Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-10-21

Sammanträde 2008-10-21

Datum
Klockan
17:00
Plats

Tid: Tisdagen den 21 oktober 2008 kl. 14.00 rundtur, ca 17.00 sammanträde

Lokal: Samma Läs mer...nträdet böjar med en rundtur till idrottsanläggningar i sydvästra Stockholm och avslutas med en gemensam middag.

Välkommen!

Madeleine Sjöstedt
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se
eller Lennart Öström tfn 08 508 28 391, E-post: lennart.ostrom@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Remiss avseende förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet) dnr 2070/2008

Omedelbar justering
(utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om 800 tkr för verksamhetsåret 2008. Remiss dnr 328/1769/08

8 Förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

9 Redovisning av idéer, förslag och initiativ inom idrottsektorn som arbetats fram det senaste decenniet för Järvaområdet.

10 Rättegångsfullmakt

11 Utveckling av idrottsnämndens arbete inom ILS

12 Stöd till Stockholms Games

13 Hägerstalund - program för markanvändning. Genomförandebeslut

14 Genomförandebeslut om nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning

15 Erbjudande från internationella Simförbundet (FINA) om att ansöka om världsmästerskapen i simmning 2013.

16 Förslag till svar på skrivelse från Bagarmossens BK avseende om- och nybyggnation av Kärrtorps idrottsplats

17 Förslag till svar på skrivelse från Bromstens IK avseende ombyggnationsplanerna på Bromstens idrottsplats

18 Förslag till svar på skrivelser om anläggande av konstgräs på Sätra BP i Skärholmen

19 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2009

21 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§144 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§145 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 6/2008 från nämndens sammanträde 2007-09-16 som justerats 2008-09-24.

§146 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§147 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (m), Leif Kroon (kd) och Manlio Palocci (s) samt ersättarna Jakob Pawlak (m), Björn Begner (m), Ulrika Jonasson (m), Barry Andersson (s), Jennie Åker­lind (s) och Åsa Hagelstedt (v) har för­hinder att närvara.

För Anders Hellström (m) tjänstgör Fredrika Bernadotte (m), för Leif Kroon (kd) tjänstgör Joar Horn och för Manlio Palocci (s) tjänstgör Malin Romlin (s).

§148 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lägga anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2008-09-05 - 2008-10-09

§149 Remiss avseende förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet) dnr 2070/2008

Dnr: 015/914/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,
 2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-08.

Kommunstyrelsen har utsänt på remiss ett förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet). Målbil­den för Järvalyftet är bra boende och mer varierad stadsmiljö, trygghet i vardagen, stärkt ut­bildning och bra språkundervisning, fler jobb och ökat företagande. Under rubriken bra boende och mer varierad stadsmiljö ingår bland annat att bra mötesplatser för föreningar, kultur och idrott, som förstärker och utvecklar Järvas mångfald. Förvaltningen har under den senast tio­årsperioden studerat möjligheten till att anlägga flera idrottsanläggningar inom Järvaområdet och delar visionens framställning om behovet av fler idrottsanläggningar inom stadsdelarna i Järva.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa följande utlåtande:

Utgångspunkt för visionen är att Järvafältet, Stockholms stad och hela länet ska växa be­folkningsmässigt Stockholm förutses år 2030 få en miljon invånare och länet tre. Järva ska växa som en motor i stadens utveckling. Men ohejdad tillväxt är inte bara av godo. Just nu upplever vi hur tillväxtideologin lett fram till en krasch på bostadsmarknaden i USA, och liknande bakslag har vi upplevt på närmare håll här i landet Vi minns alla fallande bostads­priser även i Stockholm och hur det höga tornet i Kista länge stod tomt. Ibland kan det vara bättre att sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling med mänskliga dimensioner och med hänsyn till miljö och hälsoaspekter än att elda under alla grytor samtidigt.

Den starka koncentrationen på Kista har verkat utarmande på Husby och Akalla - för att inte tala om Rinkeby, som nu förlorar stora delar av sin samhällsservice när stadsdelen sla­gits ihop med Norra Järva. Baksidan av Kista gallerias tillväxt är att service som banker, detaljhandel och till och med bra mataffärer tenderar att bli en bristvara i de kringliggande stadsdelarna, eftersom lönsamheten minskar för företagarna, allteftersom fler och fler kun­der tvingas åka till Kista i ärenden som de inte kan uträtta där de bor. Att försöka råda bot på det genom att släppa in bilar i Husby visar bara att man inte förstår orsakssamman­hangen.


Bara en sådan sak som att flytta stadsdelsförvaltningarna från Husby och Rinkeby, där det är brist på arbetsplatser till det - åtminstone fram till nu - överhettade Kista är ex­empel på hur politikerna lägger krokben för de ambitioner som de säger sig ha i Järvavisio­nen.

Samtidigt som Vision Järva 2030 talar om betydelsen av fler arbetstillfällen i Järva´s stads­delar fortsätter avvecklingen av offentlig service inom såväl skolor som vård och omsorg. Den ohämmade friskoleexpansionen har allvarligt underminerat stadsdelens kommunala skolor, senast genom sommarens nedläggning av Dalhagsskolan. Barnen på samma sida av Husby har samtidigt förlorat fritidsgården Gula gården. Med avvecklingen av stadsdelsför­valtningarna i både Husby och Rinkeby undermineras också marknaden för privat handel och service.

