Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-03-11

Sammanträde 2008-03-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Flytt av Stockholms Tennishall från Kristinebergs stadspark till Stadshagens IP

Bordlagt 2008-02-05
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss angående motion (2008:4) om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet

8 Remiss av motion (2007:41) om principerna inför detaljplaneprocessen av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken

9 Svar på remiss om "Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholm stad år 2015 " KS Dnr 303-5252/2007

10 Remiss angående skrivelse om SLs sporthall i Midsommarkransen

11 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid Kärrtorps idrottsplats i stadsdelarna Björkhagen och Kärrtorp, S-Dp 2006-14210-54

12 Idrottsförvaltningens hantering av allmänna handlingar - svar på stadsarkivets inspektionsrapport

13 Satsning på stockholmarnas simkunnighet- uppdrag ur budget 2008

14 Månadsrapport februari 2008.

15 Inriktningsbeslut avseende uppförande av idrottshallar på Stora Mossens Idrottsplats.

16 Inriktningsbeslut avseende fortsatt upprustning och modernisering av Stadion avseende åren 2008 - 2010.

19 Genomförandebeslut om anläggning av konstgräsfotbollsplaner och ny ispist mm på Östermalms IP

20 Genomförandebeslut om etapp 2 i upprustningen av f.d. skolidrottshallar.

21 Genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad för nytt stall vid Enskede Ridanläggning

22 Förslag rörande idrottsnämndens stipendier

23 Svar på brev från Gillis Sangell om brist på bordtennislokaler

24 Hammarby Speedway - ungdomsverksamhet

25 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§28 Fastställande av dagordningen.

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§29 Anmälan av justerat protokoll.

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 1/2008 från nämndens sammanträde 2008-02-05 som justerats 2008-02-19.

§30 Justering av dagens protokoll.

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§31 Röstgranskning.

Ledamoten Else Lundin (mp) samt ersättarna Jakob Pawlak (m), Ulrika Jonasson (m) och Björn Begner (m) har förhinder att närvara. För Else Lundin (mp) tjänstgör Axel Nekham (mp).

§32 Anmälningsärenden.

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2008-01-24 - 2008-02-29.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 8 – 2007-12-04.

c) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 1 – 2008-01-16.

§33 Flytt av Stockholms Tennishall från Kristinebergs stadspark till Stadslagens IP.

Dnr: 322/50/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 1. därutöver anföra

Det är positivt att frågan om Stockholms Tennishall, mer känd som Janne Lundqvist­hallen, äntligen ser ut att få en lösning. Vi är särskilt nöjda med att det gått att finna en lösning som innebär både att verksamheten blir kvar inom tullarna samt att Stads­hagens IP och området runt omkring får en uppfräschning.

Den nya tilltänkta placeringen gör att det uppstår ett behov av att skapa en ersätt­ningsyta för den sjumanna fotbollsplan som försvinner. Kompensation för ianspråk­tagen idrottsyta i närområdet är en förutsättning för att projektet ska kunna påbör­jas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar tillsammans med exploateringskontoret ett gemensamt tjänste­utlåtande daterat 2008-01-30. Ärendet bordlades vid idrottsnämndens sammanträde 2008-02-05.

Utbygganden av Lindhagenområdet på Nordvästra Kungsholmen pågår. Området får en tät stenstadskaraktär, varför de parker och grönområden som byggs blir särskilt viktiga. I Kristine­bergs strandpark ligger sedan 1970-talet Stockholms Tennishall. Hallen behöver flyttas för att parken ska kunna färdigställas. Kontoren förslår att hallen flyttas till Stadshagens idrottsplats. Kontoren anser att hallen ska bekostas med privata medel. En förfrågan om markanvisning för bostäder på den tänkta platsen har inkommit. Exploateringskontoret undersöker möjligheten att inrymma både tennishall och bostäder inom området. Idrottsförvaltningen föreslås teckna ar­rendeavtal med Stockholms Tennisklubb och exploateringskontoret föreslås få i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. för sin del godkänna föreliggande förslag från kontoren att flytta Stockholms Tennishall från Kristinebergs strandpark till Stadshagens idrottsplats.

 2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att upprätta arrendeavtal med Stockholms Ten­nisklubb.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§34 Remiss angående motion (2008:4) om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet.

Dnr: 015/135/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens förslag till yttrande över motionen.

 2. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen som remissvar på motion nr 4/08.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-13.

Tomas Rudin (s) och Emma Lindkvist (s) har i motion yrkat på att kommunfullmäktige beslutar att ge Fryshuset ett avtal om långsiktiga hållbara villkor för dess verksamhet, och att ge Fryshu­set en egen fast post i stadens budget.

Förvaltningen anser att Fryshusets verksamhet ska få stöd i den omfattning man bedriver en för staden angelägen verksamhet. Detta bör dock ses på samma sätt som bidrag till övrigt före­ningsliv där bidrag utgår efter prestationer och verksamhetsvolym. Skulle staden godkänna att Fryshuset får en egen fast post i stadens budget vore det i stort sett att likställa Fryshuset med kommunal verksamhet eller en kommunal förvaltning. Idrottsförvaltningen anser inte att detta är ett rättvisande sätt att se på Fryshusets verksamhet. Förvaltningen anser inte att Fryshuset ska kommunaliseras på detta sätt, utan även fortsättningsvis utgöra en folkrörelsebaserad verk­samhet. Även om verksamheten idag är starkt beroende av bidrag bör den i framtiden i större utsträckning kunna förlita sig på ökat ideellt engagemang och medel från olika privata sponso­rer.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Som svar på remissen i huvudsak tillstyrka motionen.
 2. Samt att därutöver anföra:

Fryshuset har under snart 25 års tid gjort viktiga insatser för Stockholms stad och fram­för allt för många unga stockholmare. Verksamhetens självständighet och bredd är en unik företeelse i organisationssverige.

Som förvaltningen skriver bör givetvis bidragens storlek stå i proportion till den verk­samhet som organisationen bedriver. För samtliga organisationer är dock förutsägbarhet eftersträvansvärt, inte minst gäller detta den ekonomiska förutsägbarheten. Att öka för­utsägbarheten för Fryshuset innebär i sig inte någon stor kostnad för staden. I jämförelse med andra bidragsmottagande organisationer förefaller just Fryshusets förutsägbarhet särskilt låg.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§35 Remiss av motion (2007:41) om principerna inför detaljplaneprocessen av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken.

Dnr: 015/916/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på remissen överlämna och åberopa idrottsförvaltningens tjänsteutlå­tande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-12.

En motion (2007:41) om principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet

samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken har översänts till förvaltningen för yttrande. Motionären Jan Valeskog (s) föreslår sammanfattningsvis följande:

1) Att planarbetet för Norra Stationsområdet även inriktas mot att tillgodose behoven av bra utemiljöer för förskole- och skolbarn.

2) Att idrottsparken som bland annat socialdemokraterna på Norrmalm initierat kvarstår i planeringen.

3) Att fotbollsplanen i Bellevueparken säkras för framtiden och byggs om med konstgräs.

4) Att en del båtuppläggningsplatser, samt vissa bryggor, i Bellevueparken tas bort så att skönhetsvärdena och markanvändningen vid Brunnsviken kan tas tillvara.

5) Att delar av de ytor som frigörs vid stranden till Brunnsviken utnyttjas så att en större bad­strand kan anläggas.


Förvaltningen föreslog i remissvaret avseende samrådshandlingen för Karolinska – Norra Sta­tion att när nya skolor planeras så bör utrymme ges i närheten till varje skola för anläggande av en 7 – manna fotbollsplan och skolidrottsytor samt byggnation av en idrottshall. Förvaltningen delar motionärens synpunkt på att det är viktigt att den föreslagna idrottsparken inom Norra Stationsområdet genomförs. Förvaltningen anser det viktigt att Bellevue bollplan får vara kvar med den brist på bollplaner som finns inom Norrmalm och Vasastaden. Förvaltningen har inget att erinra mot att bollplanen förses med konstgräs.

Förvaltningen ser det som svårt att flytta på båtbryggor och båtuppläggningsområden, helt eller delvis, om inte en ny plats inom närområdet kan erbjudas berörda båtklubbar. Förvaltningen bedömer det som svårt att kunna erbjuda båtklubbarna i Brunnsviken alternativa båtupplägg­ningsplatser inom närområdet bland annat beroende på läget i Nationalstadsparken. Förvalt­ningen har i princip inget att erinra mot att det anläggs ytterligare ett strandbad vid Brunnsvi­ken under förutsättning att frågan om båtklubbarnas hamnområden och båtuppläggningsplatser har lösts på ett tillfredsställande sätt.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Axel Nekham (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Trafiken vid bl.a. Norra stationsområdet, Norrtull, Roslagstull är oftast intensiv med dåliga luftvärden som följd. Därför föreslås idrottsnämnden följa idrottsförvaltningens svar på re­missen med tilläggen:

Att det är viktigt att idrottsanläggningarna och skolidrottsanläggningarna placeras på ett så­dant sätt att utövarna inte utsätts för dålig luft från trafiken.

Att tillgodose även äldres möjligheter till motion och rekreation inom området och ytor för exempelvis boule även bör planeras in i området.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§36 Svar på remiss om ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015” KS Dnr 303-5252/2007.

Dnr: 2008/48/015

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på remissen överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-25. Vid idrottsnämndens sammanträde delades en utbytessida av sidan tre i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen har gett idrottsnämnden i uppdrag att yttra sig över remissen ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholm stad år 2015”. Rapporten redovisar möjligheter och kost­nader för att i Stockholms stad, inom stadens gränser, minska växthusgaserna från 4 ton till 3,5 respektive 3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare. Störst möjlighet att effektivisera har de bolag och nämnder som äger fastigheter. Den största potentialen ligger i tekniska lösningar i byggnadsbeståndet.

I rapporten diskuteras också strategi för klimatarbetet, finansiering och informationsinsatser riktade till stockholmarna. Vid val av åtgärder har ”Minska behovet av energi” högst prioritet, därefter ”Effektivisera” och sist ”Konvertera till förnybara bränslen”. Förslag till finansiering är energitjänster, en investeringsfond och statliga stöd. En klimatkampanj ska genomföras som syftar till att stärka medborgarnas förtroende för Stockholms stads engagemang i klimatarbetet, bl.a. genom att visa vad staden gör för att uppnå klimatmålet.

Förvaltningen anser att rapporten är intressant och väl genomarbetad. Åtgärderna stämmer väl med förvaltningens uppfattning av vad som behöver åtgärdas i förvaltningen fastigheter. Där­emot kan inte gjorda beräkningar av växthusgaser och scenarierna bedömas. Förvaltningen ser rapporten som ett åtgärdsprogram kopplat till transport- och energimålen i miljöprogrammet.

De energistrategiska prioriteringarna, dvs. först och främst att minska energibehovet, därefter att energieffektivisera och sist att använda förnybar energi går dock inte att direkt applicera på idrottsnämndens uppdrag och verksamheter som snarare medför ett ökat behov av energi. Det är i första hand att effektivisera energianvändningen som är aktuellt för idrottsnämnden.

I förvaltningens egna bedömningar är det inom värme och elektricitet som möjligheterna till effektivisering finns. De åtgärder som förvaltningen ansluter sig till är främst konvertering av olje- och gaspannor till fjärrvärme eller annat bränsle, teknisk driftoptimering, anläggningarnas utnyttjandetider, bättre isolerade fastigheter och i någon mån solceller och solfångare. Driftopti­mering med stöd av bra drifttekniker och justering av drifttider för t.ex. ventilation, belysning är effektiva åtgärder liksom förbättringar av fastigheternas klimatskal.

Idrottsförvaltningens möjligheter till att energieffektivisera i befintligt fastighetsbestånd be­döms vara ca 10 % i kWh, vilket motsvarar ca 9 mkr i dagens kostnader. Detta förutsatt att en investering kan göras på ca 200 miljoner kronor. För att nå klimatmålen till år 2015 så måste investeringar och underhåll avseende energiåtgärder såväl utökas som tidigareläggas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. återremittera ärendet.

 1. uppdra åt förvaltningen att redovisa ytterligare minst ett scenario på 2,0 ton Co2 ekv/capita per år.

Utredningen visar på stora potentialer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Det förs även fram i ärendet att Sverige och Stockholm har låga utsläpp i jämförelse med många andra länder. Anledningen till detta är att många klimatpåverkande aktiviteter inte räknas med, som konsumtionen av varor, transporter utanför kommunen och flygresor. Den ökande kunskapen och medvetenheten om att utsläppen globalt måste minskas både snab­bare och kraftigare än tidigare gör att målsättningen om 3,0 ton/capita och år till 2015 inte är tillräcklig. För att fortsätta vara i framkanten i klimatarbetet måste Stockholms nya kli­matmål vara både offensiva och ha en noggrann uppföljning. Vi efterlyser konkreta och kraftiga åtgärder mot utsläpp av växthusgaser liksom högt ställda mål. Vänsterpartiet ser ingen anledning att vänta till 2050 med att göra Stockholm fossilfritt.

Axel Nekham (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att återremittera ärendet för omarbetning av målsättning och uppföljning.

Att anföra följande:

För att minska behovet av biltransporter för utövarna skall placeringen vid nybyggnation av idrottsanläggningar planeras så att man på ett enkelt sätt kan ta sig dit med kollektivtrafik.

Användandet av förnyelsebar energi skall öka markant på både nya och befintliga idrottsan­läggningar. Förvaltningen skall undersöka vilka lösningar som finns idag att använda på an­läggningarna.

Att idrottsförvaltningen sätter upp delmål för att kunna följa upp hur arbetet med energieffekti­visering går samt andelen förnyelsebar energi på anläggningarna.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

§37 Remiss angående skrivelse om SLs sporthall i Midsommarkransen.

Dnr: 328 4830/2007

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på remissen åberopa idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-19.

I en skrivelse till kommunstyrelsen den 28 november 2007 (dnr 328-4830/2007) angående SL Sporthall i Midsommarkransen har Carin Jämtin (s), Oppositionsborgarråd, hemställt att:


 • samtliga möjligheter för att rädda SL Sporthall för Stockholmsidrotten undersöks
 • det skyndsamt undersöks huruvida staden kan förvärva idrottshallen samt hur denna hall passar in i stadens bestånd av idrottsanläggningar.

SL Sporthall i Midsommarkransen drivs av Spårvägens Idrottsförening som hyr hallen av SL. Hallen nyttjas framför allt av föreningens egna verksamheter handboll, volleyboll, brottning och bordtennis. SL har slutit ett nytt avtal för hallen med Stockholms Innebandy Center (SIL) som kommer att ta hallen i anspråk för egen verksamhet efter sommaren 2008. Enligt uppgift kommer brottning och bordtennis att få vara kvar medan handboll och volleyboll inte kan er­bjudas plats för sin verksamhet.

Förvaltningen har i ett utlåtande till nämnden 2007-09-18 som svar på en skrivelse från före­ningen redovisat SL:s planer på att höja hyran för sporthallen och därmed enligt föreningen i praktiken gjort det omöjligt för Spårvägens idrottsförening att fortsätta som hyresgäst. I utlå­tandet framförde bland annat förvaltningen ”att föreningen bör kontakta fastighetsägaren Lo­cum och föreslå fastighetsägaren, att om intresse finns för en eventuell försäljning göra en for­mell förfrågan till staden. Detta har dock Locum inte visat intresse för utan föreslår i stället föreningen ett nytt hyresavtal. Förvaltningen har meddelat föreningen att förvaltningen inte kan kompensera föreningen för den av Locum aviserade hyreshöjningen.”

Förvaltningen beklagar att Spårvägens idrottsförening inte haft den ekonomiska möjligheten att fortsätta som hyresgäst i hallen och att därmed stora delar av föreningens verksamhet som nu bedrivits i SL hallen måste inrymmas i stadens övriga hallbestånd.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Som svar på remissen anföra följande:

Trots massiva insatser under förra mandatperioden finns ett underskott på idrottshallar i Stockholm. Denna idrottshall förefaller passa väl in i stadens utbud av idrottsanläggningar. Idrottsförvaltningen bör därför närmare undersöka möjligheterna till ett köp utav hallen. I stadens ägande kan hallen genom nolltaxan garantera idrottsmöjligheter för barn och ung­domar oavsett ekonomiska förutsättningar. Att idrottshallen nu istället hyrs ut på kommer­siella villkor är olyckligt. En ökad kommersialisering av idrotten i Stockholm slår mot svaga grupper och mot idrottsrörelsen som folkrörelse.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§38 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid Kärrtorps idrottsplats i stadsdelarna Björkhagen och Kärrtorp, S-Dp 2006-14210-54.

Dnr: 311/128/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa idrottsför­valtningens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-26.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att Kärrtorps idrotts­plats skall kunna byggas ut med dels två nya 11 - manna konstgräsfotbollsplaner, dels en hall­byggnad över den befintliga konstfrusna utomhusrinken. Detaljplanen syftar även till att en ny förskola med sex avdelningar skall kunna uppföras i anslutning till skogspartiet mellan Kärr­torpsvägen och Kärrtorps idrottsplats.

Idrottsplatsens utbyggnad in mot Nackaskogen innebär att vissa stigar och motionsspår måste dras om. Detaljplanen berör i övrigt inte naturreservatet. Ansvaret för ombyggnad av berörda stigar och motionsspår som måste dras om till följd av bollplanernas placering åvilar förvalt­ningen.

Förvaltningen anser att detaljplanen överensstämmer med de intentioner som diskuterades un­der samrådsmötena med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Skarpnäcks stads­delsförvaltning. Förvaltningen har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§39 Idrottsförvaltningens hantering av allmänna handlingar – svar på stadsarkivets inspektionsrapport.

Dnr: 042/56/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens redovisning.
 2. Som svar på stadsarkivets inspektionsrapport överlämnas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-19.

Stadsarkivet har den 12 november 2007 besökt idrottsförvaltningen för att inspek­tera förvaltning­ens hantering av allmänna handlingar. I den rapport stadsarkivet lämnat framförs flera yrkanden och rekommendationer, bl.a. skall förvaltningen uppdatera instruktionen för arkivvård så att arkivansvaret framgår på ett tydligt sätt, uppdatera anvisningarna för hur all­männa handlingar ska hanteras och ta fram en strategi för digitalt bevarande enligt stadsarkivets anvisningar.

Förvaltningens arbete med att åtgärda de förelägganden och rekommendationer som stadsarki­vet framfört har påbörjats. Kontakt har tagits med en konsult som ska stödja förvaltningen i arbetet. Tillsammans med konsulten kommer förvalt­ningen att upprätta en handlingsplan för de åtgärder stadsarkivet framfört. En genomgång kommer att ske av de dokument och instruktio­ner som styr arkivarbe­tet. Konsulten kommer också att vara behjälplig med dokumentation av hur den digitala informationen ska värderas och ta fram gallringsbeslut. I detta arbete kom­mer stadsarkivet kontinuerligt att få information.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§40 Satsning på stockholmarnas simkunnighet – uppdrag ur budget 2008.

Dnr: 017/226/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut

 1. därutöver anföra

Stockholm är en stad där vattnet alltid är nära. Alltför stora delar av Stockholms befolkning kan inte simma. Det vill vi ändra på och det är därför årets budget in­nehåller ett tydligt uppdrag att göra en satsning på stockholmarnas simkunnighet.

Vi vill också att våra föreningar ska få möjlighet att ta ett stort ansvar inom sina kunskapsområden. Därigenom kan de förbättra sina förutsättningar att växa sig starka av egen kraft. Då får Stockholm ett starkare föreningsliv till gagn för alla stockholmare. Många av Sveriges bästa simmare har fostrats i Stockholms sim­klubbar. Vi ser det därför som naturligt att Stockholms simföreningar ges stort utrymme i den här simsatsningen.

I förlängningen är vårt mål att föreningslivet ska utföra all simundervisning i sta­den. Vi är medvetna om att det är en process som av olika tekniska skäl kan ta tid, men vi vill ändå tydligt uttrycka att detta är vårt slutmål. Simklubbarna fås anses ha den kompetens som krävs för att lära stockholmarna att simma.

Målet kräver att verksamheten utformas ur ett medborgarperspektiv. Det ska fin­nas en röd tråd mellan simskolan, särskilda simkunnighetssatsningar och för den som är intresserad av det, tränings- och tävlingsverksamhet i simklubben. Rekry­teringen till föreningslivet underlättas väsentligt om det är en förening som driver simskolan. Vår förhoppning och övertygelse är att flertalet simföreningar i staden har intresse av att delta aktivt i detta arbete.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-14.

Kommunfullmäktige har gett idrottsnämnden i uppdrag att genomföra en satsning på stockhol­marnas simkunnighet. Utifrån den vedertagna definitionen över simkunnighet har förvaltningen fokuserat på självskyddsdimensionen i vattenundervisningen. Med självskydd avses här främst att individen ska kunna hantera nödsituationer i och vid vatten utifrån en grundläggande sim­förmåga. Förvaltningen konstaterar att insatser behövs inom följande områden:

 • Förstärkt föreningsengagemang
 • Satsning på områden och grupper där simkunnigheten är särskilt svag
 • Marknadsföring av satsningen/ Information till föreningslivet
 • Utbildning av simlärare
 • Kvalitetssäkring av simskola, utbildning och lärare
 • Satsning på förberedande simundervisning för yngre (plask och lek)
 • Förstärkning och förbättring av nuvarande verksamhet

I förvaltningens uppdrag ligger också att stödja föreningarna i deras verksamhet och finna vä­gar att stärka deras ekonomiska bärighet. Efter samtal med företrädare för simföreningarna lämnar förvaltningen i tjänsteutlåtandet förslag till hur detta kan göras.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande

 1. Förvaltningens förslag till utformning av satsning på stockholmarnas simkunnighet godkänns.
 2. Skrivelsen från simklubben Neptun (dnr 411/217/08) anses besvarad med vad som an­förs i tjänsteutlåtandet

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Axel Nekham (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att godkänna förvaltningens förslag till utformning av satsning på stockholmarnas sim­kunnighet.
 2. Att därutöver uppdra åt förvaltningen att utöver erbjuda ytterligare simskola inriktat på vuxna och unga vuxna i områden med särskilt låg simkunnighet studera goda exempel, studera andra verktyg och metoder och komma med förslag på alternativ för att öka simkunnigheten hos dessa grupper.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (s) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Denna satsning på simkunnigheten i Stockholm är positiv. Skolverkets rapport visar på bety­dande skillnader mellan stadsdelarna. Särskilt positivt är det därför att stadsdelar med låg sim­kunnighet prioriteras. Det är dock viktigt att betona att simkunskapen i och med läroplanens krav i slutändan åvilar skolorna. Idrottsnämnden och idrottsrörelsen utgör dock viktiga medak­törer i skolans strävanden.

Mehdi Oguzsoy (v) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att den nuvarande borgerliga majoriteten satsar på simkunnigheten. Det bör dock tas flera steg. I vänsterpartiets förslag till budget för 2008 föreslår vi införande av personalneu­trala kort till stadens simhallar men också gratis bad för barn och ungdomar. För vänsterpartiet är det således en självklarhet att den personliga ekonomin inte ska vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott. Anläggningar ska göras tillgängliga ekonomiskt. Just simkun­nighetens variation uppvisar ett tydligt klassmässigt mönster vilket gör detta än mer angeläget.

§41 Månadsrapport februari 2008.

Dnr: 101-841-07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna uppföljningen av ekonomi och verksamhet.

 2. Godkänna och överlämna redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag till kom­munstyrelsen.

 3. Godkänna att idrottsförvaltningen ingår leasingavtal avseende miljöbilar till en sammanlagd kostnad om 1892200 kronor.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06.

Månadsprognosen för februari grundar sig främst på bokslut för 2007 och visar en ekonomi i balans. Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Inom drift­budgeten beräknas ett underskott om 1,0 mnkr, medan en preliminär beräk­ning av kapitalkost­naderna visar ett överskott om cirka 5,0 mnkr. Underskottet för drift beror på planerad använd­ning av intraprenadens resultatfond. Förvaltningen beräknar i nuläget ingen nettoavvikelse to­talt för investeringar.

Genom avrop på ramavtal har idrottsförvaltningen för avsikt att leasa åtta fordon, samtliga miljöbilar, för en period av tre år till en sammanlagd leasingkostnad om 1892200 kronor. Detta belopp överstiger den delegationsgräns vid vilken förvaltningschefen är berättigad att själv teckna avtal. Förvaltningen föreslår därför att nämnden godkänner att leasingavtal om miljöbi­lar ingås enligt ovan.

I ärendet redovisas även följande två uppdrag från kommunfullmäktige: ”Samordnings- och utvecklingsansvar för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder” samt ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster ”.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§42 Inriktningsbeslut avseende uppförande av idrottshallar på Stora Mossens Idrottsplats.

Dnr: 411/373/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskutera med Alvik Basket om uppfö­randet av idrottshallar på Stora Mossens idrottsplats,

 2. ge förvaltningen i uppdrag att samråda med exploateringskontoret om möjlig­heten till att upprätta ett tomträttsavtal,

 3. ge förvaltningen i uppdrag att samråda med stadsledningskontorets juri­diska avdelning avseende förslag till hyresavtal,

 4. ge förvaltningen i uppdrag att kontakta utbildningsförvaltningen för att efter­höra deras intresse av att hyra tider under skoltid i de planerade id­rottshallarna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-28.

Alvik Basket har till förvaltningen inkommit med ett förslag till uppförande av en idrottsan­läggning innehållande bland annat två fullstora idrottsplaner, omklädningsrum etc. på Stora Mossens idrottsplats. Föreningen har även presenterat ett förslag till finansiering, ägande och drift av idrottsanläggningen, ett så kallat OPP-projekt. Förslaget innebär att ett privat fastig­hetsbolag, Kungsleden, bygger, äger och förvaltar anläggningen. Staden genom idrottsnämnden hyr sedan halltimmar av fastighetsbolaget och fördelar timmarna på skolor och föreningar en­ligt stadens planer och målsättning. Alvik Basket ikläder sig ett särskilt ansvar för delar av id­rottshallanläggningen genom att som värdidrottsförening överta delar av driftansvaret från fas­tighetsbolaget.

Förvaltningen anser att Alvik Baskets intentioner att låta uppföra en idrottsanläggning på Stora Mossens idrottsplats är goda.

Förvaltningen har för närvarande ingen större erfarenhet av OPP-projekt. Inför framtagande av ett genomförandebeslut måste förvaltningen samråda med stadsledningskontorets juridiska av­delning avseende det förslag till finansieringsform som föreslås i hyresavtalet. Förvaltningen måste också samråda med exploateringskontoret avseende fastställande av tomträttsavgäld. Slutligen måste förvaltningen av utbildningsförvaltningen få ett klargörande av deras intresse att hyra tider i anläggningen för områdets skolor.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) meddelar att vänsterpartiet lämnar beslutet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Detta är ett viktigt beslut av flera anledningar. Det är viktigt att det satsas på ett stort bristom­råde, idrottshallar i västerort. Dessa två nya hallar skapar många positiva effekter genom att det kommer att uppstå kedjeeffekter med attraktiva lediga tider i andra hallar.

Det är dessutom positivt att Stockholms stad nu för första gången i idrottssammanhang deltar i ett OPS-projekt. Det öppnar upp en helt ny marknad med nya intressanta aktörer som kan bidra på ett konkret sätt för att förbättra anläggningsutbudet för alla stockholmare.

Dessutom skulle det bidra till att stärka en enskild förening som har tagit ett bra initiativ. Alvik Basket skulle kunna förstärka klubbkänslan kring den egna hemmaarenan. Det öppnar för nya intäktsmöjligheter och i förlängningen en stabilare förening.

Vi ser fram emot en process där vi hoppas utestående frågor av olika karaktär kan lösas så att Stockholms unga kan få mera hallyta. Dessutom räknar vi med en ekonomisk lösning som är gynnsam för såväl förening som stad.

Jari Visshed m.fl. (s) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

De nya idrottshallarna på Stora Mossens idrottsplats utgör ett viktigt tillskott till Stockholms idrottsutbud. En av idrottsnämndens viktigaste uppgifter är att långsiktigt maximera möjlighe­terna till idrottande i Stockholm utifrån nämndens ekonomiska ramar. Således måste kostnads­effektiviteten i nämndens beslut vara vägledande. Innan ett slutgiltigt beslut kan fattas om id­rottsnämnden ska hyra tider i hallen måste en grundlig kostnadsanalys göras där hyresförslaget jämförs med om hallen istället skulle ägas kommunalt. I denna analys måste samtliga kostnader beaktas och analysen måste baseras på hallens hela livslängd.

§43 Inriktningsbeslut avseende fortsatt upprustning och modernisering av Stadion avseende åren 2008 – 2010.

Dnr: 412/014/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande inriktningsbeslut avseende fortsatt upprustning och modernisering av Stadion avseende åren 2008 – 2010,

 2. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet avseende de olika etapperna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-15.

Förvaltningen har under de senaste åren genomfört omfattande investerings- och underhållsin­satser i Stadion. Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande till idrottsnämnden, senast 2004, redovisat behovet av fortsatta upprustnings- och moderniseringsåtgärder. Förvaltningen gör bedömningen, med utgångspunkt från de föreslagna åtgärdernas omfattning och att kostnaderna överstiger 50 mnkr, att ett nytt inriktningsbeslut bör antas av idrottsnämnden.

Förvaltningen redovisar i detta ärende förslag till ett etappvis indelat upprustnings- och moder­niseringsprogram av Stadion för perioden 2008 – 2010 innehållande åtgärder som enligt för­valtningen är nödvändiga för att klara åtaganden enligt ingångna avtal och hänsyn till antikva­riska värden men också för att säkra arenans framtid. Idrottsnämnden har i gällande treårspro­gram totalt 70 mnkr avsatta för upprustningsarbetena, fördelat på 20 mnkr 2008 och 25 mnkr för år 2009 respektive 2010.

Förvaltningen tillsatte under hösten 2007 en programgrupp som skulle undersöka upprust­ningsbehovet. Gruppen konstaterar att ett stort upprustnings- och moderniseringsbehov förelig­ger och att åtgärderna bedöms kosta cirka 150 mnkr.

Bland åtgärder som inryms inom befintlig ram kan nämnas översyn av läktartaket och dess konstruktion. Torntaken och publiktrapporna har olika typer av läckageproblem som måste åtgärdas. Den 18 år gamla resultattavlan är uttjänt och måste bytas mot en ny modern och mer funktionell tavla. Slutligen föreslås att plantäckning och planvärme installeras.

Eftersom investeringen beräknas överstiga 50 mnkr men underskrida 300 mnkr ska beslutet fattas av idrottsnämnden efter samråd med stadsledningskontoret.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§44 Vanadisbadets framtid

Dnr: 356/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut

 1. uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett inriktningsbeslut i linje med vad som nedan anförs

 1. att därutöver anföra

Vanadisbadets status har nått ett läge där det inte längre är försvarbart att hålla anlägg­ningen öppen. Det skulle innebära stora kostsamma investeringar för att lappa och laga de allra mest akuta problemen. Det anser inte vi är ansvarsfull politik.

Vi har därför tagit fram en idéskiss som vi vill lägga till grund för en satsning på ett helt nytt idrottscentrum i Vanadislunden. Hörnstenarna i skissen är en badanläggning som ska kunna användas året runt. Dessutom vill vi att det byggs en fullstor idrottshall i om­rådet. I anslutning till detta kan det sedan finnas utrymme för servering samt lokaler för annat idrottande, t.ex. gym. Det bör finnas goda förutsättningar för motionssim och sim­undervisning i anläggningen.

Denna anläggning ska bli ett viktigt rekreations- och idrottsområde inte minst för de till­kommande bostäderna i Norra Stationsområdet. Finansieringen av nya Vanadis ska också främst ske genom intäkter från det området, genom att behovet av att uppföra yt­terligare idrottsanläggningar i området till stor del tillgodosetts.

På så sätt utnyttjar vi befintliga strukturer för att skapa moderna anläggningar för vår växande stad.

I uppdraget ingår att idrottsförvaltningen tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett underlag för fortsatt planering av ärendet och ett inriktningsbeslut till idrottsnämnden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-11.

Badet drivs sedan 1988 i enskild regi. Förvaltningen hyr ut badet till en hyra om 50 tkr per år. Efter beslut i idrotts­nämnden 2001 har hyresgästen på egen bekostnad renoverat och byggt om de gamla omklädningslokalerna till ett lågprishotell.

Bad- och utomhusanläggningen är idag i mycket dåligt skick, med stort behov av mycket om­fattande åtgärder för upprustning, ombyggnad och utbyte av delar av anlägg­ningen snarast för att klara fortsatt drift och säkerhet. Om utomhusbadet ska behållas på sikt krävs rivning, om- och nybyggnad av hela eller större delen av badanläggningen, med stomme och installationer. Ingen kostnadskalkyl har gjorts i dagsläget, men som referens kan användas ett ombygg­nads­alternativ från tidigare utredningar som i dagens kostnads­läge motsvarar cirka 140 -185 mnkr.

Enligt idrottsförvaltning­ens uppfattning är det inte längre möjligt att med begrän­sade insatser fortsätta drift av badet. Hela badanläggningen har nått slutet av sin teknis­ka livs­längd. Tre al­ternativ finns:

 1. Att fortsätta med akuta underhållsinsatser där skador och problem uppstår för att upprätt­hålla drift av badet.
 2. Att genomföra en större upprustning och ombyggnad av hela badet
 3. Att inte öppna utomhusbadet till sommaren 2008.

Alternativ 1 är enligt förvaltningens uppfattning inte längre en framkomlig väg.

Alternativ 2 innebär en mycket stor investering, motsvarande nybyggnadskostnad. Enligt för­valtningens uppfattning är det då inte rimligt att genomföra en investering i denna stor­leksord­ning enbart för att renovera ett utomhusbad.

Förvaltningen föreslår därför att Idrottsnämnden godkänner att Vanadisbadet inte öppnar igen till sommaren 2008, och att nämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att omförhandla det nuvarande hyresavtalet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. Idrottsnämnden godkänner att Vanadisbadet inte öppnar till sommaren 2008.

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att omförhandla nuvarande hyresavtal för Vanadisba­det.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner att Vanadisbadet inte öppnar igen till sommaren 2008.

 2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att omförhandla nuvarande hyresavtal för Vanadisba­det

 3. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur platsen kan utveck­las till ett sportcentrum med bredare verksamhet än det nuvarande utomhusbadet.

Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§45 Hacksjöns skjutbana.

Dnr: 425/178/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna anmälan av utredning och föreslagen inriktning avskjutbaneverksamheten vid Hacksjöns skjutbana i Botkyrka

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-17.

