Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-04-17

Sammanträde 2007-04-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 38 Läs mer...2
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Samråd med nämndens handikappråd

- Presentation av rådet och nämnden
- information om aktuella projekt (Beckomberga sim- och idrottshall, Hellasgården, övriga projekt)
- övrigt

7 Underlag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för idrottsnämnden

8 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Kvarnbacka bollplan

9 Konstgräs på Mälarhöjdens IP, genomförandebeslut

11 Förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från Centrum Kompaniet i Stockholm AB

12 Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd för idrottskoleprojekt

14 A. Information om bidragsregler för föreningar med barn och ungdomsverksamhet (Muntlig föredragning)

B. Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

15 Tilldelningsbeslut avseende markarbeten vid Farsta ridhus

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsänt)
Mötesinformation

 

§60 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§61 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 3/2007 från nämndens sammanträde 2007-03-13, som justerats 2007-03-26.

§62 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt och vice ordförande Jari Visshed (s) utsågs att justera dagens protokoll.

§63 Röstgranskning

Anders Hellström (m) och Mehdi Oguzsoy (v) hade förhinder att närvara. För Anders Hellström (m) tjänstgjorde Jakob Pawlack (m) och för Mehdi Oguzsoy (v) tjänstgjorde Åsa Hagelstedt (v).

§64 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2007-02-29 – 2007-04-03.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 2; 2007-02-15

§65 Frågor gemensamma med handikapprådet

Handikapprådet presenterade sig själva och hur de arbetar. Vid presentationen framförde rådet vikten av verksamhet för funktionshindrade, att ökad tillgänglighet inte bara underlättar för personer med funktionshinder utan för alla, att säkerheten vid anläggningarna är den viktigaste frågan och att rådet vill ha ett utökat kontaktutbyte med idrottsnämnden.

Information gavs också om utvecklingen av Beckomberga sim- och idrottshall och om arbetet med att förbättra tillgängligheten vid Hellasgården.

§66 Underlag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för idrottsnämnden

Dnr: 102/277/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till underlag för budget för år 2008 och inriktning för åren 2009 till 2010.

 1. lämna idrottsförvaltningens beslutsförslag 2,3 och 4 utan eget ställningstagande.

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-20.

Idrottsnämnden ska främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Idrottsnämnden ansvarar för stadens idrotts- och friluftsverksamhet, vilket inbegriper förvaltning av stadens anläggningar för idrott, bad och motion samt bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar samt evenemang. Inom nämndens verksamhet ingår även att anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, fiskevård inom stadens vatten samt frågor rörande camping och övrig friluftsverksamhet. Idrottsförvaltningen ansvarar idag genom drift eller upplåtelse för cirka 400 idrottsanläggningar, varav 200 är gymnastiksalar som bokas kvällstid och helger genom idrottsförvaltningen.

Nämndens ekonomiska förutsättningar har under senare år varit goda. En avgörande förutsättning för idrottsnämndens möjlighet att bibehålla oförändrad verksamhet är dock en fortsatt positiv intäktsutveckling inom simhallarnas verksamheter. Främst är det de ökade energikostnaderna tillsammans med ökade lönekostnader som medför stora finansieringsbehov. Mellan åren 2001-2006 ökade enbart energikostnaderna med 47 %, motsvarande cirka 21 mkr, och för 2007 beräknas en ökning med ytterligare cirka 7 mkr.

Under planeringsperioden investerar nämnden i flera nya anläggningar som successivt kommer att tas i drift.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens förslag till underlag till budget för år 2008 och inriktning för åren 2009-2010


 

 1. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budget för kapitalkostnader om 5,4 mkr år 2008
 2. hemställa hos kommunfullmäktige om ökad driftbudget netto för Hjulstahallen och Hagsätra ishall om 0,4 mkr år 2008, 2,3 mkr år 2009 och 1,2 mkr år 2010
 3. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad driftbudget för fastighetsunderhåll om 15 mkr årligen fr.o.m. 2008
 4. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra följande:

Fysisk aktivitet är grundläggande för en frisk och sund kropp men också för det psykiska välbefinnandet. Idrott och motion är viktiga komponenter för att stärka folkhälsan i Stockholm.

Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar skapar vanor och rutiner som innebär att de förblir fysiskt aktiva även som vuxna.

Besöken vid flertalet av stadens badanläggningar ska vara kostnadsfria för barn mellan 10 och 13 år och medlemsaktivitetsstödet till föreningarna ska ökas för att möjligheten att utöva idrott, spontant och inom föreningsidrotten för alla stadens barn ska bli större.