I förslaget till vision sägs att det här är första gången man tar ett helhetsgrepp på Järvafältet. Det är inte riktigt sant, eftersom de som ursprungligen planerade stadsdelarna tog ett mycket lyckat helhetsgrepp på området. Problemet är snarare att man tappat greppet, efter­som man inte längre bryr sig om att sätta sig in i hur området är tänkt att fungera. Ett exem­pel på det lyckade helhetsgreppet är den helt genomförda trafiksepareringen. För den som är uppvuxen vid en bullrig stadsgata i centrala Stockholm är det en lisa att slippa buller, av­gaser och smuts från bilarna i närmiljön. Och trafiksepareringen är en viktig trygghetsfaktor inte minst för alla barn som kan röra sig riskfritt till skolor och fritids från Akalla till Kista, eller från Hjulsta till Rinkeby, utan att på något enda ställe behöva korsa en bilväg. Sko­lorna på Järvafältet får varje år utmärkelser för de säkra skolvägarna, samtidigt som föräld­rar som inte vågar släppa sina ungar ensamma till plugget i andra delar av kommunen äventyrar andra elevers säkerhet utanför skolorna genom att skjutsa sina telningar.

Att bryta upp trafikssepareringen "där det gör nytta" innebär just att man förstör helheten i systemet, vilket är så mycket mera omotiverat som bilvägarna förgrenar sig som ett fisk­bensmönster in till minsta skrymsle i stadsdelarna. Särskilt brutal är formuleringen på sid. 28, att kopplat till stadsdelarnas centrumlägen "bör bilar och människor kunna mötas", Så­dana möten kan sluta med både blodvite och döden. Respektera alltså trafiksepareringen och gör inga ingrepp i den. Förslaget att tågen ska stanna i Helenelund, ställer vi oss bakom, liksom planerna på att bygga ut tvärbanan till Järvafältet. Ett annat sätt att förbättra kommunikationerna vore att introducera närtrafikbussar av det slag som finns i andra delar av Stockholmsområdet även på Norra och Södra Järva.

Ett återkommande mantra i visionen, som vi känner igen sedan tidigare, är talet om otrygg­het. En enkät utvisar att många invånare skulle känna sig otrygga. Men detta motsägs av of­fentlig statistik där det framgår att brottsligheten på Norra Järva är mindre än på andra håll i staden. När folk tillfrågas om det känns mera otryggt att röra sig ute sent på kvällen i till exempel Husby än i innerstaden eller andra stadsdelar, svarar de allra flesta nej. Det är självklart att relativt hög arbetslöshet också medför andra sociala problem, otrygghet och otillfredsställelse. Men detta betyder inte automatiskt att bostadsområdet i sig upplevs som otryggt, eller att arbetslöshetsproblemen skulle kunna lösas genom att man bygger om bo­stadsområdet.

Att Stockholm blir alltmer socialt segregerat även i boendet är en konsekvens av ökade klassklyftor och av allt färre hyreslägenheter i innerstaden, i många kranskommuner och andra så kallat "attraktiva" områden. En utveckling mot allt mer marknadshyror, skyhöga kostnader för nyproduktion och fortsatta ombildningar till bostadsrätter kan bara öka segre­geringen ytterligare.


Att en del invånare upplever sig som så otrygga torde delvis bero på att man ständigt får frågan, dels också på den bild av förorten som målas upp i media, av politiker och i den allmänna debatten. Dessutom genomfördes den enkätundersökning, som det hänvisats till i Järvalyftet, vid ett tillfälle då det allmänna missnöjet var stort, eftersom fastighetsskötseln då var som allra sämst. Det fanns också ett akut problem med kriminella aktiviteter bland en del ungdomar som då hängde i centrum. Dessa problem har minskat betydligt sedan dess.

Trafiksepareringen är något som faktiskt gör Järva tryggare än andra delar av Stockholm. Att spränga in radhus- eller parhusområden mellan till exempel Husbys hyresbostäder och Järvafältet skulle uppfattas som ytterst utmanande mot den känsla av gemenskap och sam­manhållning som finns i stadsdelen. Om den nuvarande borgerliga majoriteten vill förbättra tryggheten borde de boende i stället få tillbaka fritidshem och ungdomsgårdar, satsa på mer personal i skola och förskola, på samarbete mellan närpolis, sociala myndigheter och sko­lan. Samt hålla helt rent och snyggt i stadsdelarna.

I visionen sägs det att man vill skapa större variation i bostadsbeståndet när det gäller ägande och upplåtelseformer - i och för sig lovvärt om detta skulle gälla hela staden och re­gionen, men det kolliderar också med ambitionen att respektera de boende och deras val av bostadsform. Om man tar Norra Järva som helhet är alltså andelen allmännyttiga hyresbo­städer inte högre än snittet i Stockholm som helhet - detta trots intensiv ombildning och ut­försäljning i innerstaden. Samtidigt är andelen bostadsrätter väsentligt större här än i Stock­holm i allmänhet. Mångfalden av hustyper är också stor. På Norra Järva finns stora och små lägenheter i flerfamiljshus i höga och låga hus, i loftgångshus, liksom parhus och radhus - samt enfamiljshus.

I Stockholm råder bostadsbrist. Det är inte alla som har råd att köpa sig en bostad. Därför är det viktigt att det finns hyresrätter: Det ökar också rörligheten på arbetsmarknaden. Ung­domar - som dessutom har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden - har särskilt svårt att få en egen bostad. Och det som skulle hjälpa dem är inte egna radhus, bostadsrätter eller villor - utan hyreslägenheter till rimlig hyra. Ökande hyror i innerstaden - som enligt färska siffror befolkas av 27 procent låginkomsttagare - gör också att det kan bli en ökande efterfrågan på hyresrätter i ytterområdena från dem som inte kommer att ha råd att bo kvar inne i stan. Om man verkligen vill öka variationen på Norra Järva borde man alltså bygga fler allmännyttiga hyresbostäder i Kista och Akalla. Det handlar också om att respektera deras valfrihet som vill bo hos en kommunal hyresvärd.

Ett sätt att öka valfriheten och rörligheten på bostadsmarknaden vore också att låta allmän­nyttan bygga fler kommunala hyresrätter med rimliga hyror i innerstaden. Det skulle bidra till att minska segregeringen.

Svenska Bostäder är ett välrenommerat bostadsföretag. Företaget har tagit många goda ini­tiativ - till exempel när man dragit in ett fibernät i sina hus för att åstadkomma konkurrens och ge hyresgästerna möjlighet att själva välja leverantör av kabel-TV och datortjänster. Tyvärr kan vi inte ge företaget goda vitsord för de senaste tio femton årens fögderi i Husby. När Husby var nybyggt, hade värden eget yrkesfolk anställt, snickare, elektriker, rörmokare och målare, som kände området och hade ett eget intresse att sköta det. En period fanns en garanti att allvarligare fel avhjälptes inom 24 timmar. Garantin gav hyresgästen en dygns­hyra i rabatt för varje dygn därutöver som felet kvarstod. Men någonstans gav hyresvärden upp och nu är underhållet eftersatt. Ytterdörrarna är omålade, det finns betong- och plåtska­dor på fasaderna, underhållet av lägenheterna släpar också efter.


Men husen är i grunden välbyggda. Lägenheterna är välplanerade, ljusa, trivsamma och fullt moderna med stora rymliga kök. Innan man för ett par år sedan byggde på radhusen på taken, besiktigades hu­sen och Svenska Bostäder försäkrade att det inte fanns några närlig­gande behov av stam­byten och dylikt. När Trondheimsgatan 28 hade brunnit återuppfördes trähuset på taket, utan något stambyte. Det är svårt att tro att husen blivit i avsevärt sämre skick på två år.

Dock finns vissa generella behov. När någon flyttar, eller när husen måste genomgå stam­byte bör badrummen kaklas. Det ökar husens livslängd. För tio femton år sedan gjorde Svenska Bostäder om ventilationen och elementen ströps - i den i och för sig vällovliga ambitionen att spara energi. Men sedan dess fryser de boende vår och höst. På sommaren är det varmt ändå och vid riktiga köldknäppar på vintern dras värmen på, men dessemellan är det rått och fuktigt inomhus, man eldar över huvud taget inte. Det sliter på husen, innebär risk för mögelskador och är ohälsosamt för de boende. Många av de gamla lider av att stän­digt frysa.

Husen måste isoleras, fönster, dörrar och springorna mellan betongelementen tätas, ventila­tion och uppvärmning ses över för att få till stånd ett acceptabelt inomhusklimat och för att spara pengar och energi. Ambitionen att spara energi för att skona klimatet måste vara den högsta tänkbara utan att för den skull leda till hyreshöjningar. Det finns mycket pengar att tjäna på en effektivare energianvändning.

Vi vill till exempel se förslag på att förse husen med solfångare och/eller solceller på taket, att med värmeväxlare eller på annat sätt ta tillvara värmen i frånluften. Vi efterlyser en or­dentlig granskning av de mest effektiva och energibesparande sätten att renovera miljon­programsområden som våra.

Men tills det är genomfört måste den utgående värmen höjas två grader så att inomhustem­peraturen når 22°' Vi vill ha garantier för att den av Socialstyrelsen rekommenderade inom­hustemperaturen på mellan 20 och 24° C uppnås. Det finns ett avtal med Hyresgästföre­ningen, vilket är ganska unikt, om minst (sic!) 20° C i Svenska Bostäders lägenheter i Husby för att hyresgästerna ska slippa frysa.

Men det verkar inte ha hjälpt. När detta skrivs är det dagstemperaturen en bit under 10° C. Elementen i lägenheterna är iskalla. Många vaknar med fuktig imma mellan sovrumsfönst­ren. Tvätt och handdukar som man hänger i badrummen torkar inte.

Samtidigt som man ser över ventilationen kan man se till att isolera elledningarna. Efter omläggningen av fläktsystemet kan man inte längre höra utländsk radio i husen. Mottag­ningen av kort- och mellanvåg är utstörd. Den Husbybo som vill ta del av nyheter från sitt hemland, bjuds i stället 50 perioder växelström - det låter som en bergborr i radion.

Utom att undanröja hinder för de boende att lyssna på radio, kunde man följa allmännyttiga Solnaföretaget Signalistens exempel och hjälpa hyresgästerna att se de TV-kanaler de öns­kar genom att hjälpa till med montering av paraboler på hustaken. På sistone har Svenska Bostäder ryckt upp fastighetsskötseln. Nya bovärdar och miljövärdar har anställts. De är ambitiösa och trevliga och gör ett bra jobb. Men det behövs ännu mer för att komma ikapp allt som fattas. Vi har också märkt att visst underhåll skjuts upp under de diskussioner som förs om upprustning av fastigheterna. Det är inte acceptabelt att folk ska behöva leva med läckor i kök och badrum, mögelskador, dåliga spisar och kylskåp eller flagnande färg i väntan på en upprustning som kommer att ta flera år.


Ett stort antal lägenheter är tomställda, i synnerhet i det så kallade referenskvarteret, men även på andra håll i Husby och på Sibeliusgången i Akalla. Det skapar otrygghet för dem som bor kvar. Det kyler ut husen. Och det är oförsvarligt i ett Stockholm som lider av bo­stadsbrist. Vid en varsam renovering minskar behovet av evakueringsbostäder. Järvafältet är vår främsta fritidstillgång. Där gör dagisbarnen utflykter, skolbarn orienterar och har lektioner, pensionärer promenerar. Det plockas bär och blommor. På vårar och somrar ord­nas väldiga utomhusfester, till exempel i samband med det kurdiska och iranska nyårsfiran­det, det återkommande arrangemanget Midsommar Latino eller eritreanernas traditionella fest vid midsommar. På vintrarna anläggs utmärkta skidspår.

Järvafältet är också ett kulturreservat där hundra nötkreatur från Hästa 4H-gård håller land­skapet öppet och i hävd. Järvafältet är en del av Stockholms gröna kilar. En naturresurs som bidrar till artrikedom i fauna och flora, och som fungerar som en frisk lunga i stadslandska­pet. I Igelbäcken trivs fortfarande den känsliga grönlingen, vilket visar att fältet inte är för­orenat.

De förslag som finns i Vision Järva att bygga radhus i kanten av fältet, motsätter vi oss. Det skulle innebära en privatisering av vår skog, en avstängning av entrén till fältet och Husby gård. Dessutom finns småhus redan på mycket nära håll på ömse sidor om Husby i Kista och Akalla. Skär man av fältet är skadan irreversibel. Om man vill förbättra kommunikatio­nen mellan Norra och Södra Järva ska man inte dra bussar över fältet. En spårväg längs Kymlingelänken är ett vida bättre alternativ. För övrigt är E18 det största hindret för den som vill cykla eller gå till fots mellan stadsdelarna, man får gå lång omvägar för att ta sig fram under vägen.

Vision Järva vill göra satsningar på kultur och ungdom. Det ser vi gärna. Väl fungerande bibliotek och institutioner som Vår teater är viktiga. Mötesplatser där föreningar kan träffas utan att det kostar pengar behövs. Ungdomsgårdar och fritidshem är viktiga, och en nysats­ning på dem vore välkommen. En institution i stil med Fryshuset skulle behövas i den här delen av staden. Det behövs lokaler och arenor för både kulturella aktiviteter, utomhusid­rotter och inomhusidrotter, som basket, inomhusfotboll, innebandy osv. Däremot motsätter vi oss bestämt att Järvafältets gröna lunga skärs av med utomhusarenor och äventyrsbad på Järvafältet. Vi tror heller inte att husägarna som bor i parhusen i Kista nere mot Järvafältet är intresserade av att få sådan verksamhet utanför sina tomtplättar. När det handlar om bad är det underligt att Husbybadet som byggts med en - visserligen liten utomhusdel - är stängt på somrarna. Vid de undersökningar som gjorts om folks önskemål om en meningsfull fri­tid, brukar orörd natur, stigar att promenera på, vara det absolut allra högts prioriterade. Det är ytterligare ett skäl att bygga sportanläggningar och arenor i andra delar av området än ute på Järvafältet.

Det är viktigt med utbildning av både barn och vuxna. Det stora antalet invandrare gör det särskilt angeläget. Extra satsningar på de kommunala skolorna, med specialpersonal och mindre klasser är viktigt inte minst för att nyanlända barn ska kunna lära sig svenska. Men det gäller också att ta vara på de språkliga resurser och internationella erfarenheter som vårt område är så rikt på. Vi har hittills bara sett hur skolor läggs ner, den trenden måste brytas. Vidareutbildning av vuxna, att tillvarata utbildning och yrkeskunskaper som Järvaborna har med sig från sina hemländer är en utmaning, som kräver insatser från samhället.

Det är känt att hälsoläget i våra förorter är sämre än i andra delar av staden. Det kräver ex­tra satsningar på våra vårdcentraler och läkarmottagningar, inte nedläggningar och nedskär­ningar. Senast har personalstyrkan skurits ned till hälften vid Rinkebys vårdcentral och Folktandvården försvunnit från Husby.

Även om förvärvsfrekvensen är mycket högre på Norra Järva än vad folk tror så finns det många som inte arbetar, och en större andel hemmafruar, till exempel invandrarkvinnor med flera barn. Det ställer också krav på särskilda insatser, aktiviteter som går att förena med livet i förorten.

Att området till största delen befolkas av människor med utländskt ursprung är spännande och stimulerande. Man möter många kulturer i en integrerad stadsdel. Människors olika bakgrund, utbildning, språkkunskaper är en väldig potential som långt ifrån utnyttjas i den utsträckning som vore möjlig. Men koncentrationen av invandrare är samtidigt baksidan även allt hårdare uppdelning av bostadsmarknaden, där mera centrala delar av staden ge­nom utförsäljning av hyresrätter, och ökade bostadskostnader stängs för dem som inte har mycket pengar. Innerstaden blir mer och mer segregerad, med spridningseffekter till föror­terna. Den integrering som pågår i våra förorter störs av att invandrare diskrimineras på ar­betsmarknaden. Men det är inte bostadsortens fel. Om området har dålig status beror det dels på att det sprids en vrångbild av invandrartäta förorter, men dels också på att underhåll och skötsel varit så eftersatta. Om lägenheter, hus och den yttre miljön sköttes bättre, skulle dess status också höjas och fler människor än idag aktivt söka sig till vår gröna oas!

Bland de boende finns ett starkt engagemang. Det är därför viktigt att man säkrar de boen­des rätt till inflytande, att man faktiskt tar till sig deras åsikter och önskemål. Att den demo­kratiska processen förankras. Så som de politiska styrgrupperna för Järvalyftet från början konstruerades och fungerade förankrades inte en demokratisk process. Vänsterpartiet valde därför att lämna styrgruppen. Nu måste ett första steg vara att faktiskt skicka ut den full­ständiga versionen av Vision Järva 2030 till samtliga hushåll på Järva tillsammans med in­formation om hur den demokratiska dialogen ska organiseras. Dokumentet behöver också finnas tillgängligt på flera språk. Remisstiden måste utsträckas till hela hösten, remissvaren sammanställas och någon form av storrådslag organiseras av staden i alla berörda stadsdelar i stil med Järva Sociala Forum, där Vision 2030 och idéer som väcks i remissvaren kan dis­kuteras innan beslut tas i kommunfullmäktige. Det samråd som förutskickas i visionen måste leda till att de boende kan påverka processen så att vi får en varsam upprustning med utgångspunkt från Järvabornas önskemål och behov till rimlig kostnad så att folk kan bo kvar!

Vi motsätter oss alla idéer om att sälja ut fler fastigheter i Husby, vare sig till privata värdar eller genom ombildning till bostadsrätter. Det är Svenska Bostäders ansvar gentemot sina hyresgäster att återbetala sin stora skuld efter år av eftersatt underhåll. Vi är övertygade om att det också finns vägar att ge verklig makt och ansvar åt de boende inom allmännyttan!

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss samt förklara paragrafen omedel­bart justerad
 2. att komplettera förslaget genom att

- framhålla vikten av att Vision Järva 2030 präglas aven tydlig fokusering på barnens fy­siska och mentala miljö.

- beakta möjligheterna till att utöva idrotter som kan bedrivas av båda könen samtidigt och även av familjer och grupper som inte är föreningsanslutna genom att fokusera på till exempel racketsporter, boule och dans.

- betona att Vision Järva 2030 ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik och vara lämplig för satsningar på alternativa energikällor.


- redovisa principerna för att göra det möjligt att via allmänna kommunikationer nå bo­stadsområdena samt olika centra för rekreation och övrig "konsumtion" inom om­rådet.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och Billy Östh m.fl. (m) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsnämnden tycker det är positivt att det tas ett helhetsgrepp i planeringen av det nya Järva. Eftersom ett av målen är att skapa fler förbindelser av olika slag mellan de olika stadsdelarna är den helhetssynen nödvändig.

Idrotten är en viktig del i det nya Järva. Ett vitalt och mångsidigt föreningsliv och mycket spontan idrott och motion stärker folkhälsan. Därför är det viktigt att staden, i de områden där det finns mark, tillgodoser behovet av anläggningar för idrott och motion för såväl Jär­vaborna som andra stockholmare. I Järvaområdet som helhet finns det goda möjligheter till sådana anläggningar. Därför välkomnar vi att idrotten i remissmaterialet tas upp som en faktor som kan förbättra Järva. Idrottsnämnden kommer att fortsätta bidra till en konstruktiv diskussion om hur Järva kan utvecklas inom idrottsområdet.

§150 Ansökan om 800 tkr för verksamhetsåret 2008. Remiss dnr 328/1769/08

Dnr: 015/917/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna förvaltningens redovisning som svar på remissen ”Ansökan om 800 tkr för verksamhetsåret 2008”.
 2. förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-03.

KF/KS kansli mottog den 3 juli 2008 en ansökan från Fotbollsalliansen om 800 tkr för verk­samhetsåret 2008. Ansökan har remitterats idrottsnämnden för yttrande. Fotbollsalliansen, som består av AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF, arbetar med den pro­blematik som finns med våld kopplat till idrottsevenemang och klubbar i Sverige. Förvaltningen har inget att erinra mot att projektet genom den nya ansökan avseende 2008 ges fortsatt stöd från staden, dock saknas det en extern bedömning av projektet som idrottsnämnden i sitt beslut önskade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att tillstyrka fotbollsalliansen ansökan om verksamhetsbidrag 2008
 2. därutöver anföra följande

Det är med stor oro som vi ser att huliganproblematiken återfinns i allt lägre åldrar. Denna fråga måste tas på stort allvar. Enligt vad klubbarna själva rapporterar är många av bråksta­karna nuförtiden ofta så unga som 14-15 år. Bråken sker också allt oftare utanför själva are­norna. Via mobiltelefon bestäms tid och plats där gängen gör upp. Ofta sker det i anslutning till matcher men kopplingen till fotboll och idrott är i praktiken svag. I "firmorna" finns äldre ledare som bidrar till att återskapa negativa våldsideal bland nyrekryterade ungdomar. Samtidigt finns trender från utlandet bland annat England och Italien. Detta är förebilder som vi måste motverka. Fotbollsalliansen är en av få som verkligen arbetar med att påverka skolungdomars attityder i en positiv riktning. Detta ska givetvis staden stödja. Rimligen bör fotbollsalliansen redovisa en komplett verksamhetsberättelse för föregående års bidrag in­nan 2008 års bidrag betalas ut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och Billy Östh m.fl. (m) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Fotbollsalliansen utför ett viktigt arbete med att bland annat att förändra attityder hos unga fotbollssupportrar. Projektet har lyckats etablera sig som en del i det mångsidiga arbete som pågår för att förbättra supporterkulturen och motverka huliganismen. Den målsättning de har att bidra till liknande projekt på andra orter är också på väg att realiseras. De tre delta­gande klubbarna, AIK, Djurgården och Hammarby har också kommit en god bit på väg med att utveckla egna modeller för ett socialt arbete med värderingar och attityder. Vi överlåter till kommunstyrelsen att bedöma om det sökta bidraget ska beviljas men vill skicka med vår uppfattning att Fotbollsalliansen så här långt har gjort ett bra arbete.

§151 Förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

Dnr: 410/850/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändring i Allmänna lokala ordningsföre­skrifter för Stockholms kommun i enlighet med redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-02.

Hägerstensbadet är ett utomhus bassängbad och är öppet under sommaren. För driften svarar idrottsförvaltningen. På badet, som är jämställt med offentlig plats, är förtäring av alkohol­drycker tillåten, om inte kommunfullmäktige bestämmer annat.

I beslut 2005 beslöt fullmäktige om ett alkoholförtäringsförbud på badet mellan kl. 22.00-07.00. Alkoholförtäring är därmed tillåten på övriga tider. Idrottsförvaltningen anser att alko­holförtäring på badet inverkar menligt på badsäkerheten och medför nedskräpning och skade­görelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§152 Redovisning av idéer, förslag och initiativ inom idrottsektorn som arbetats fram det senaste decenniet för Järvaområdet.

Dnr: 017/693/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna förvaltningens redovisning av idéer, förslag och initiativ inom idrottssektorn som arbetats fram det senaste decenniet för Järvaområdet,
 2. skrivelsen anses besvarad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-30.

En skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) inkom till idrottsnämnden, 2008-06-17, avseende ”Idrott på Järvaområdet”.


Skrivelsen redogör bland annat för stadens stora satsning på Järvaområdet det så kallade Jär­valyftet och ger förvaltning i uppdrag inventera vilka idéer, förslag och initiativ inom idrotts­sektorn som arbetats fram det senaste decenniet för Järvaområdet. Förvaltningen har under senare år tillsammans med berörda förvaltningar utarbetat ett förslag till en utökning av antalet idrottsverksamheter som t.ex. lek- och sportfält, bollplaner, tempererat bassängbad, ridanlägg­ning och golfverksamhet. Förvaltningen har därutöver planerat för uppförande av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulsta bollplan, utbyggnad av Ärvingehallen med en fullstor id­rottshall, anläggande av en konstgräsfotbollsplan med en mindre läktare på Stenhagens bollplan och anläggande av ett tempererat bassängbad i anslutning till Eggeby Gård.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

att ett mer visionärt nytänkande används vad beträffar förslag på aktiviteter för Järvaområ­det genom att komplettera redovisningen med:

- möjligheter till att utöva idrotter som kan bedrivas av båda könen tillsammans men även av familjer och grupper som inte nödvändigtvis är eller vill vara föreningsanslutna. Detta kan ske genom att fokusera på aktiviteter som till exempel racketsporter, boule och dans.

- införande och användning av miljövänlig teknik och satsningar på alternativa energikäl­lor.

- principer för att göra det möjligt att via allmänna kommunikationer nå rekreationsområ­dena.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§153 Rättegångsfullmakt

Dnr: 021/939/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

En rättegångsfullmakt utfärdas för stadsledningskontorets juridiska avdelning med den i utlåtandet angivna lydelsen


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-30.

Idrottsförvaltningen beslöt 2003 att utfärda en rättegångsfullmakt för stadsled­ningskontorets juridiska avdelning. På grund av att personella förändringar ägt rum inom juridiska avdel­ningen, hemställs därifrån nu om en ny fullmakt med följande ly­delsen.

Rättegångsfullmakt

Fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna och Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kom­mun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rätte­gångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakt­taga och bevaka.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§154 Utveckling av idrottsnämndens arbete inom ILS

Dnr: 103/860/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner redovisningen

 2. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla kvalitetsarbetet inom ramen
  för ILS, i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-29.

Sedan många år arbetar staden systematiskt för att utveckla sina processer för styr­ning och upp­följning av nämndernas verksamheter. År 1999 antog kommunfullmäk­tige en strategi för Stockholms stads kvalitetsarbete och fastställde därmed stadens fortsatta arbete med kvalitets­utveckling. Kvalitetsarbetet och strate­gin ger stadens nämnder med enheter stöd att ge stadens invånare och brukare bästa möjliga service inom ramen för tilldelade resurser. Kvalitetsstrate­gin är en del av det integrerade system för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet (ILS) som kommunfullmäktige antog 2001 och reviderade 2005. ILS innebär att kvalitetsstrategin tillämpas i budgetprocessen, där fokus ligger på effek­tiv resursanvändning och uppföljning av mål.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§155 Stöd till Stockholms Games

Dnr: 404/967/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-03.

1992, lade Christer Ahnve (m) m.fl. en motion i Stockholms kommunfullmäktige med förslag om att skapa ett sommaridrottsevenemang för ungdomar som, i förlängningen, skulle omfatta samtliga idrotter tillhörande OS-familjen. Idén blev verklighet 1994 då första Stockholms Summer Games (SSG) arrangerades. Trots relativt stort ekonomiskt stöd från Stockholms stad under många år, fick inte verksamheten den omfattningen att man klarade att bära sina egna kostnader. Den 17 januari 2008 försattes Stockholms Summer Games AB i konkurs.

Stockholms Idrottsförbunds har beslutat att, med eget kapital och i samarbete med externa in­tressenter bilda ett bolag i syfte att driva verksamheten vidare.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) lämnar ett särskilt uttalande en­ligt följande.

Stockholm Games är ett positivt inslag för idrotten i Stockholm. Det är ovanligt och samti­digt positivt att så många olika idrotter och utövare kan samlas under samma tak. Idrotts­nämnden bör stötta och uppmuntra detta evenemang i möjligaste mån så att verksamheten kan fortsätta 2009 och förhoppningsvis leva vidare som en permanent verksamhet.

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet motsätter sig all form av diskriminering och kan inte underlåta att påpeka sin förvåning över den homogent sammansatta manliga styrelsen i Stockholm Games AB. Miljöpartiet betonar vikten av att bolagets styrelse inser fördelarna med styrelser där både män och kvinnor finns företrädda.

§156 Hägerstalund - program för markanvändning. Genomförandebeslut

Dnr: 312/756/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

att godkänna programmet för markanvändning av Hägerstalund samt om genomförande av åtgärderna i enlighet med redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar tillsammans med exploateringskontoret ett tjänsteutlåtande date­rat 2008-08-29. Exploateringsnämnden beslutade 2007-12-13 att ge exploateringskontoret i uppdrag att upprätta ett program för markanvändningen i Hägerstalundsområdet. Ett program är nu utarbetat och redovisas till nämnderna för beslut. Exploateringskontoret och idrottsförvalt­ningen föreslår nämnderna att godkänna programmet för Hägerstalund samt att uppdra åt de båda kontoren att genomföra åtgärderna i enlighet med redovisat tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden beslutar att inte godkänna programmet för markanvändning av Hägersta­lund samt beslutar om genomförande av åtgärderna i enlighet med följande:

Programförslaget innehåller flera positiva åtgärder som avvecklingen av de båda upplagen och iordningställande av entrén till området med skyltar och information. Vi är kritiska till att Järva motorklubb beviljats tillstånd för träningsverksamhet fram till och med 31 decem­ber 2008. Motocrossbanan är en verksamhet som både är störande för de boende i närområ­det och för besökarna till Hansta naturreservat. De investeringar som staden gör i moto­crossbanan indikerar att det finns ett intresse av att banan ska förläggas permanent i Hä­gerstalund, något som kommer att få mycket negativa konsekvenser både för miljön och för den fortsatta planeringen av Järvafältet.

Om den planerade begravningsplatsen i Västerort inte kan förläggas i Hägerstalund, vilket knappast är möjligt om motocrossbanan förläggs permanent där, är risken stor att den i stället förläggs till Hansta. Hansta är med sina odlingar och sin 4H-gård en ovärderlig till­gång på Järvafältet.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) och reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet uppskattar det grundligt genomarbetade förslaget för Hägerstalunds markan­vändning. Dock saknar vi information om de allmänna kommunikationernas sträckning och placering i förhållande till området. Vi utgår självklart ifrån att området kan nås via all­männa samfärdsmedel och ser fram emot en sådan redogörelse.

§157 Genomförandebeslut om nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning

Dnr: 125/961/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning till en kostnad om ca28 mnkr.
 2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-03.

I Idrottsnämndens verksamhets­plan för 2008 ingår ett nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning.

Åkeshovs ridanläggning ligger i Bromma i västra Stockholm. Anläggningen består idag av ett stall, en uteridbana samt ett mindre ridhus. Under åren 2005-2007 byggdes anläggningen ut med bl.a. nya stallplatser, uterasthagar, ny gödsel­hanter­ing samt ny klubblokal. För anlägg­ningens fortsatta utveckling föreslås nu ett nytt, större, ridhus. I ett kommande projekt planeras även en ny uteridbana. Projektkostnaden beräknas till ca 28 mnkr som finansieras inom ramen för nämndens investeringsbudget 2008-2010. Upphandling kan påbörjas efter nämndens beslut, med preliminär byggstart i april 2009 och slutligt färdigställande under våren 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskrimi­nering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag
 2. att därutöver besluta.

- Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljö­vänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energi­kostnader, bland annat uppvärmning av vatten och luft. Ridhuset kan vara en lämplig plats får satsning på alternativ energi. Därför är det vid upphandling av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift finns med i den tekniska specifikationen. Särskild hänsyn ska tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synner­het i så stor utsträckning som möjligt när nämnden upphandlar varor och tjänster, vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

- I förfrågningsunderlagets villkor skall framgå att upphandlingsavtalet kan hävas om

- företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:

· Jämställdhetslagen

· Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

- Endast lägsta anbud/pris får inte vara det utslagsgivande vid nämndens upphandlingar.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§158 Erbjudande från internationella Simförbundet (FINA) om att ansöka om världsmästerskapen i simning 2013

Dnr: 425/988/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Tacka nej till att ansöka till FINA, Fédération Internationale de Nation om att världsmästerskapen i simning förläggs till Stockholm 2013.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-29.

Stockholm stad genom idrottsförvaltningen och Svenska Simförbundet fick i augusti en inbju­dan av FINA, Fédération Internationale de Nation, med erbjudande om att ansöka om att 2013 arrangera världsmästerskapen i simning förlagt till Stockholm. Svenska Simförbundet har efter dialog med FINA meddelat FINA att man inte avser att ansöka om arrangörsskapet för detta världsmästerskap.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§159 Förslag till svar på skrivelse från Bagarmossens BK avseende om- och nybyggnation av Kärrtorps idrottsplats

Dnr: 412/945/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen från Bagarmossens BK avseende om- och nybyggnation av Kärrtorps idrottsplats överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-30.

En skrivelse från Bagarmossens BK har inkommit till idrottsnämnden avseende om- och ny­byggnation av Kärrtorps idrottsplats. Skrivelsen innehåller bland annat frågor om omläggning av befintlig 11 – manna konstgräsplan, anläggande av två nya 11 – manna konstgräsplaner in­klusive planvärme, ny omklädningsbyggnad och ishall över befintlig utomhusrink. Förvalt­ningen har i budget för 2009 tagit upp medel för omläggning av konstgräsplanen inklusive upp­sättande av en resultattavla. Genomförandet planeras att påbörjas direkt efter midsommar 2009 och med ett färdigställande till månadsskiftet juli/augusti.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§160 Förslag till svar på skrivelse från Bromstens IK avseende ombyggnationsplanerna på Bromstens idrottsplats

Dnr: 412/916/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

som svar på skrivelsen från Bromstens IK avseende ombyggnationsplanerna på Bromstens idrottsplats överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-06.

En skrivelse från Bromstens IK har inkommit till idrottsnämnden avseende ombyggnationspla­nerna på Bromstens idrottsplats. Skrivelsen innehåller bland annat synpunkter på att idrottsplat­sen skall vara kvar och att en 11 – manna konstgräsfotbollsplan anläggs samt att omklädnings­rummen uppförs i en ny byggnad. Slutligen framförs att det av föreningen ägda klubbhuset skall vara kvar inom idrottsplatsområdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§161 Förslag till svar på skrivelser om anläggande av konstgräs på Sätra BP i Skärholmen

Dnr: 412/336/08, 412/846/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

som svar på skrivelser överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-29.

Förvaltningen har mottagit två skrivelser från Sätra SK och Örnens FF samt från Stockholms Fotbollförbund och Sätra SK, angående behovet av att anlägga konstgräs på Sätra BP. Förvalt­ningen svarar bl.a. att det är angeläget att fortsätta med en jämn fördelning av kommande ny­anläggningar av konstgräsfotbollsplaner. För sydvästra Stockholm torde Aspuddens IP och Sätra BP vara de bollplaner som framöver bör prioriteras att anläggas med konstgräs inom ak­tuellt område.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§162 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2009

Dnr: 014/960/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämndens sammanträdesdatum för 2009 godkänns enligt redovisat förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-07. Följande dagar föreslås för 2009, - tisdagarna den 10 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 15 september, 20 ok­tober, 24 november(reservdag) och 15 december 2009. Redovisat förslag till sammanträdesda­tum utgår från stadsledningskontorets tidplan för nämndernas arbete 2008 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§163 Månadsrapport september 2008

Månadsrapport september 2008

Dnr: 101/841/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-10. Förvaltningens månads­prognos för september grundar sig på tertialrapport 2 - 2008 och pro­gnosen visar en ekonomi i balans. Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott om 8,8 mnkr. Inom drift­budgeten beräknas ett underskott om 2,2 mnkr, medan en preliminär beräk­ning av kapitalkost­naderna visar ett överskott om cirka 11 mnkr. Underskottet för drift beror på planerad använd­ning av intraprenadens resultatfond. Nämndens investeringsbudget för 2008 uppgår till totalt 325,0 mnkr och visar ett beräknat net­toöverskott om 32 mnkr. Överskottet består dels av för­skjutningar inom flera projekt, och dels av ökade inkomster. Inkoms­terna består huvudsakligen av ersättning från trafikkontoret för tillgänglighetsåtgär­der m.m., statsbidrag samt beräknad ersättning inom Idrottslyftet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§164 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) meddelade att det planerade rådslaget tillsammans med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden kommer att genomföras den 17 februari 2009.

b) Med anledning av en olycka i samband med en fotbollsmatch, i Göteborg, då ett staket gav vika, redovisade Anders Berlin hur förhållandena ser ut på förvaltningens anlägg­ningar. Förvaltningen har liknande staket som Göteborg och staketen är byggda för att ge vika när det blir högt tryck mot dem. Om staketen är för starka finns risk att pub-liken kommer i kläm mellan staket och folkmassan. Staketen får heller inte vara för stabila så de hindrar utrymning av anläggningen då utrymningen också sker mot in­nerplanen. Inför varje match gör räddningstjänsten och polisen en genomgång av an­läggningen för att upptäcka fel och brister, så hade också skett innan matchen i Göteborg.

___________