Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-02-13

Sammanträde 2007-02-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 38 Läs mer...2
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Hjulstahallen, begäran om investeringsanslag för byggnation av ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan

(Bordlagt 2007-01-23)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss avseende förslag till ny detaljplan för kv. Mattisborgen m.m. i stadsdelen Mariehäll (del av Annedal).

Dnr 2006-08228-54.
Omedelbar justering
(Utsänt)

8 Verksamhetsberättelse 2006 för idrottsnämnden

9 Genomförandebeslut avseende överlåtelse av 11 skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden

Omedelbar justering
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Angående innebandysarger i Stockholms stadsidrottshallar

11 Svar på skrivelse angående Överbyggnad av Zinkensdamms ishall

12 Förslag till svar på utmaning om övertagande av driften av Hjorthagens idrottsplats

13 Haninge idrottscampus önskar bättre stöd till unga Elitidrottare.

14 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat : 2007-02- 26
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Jari Visshed

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp) ordförande
Jari Visshed (s) vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Billy Östh (m)
Anders Hellström (m)
Ariane Bucquet (m)
Andreas Sturesson (kd)
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp)
Jakob Pawlack (m)
Fredrika Bernadotte (m)
Björn Begner (m)
Joar Horn (m)
Ulrika Jonasson (m)
Jennie Åkerlind (s)
Malin Romlin (s)
Åsa Hagelstedt (v)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Gunnar Buhre (Kommunal)
Thomas Wiklund (SKTF)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån, Marina Högland informationssekreterare samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Stefan Prucha, biträdande borgarrådssekreterare
Erik Jennische, borgarrådssekreterare

§24 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§25 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 1/2007 från nämndens sammanträde 2007-01-23, som justerats 2007-02-02.

§26 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utsågs att justera dagens protokoll.

§27 Röstgranskning

Ersättaren Barry Andersson (s) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

§28 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2007-01-12 – 2007-02-10.

§29 Hjulstahallen, begäran om investeringsanslag för byggnation av ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan

Dnr: 411/373/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning.

 1. Överlämna ärendet att utföra en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta till kommunfullmäktige för beslut med hänvisning till den ekonomiska information som lämnas i detta tjänsteutlåtande.

 1. Hemställa hos kommunfullmäktige att erforderliga ekonomiska medel för uppförande av idrottshallen tillförs idrottsnämndens investeringsram.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-16. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2007-01-23.

Idrottsnämnden fattade vid sammanträdet i december 2006 ett inriktningsbeslut som innebar att man gav förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta. Endast ett anbud inkom och detta låg betydligt högre än vad som tidigare kalkylerats Av rent affärsmässiga skäl med avsaknad av konkurrerande anbud, var ett avbrytande av upphandlingen i detta läge, den enda möjligheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. idrottsnämndens förslag att senarelägga projektet ny idrottshall i anslutning till Hjulstahallen avslås.
 2. samt att anföra följande:

Idrottsnämnden fattade vid sammanträdet 2005-12-06 ett inriktningsbeslut som innebar att man gav förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta. Efter anbudstidens utgång konstaterades att kostnaden för hallen väsentligt skulle överstiga de 41,5 mnkr som angetts från början. I den budget som den borgerliga majoriteten lagt för idrottsförvaltningen 2007 har tilläggsanslaget på 27 mnkr tagits bort, och de stadsdelsförnyelsemedel som fanns tillgängliga 2006 finns heller inte kvar. På grund av detta måste projektet senareläggas.

I rapporten "Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom?", utgiven av idrottsförvaltningen i Stockholms stad i februari 2007, konstateras att det är stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm. I studien ingår över 20 000 barn och ungdomar. I rapporten konstateras bland annat att över 60% av första generationens invandrarflickor i tonåren är fysiskt inaktiva. Rapporten konstaterar vidare att de fysiskt inaktiva, framför allt flickorna, vill att kommunerna ska satsa på friskvårdsanläggningar, t ex bad och lokaler för dans och aerobics.

Vänsterpartiet konstaterar att den nuvarande borgerliga majoriteten inte har för avsikt att stödja breddidrotten i staden. I vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige är investeringsplanen för 2007 på totalt 367,1 mnkr inklusive en förnyad satsning på nya och befintliga anläggningar om 80,0 mnkr.


Den förnyade satsningen beräknas uppgå till totalt 441,0 mnkr och pågå t.o.m. år 2010. Övriga större investeringsutgifter under 2007 som vänsterpartiet föreslår är bl.a. nybyggnation av Hjulstahallen. I vänsterpartiets budgetförslag uppgår reinvesteringar inklusive upprustning av skolidrottshallar till totalt 60,1 mnkr. För att säkra att förutsättningar för breddidrott är tillräckligt goda krävs det investeringskostnader i den här storleksordningen. Att senarelägga projektet med en ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan minskar möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, etnisk och social bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§30 Remiss avseende förslag till ny detaljplan för kv. Mattisborgen m.m. i stadsdelen Mariehäll (del av Annedal), nr 2006-08228-54.

Dnr: 311/956/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-26.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att fyra bostadskvarter, allmänna platser, park, gator, skola och en ny idrottshall kan byggas inom kvarteret Mattisborgen m.m. i området Annedal i stadsdelen Mariehäll.

Idrottsnämnden behandlade under 2005 programremissen avseende hela Annedalsområdet. Idrottsnämnden beslöt för egen del att det i anslutning till den nya skolan bör finnas en regelrätt 7 – manna fotbollsplan (totalmått 46 x 66 meter). Vidare bör ytor för skolidrott som löpning 60 meter, längdhoppsansats och en kulsektor iordningställas. Idrottsnämnden förordade också, i enlighet med tidigare beslut i staden, att en fullstor idrottshall med fritt verksamhetsmått på 23 x 43 meter och med en invändig fri takhöjd om 7 meter bör uppföras i anslutning till skolan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§31 Verksamhetsberättelse 2006 för idrottsnämnden

Dnr: 101/804/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2006

 1. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad investeringsram om 116,9 mkr avseende ej förbrukade investeringsanslag

 1. nedskriva fordringar om 337 424 kr

 1. balansera intraprenadens överskott om 895 tkr mot tidigare års ackumulerade överskott

 1. överlämna redovisningen till kommunfullmäktige

 1. förklara ärendet omedelbart justerat

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-31.

Idrottsnämnden ska främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämndens huvudsakliga uppdrag är att svara för drift och förvaltning av stadens anläggningar för idrott, bad och motion samt ombesörja stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar.

För 2006 uppgick nämndens kostnader till 689,9 mkr och intäkterna till 231,1 mkr. Idrottsnämnden redovisar för 2006 ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 47,5 mkr. Av överskottet avser 20,1 mkr minskade kapitalkostnader på grund av förskjutningar inom investeringsverksamheten. I nämndens överskott ingår även ofördelade medel för drift av nya anläggningar samt medel för utveckling av simhallarna om sammanlagt 10,4 mkr.

För investeringar redovisas utgifter om 239,9 mkr och inkomster om 34,3 mkr. Förskjutningar inom flera stora projekt medför ett överskott jämfört med budget om 152,4 mkr. Totalt har närmare 120 projekt pågått under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelsen för 2006 visar på ett positivt resultat för idrottsnämndens verksamheter. Besöken i simhallarna har ökat, liksom antalet sålda simhallskort och deltagare i simskolan. Bokningarna av anläggningarna ökar och antalet konstgräsplaner i staden har nära nog fördubblats. Det är själklart så att de positiva siffrorna är resultat av de satsningar som gjordes under föregående mandatperiod. Mellan 2002-2006 satsades över 800 miljoner kronor på nya och upprustade idrottsanläggningar, och under 2005 avsattes 124 miljoner kronor för nya konstgräsplaner. 2006 infördes även de fria baden för barn på stadens anläggningar, Den idrottspolitik som fördes under föregående mandatperiod utgick från att stärka folkhälsan i Stockholm. Det innebär att satsningar behövs på såväl elitidrott som spontanidrott, på såväl ishallar som näridrottsplatser.

Vi hoppas naturligtvis att den positiva utvecklingen fortsätter även under nuvarande mandatperiod. Även om resultaten är positiva kan satsningarna inte upphöra! Bristen på fullstora idrottshallar är fortfarande stor, och upprustning av flera idrottsanläggningar är nödvändigt. Satsningen på skolidrottshallarna måste fortsätta och möjligheten till spontanidrott i närområdet måste fortsätta utvecklas.

§32 Genomförandebeslut avseende överlåtelse av 11 skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden

Dnr: 411/416/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna att genom överlåtelse från SISAB förvärv sker av i ärendet angivna 11 friliggande skolidrottshallar, vilket parterna är överens om bör ske per den 1 mars 2007.

 1. Godkänna att förvärvet sker till bokfört värde per den 31 december 2006 dvs. 112 727 792 kr, vilket parterna också är överens om.

 1. Överlämna ärendet till kommunfullmäktige för genomförandebeslut samt beslut i finansieringsfrågan.

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-31.

Enligt det beslut kommunfullmäktige fattade den 4 september 2006 och som innebar att man godkände de allmänna villkoren för upplåtelse och uthyrning av idrottsanläggningar, uppdrog man även åt idrottsnämnden och SISAB att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till genomförandebeslut för överlåtelse av de aktuella 11 skolidrottshallarna.

Med anledning av detta förslår förvaltningen att idrottsnämnden för sin del godkänner ett köp av de aktuella skolidrottshallarna till ett beräknat bokfört värde på 112,7 mnkr. med tillträde den 1 mars 2007 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för genomförandebeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§33 Angående innebandysarger i Stockholms stads idrottshallar

Dnr: 017/968/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-02.

Vid idrottsnämndens sammanträde den 19 december överlämnades en skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom (fp). Enligt skrivelsen har många innebandyföreningar problem med att bygga upp och ta ned innebandysargar i idrottshallarna. Detta sker i samband med träning samt matcher och ar både tidsödande och tungt. Förvaltningens förslag är att den idrottshall som har den tyngre typen av sarg bör byta ut densamma då det är dags för nyinköp.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§34 Svar på skrivelse angående Överbyggnad av Zinkensdamms ishall

Dnr: 017/76/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens svar på skrivelsen

 1. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med en överbyggnad av Zinkensdamms ishall

 1. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en finansieringslösning senast i tertialrapport 1

 1. därutöver anföra följande

Under sommaren 2006 stängdes Zinkensdamms ishall för genomgång och reparationer. Hallens väggar visade sig vara svårt angripna av mögel och togs därför bort. Anläggningen är numer en utomhusrink med tak och uppfyller inte kraven på att vara en ishall. I väntan på en mer långsiktig ishallslösning ges förvaltningen i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att bygga en ny överbyggnad av plåt.

Förvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag på hur överbyggnaden ska finansieras.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-31.

Vid nämnden sammanträde 2007-01-23 lades en skrivelse angående överbyggnad av Zinkensdamms ishall. I skrivelsen sägs bland annat att det förekommer uppgifter om att det relativt enkelt och till en kostnad av en miljon skulle gå att bygga om Zinkensdamms ishall till en inomhushall igen. Det uppdras vidare till förvaltningen, i avvaktan på en mera långsiktig ishallslösning på Södermalm, att återkomma med en redovisning för om dessa uppgifter är relevanta. Förvaltningen redovisar två alternativa lösningar. Totalkostnad för alternativ 1 är ca 3-3,5 mnkr. Väljer man i stället, alternativ 2, en fasad och takmaterial i plåt uppskattas totalkostnaden till ca 5 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Daniele Fava samtliga (fp) angående överbyggnad av Zinkensdamms ishall

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m), Andreas Sturesson (kd) och vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Daniele Fava (samtliga fp) angående överbyggnad av Zinkensdamms ishall
 2. samt att anföra följande:

Idrottsnämnden behandlade vid sammanträdet 2006-12-19 ett förslag om uppförande av en ishall på Hagsätra idrottsplats som en ersättning för ishallen på Zinkensdamms IP. Detta är ett bra förslag. Möjligheterna att utöva idrott ska vara lika goda i ytterstaden som i innerstaden. Att bygga om Zinkensdamms ishall för att på kort sikt lösa ishallsproblemet på Södermalm är däremot inte bra. Förvaltningens redovisning ger vid handen att de föreslagna åtgärderna inte ger fullgoda spelmått för ishockey och inte heller de kringutrymmen som hockeyn normalt erfordrar. Vidare finns inte investeringsmedel upptagna i nämndens budget. Investeringar i idrott bör naturligtvis prioriteras men då bör de vara långsiktigt hållbara.

Den nuvarande borgerliga majoriteten har sänkt skatten med 30 öre vilket avsevärt minskat stadens inkomster. Att i ett sådant läge göra investeringar som det saknas medel till i budgeten är ansvarslöst, i synnerhet som det bara löser ishallsproblemet på mycket kort sikt.

Ersättaren Axel Nekham (mp) föreslog bordläggning av ärendet


Beslutsgång

Efter att idrottsnämnden beslutat att ärendet skall behandlas vid dagen sammanträde beslutar nämnden efter genomförd beslutsordning enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m), Andreas Sturesson (kd) och vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Den situation som uppstått i och med problemen i Zinkensdamms ishall, samt i samband med ishallssituationen i sin helhet, måste få en lösning. Att renovera Zinkensdamms ishall är ett steg i detta. Det är dock viktigt att vi hittar en långsiktig och hållbar lösning på problemet med få isytor i Stockholm. Förutom den isyta som ska byggas under Globen vill vi att en dubbelhall ska byggas. Det innebär en hall som dels rymmer en del som tar publik och kan användas vid matcher, samt en del som endast är till för träning.

§35 Förslag till svar på utmaning om övertagande av driften av Hjorthagens idrottsplats

Dnr: 416/97/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till svar på utmaning från Djurgårdens IF Fotboll och Värtans IK om övertagande av driften av Hjorthagens idrottsplats.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-30.

Idrottsnämnden har i december 2006 fastställt en tidplan och strategi för verksamhets-upphandling i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Denna strategi som i sin plattform fastställts av kommunfullmäktige ingår även rätten för utomstående aktörer att utmana stadens förvaltningar vad gäller övertagande av driften av olika verksamheter/anläggningar.

I en skrivelse daterad den 16 januari 2007 har Djurgårdens IF Fotboll och Värtans IK till idrottsnämnden gjort en framställan om att få överta driften av Hjorthagens idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsnämnden har fastställt en strategi för verksamhetsupphandling i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Förvaltningen ska verka för att fler idrottsföreningar erbjuds möjligheten att överta driften av idrottsanläggningar. I många fall tjänar både staden och idrottsföreningarna på en sådan lösning. Erfarenheten visar att föreningar som övertar driften av en anläggning får större engagemang och vilja att till varje pris hålla nere kostnaderna. För stadens del kan det innebära minskade driftskostnader som innebär att medel kan avsättas för annan idrottsverksamhet.

§36 Haninge idrottscampus önskar bättre stöd till unga Elitidrottare.

Dnr: 410/889/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. anse skrivelsen från Haninge Idrottscampus besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-04.

Den ideella föreningen Haninge Idrottscampus uppgift är att främja, utveckla och samordna insatser för att göra Haninge Idrottscampus till ett av Europas ledande idrottscampus. Föreningen ska också ge betydande bidrag till Sveriges utveckling inom elitidrott samt impulser till utvecklingen av folkhälsa, breddidrott och högre utbildning. Föreningen söker stöd från Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§37 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Anders Berlin redovisade besöksstatistik från simhallarna för januari månad. Besöksantalet har ökat med ca 13 % i jämförelse med samma period 2006.

b) Inger Båvner informerade om de diskussioner och förhandlingar som pågår med Hammarby Bandy. Föreningen har en mycket ansträngd ekonomisk situation och en skuld till förvaltningen på ca 930 000 kronor.

c) Inger Båvner meddelade att Ulf Carlsson, chef för administrativa avdelningen, kommer att gå i pension under sommaren och att en efterträdare är utsedd. Hon heter Margareta Östrand och jobbar nu som budgetchef i stadsledningskontoret.

d) Inger Båvner meddelade att hon kommer att ha semester den 15 och 16 februari 2007. Under ledigheten vikarierar Kjell Olofsson.

e) Carin Jahn frågade om det pågår diskussioner om att bygga bostäder på Zinkensdamms IP. Madeleine Sjöstedt svarade att det inte är aktuellt för närvarande och nämnden har nyss beslutat om en upprustning av ishallen.

§38 Öka tryggheten i Stockholms badhus. Anmälan av skrivelse från Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Stockholms badhus ska vara centrum för motion och glädje, där människor i olika åldrar kan vistas och känna sig lugna och trygga. Den senaste tiden har vi tyvärr fått ett flertal exempel på såväl stölder som att barn och ungdomar har blivit utsatta för ofredanden när de har vistats i badhuset. Detta är oacceptabelt och ska inte få förekomma. Stockholms badhus ska vara välkomnande och till för alla.

Idrottsnämnden har ansvar för stadens badhus och bör därför ta fram förslag till åtgärder för att förbättra tryggheten och säkerheten. Vid många badhus pågår redan ett aktivt arbete för att komma tillrätta med problemen. Personalens arbete och engagemang för att skapa trygghet är en förutsättning för att förbättra situationen.

Personalen vid badhusen kan dock inte förväntas ta hela detta ansvar. Det är nödvändigt att nämnden tar ett samlat grepp för att öka tryggheten långsiktigt vid Stockholms badhus. Det behövs en bred strategi med flera olika åtgärder från stadens sida för att öka tryggheten.

Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en bred strategi för ökad säkerhet vid stadens badhus.

§39 Angående Eriksdalshallen. Anmälan av skrivelse från vice ordförande Jari Visshed (s) och Mehsi Oguzsoy (v).

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Eriksdalshallen på Södermalm är idag inte godkänd för internationellt spel. Hammarby Handboll har tagit kontakt med European Handball Federation för att få information om vilka förändringar av hallen som skulle krävas för att den skulle kunna bli godkänd. European Handball Federation svar innehåller de punkter som behöver åtgärdas, brevet bifogas skrivelsen.

Med anledning av ovanstående vill jag ge idrottsförvaltningen i uppdrag att undersöka och redovisa möjligheten att göra Eriksdalshallen godkänd för internationellt spel.