Det är viktigt att idrottssatsningar medverkar till ett jämställt idrottande. Nämnden skall därför sträva efter en jämn fördelning av resurser mellan könen. Långsiktigt är det dock viktigt att de olika formerna för idrottsutövande i sig blir jämställda så att det blir lika naturligt för både flickor och pojkar att bli t ex konståkare eller hockeyspelare.

En förutsättning för fysisk aktivitet är tillgång på bra anläggningar. Det behövs en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större anläggningar. I det långsiktiga arbetet med att få ett hållbart och ökande idrottsliv i Stockholm måste det tas hänsyn till de behov av upprustning av hallar, nya hallar och ökad utnyttjandegrad som finns.

Den stora satsningen för att underhålla gamla anläggningar och bygga nytt måste fortsätta för att möta bristen på anläggningar inom bl.a. ishockeyn, friidrott och fotboll. Behovet av en fullstor fotbollshall föreligger alltjämt.

Satsningen på att renovera skolidrottshallar i staden ska genomföras. När staden planerar nya bostadsområden ska behovet av idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser tas med i planeringsprocessen redan från början. Det är viktigt att människor i hela staden har möjlighet till spontan, lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde, främst barn och unga.

Breddidrotten är en viktig mötesplats för olika sociala grupper och ett verktyg för integration. Idrotten är samtidigt en av flera folkrörelser som skapar tillhörighet, delaktighet och socialt engagemang. Arbetet inom ramen för. "Handslaget" måste fullföljas.


 

Åsa Hagelstedt (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2008 och inriktning för åren 2009-2010.
 2. inte konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar.

samt därutöver anföra följande:

Utgångspunkten för nämndens budgetunderlag bör vara vänsterpartiets förslag till budget för 2007 med inriktning för åren 2008 och 2009 i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet anser att motion och idrott spelar en viktig roll för stockholmarnas välbefinnande. Då staden växer ökar också antalet människor som vill utöva sina idrottsintressen. Stadens satsningar på nya och bättre anläggningar ska därför fortsätta liksom arbetet för att öka utnyttjandet av de befintliga anläggningarna. Genom att satsa främst på breddidrotten kommer vi i framtiden också kunna se duktiga elitutövare.

Behovet av fortsatt upprustning och nyinvesteringar i idrottsanläggningar är trots tidigare satsningar under den föregående mandatperioden fortsatt stort. Härutöver finns det behov av idrottsanläggningar vid exploatering av nya bostadsområden. Som ett komplement till den organiserade idrottsrörelsen är det t.ex. av stor betydelse att framför allt barn och unga, på egna villkor och på ett jämlikt sätt, kan utöva olika typer av spontan lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde. I detta arbete har såväl idrottsnämnden som stadsdels-nämnderna, men även det lokala idrottslivet, centrala roller. Utöver de medel som avsätts i förslaget till budget för 2008 och inriktning för åren 2009-2010 bör lokaler för dans, med ändamålsenliga golv – vilket gynnar flickors idrottande – tillkomma. Många idrotter som räknas som små, saknar idag ändamålsenliga lokaler. Ett exempel är bågskjutning som sommartid sker utomhus, men som under resten av året har svårt att få tider. Detta gäller många idrotter, därför har vi också en vision om ett småidrotternas hus.

För vänsterpartiet är det självklart att satsningar och investeringar alltid måste präglas av jämställdhet och rättvisa mellan flick- och pojkidrott. Satsningar på en jämställd och jämlik idrott ska prioriteras också fortsättningsvis. Vänsterpartiet föreslår i enlighet därmed att en utredning bör tillsättas med uppgift att belysa vad som ska klassas som flick- respektive pojkidrott.

Den personliga ekonomin ska inte vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott. Anläggningar ska göras tillgängliga ekonomiskt. Vänsterpartiet anser att personneutrala kort ska införas till badanläggningar för att inte förhindra besök av ekonomiska skäl. Flera personer ska alltså kunna samsas om ett kort.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska naturligtvis ha möjlighet att idrotta på samma villkor som andra barn och ungdomar. Simhallar och andra anläggningar ska därför göras tillgängliga. När nya idrottsplatser byggs ska de planeras så det är möjligt att färdas dit med kollektivtrafik.