Skjutbanan vid Hacksjön i Botkyrka ligger inom ett äldre militärt skjutövningsområde. Skjut­banan har på 1970-talet tillkommit som resultat av ett regionalt samarbete mellan Stockholm, Huddinge och Botkyrka. Lagfaren ägare är Botkyrka kommun. Avtal finns mellan inblandade kommuner som delar på kostnadsansvaret både för investeringar och drift. På skjutbanan pågår både gevärs- och pistolskytte. Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning ansvarar för skötsel och underhåll.

Eftersom skjutbanan nu, genom byggandet av Rikstens bostadsområde på tidigare Tullinge flygplats, kommer att hamna i närheten av ett bostadsområde och ett ökat rörligt friluftsliv måste frågor kring buller och säkerhet vid banan ses över och graderas upp. En förutsättning för att skjutbanan långsiktigt ska kunna ligga kvar är att gränsvärden för buller klaras och att banan är säker.

Den utredning som nu presenteras tar upp dessa frågor och redovisar en inventering av eventu­ell alternativ placering av en likartad skjutbana.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt för hela vår region att vi kan samverka för att hitta lösningar för de idrotter som har sina utövare utspridda över ett stort område. Alla länets kommuner borde ha intresse av att hitta sådana lösningar för de idrotter som berörs. På det sättet kan vi optimera utnyttjandet av de kommunala idrottsinvesteringarna vilket betyder att verksamheterna kan bedrivas på ett bättre sätt.

Därför är det glädjande att i och med detta ärende besluta om en bra gemensam lösning för skyttet i de södra länsdelarna.

§46 Genomförandebeslut om anläggning av konstgräsfotbollsplaner och ny ispist mm på Östermalms IP.

Dnr: 257/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Godkänna redovisat förslag till anläggning av nya konstgräs­fotbollsplaner och ny ispist mm på Östermalms IP till en kostnad om ca30mnkr.

2. Ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänste­utlåtande daterat 2008-02-26.

Idrottsnämnden beslutade den 18 september 2007 att ge förvaltningen i uppdrag att på­börja programarbete avseende upprustning och modernisering av Östermalms idrottsplats.

Syftet med projektet är att genom anläggning av konstgräs höja kvalitén och öka utnytt­jandet av fotbollsplanerna, samt att genom anläggning av ny ispist öka driftsäkerheten och kvalitén på skridskobanan. Grusplanen ersätts med konstgräs, med en ny fullstor 11-man­naplan och två 7-mannaplaner. Hela den befintliga grusplanen / ispisten byts med ny rör­bädd och nya kylslingor och förses med ny konstgräsbeläggning.

Projektet genomförs i två etapper, med markarbeten och anläggning av ny ispist i en för­sta etapp som avslutas till vintersäsongen 2008/2009 då skridskobanan kan tas i bruk. I etapp två under våren 2009 anläggs själva konstgräsbeläggningen. Arbetet beräknas färdigställt till som­maren 2009.

Projektkostnaden beräknas till ca 30 mnkr och finansieras inom nämndens investerings­budgetar för 2008 och 2009. Projektet medför även viss ökning av nämndens drift- och underhållskost­nader.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upp­handling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan sta­dens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra man­datperioden, testade "Vita jobb-modellen".

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­mi­nering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Vid upp­handling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall in­komma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§47 Genomförandebeslut om etapp 2 i upprustningen av f.d. skolidrottshallar.

Dnr: 336/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Godkänna förslag till åtgärder för etapp 2 i upprustningen av f.d. skolidrotts­hallar till en kostnad om cirka 24,2 mnkr.

2 Ge idrottsförvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärderna och förvaltnings­chefen ges rätt att fatta tilldelningsbeslut vid upphandling av dessa.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-03.

Idrottsnämnden beslutade den 18 september 2007 om en första etapp i upprustningen av de f.d. skolidrottshallar som nämnden förvärvade från Sisab den 1 april 2007. Nu före­läggs nämnden förslag till en andra etapp.

Upprustningen omfattar en lång rad olika åtgärder som var och en för sig ofta är av be­gränsad omfattning och kostnad, men som sammantaget uppgår till betydande belopp varför genomfö­randebeslut ska fattas av nämnden.

Kostnaderna för etapp 2 beräknas till ca 24,2 mnkr. Kostnaderna finansieras inom nämn­dens investeringsbudget. Arbetena är planerade att utföras under 2008. Då flera åtgärder planeras i nära samråd med skolverksamheten för att begränsa störningarna finns en viss risk för förskjut­ningar i tidplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upp­handling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan sta­dens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra man­datperioden, testade "Vita jobb-modellen".

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­minering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Vid upp­handling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall in­komma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.


Reservation

Vice ordförande Jari Visshed (s) m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§48 Genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad för nytt stall vid Enskede Ridanläggning.

Dnr: 221/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av stallet vid Enskede Rid­anläggning till en kostnad om cirka 19,0 mnkr.

2 Ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-21.

Projektets syfte är att genom om- och tillbyggnad av stallet dels utöka anta­let stallplatser i an­läggningen och förbättra standarden, dels att komplettera med ända­målsenliga servicelokaler samt att förbättra tillgängligheten.

En befintlig äldre byggnad rivs och en ny byggnad med ytterligare stallplatser och nya servi­celokaler byggs ihop med den nuvarande stallbyggnaden. I det befintliga stallet görs mindre ombyggnader och anpassningar. Det nya stallet omfattar totalt ca 1100 kvm lokalyta, varav tillbyggnaden är ca900kvm.

Projektkostnaden kalkyleras till ca 19,0 mnkr. Kostnaderna finansieras inom ramen för nämn­dens investeringsbudget 2008 och 2009.

Kapitalkostnaden beräknas till ca 1,5 mnkr det första året (2010) och minskar där­efter i takt med gjorda avskrivningar. Projektet medför ökade drift- och underhållskostnader med ca200 tkr och ökade intäkter om ca 60 tkr per år. Byggstart planeras till sommaren 2008 med prelimi­närt färdigställande i maj 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upp­handling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan sta­dens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra man­datperioden, testade "Vita jobb-modellen".

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­minering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Vid upp­handling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall in­komma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed (s) m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§49 Förslag rörande idrottsnämndens stipendier.

Dnr: 406/265/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kro­nor att fördelas utifrån de i tjänsteutlåtandet redovisade riktlinjerna.

2. Välja två ledamöter som ska ingå i stipendiekommittén.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-15.

Stipendiekommittén tar del av inkomna nomineringar och lämnar därefter förslag till idrottsnämnden. Stipendierna uppgår till 10000 kronor vardera och beviljas 13 ungdomsledare. Tre av stipendierna är riktade speciellt till ungdomsledare inom handikappföreningar.

Idrottsförvaltningen föreslår att sista ansökningsdag för stipendierna fastställs till den 30 maj 2008. För år 2008 har 150000 kronor avsatts till stipendier. Av det totala beloppet beräknas cirka 20000 kronor användas för arrangemanget vid utdelningen.

Ungdomsledarstipendierna föreslås liksom tidigare år delas ut i samband med middag i

Stadshuskällaren torsdagen den 13 november 2008 kl. 17.30.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§50 Svar på brev från Gillis Sangell om brist på bordtennislokaler.

Dnr: 411/784/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Överlämna och åberopa tjänsteutlåtande som svar till brevskrivaren.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-04.

Gillis Sangell har tillskrivit förvaltningen och hävdar att det är brist på bordtennislokaler i sta­den. Förvaltningen gör bedömningen att tillgången på verksamhetsytor som är möjliga att be­driva bordtennisverksamhet i, svarar mot den efterfrågan som finns för närvarande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§51 Hammarby Speedway - ungdomsverksamhet.

Dnr: 404/273/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Tillstyrka att Hammarby Speedway får ett bidrag på 370 tkr för insatser på speedwaybanan vid Gladökvarn i Huddinge som används för klubbens ung­domsverksamhet.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-26.

Hammarby Speedway har presenterat ett investeringsförslag på speedwaybanan i Gladökvarn, Huddinge, som innebär att banan kan fungera för tävlande i lägre serier, träning för Hammarby och för ungdomsverksamhet för Hammarby. Ungdomsverksamheten är en förutsättning för att klubben ska få elitlicens och kunna tävla i elitserien på Gubbängens Idrottsplats.

Huddinge kommun har godkänt att ta på sig kostnaden för bodetableringen till en summa av 90 tkr första året. Föreningen har påtagit sig kostnad för ny läktare, ny tillfart med staket, kostnad för el och vatten, kostnad för miljöstation, röjning av området och läggning av asfalt, grusning av ytor mm. Föreningens insats kan beräknas till minst 300 tkr.

Hammarby speedway önskar att Stockholms idrottsförvaltning bidrar med 370 tkr till depåbyg­get, asfaltering och grusning av vissa ytor och byggandet av avloppsinfiltration.

Förutsättningarna för att klara speedwayverksamheten på Gubbängens idrottsplats i enlighet med tillståndskrav från länsstyrelsen och uppställda riktvärden för buller är att det i stock­holmsområdet finns ytterligare en speedwaybana för träning och ungdomsverksamhet. Speed­waybanan i Gladökvarn, som ligger på Stockholms stads mark i Huddinge och arrenderas ut av fastighetskontoret, är en förutsättning för att speedway ska kunna bedrivas på elitnivå i Stock­holm.

Förvaltningen anser att den planerade investeringen på speedwaybanan i Gladökvarn bör genomföras i enlighet med förslag från Hammarby speedway. Anläggningen är ett värdefullt och nödvändigt komplement till Gubbängens speedwaybana. Investeringen kan enligt förvalt­ningen ses som en fortsättning på de investeringar som genomförs på Gubbängens idrottsplats för att garantera speedway på elitnivå i Stockholm.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att till Hammarby speedway lämna ett inve­steringsbidrag på 370 tkr. Medel för detta inryms inom befintlig investeringsbudget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt för hela vår region att vi kan samverka för att hitta lösningar för de idrotter som har sina utövare utspridda över ett stort område. Alla länets kommuner borde ha intresse av att hitta sådana lösningar för de idrotter som berörs. På det sättet kan vi optimera utnyttjandet av de kommunala idrottsinvesteringarna vilket betyder att verksamheterna kan bedrivas på ett bättre sätt.

Det är därför positivt att Gladö Kvarn med detta investeringsbidrag kan fortsätta vara en mo­torbana som används av många ungdomar i Stockholm och andra kommuner.

§52 Information och övriga frågor.

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Avdelningschef Lennart Andreasson informerade om upprustningar av skolidrottshallar. Bl.a. rustas personalutrymmen och entréer och 17 sporthallsgolv ska läggas. Efter en fråga från ersättaren Barry Andersson informerades om att en del golv kan användas för dans.

b) Avdelningschef Åke Roxberger redogjorde, med anledning av en artikel i Stockholm City, för planerna på en skejtpark i Högdalen. I enlighet med stadens budget för 2007 har idrottsförvaltningen genomfört en projektering av skejtparken, vilken ska behandlas i idrottsnämnden den 15 april. Enligt stadens budget för 2008 handhar exploaterings­nämnden utvecklingsarbetet kring Högdalstopparna.

c) Förvaltningschef Inger Båvner informerade om att Hammarby Hockey inställt betalning­arna och att klubben inte undertecknat ny avbetalningsplan från förvaltningen. Klubben är spärrad för bokning medan enskilda föräldrar har bokat tider och debiteras för dessa. Det är i dagsläget oklart vad som kommer att hända med klubben.

d) Ledamoten Mehdi Oguzsoy (v) begärde till idrottsnämndens nästa sammanträde en redo­visning kring planerna för badanläggning i Skarpnäck.

e) Ledamoten Mehdi Oguzsoy (v) föreslog att partierna inför idrottsnämndens sammanträ­den ska e-posta sina beslutsförslag etc. till varandra.

_ _ _