar. Detta i Årstadalsskolan är planerat för två tillfälliga år, men redan idag finns många förskoleenheter i skolans värld, vilket inte alltid är av godo. Största fördelen är den ekonomiska men på bekostnad av den goda kvalitén för förskolebarnen.”

_________________

§6 Ombyggnation av förskolan Slättgårdsvägen 72 i Mälarhöjden

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ombyggnation av förskolan Slättgårdsvägen 72.

 2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att beställa ombyggnationen av SISAB

Ärendet

Förvaltningen föreslår att en ombyggnation av gården och köket görs på förskolan Slättgårdsvägen 72. Samtidigt genomför SISAB ett byte av ett ventilationsaggregat. Ombyggnationen genererar ett hyrestillägg år 1 på 442tkr. Efter ombyggnationen får förskolan en hyra på 992tkr vilket är 1 167 kr/kvm eller 15 030 kr/barn och år. Detta motsvarar i stort sett den genomsnittliga hyran som stadsdelsnämnden har för sina förskolor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 april 2008. Dnr 201-2008-300

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§7 Ungdomsverksamhet i Gröndal

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att finna en lösning som gör det möjligt att bedriva fortsatt ungdomsverksamhet i Gröndal när nuvarande entreprenadavtal upphör den 15 juni 2008. Förvaltningen har undersökt tillgången på lokaler i Gröndal och funnit att den lokal som för närvarande är mest lämplig för verksamheten är den mindre fasta byggnad i Sannadalsparken som tidigare disponerats av ungdomsgården. Förvaltningen föreslår att ungdomsverksamhet/ ungdomscafé startar höstterminen 2008 och tillsvidare bedrivs i förvaltningens egen regi.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 29 april 2008. Dnr 199-2008-500

_____________

§8 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande arbete i Stockholm

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande insatser enligt bilagor.

Ärendet

Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till kommunerna för förebyggande arbete inom det sociala området. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om anslag till två projekt: ”Att öka gymnasieelevers förmåga att hantera stress samt förebygga psykisk ohälsa och missbruk” och ”Vem ska trösta knyttet? Med öppna ögon för de glömda barnen”.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 14 maj 2008. Dnr 177-2008-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§9 Ungdomsrelaterade våldsbrott inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde – svar på skrivelse

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse till förvaltningen för beredning om ungdomsrelaterat våld, från Abit Dundar m.fl. (fp), Peter Jönsson m.fl. (m) och Fredrik Möller (kd). I ärendet lämnar förvaltningen en redogörelse av inträffade incidenter avseende ungdomsrelaterat våld och personrån i stadsdelen samt insatser som erbjuds unga brottsoffer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 5 maj 2008. Dnr 143-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§10 Samarbete skola-socialtjänst om ungdomar i riskzonen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse till förvaltningen för beredning från Abit Dundar m.fl. (fp), Peter Jönsson m.fl. (m) och Fredrik Möller (kd). I ärendet lämnar förvaltningen en redogörelse över hur samarbetet mellan socialtjänst och skola i det nya stadsdelsområdet är tänkt att fungera samt över hur sekretessen hanteras i enskilda ärenden där flera huvudmän är berörda.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 15 april 2008. Dnr 140-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Barngruppernas storlek samt antalet barn per personal vid de kommunala förskolorna i stadsdelen – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse för barngruppernas storlek samt personaltäthet som svar på skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse till förvaltningen för beredning från Jan Wallman m.fl. (s) om barngruppernas storlek samt antalet barn per personal vid de kommunala förskolorna i stadsdelen. Förvaltningen redovisar i ärendet antalet barn, barngrupper och genomsnittligt antal barn per grupp. Därutöver redovisas antalet barn per årsarbetare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 maj 2008. Dnr 141-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

 3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegations-ordningen i juni 2007. Delegationsordningen anger stadsdels-direktörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden och förslag till hur beslut fattade av tjänsteman ska anmälas till nämnden. I detta ärende föreslås delegationsordningen förenklas gällande omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 30 april 2008. Dnr 000-43-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Nämnden ajournerade sig i fem minuter.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra

Som vi ser det syftar föreliggande förändringar av delegationsordning endast till att samla mer beslut hos chefer i syfte att få en striktare kontroll på pengarna. Vi ifrågasätter starkt om denna förändring gynnar brukare och även personal.”