Hälsoperspektivet inom motion och idrott måste lyftas fram. Vi vet att all motion gynnar hälsan och med ökade problem, t.ex. med överviktiga barn, så kan detta inte nog belysas. Caféer och serveringar vid idrottsanläggningar och bad måste i större utsträckning ha bra och nyttig mat.


 

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2008 och inriktning för åren 2009-2010.

 1. därutöver besluta om en ökad fokusering på att stockholmarna blir allt äldre och behovet av därför avpassade idrotts/friluftaktiviteter behöver prioriteras. Idrott för äldre främjar både fysisk och psykisk hälsa och ett allmänt välbefinnande. Resurser får inte endast inriktas på barns och ungdomars behov av idrottsaktivitet, utan att resurser också avsätts till äldres behov av idrott och motion.

 1. stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar och idrottshallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi.

Med hänsyn till de begränsade resurserna och miljön är det av särskild vikt att den utrustning som finns vid anläggningarna är så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Hagelstedt (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§67 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Kvarnbacka bollplan

Dnr: 412/300/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna inriktningen för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-02.

I stadsdelen Kista finns en fullstor konstgräsfotbollsplan, Ärvinge BP, som färdigställdes under 2002. Vidare finns fyra grusfotbollsplaner, därutöver finns två naturgräsplaner/ytor. Långt framskridna planer finns för att på sikt anlägga konstgräs på Stenhagens BP.

Den planerade upprustningen och moderniseringen av Stenhagens BP har man tillsvidare beslutat att senarelägga i avvaktan på att förvaltningen ytterligare utreder de tekniska förutsättningarna för att genomföra Stenhagenprojektet. För att kompensera för senareläggningen av upprustningen av Stenhagens BP föreslår förvaltningen att närbelägna Kvarnbacka BP anläggs med konstgräs

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§68 Konstgräs på Mälarhöjdens IP, genomförandebeslut

Dnr: 412/166/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna redovisat förslag till ny konstgräsfotbollsplan på Mälar­höjdens IP till en kostnad om ca 15 mnkr.

 2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet, och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-02.

Mälarhöjdens IP ingår i utbyggnadsprogrammet för konstgräsfotbollsplaner som besluta­des i budget 2005. Idag finns på idrottsplatsen en naturgräsfotbollsplan och en grusplan, läktare, planbelysning, en ishall samt en tennishall som drivs av Mälarhöjdens tennisklubb. Intill idrottsplatsen planeras för utbyggnad av ett nytt bostadsområde, på f.d. ”Gyllene Ratten”. En del av den befintliga idrottsmarken tas i anspråk för bebyggelse.

Projektet omfattar ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräs med spelmått 65 x 105 m, med ny belysning och stängsel samt renovering av läktare. Ny rakbana anläggs för friidrott inom skolan. Grusplanen kommer att behållas. Mark reserveras för nya utomhustennisbanor.

Projektkostnaden beräknas till 15,0 mnkr, och byggstart beräknas till oktober 2007, med färdigställande augusti 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Åsa Hagelstedt (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att delvis godkänna förvaltningens förslag
 2. att därutöver anföra följande:

Den nya upphandlingspolicyn innehåller, milt uttryck, få sociala krav eller miljökrav. Dock tolkar vi det föredragande borgarrådets text som att de upphandlade enheterna kan bestämma sig för att ställa krav om de ä proportionella, affärsmässiga samt uppföljningsbara.

Stockholms stad är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Det offentliga ska handla vitt. Att därför i uppdragsavtal skriva in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Ser man bara till det lägsta priset i upphandlingar så inser nog alla det finns en stor risk för social dumpning, det vill säga att anbudspriserna pressas genom att lönekostnaderna sänks. Det borde vara en självklarhet att staden i upphandlad verksamhet verkar för att säkerställa en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen. Vi anser att detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade "Vita jobb- modellen". Vi har naturligtvis ett ansvar för att se till att skattepengar används effektivt, men också för att se till att fattiga människor i andra länder inte exploateras och utnyttjas i vårt namn. Rättvisemärkt/Fairtrade är en etisk märkning som garanterar konsumenten att de mänskliga rättigheterna har varit i fokus under varans framtagning. Rättvisemärkt bidrar till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, att barnarbete motverkas, att organisationsrätten främjas, att diskriminering på grund av kön, tro eller hudfärg motverkas samt att ekologiskt odlande uppmuntras. Vi anser att möjligheten att ställa krav på rättvisemärkning bör undersökas.

Som ett led i stadens anti- diskrimineringsarbete är det också väldigt viktigt att tillämpa antidiskrimineringsklausuler. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning. Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vis upphandlingar. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Åsa Hagelstedt (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§69 Aspuddsbadet

Dnr: 412/644/04

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-03.

