Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-26

Sammanträde 2012-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om en administrativ biståndshandläggartjänst

3 Medborgarförslag om jämställd verksamhet "våld i nära relationer"

5 Val av pensionärsråd 2012

6 Förnyad ansökan om medel för ökad bemanning på boende för äldre med demenssjukdomar

Anmälningsärenden

7 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg socialpsykiatriska verksamheterna

8 Enheternas verksamhetsplaner 2012

9 Stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare 2012

10 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

16 Upphandling av kost inom äldreomsorgen

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 586-2011-2.2.1

19 Yttrande i adoptionsärende

20 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 19 januari 2012

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 1 februari 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 2 januari 2012 justerades
samma dag.

Ett nytt ärende anmäldes, ärende 3X på föredragningslistan. Inkommet medborgarförslag om lokalrockad inom Axelsbergs-Örnsbergs förskoleområde på grund av evakuering av förskolan Regnbågen.

Ärende 8 på föredragningslistan utgår. Enheternas verksamhetsplaner 2012 anmäls vid nästa sammanträde.

Ärende 11 på föredragningslistan, handikapprådet har bytt namn till rådet för funktionsnedsättningsfrågor.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Medborgarförslag om en administrativ biståndshandläggartjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 3 januari 2012.

Dnr 4-2012-1.2.4

__________________

§3 Medborgarförslag om jämställd verksamhet ”våld i nära relationer"

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 9 januari 2012.

Dnr 9-2012-1.2.4

__________________

§4 Medborgarförslag om lokalrockad inom Axelsbergs-Örnsbergs förskoleområde

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 9 januari 2012 om lokalrockad inom Axelsbergs-Örnsbergs förskoleområde på grund av evakuering av förskolan Regnbågen.

Dnr 42-2012-1.2.4

__________________

§5 Enheternas kvalitetsgarantier 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner enheternas
kvalitetsgarantier för 2012.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. Åtaganden som riktar sig direkt till brukare har utformats som kvalitetsgarantier med system för rättelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 januari 2012.

Dnr 476-2011-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier för 2012.

2. Att tillägga följande.

Kvalitetsgarantier behöver kontinuerligt ses över och förbättras. Ambitionerna när det gäller förskolorna är i stort bra. Det är dock svårt att se hur man ska kunna klara detta med de stora barngrupper
vi har i stadsdelen.

För äldreboendena vore det bra om garantier för tillgång till kultur kunde tas fram. Kultur är en omistlig del av människans behov. På äldreboenden ska kulturen vara en naturlig del av vardagen och olika kultursmaker ska finnas tillgängliga för de äldre. Att själv kunna delta i olika kulturella aktiviteter ska underlättas. För dem som bor hemma bör informationen om olika kulturaktiviteter vara lätt tillgänglig och det ska även ges information om hur man kan ta sig till de olika evenemangen.

Andra delar som måste fungera för en bra äldreomsorg är att personalen mår bra, har få sjukdagar och en rättvis lön. För att hög kvalitet ska kunna nås på äldreboendena krävs att personalens välbefinnande prioriteras. Bra arbetstider och gratis motionskort för alla som arbetar inom äldreomsorgen skulle bidra. Möjlighet för personalen att utveckla sig genom olika utbildningar, till exempel om språk, kultur och hälsa, är annat som är viktigt för en bra äldreomsorg.

Bra, god och nyttig mat i trivsam miljö som lockar till att vilja äta är en annan faktor för hög kvalitet. Inga äldre får bli undernärda i stadsdelens äldreboenden. Vi vill också införa det specifika och uppföljningsbara målet att minst 40 procent av livsmedlen som under året serveras i äldreomsorgen ska vara ekologiskt framställda.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi kan konstatera att stadsdelsförvaltningen lägger sig vinn om att ha fortsatt hög kvalité inom samtliga verksamheter, vilket gläder oss. Vi hyser dock en viss oro inför framtiden då lagd budget innebär de facto minskade resurser och menar att om den goda kvalitén ska kunna upprätthållas måste stadsdelsnämnden få ökade resurser. Stadsdelsförvaltningen ska även i fortsättningen kunna prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga, samt satsa på höjning av kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter.”

__________________

§6 Val av pensionärsråd 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med förslag till nomineringar som inkommit från PRO, SPF och SPRF.

Ledamöter

Ersättare

Marianne Svensk, PRO

Bertil Wretlund, PRO

Eiwor Arthursson, PRO

Bertil Andersson, PRO

Valter Lundh, PRO

Ingrid Eriksson, SPF

Lars Åsberg, SPF

Gunnar Carlsson, SPF

Rolf Lindquist, SPF

Kerstin Svenson, SPRF

Ärendet

De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SPRF har nominerat ledamöter och ersättare till 2012 års pensionärsråd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Fördelningen har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 januari 2012.