___________________

§13 Stadens korttidsboenden - motion från (mp)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden gällande en motion av Eivor Karlsson (mp) med förslag om att kontinuerligt följa upp stadens korttidsboenden. Detta mot bakgrund av de behov och brister som framkom i länsstyrelsens granskning av korttidsboenden i länet under 2006 och 2007. Förvaltningen anser att korttidsboendet fyller en viktig funktion. Dels ökar det möjligheterna för äldre att kunna bo kvar hemma och dels kan anhöriga få avlastning genom växelvård. Det är viktigt att korttidsboendet håller en god kvalitet. Förvaltningen instämmer därför i motionärens förslag om uppföljning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 30 april 2008. Dnr 63-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§14 Hårdare kontroll av skolor och förskolor – motion från (s)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden gällande en motion från Roger Mogert (s) med förslag om skarpare kontroll av Stockholms förskolor och skolor. Förvaltningens anser att regelverket kring förskole- och skolverksamhet är gediget, att kommunen har möjlighet att justera sina tillämningar av hur tillsyn utförs och synpunkter hanteras samt på så sätt kan skapa likvärdiga villkor. För att få jämförbara resultat mellan kommunala och enskilt drivna verksamheter kan kommunen styra med riktlinjer och önskemål om uppföljning och hur kvalitetsredovisning ska ske. Det är angeläget att personalen som har till uppgift att granska verksamheterna, har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 17 april 2008. Dnr 119-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden ställer sig bakom motionärens motion.”

__________________

§15 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – remissyttrande

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en regeringspromemoria föreslås att Sverige ska tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ett fakultativt protokoll (frivilligt tillägg) till den. I promemorian föreslås också att det ska utredas var ansvaret ska ligga för genomförandet av konventionen. Förvaltningen tillstyrker förslagen. Några övriga synpunkter kan inte lämnas på grund av den mycket korta remisstiden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 23 april 2008. Dnr 185-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Sushi Köket, Tellusborgsvägen 76 i Midsommarkransen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl och vin på restaurang Svensk Sushi Köket i enlighet med ansökan.

 2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänstnämnden.

Ärendet

En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden gällande ansökan om alkoholservering. Ansökan avser tillstånd för restaurang Svenska Sushi Köket, Tellusborgsvägen 76 i Midsommarkransen, att servera starköl och vin till allmänheten med serveringstid
klockan 12.00-00.00. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 april 2008. Dnr 174-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§17 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Brasseriett, Sjövikskajen 6 i Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck på restaurang Brasseriett i enlighet med ansökan.

 2. Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänstnämnden.

Ärendet

En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden gällande ansökan om alkoholservering. Ansökan avser tillstånd för restaurang Brasseriett, Sjövikskajen 6 i Liljeholmen, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 11.00-01.00. Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 april 2008. Dnr 147-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§18 Revisorernas årsöversikt 2007

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger revisorernas årsöversikt till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Stadsrevisionens årsöversikt 2007, en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet 2007.
Dnr 175-2008-102

_____________

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 13 maj 2008.

_______________

§20 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 8 maj 2008.

_______________

§21 Inkomna skrivelser

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

- Seniorgymnastik i södra stadsdelarna.
Dnr 178-2008-001

- Protester mot byggnadsplanen kvarteret Martallen.
Dnr 202-2008-001

- Trafiksituationen på Stjernströms väg - illustration över säkerheten för trafikanterna
Dnr 136-08-001

________________

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegation av stadsdelsdirektören enligt följande:

- Beslut om Reviderad arkivinstruktion för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Dnr 000-61-2007

- Brukaravtal med bostadsrättsföreningen Elin Wägners gata.
Dnr 193-08-104

__________________

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse om införandet av nya system med valfrihet

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse med begäran om redogörelse av införandet av nya system med valfrihet inom äldreomsorgen, förskolan samt vårdnadsbidrag. Dnr 225-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Skrivelse om situationen inom hemtjänsten

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse med begäran om redogörelse av situationen inom hemtjänsten. Dnr 226-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Skrivelse om policy för avknoppning

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse med begäran om redogörelse av policy för avknoppning. Dnr 227-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Skrivelse om Västberga asfaltverk

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram en skrivelse med begäran om redogörelse av byggnationen om villkorad påfart vid Upplagsvägen i Västberga.

Dnr 229-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

____________

Hemtjänsten

Avdelningschef Annmarie Sandberg besvarade frågor från ersättaren Kata Hansson (s) om hur förvaltningen kommer att bemöta synpunkter som inkommit från personal vid Västertorps hemtjänst.

Insyn

Avdelningschef Yvonne Goldberg besvarade frågor och tog emot synpunkter från ledamoten Eva Fagerhem (s), ersättaren Ulf Ekberg (s) och vice ordföranden Jan Wallman (s) om hur protokoll och nämndhandlingar publiceras på Internet.

Medborgarförslag

Som svar på fråga från ledamoten Ylva Wahlström (mp) informerade stadsdelsdirektör Maria Mannerholm att det fortfarande är möjligt för medborgarna att lämna in medborgarförslag men att det inte inkommit några förslag som varit riktade till nämnden den senaste tiden.

_____________

Stadsdelsdirektörens information

Samrådsmöte

Avdelningschef Gunnar Ohlsén informerade att samrådsmöte gällande kvarteret Martallen sker den 18 juni. Nämnden beräknas få ärendet på remiss till nämndsammanträdet den 28 augusti.

Valborg

Enligt önskemål vid nämndsammanträdet den 23 april redogjorde avdelningschef Ingrid Widebäck för Valborgsfirandet i stadsdelen.

Matruschka

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade om Matruschka-projektet. Broschyren ”Stakeholder involvement – Matruschka newsletter 1, 2008” utdelades.

Rökutveckling på förskola

Maria Mannerholm informerade om att rökutveckling skett inom förskolan Snöbollsgränd, vilket föranledde att brandkår och ambulans kom till plats. Ingen kom dock till skada.

Besök av landshövdingen

Med anledning av det kreativa kluster som håller på att bildas vid Telefonplan har landshövding Per Unkel varit på besök. Maria Mannerholm informerade att förvaltningen var värd vid besöket och att övriga medverkande var Konstfack och olika företag.

________________

§24 Gemensam upphandling av enstaka vårdplatser avseende HVB för vuxna inom socialpsykiatri – godkännande av förfrågningsunderlag

§25 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

§26 Upphandling av parkskötsel med renhållning inom

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Svensk Markservice AB med organisationsnummer 556420-4823 som entreprenör för parkskötsel med renhållning inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Svensk Markservice AB för tiden 1 oktober 2008 till och med 30 april 2009, gällande del 1, före detta Liljeholmens stadsdelsnämnd. Från och med den 1 maj 2009 till och med den 30 september 20011 för del 2, avtal gällande hela Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Nämnden kan med ensidig rätt erbjuda förlängning med ytterligare 2 + 2 år. Längsta möjliga avtalstid är därmed 30 september 2015.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 14 februari 2008 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra upphandling av parkskötsel med renhållning inom stadsdelen samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång den 2 april 2008 hade åtta anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 april 2008. Dnr 40-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§27 Nedläggning av faderskapsutredning

§28 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen av den 7 maj 2008.

_______________