Det föreligger ett stort upprustningsbehov av Aspuddsbadet enligt den utredning som förvaltningen låtit göra . Två alternativ har då framkommit gällande Aspuddsbadets framtid, antingen investerar förvaltningen de pengar som behövs eller så överlämnas fastigheten till Exploateringskontoret. Förvaltningen förordar det senare bl. a. grundat på den tekniska statusbesiktning som gjorts av anläggningen. Bakgrunden är för det första fastighetens begränsningar med endast ett omklädningsrum och duschrum samt en kort bassäng vilket begränsar Aspuddsbadets utvecklingspotential. För det andra kan förvaltningen erbjuda goda badmöjligheter i närliggande simanläggningar. För det tredje så har Aspuddens

Badhusförening inte följt gällande avtal och tagit ansvar för fastighetens underhåll, vilket är en av orsakerna till det stora renoveringsbehovet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande redovisning

 2. säga upp gällande avtal med Aspuddens Badhusförening

 3. överlämna fastigheten till Exploateringskontoret

Förslag till beslut

Vice ordförande Jari Visshed (s) föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§70 Förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Dnr: 411/298/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. hemställa om kommunfullmäktiges godkännande av köp av Skärholmens sim- och idrottshall till en kostnad av ca 14,5 mnkr på i ärendet redovisade villkor.

 1. hemställa om en utökad investeringsbudget med 15,5 mnkr för köp av Skärholmens sim- och idrottshall, varav 14,5 mnkr avser förvärv och 1 mnkr kostnader i samband med fastighetsbildning.

 2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att genomföra köpet under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

 1. förklara ärendet omedelbart justerat.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-02.

Skärholmens sim- och idrottshall öppnade 1981 och ägs av Centrumkompaniet med idrottsförvaltningen som hyresgäst. I hyresavtalet finns en option med möjlighet för hyresgästen (staden) att köpa hallen till en kostnad motsvarande bokfört värde, efter hyrestidens utgång. Centrumkompaniets styrelse har beslutat om för­säljning av hallen, och bolaget har föreslagit att staden ska köpa hallen, på villkor som reglerats i det ursprungliga hyresavtalet.

Idrottsnämnden saknar medel i investeringsbudgeten för förvärv av byggnaden. I övrigt förändras inte nämndens kostnader i väsentlig utsträckning av köpet, då nämnden redan idag genom självkostnadsprinciper i hyresavtalet betalar både drift- och underhålls­kostnader och kapitalkostnader för hallen. Förvaltningen är positiv till förvärvet då hallen är en väsentlig del i nämndens verksam­heter i denna del av staden. Villkoren i köpet, som i allt väsentligt är reglerade genom det ursprungliga hyresavtalet, är gynnsamma för staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§71 Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd för idrottskoleprojekt

Dnr: 404/63/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-26.

Från 1996 har man med medel från Stockholm stads idrottsnämnd bedrivit ett framgångsrikt idrottsskolprojekt.

Syftet har varit att motivera och inspirera inaktiva låg- och mellanstadiebarn till rörelse med hjälp av idrottsföreningar som kommit till skolan och erbjudit barnen prova-på aktiviteter under ett läsår. Antalet skolor som deltar har ökat och idag har projektet 22 medverkande, med en majoritet från området kring Järvafältet.

Parallellt med idrottsskolprojektet har sedan 2003 det nationella projektet Handslaget pågått. En inriktning har varit att öka samverkan mellan idrotten och skolan samt ”öppna dörrarna för fler”. Handslaget har samma syfte som idrottsskolprojektet och utgår från nätverk av medverkande skolor och idrotter i varje stadsdel. Dessutom har båda projekten samma målgrupp, barn från lågstadiet och mellanstadiet och med metoden att idrottsföreningarna kommer till skolan och låter barn prova olika idrotter. Stockholms Idrottsförbund ansvarar för och administrerar projektet i hela länet med medel från Riksidrottsförbundet. Idrottsförvaltningen har aktivt stött projektet i Stockholms stad bland annat genom en projektanställning som till stora delar arbetat med Handslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. avslå Stockholms Idrottsförbund ansökan för fortsatt utveckling av idrottsskolprojektet.

 2. bevilja Stockholms Idrottsförbund stöd med maximalt 250 000 kronor för att integrera idrottsskolprojektet i Handslaget.