Dnr 594-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§7 Förnyad ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sin ansökan till äldrenämnden.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden beslutade kommunfullmäktige i budget 2011 att tillföra 150 mnkr för ökad bemanning i demensvården under perioden 2011-2013. Ansökan om medel kan göras till äldrenämnden av nämnder och enskilda utförare.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om fortsatta medel för stadsdelens demensboenden i egen regi med 473 tkr för Axelsbergs vård- och omsorgsboende med tre demensenheter samt med 315 tkr för Axgårdens två demensenheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 januari 2012.

Dnr 3-2012-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Demensboendena i vår stad har länge haft för lite personal jämfört med behoven. Det är bra att extra tilldelning sker. Redan i vårt förslag till budget menade vi att det behövs mer resurser till demensboendena. Vi skulle också vilja att nämnden fick en rapport om hur medlen använts.”

__________________

§8 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg<BR>socialpsykiatriska verksamheterna

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes resultatet av brukarundersökningar vid de social-psykiatriska verksamheterna. Resultatet är liksom tidigare gott. Brukarna är nöjda med de insatser de får och med bemötandet
från personalen. Alla förvaltningens egna brukarundersökningar
för 2011 inom avdelningen för social omsorg är därmed klara.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 januari 2012.

Dnr 351-2011-1.2.1

__________________

§9 Stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning för 2012. Kommunstyrelsens memorial nr 2011:19

Ledamöter

Ersättare

Abit Dundar (FP) ordförande

Tomas Tetzell (M)

Eva Fagerhem (S) vice ordförande

Olof Gustafsson (M)

Lars Svärd (M)

Erik Englund (M)

Johan Nilsson (M)

Filip Solsjö (M)

Elisabet Stålhem (M)

Magnus Bock (M)

Anette Hellström (M)

Tita Bergquist (M)

Malin Strid (FP)

Jonas Haak (FP)

Jonas Naddebo (C)

Sara Gunnerud (S)

Björn Sund (S)

Marita Ros (S)

Larsolof Blixt (S)

Patrik Lindgren (S)

Johan Faxér (MP)

Christopher Ödmann (MP)

Jessica Jormtun (MP)

Magnus Runsten (MP)

Carita Stenbacka Tenezakis (V)

Kjell Marténg (V)

__________________

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 24 januari 2012.

__________________

§11 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådets för funktionshinderfrågor synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 19 januari 2012.

__________________

§12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 17 januari 2012.

__________________

§13 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Exploatering av Henriksbergs verksamhetsområde

Förslag på konstgräs, Axelbergs bollplan, rubricerat som medborgarförslag. Inkom från Mälarhöjdens fotboll 12 december 2012, dnr 599-2011-1.2.3

Översänd till exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen

Förslag på lösningar för trafikreglering Hägerstensvägen

Inkom 12 december 2011, dnr 597-2011-1.2.3

Svar från trafikkontoret biläggs

__________________

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

__________________

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

Exploatering av Henriksbergs verksamhetsområde

Med anledning av det inkomna medborgarförslaget om exploatering av Henriksbergs verksamhetsområde, uppdrog nämnden åt förvaltningen att ta fram ett förslag till skrivelse från nämnden ställd till exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden som bland annat stödjer innehållet. Förvaltningen återkommer. Dnr 599-2011-1.2.3

Bemanningen på Axelsbergs vård- och omsorgsboende

Yvonne Goldberg besvarade frågor från Eva Fagerhem (S) om bemanningen på Axelsbergs vård- och omsorgsboende.

Äldres uppfattning av hemtjänsten

Yvonne Goldberg besvarade frågor från Eva Fagerhem (S) med anledning av en artikel i Dagens Nyheter 5 januari, om en rikstäckande undersökning som Socialstyrelsen genomfört om äldres uppfattning om hemtjänsten. En brukarundersökning som genomförts i Stockholms stad kommer att föreläggas nämnden vid nästkommande sammanträde.

Områdesprogram för Aspudden-Midsommarkransen

Gunnar Ohlsén delade ut och informerade om startPM för områdesprogrammet för Aspudden-Midsommarkransen, som antogs i stadsbyggnadsnämnden 19 januari 2012.

Mer information samt tidpunkter för de möten som har planerats med medborgarna finns på områdesprogrammets egen hemsida. www.stockholm.se/aspudden-midsommarkransen

Annonsering kommer att ske i lokalpressen och genom affischering m.m.

Entreprenör för konsumentvägledning

Gunnar Ohlsén informerade att entreprenören för konsument-vägledning, KonsumentCentrum, har fusionerat med Råd och Rön.

Bokslut 2011

Lars Wennberg informerade om det ekonomiska resultatet för 2011.

Verksamhetsberättelse med bokslut föreläggs nämnden 9 februari. Dnr 570-2011-1.2.1

Utbildning i upphandling

Maria Mannerholm påminde nämnden om att stadsadvokat Catharina Gyllencreutz informerar om regelverket kring upphandlingar
9 februari kl. 16:00-17:00. Eventuella frågeställningar kan mejlas till nämndsekreteraren.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

__________________

§20 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 19 januari 2012.

__________________