Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-06-13

Sammanträde 2006-06-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!
Läs mer...
Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Utvärdering av försök med gratis bad för barn och ungdom (Muntlig föredragning)

7 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar

8 Förslag till uppdrags- och tidplan för översyn av arbetet med brukarmedverkan

9 Svar på skrivelse ”Satsa på Kungsholmen och Stadshagen”

10 Revisionens årsrapport för idrottsnämnden 2005

11 Svar på remiss Spindel i fritidsnätet – en central uppgift.

12 Remiss avseende områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg

13 Förslag till svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) angående bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm

14 Svar på skrivelse från Kersti Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) angående bollplanen på Kärrtorp IP

15 Svar på skrivelse från Kersti Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) om bouleanläggningar i Stockholm

16 Yttrande över skrivelse från Kersti Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) angående tillsättandet av badgrupp

18 Verksamhetsbidrag till Stockholms läns ungdoms samarbetsorganisation (SUS)

19 Genomförandebeslut avseende överlåtelse av 11 hallar från SISAB till idrottsnämnden

20 Centralbadet, lägesbeskrivning av nuvarande hyresförhållande

21 Samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm

22 Genomförandebeslut avseende konstgräsplan på Skarpnäcks sportfält

23 Regionalt samarbetsorgan och samverkansgrupp idrottsnämnden och Stockholms idrottsförbund (Muntlig föredragning)

24 Garage med bollplan på taket vid Eriksdals bollplan (Muntlig föredragning)

Ärende utan personalrepresentation

25 Tilldelningsbeslut avseende konstgräsplan på Rinkeby bollplan

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

27 Tilldelningsbeslut städning Eriksdalsbadet 2006-07-01 - 2008-06-30

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

28 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat 2006-06-22
Kersti Py Börjeson
Bo Olsson
Leif Kroon, Sekreterare

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Rolf Pettersson (s)
Maria Hannäs (v) t.o.m. § 141
Peter Nilsson (mp)
Billy Östh (m)
Johanna Westin Sjö (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Lars-Erik Esbjörnsson (s) tjänstgörande
Janne Järvinen (s) tom § 138
Jennie Åkerlind (s) tjänstgörande fr.o.m. § 142
Fredrik Grönstedt (m)
Patrick Krassén (fp)
Tina Ekelund (kd)

Personalrepresentanter
Loa Bienen (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)
Olga Dandenell (SACO)

Tjänstemän:

Kjell Karlsson förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Stefan Jansson avdelningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån samt Bo Olsson nämndsekreterare.

Stadsbyggnads- och fritidsroteln:

Jan Ekbrand, biträdande borgarrådssekreterare

§120 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§121 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 4/2006 från nämndens sammanträde 2006-05-16 , som justerats 2006-05-24

§122 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§123 Röstgranskning

Ledamöterna Carin Jahn (s) och Manlio Palocci (s), samt ersättarna Fredrik Grönstedt (m) och Diana Wallhager (fp) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Carin Jahn (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s) och för Manlio Palocci (s) tjänstgjorde Lars-Erik Esbjörnsson (s)

§124 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2006-05-06 – 2006-05-31

b) Balanslista – skrivelser från idrottsnämnden

c) Balanslista – uppdrag från idrottsnämnden

d) Anmälan av personalrepresentanter från SACO


§125 Utvärdering av försök med gratis bad för barn och ungdom

Idrottsnämnden tackade för redovisningen

Forskningsledare Ulf Blomdahl informerade om de undersökningar som förvaltningen genomfört med anledning av försöket med gratisbad för barn och ungdomar i Tensta och Skärholmens sim- och idrottshallar. Intervjuer har gjorts både för och under pågående försök.

En skriftlig redovisning kommer att ske till nämnden i augusti 2006.

§126 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar

Dnr: 410 / 338 / 06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-02. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-05-16.

Vid några av stadens idrottsanläggningar förekommer, i olika omfattning, utskänkning av alkohol. De anläggningar som är mest berörda är Zinkensdamms IP, Stadion och Eriksdalsbadet. Förvaltningen har nu uppmärksammats på att socialtjänstnämnden har beviljat utskänkningstillstånd vid Hammarby Speedways tävlingar på Gubbängens IP. I detta fall är det en lokal restauratör som getts tillståndet. Vare sig idrottsnämnden eller de tidigare nämnder som ansvarat för stadens idrottsanläggningar har beslutat om vilka principer för alkoholutskänkning som ska tillämpas vid anläggningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.
 2. överlämna ärendet till socialtjänstnämnden.
 3. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§127 Förslag till uppdrags- och tidplan för översyn av arbetet med brukarmedverkan

Dnr: 124 / 76 / 06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till uppdrags- och tidplan för förvaltningens arbete med brukarmedverkan

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-04-27. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-05-16. I revisionens årsrapport för år 2005 gavs viss kritik rörande arbetet med brukarmedverkan. I rapporten framfördes att nämnden behöver förbättra styrningen av hur brukarmedverkan ska uppnås. Revisionskontoret rekommenderade att rutiner upprättas över hur arbetet ska bedrivas samt ansvaret för genomförande och uppföljning. I och med att en stor del av de föreningar som använder stadens idrottsanläggningar inte medverkar eller blivit tillfrågade om deltagande i anläggningsråd så har ett viktigt åtagande inte uppfyllts. Idrottsnämnden har beslutat att brukarmedverkan ska utvecklas. Idrottsföreningarna ska ges möjlighet att yttra sig i frågor som berör dem och att brukarnas kunskaper ska tas till vara är viktigt.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Arbetet med att ta till vara utövarnas synpunkter och intressen ar av stor vikt. Det är därför glädjande att arbetet med brukarmedverkan nu antar mer strukturerade former. För att lyckas med implementeringen av rutinerna är utbildningsinsatser för personalen viktigt.

§128 Revisionens årsrapport för idrottsnämnden 2005

Dnr: 124/302/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som yttrande över revisionens årsrapport överlämna tjänsteutlåtandet till revisorerna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-08.

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av idrottsnämndens verksamhet avseende år 2005. Revisionen har även följt upp nämndens åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter. Uppföljningen redovisas under berört avsnitt i årsrapporten. Resultatet av uppföljningen har vägts in i den samlade bedömningen. Revisorerna har träffat idrottsnämnden för information och dialog om årsrapporten för 2004. Mötet kom till på initiativ av idrottsnämnden. Årsrapporten har tidigare faktakontrollerats av förvaltningen.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att idrottsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande

2. uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med en plan för hur jämställda investeringar kan genomföras, samt

3. därutöver anföra:

För tredje året i rad kommer nu revisorernas kritik på att målet om jämställda investeringar ej har kunnat uppnås. Detta är allvarligt. Stockholm måste göra allvar av sina jämställdhetsambitioner också inom idrottens område och satsa mer på traditionella flickidrotter.

Sedan är det bara att konstatera att Årsta Golf, som var en het fråga i valet 2002, kommer att bli det även detta val. Majoriteten har orsakat staden stora kostnader på grund av hanteringen av Årsta Golf. Dels i avsevärt minskade intäkter, dels genom ett sannolikt stort skadestånd som staden måste betala.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut


Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§128 Svar på skrivelse "Satsa på Kungsholmen och Stadshagen"

Dnr: 017/214/04

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på skrivelsen ”Satsa på Kungsholmen och Stadshagen” av Alf T Samuelsson och Patric Rylander båda (kd), godkänna denna redovisning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-16 . Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-05-16. Alf T Samuelsson och Patric Rylander båda (kd) inkom redan 2004-03-23 med en skrivelse med förslag till en satsning på Kungsholmen, och i synnerhet Stadshagen. Nordvästra Kungsholmen är ett av flera stadsdelsområden som planeras för en mycket omfattande omdaning som har inletts med bostadsbyggnation och kommande parkstråk utmed Ulvsunda sjö och därefter under flera år ytterligare, byggnation av bostäder, arbetsplatser och serviceanläggningar såsom hotell, idrottsanläggningar samt eventuellt ett familje- och rekreationsbad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning samt därutöver anföra

- skrivelsen är daterad 2004 så vi tackar för detta nu anlända svar. I skrivelsen föreslås i huvudsak

1. en underjordisk idrottsanläggning som skulle rymma tävlingsplan, träningshallar, dans- och motionslokaler samt tillhörande försörjningsutrymmen. Ovanpå detta en konstgräsplan med läktare, café etc. Därtill komplement vad gäller konstgräsytor på annat håll i stadsdelen.

2. extern finansiering av den under jordiska anläggningen.

Vi noterar med besvikelse att extern finansiering, oavsett Stadshagen eller inte, blivit ett rött skynke i planeringen, samt att det omfattande innehållet i den föreslagna anläggningen endast till mycket ringa del återfinns i svaret.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§129 Svar på remiss Spindel i fritidsnätet – en central uppgift. Dnr 324-3215/2005

Dnr: 015/353/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens utlåtande som svar på remissen ”Spindeln i fritidsnätet – en central uppgift”

 1. omedelbart förklara paragrafen justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-31.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ”Stadens politiska organisation (SPO) – Demokrati och ledarskap” 2005-01-24 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda var samordnings- och utredningsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa sätt. Utredningsuppdraget genomfördes under våren 2005 och redovisas i utredningen ”Spindeln i fritidsnätet – en central uppgift”

Det förslag om bland annat en samordningsfunktion på idrottsförvaltningen som föreslås i utredningen ställer sig såväl förvaltningen som idrottsnämndens handikappråd positiv till om tillräckliga resurser ställs till förvaltningens förfogande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§130 Remiss avseende områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg

Dnr: 311/291/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-24.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2004 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till områdesprogram för stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Inom området ansvar idrottsförvaltningen för två idrottsplatser, tre bollplaner, sim- och idrottshall, ridanläggning, pistolskyttebana, campinganläggning, tre båthamnar och ett båtuppläggningsområde. I programmet föreslås att områdena för Sätra pistolskyttebana, Sätra kastplan för friidrott (invid Sätra Bilprovning) och vandrarhemmet (f.d. barnstugan utefter Ålgrytevägen) vilket arrenderas av Bredängs camping skall bebyggas med bostäder.

Förvaltningen anser att det är olyckligt att föreslå bebyggelse på berörda anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, samt

2. därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att Stockholms stad inte gör om samma misstag som gjordes i Hammarby Sjöstad, nämligen att minska och ta bort idrottsytor. Ett bostadsprojekt av denna storlek innebär att barnfamiljer flyttar in och kommer att kräva bollplaner, ytor för friidrott, idrottshallar etc. Verksamhet av denna typ riskerar att knuffas längre och längre ut i staden. Speciellt olyckligt är det för skyttet som snart inte har några anläggningar kvar inom stadens gränser. Idrotten är den bästa integrationen och bör därför ges utökad plats i den fortsatta planeringen av detta projekt.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsnämnden anser att det är viktigt att i stadsplaneringen skapa förutsättningar för goda möjligheter för motion, idrott och rekreation för stadens innevånare. Detta områdesprogram tar inte tillräckligt hänsyn till dessa behov. Idrottsnämnden vill dock inte utgöra en bromskloss för utvecklingen i staden. Men när idrottsmark tas i anspråk för andra ändamål är det ett absolut krav att fullgod kompensation utgår. I detta fall när invånarantalet i området ökar bör den tillgängliga idrottsmarken anpassas efter de ökade behoven. Det skulle dessutom vara olyckligt om stadens campingytor minskar.

§131 Förslag till svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) angående bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm

Dnr:017/795/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. som svar på skrivelsen från Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) angående bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-16. Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) har till idrottsnämnden respektive Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd skickat en gemensam skrivelse, daterad december 2005, angående förslag om upprustning och belysning av bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm. Bollplanen vid kvarteret Verktummen, utefter Magnus Ladulåsgatan, är belägen på parkmark. Bollplanen är en ”kaninbur” med en verksamhetsyta i grus. Idrottsförvaltningen anser dock att då bollplanen är belägen på parkmark så är det Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning som skall bekosta hela upprustningen av bollplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande

2. uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett förslag på hur och från när alla kaninburar på Södermalm kan bli bokningsbara under fler vardagskvällar, samt därutöver anföra:

Vi får tacka för svaret på vår skrivelse, men även för det alternativa förslaget till lösning. Förvisso löser det inte bristen av bollplaner på Södermalm, men det är ett steg på vägen att bättre tillgodose behovet av bollplaner.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§132 Svar på skrivelse från Kersti Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) angående bollplanen på Kärrtorp IP

Dnr: 017/381/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra

Det är av stor betydelse att de planerade bollplanerna kommer tillstånd så snart det är möjligt. Föreningarna i området har i flera sammanhang belyst det stora behovet av ytterligare bollplaner. Detaljplaneförändringar är såväl kostsamma som långdragna processer. Detaljplanearbetet utgör i sig en begränsning i tiden. Härutöver är det dock mycket viktigt att ytterligare tidsförskjutningar inte inträffar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-31.

Kersti Py Börjeson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) har i en gemensam skrivelse till idrottsnämnden, daterad 2006-05-16, efterfrågat en rapport om hur långt planeringen för anläggandet av en 11 – manna fotbollsplan på Kärrtorps idrottsplats fortskridit. Förvaltningen bedömer att ett program som beskriver två 11 – manna fotbollsplanerna bör kunna föreligga under hösten/vintern 2006/2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. som svar på skrivelsen från Kersti Py Börjeson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) angående bollplanen på Kärrtorps idrottsplats överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt upprätta en detaljplan för Kärrtorps idrottsplats

2. investeringsmedel för projektet inom givna ekonomiska ramar avsatts inom den närmaste treårsperioden, samt

3. därutöver anföra:

Det är, såsom vi anförde vid nämndsammanträdet den 27 september 2005, och såsom en enig stadsdelsnämnd i Skarpnäck anfört vid sammanträdet 2005-08-25, viktigt att arbetet med en detaljplan för det område som Kärrtorps IP ingår i påbörjas och att en utbyggnad och upprustning av Kärrtorps IP prioriteras.

Alternativet med att anlägga en ny 11-manna fotbollsplan och flyttning av den befintliga 11-manna grusfotbollsplanen, så att de hamnar bredvid varandra, är att föredra. Då kommer inte fotbollsplanerna och den planerade bebyggelsen i området, inklusive förskolan, att komma alltför nära varandra.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§133 Svar på skrivelse från Kersti Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) om bouleanläggningar i Stockholm

Dnr: 017/383/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. som svar på skrivelsen godkänna föreliggande tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-23.

Förvaltningen har mottagit en skrivelse att utreda behovet och möjligheterna att tillskapa ytterligare boulebanor både i parkområden och i anslutning till befintliga idrottsanläggningar. Vidare påpekas i skrivelsen ”att idrotten är populär i alla befolkningsgrupper men kanske särskilt bland stadens äldre. Boulebanor är dessutom relativt billiga anläggningar”. Förvaltningen instämmer i att boulebanor är relativt billiga att anlägga. Dessutom går det alldeles utmärkt att kombinera boule med friidrottsgrenen kula.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§134 Yttrande över skrivelse från Kersti Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) angående tillsättandet av badgrupp

Dnr: 017/382/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över skrivelse från Kersti Py Börjeson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) om tillsättande av badgrupp

2. utse följande ledamöter i badgruppen: Gadha Makdesi Elias (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp), Leif Kroon (kd), Jakob Pawlak (m) och Olle Hagberg (fp).

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-22.

Kersti Py Börjeson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) har vid idrottsnämndens sammanträde den 16 maj 2006 lagt en skrivelse med förslag om tillsättande av badgrupp. Bakgrunden till skrivelsen är att initiativtagarna anser att en badgrupp bör tillsättas för att i ett tidigt skede låta idrottsnämnden få insyn och inflytande över utformningen av en sim- och idrottshall i Skarpnäck där resurser för projektering finns avsatta. Förvaltningen är positiv till att en badgrupp tillsättas med representanter för både idrottsnämnden och idrottsförvaltningen. Förvaltningen har sedan tidigare goda erfarenheter av detta arbetssätt när det gäller byggande av sim- och idrottshallar i Stockholm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. avslå förvaltningens förslag till beslut, samt

2. därutöver anföra:

Det är ingen politisk uppgift att i detalj medverka till utformningen av en sim- och idrottshall. Detta är en uppgift för stadens tjänstemän. Det är därför vi har en tjänstemannaorganisation. Det är viktigt att hanteringen av ärenden sker snabbt. En medverkan av politiker kommer att innebära att hanteringen kommer att dra ut på tiden.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§135 Svar på skrivelse om prioriteringsprinciper

Dnr: 017/339/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp), Leif Kroon (Kd) och Billy Östh
m.fl. (m).

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-29.

Vid idrottsnämnden sammanträde den 18 april erhöll nämndens ledamöter ett utdrag av den, av bokningen, sammanställda dokumentationen över bokningsprinciper, regelverk samt flödesschema vid bokningshandläggning. Vid närmare granskning kan förvaltningen konstatera att viss information i denna sammanställning inte uppdaterats i samma takt som förändringar har skett vilket förvaltningen beklagar. Inriktningen har dock alltid varit att alltid hålla de uppgifter som presenteras på förvaltningen hemsida aktuella. Den erhållna dokumentationen har föranlett ett antal frågeställningar som förvaltningen genom redovisat tjänsteutlåtande närmare belyser.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§136 Verksamhetsbidrag till Stockholms läns ungdoms samarbetsorganisation (SUS)

Dnr: 404/350/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. bevilja SUS 210 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2006

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-29.

Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation - SUS - företräder det samlade föreningsliv som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Medlemmar är föreningslivets distriktsorganisationer i Stockholms län. Förvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beviljar bidrag till SUS med 210 000 kronor för 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra

SUS har under många år beviljats ett kombinerat projekt- och administrationsbidrag från nämnden. Just därför - för att känna större övertygelse i hur pengarna används skulle det vara tacknämligt om en ansökan åtföljdes av en bättre redovisning av den direkta verksamheten.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§137 Genomförandebeslut avseende överlåtelse av 11 hallar från SISAB till idrottsnämnden

Dnr: 411/416/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom förvärv överföra i ärendet angivna 11 friliggande idrottshallar från SISAB till idrottsnämnden per den 1 januari 2007 under förutsättning att SISAB:s styrelse som nuvarande ägare fattar motsvarande försäljningsbeslut.

  Förvärvet sker till bokfört värde per 2006-12-31 (enligt beräkning juni 2006 ca 105 mnkr) utgörande utgående balans efter avskrivningar för 2006

  Idrottsnämndens driftbudget för 2007 som en konsekvens av förvärvet, utökas med 21,5 mnkr netto.

  Idrottsnämndens underhållsbudget utökas med 100 mnkr under en planeringsperiod på fyra år (2007- 2010) för upprustning av anläggningarna och anpassning till dagens behov.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-01.

Överförandet av ett antal friliggande skolidrottshallar s.k. ”Solitärer” ingår som en del av förslaget i den omfattande utredning som startade hösten 2003, då kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar.

I september 2004 presenterades resultatet i form av en slutrapport där en utredningsgrupp under var klara med sitt förslag. Utredningen ”Översyn och ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar” skickades sedan på remiss till berörda nämnder som svarade under våren 2005.

I utredningen förordas att förvaltningen av stadens friliggande idrottshallar samlas hos idrottsnämnden, antingen genom att idrottsnämnden övertar ägandet från Sisab eller genom att idrottsnämnden övertar andra nämnders förstahandshyreskontrakt som dessa har med Sisab.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§138 Centralbadet, lägesbeskrivning av nuvarande hyresförhållande

Dnr: 322/410/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-31.

Centralbadet AB som driver verksamheten i Centralbadet har aktualiserat frågan om huruvida staden kommer att förlänga nuvarande hyresavtal med Fabege AB, nedan kallad hyresvärden, då detta löper ut år 2009. Idrottsförvaltning är sedan upprustningen skedde 1989 förstahands-hyresgäst och hyr i sin tur ut badet på ett likalydande kontrakt till Centralbadet AB som andrahandshyresgäst. Centralbadet AB står i begrepp att göra omfattande investeringar i verksamheten och behöver då för sin riskbedömning få ett förhandsbesked om staden ställningstagande i frågan. Med stöd av vad som redovisas nedan i detta ärende föreslår förvaltningen att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med hyresvärden och Centralbadet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreliggande redovisning.

 1. Uppdra åt förvaltningen att inleda förhandlingar med Fabege AB och Centralbadet AB angående förutsättningarna för en förlängning av nuvarande hyresavtal mellan parterna med utgångspunkt från den optionsrätt om oförändrade villkor som anges i § 17 i den ursprungliga överenskommelsen mellan staden och ägaren av Centralbadet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§139 Samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm

Dnr: 017/27/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förslaget till samverkansgrupp.

 1. Godkänna förslaget till direktiv och befogenheter för förvaltningsövergripande samarbete.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-09.

I skrivelse till idrottsnämnden föreslår Rolf Pettersson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) att idrottsförvaltningen tillsammans med markkontoret och representanter från båtorganisationerna ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm ska kunna fungera, vilka direktiv som behövs samt vilka befogenheter gruppen bör ha. Förvaltningarna föreslår nu att en samverkansgrupp bildas med företrädare för idrottsförvaltningen, markkontoret och representanter från båtlivets organisationer. Dessutom bör samråd ske med trafikkontoret och berörda stadsdelsförvaltningar. Samverkansgruppen ges i uppdrag att identifiera vilka hamn- och uppläggningsområden som kan bibehållas på lång sikt och områden där bostadsbyggnadsplaner kan komma att aktualiseras. Samverkansgruppens målsättning är att ta fram en långsiktigt strategi för att lösa behoven av fungerande hamn- och uppläggningsområden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut


Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp), Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Stockholm erbjuder fantastiska möjligheter till friluftsliv genom bland annat närheten till vattnet. Det är inte bara fritidsbåtarna som blivit fler utan allt fler kajaker syns också på Mälaren och i Saltsjön. Intresset för kanotsporten har ökat markant de senare åren vilket också märks på att antalet medlemsansökningar till kajakklubbarna har ökat. Även kajaker kräver förvaring och det är många som inte har eget garage eller möjlighet till förråd där man kan förvara sin kajak. Därför är efterfrågan på förvaringsmöjlighet för egen kajak i närheten av vattnet stor. Tyvärr finns inte utrymmen på befintliga klubbar att svara upp emot önskemålet. Det vore därför önskvärt att, i den samverkansgrupp som föreslås i ärendet, en representant för kajakklubbarna finns representerad för att vara med och diskutera möjligheter till förvaring av kajaker hos båtklubbarna.

§140 Genomförandebeslut avseende konstgräsplan på Skarpnäcks sportfält

Dnr: 125/424/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra

Behovet av bollplaner är alltjämt stort. Denna konstgräsplan innebar ett väsentligt tillskott för det lokala idrottsliga föreningslivet. Vid all stadsplanering ar det dock av stor vikt att olägenheter minimeras för omgivningen. Planen bör därför i den mån det är möjligt anläggas så att avståendet till kringbebyggelsen blir så stor som det ar möjligt. Belysningen bör ordnas så att ljusstörningar for kringboende blir så litet som möjligt.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-07.

Anledningen till att byggande av den föreslagna konstgräsplanen är att den tidigare planerade bostadsbebyggelsen på idrottsmark (hundkapplöpningsbanan) inte längre är aktuell och att idrottsnämnden därför vill omdisponera tidigare avsatta exploateringsmedel för anläggande av en mindre arena för både fotboll och amerikansk fotboll. Samtidigt avser man att iordningställa en intilliggande yta för träningsaktiviteter med hundar, s.k. agilityverksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för omdisponering av tidigare erhållna exploateringsmedel
 2. Godkänner föreliggande redovisning
 3. Anslår 12 mnkr av tidigare avsatta exploateringsmedel för anläggande av en 11-manna konstgräsplan på Skarpnäcksfältet

 1. Godkänner att ytterligare högst 4 mnkr för projektets finansiering får tas i anspråk från det särskilda konstgräsanslaget (124 mnkr)
 2. Ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling för projektets genomförande.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) med instämmande av vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp), vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) förslag till beslut

§141 Ansökan från Fryshuset, om projektmedel ”fotbollsalliansen – för en positiv supporterkultur”

Dnr: 404/437/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. Återremitera ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-06.

I en skrivelse från Fryshuset, ”fotbollsalliansen - för en positiv supporterkultur” bestående av Fryshuset, AIK, Djurgårdens IF, och Hammarby IF, beskrivs vilken stor påverkan fotbollen har på tiotusentals ungdomar i Stockholmsområdet. Tyvärr är det många destruktiva grupperingar i utkanten av den ordinarie supporterverksamheten som har en stor negativ påverkan på många av de yngre supportrarna. Detta får ofta uttryck i våldsamma konfrontationer grupperingarna emellan. För ändamålet söker Fryshuset bidrag.

Projektet ”Fotbollsalliansen för en positiv supporterkultur” är i sig ett positivt initiativ. I ett samarbete mellan Fryshuset, DIF, HIF och AIK finns en stor potential att utveckla ett samarbete för att motverka negativ supporterkultur.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. avslå ansökan om projektmedel för projektet ”Fotbollsalliansen för en positiv supporterkultur”

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslår återremiss av ärendet

Beslutsgång

Efter diskussion beslöt idrottsnämnden återremitera ärendet

§142 Regionalt samarbetsorgan och samverkansgrupp idrottsnämnden och Stockholms idrottsförbund

Idrottsnämnden tackade för redovisningen

Biträdande förvaltningschef Kjell Olofsson informerade om de diskussioner som förts med kommunerna i närheten av Stockholm och Stockholms idrottsförbund.

Beträffande regionalt samarbetsorgan så pågår diskussioner inom kommunförbundet att ordna ett regionalt organ. Förvaltningen inväntar dessa diskussioner.

När det gäller samverkan med idrottsförbundet kommer Stockholms idrottsförbund att behandla frågan vid sitt möte den 20 juni.

§143 Garage med bollplan på taket vid Eriksdals bollplan

Idrottsnämnden tackade för redovisningen

Avdelningschef Åke Roxberger informerade om den ide som finns om att bygga ut Eriksdalshallen samt att bygga ett garage på nuvarande bollplan och på taket av detta bygga två 7-manna konstgräsplaner. Finansieringen av detta projekt är ännu oklar och förvaltningen avvaktar till finansieringsfrågan klarnat.

Ärende utan personalrepresentation

§144 Tilldelningsbeslut avseende konstgräsplan på Rinkeby bollplan

Dnr: 125/372/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta avgivet anbud från IVV AB på 5 588 000 kr exkl. moms för anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Rinkeby BP

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-08.

Idrottsnämnden fattade vid sitt möte i februari 2006 ett genomförandebeslut avseende anläggande av en ny konstgräsfotbollsplan belägen vid Rinkebyskolan utmed Rinkebystråket i stadsdelen Rinkeby. Planen anläggs på en delvis befintlig grusplan och utförs med god anpassning till omgivande terräng. Finansieringen sker med hjälp av de stadsförnyelsemedel som stadsdelsnämnden disponerar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§145 Tilldelningsbeslut städning Eriksdalsbadet 2006-07-01

2008-06-30"

Dnr: 125/226/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Följande: Miljöpalatset AB 556551-7280 antages som städentreprenör att städa vissa ytor i Eriksdalsbadet 2006-07-01 – 2008-06-30 till två års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 5,3 milj. SEK exkl. moms.
 2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§146 Information och övriga frågor

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Åke Roxberger informerade om de diskussioner som fört om olika lösningar för Hammarby hockeys svåra situation. Han redovisade också vilka ishallar och isbanor som finns i nuläget och de diskussioner som pågår beträffande nya hallar. Till nämnden i augusti kommer en mer utförlig rapport om anläggningssituationen.

b) Åke Roxsberger informerade om att markkontoret föreslagit exploatering av idrottsmark för bostadsbyggande på Långbro bollplan och Kämpetorps bollplan. Idrottsnämnden kompensation kommer då att bli en 7-manna och en 11-manna konstgräsplan samt en ”kulananläggning.

c) Åke Roxberger informerade att det finns ett markområde i Bällsta som kan anläggas för en idrottsplats. För detta krävs en begäran om ny detaljplan. Nämnden gav sitt gillande till detta.

d) Caroline Silverudd Lundbom (fp) frågade varför en planerad konstgräsplan i Tensta som stadsdelsförvaltningen bekostat blivit ca en miljon dyrare. Åke Roxberger svarade att det beror på att stadsdelen i ett sent skede ändrat placering av planen.

_ _ _