Förslag till beslut

Vice ordförande Jari Visshed föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§72 Ny idrottsplats vid Bällsta Gård

Dnr: 412/287/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna denna redogörelse och uppdrar åt förvaltningen att i samarbete med exploateringskontoret inleda arbetet med planeringen för en ny idrottsplats

 2. föreslå exploateringsnämnden att anvisar mark för ny idrottsplats enligt förslaget.

 3. begär att ny detaljplan upprättas för idrottsplatsen.

 4. idrottsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av ekonomiska konsekvenser med anledning av förslaget till en ny idrottsplats vid Bällsta gård.

Ärendet

Idrottsförvaltningen och exploateringskontoret redovisade ett gemensamt tjänsteutlåtande.

Bällsta gård med tillhörande arrenden förvärvades av staden för att nyttjas som bostadsmark efter Bromma flygfälts nedläggning.

Möjligheterna till förlängning av de tillfälliga byggloven är slut i och med att 20 år gått sedan PBL trätt i kraft varför exploateringskontoret sagt upp berörda arrendatorer för avflyttning till 2008-12-31. Idrottsförvaltningen söker mark för nya idrottsplatser i ytterstaden. Därför föreslås att en ny idrottsplats byggs här. Idrottsförvaltningen bedömer att denna idrottsplats kommer att fånga upp barn och ungdomars behov av idrott och motion främst i stadsdelarna Sundby, Beckomberga/Söderberga Gård och Mariehäll/Annedal.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna denna redogörelse och uppdrar åt förvaltningen att i samarbete med exploateringskontoret inleda arbetet med planeringen för en ny idrottsplats

 2. föreslå exploateringsnämnden att anvisar mark för ny idrottsplats enligt förslaget.

 3. begär att ny detaljplan upprättas för idrottsplatsen.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) med instämmande av hela nämnden yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) förslag till beslut.

§73 Information om bidragsregler för föreningar med barn och ungdomsverksamhet

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Per Johansson informerade om de gällande bidragsregler för föreningsbidrag. Reglerna i sin nuvarande form gäller sedan 2004-12-07. Bidrag beviljas till ideella föreningar med barn och ungdomsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i Stockholms stad och föreningen skall ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar. Bidragsberättigad medlem skall vara i åldern 7 – 20 år och deltagit i minst 10 ledarledda aktiviteter.

§74 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Anders Berlin informerade om att Husbybadet öppnat igen efter stängning. Stängningen var föranledd av problem med vattenreningen och luftmiljön. För att få bättre miljö kommer antal besökanden begränsas till ca 500 personer. Ett bokningssystem har införts som innebär att alla besökare måste boka tid för besöket.

Spontanbesökare placeras in i ett kösystem, vilket innebär att de får vänta tills besöksantalet minskar innan de kan komma in till badet.

b) Anders Berlin informerade om antalet besök i sim- och idrottshallarna under mars 2007. Besöksantalet har ökat med 9,1 % i förhållande till samma period föregående år.

c) Förvaltningschef Inger Båvner informerade om att förvaltningen fått vissa klagomål på stökighet vid nylagda konstgräsplaner. Orsaken är främst att nyttjandet ökat både av planerad verksamhet och av spontana besök. Förvaltningen arbetar med frågan bl.a. genom kontakt med närboende.

d) Ulf Carlsson meddelade att tertialrapport 1, som skall redovisas till kommande nämnd, den 15 maj, kommer att skickas med bud till ledamöterna fredagen den 11 maj. Orsaken till detta är att förvaltningen måste invänta resultatet av den ekonomiska redovisningen för perioden t.o.m. 30 april.

Ärenden utan personalrepresentation

§75 Tilldelningsbeslut avseende markarbeten vid Farsta ridhus

Dnr: 125/262/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Infra­struktur Väg & Vatten AB på 6 083 000 kronor exkl. moms för utförande av markarbeten vid Farsta Ridhus.

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-

Farsta Ridhus har byggts ut och rustats upp i etapper de senaste åren, senast genom ny­byggnad av ett ridhus med stall och foderförråd under 2004-2005. Det föreliggande för­slaget avser iordningsställande av utomhusanläggningarna kring ridhuset.

Entreprenaden omfattar fyra nya rasthagar, en ny belyst uteridbana, ny transportväg och en ny hårdgjord stallplan samt nya inhägnader runt intilliggande värdefull vegetation.

Projektkostnaden beräknas till totalt 7 mnkr och ska finansieras ur reinvesterings­programmet, inom budget.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut