Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

7 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten. Remissvar till kommunstyrelsen

8 Yttrande till länsrätten i mål 21150-09 angående överklagat beslut rörande Aspuddsbadet.

9 Byggnation av skatepark i Högdalen, kv. Mikrofilmen. Förslag till inriktningsbeslut

10 Delegation av avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär

11 Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Reviderat förslag till genomförandebeslut

12 Svar på ansökan om medel för upprustning av spontanidrottsplatser i Skärholmen

14 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§162 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§163 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 8/2009 från nämndens sammanträde 2009-11-24 som justerats 2009-12-02.

§164 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§165 Röstgranskning

Ersättarna, Björn Begner (M), Ulrika Jonasson (M) Jennie Hansson Åkerlind (S), Barry Andersson (S) och Åsa Hagelstedt (V) har förhinder att närvara.

§166 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-11-11 - 2009-12-04.

b) Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

c) Nya Sätra ridanläggning. Projektinformation.


§167 Verksamhetsplan för idrottsnämnden 2010

Dnr: 101 - 1188 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplan för 2010 godkänns.

2. Planhyror och simhallstaxor justeras enligt bilaga 2a-b.

3. Dygnshyran för ishallar under för- och eftersäsong höjs från och med försä­song 2010 från3 500 kr per dygn till 5 000 kr per dygn.

4. Nämnden begär omslutningsförändring med 0,2 mnkr för driftbudgeten och 10,0 mnkr för investeringsbudgeten enligt bilaga 9.

5. Nämnden begär att beräknat överskott om 35,0 mnkr inom investerings­bud­geten 2009 tillförs nämndens budget 2010.

6. Driftområde västerort inom driftavdelning idrott ute utgör en intraprenad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-04.

Idrottsnämndens huvuduppdrag är att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Detta fast­ställs i Stockholms stads idrottspolitiska program. Uppdraget fullföljs genom stöd till idrottsrörel­sen i form av drift och upplåtelse av idrottsanläggningar och bidrag till föreningsverk­samhet och genomfriskvårdsaktiviteter i sim- och idrottshallar. Nämnden stöder också spontanidrott och friluftsliv på olika sätt.

Idrottsnämnden med sina verksamheter och anläggningar är en av flera aktörer inom fritid, id­rott och hälsa. Många stockholmare nyttjar det stora utbud nämnden erbjuder, direkt eller via någon idrottsförening. En så omfattande verksamhet sätter avtryck i sin omgivning på flera sätt. Den är och ska vara ett attraktivt alter

Idrottsförvaltningens driftbudget 2010 uppgår till 526,3 mnkr netto. Kostnaderna för drift och underhåll samt avskrivningar och internränta är 794,6 mnkr. Intäkterna uppgår till 268,3 mnkr. Detta innebär en minskad nettokostnad om 23,7 mnkr jämfört med årsprognosen för 2009

I budget 2010 uppgår nämndens investeringsbudget för upprustning och utveckling av idrottsan­läggningarna till 250,0 mnkr under 2010, 230,0 mnkr under 2011 och 200,0 mnkr un­der 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

 1. delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra

Vi ser i huvudsak positivt på förvaltningens förslag till inriktning och mål för idrottsverk­samheten för det kommande året. Samtidigt tornar orosmolnen upp sig då den moderatledda majoriteten än en gång skär i idrottsnämndens investeringsbudget samtidigt som den be­ställer fram effektiviseringar för 2010 om 16 mnkr och håller tillbaka underhållen. Detta le­der enligt förvaltningen bland annat till att planerade projekt måste senareläggas och att risk föreligger för kapitalförstörning för delar av stadens anläggningsbestånd.

I en tid när den fysiska inaktiviteten bland barn och unga i staden fortsätter att växa i takt med behovet av underhåll av befintliga anläggningar och nybyggnationer är detta en alltför passiv politik. Och det är definitivt ett klent underlag för att utveckla Stockholm till den id­rotts- och evenemangstad som vi vill att den ska vara.

Vår vision är att alla stockholmare - oavsett ekonomiska förutsättningar, kön, ålder, etnisk och social bakgrund eller eventuella funktionshinder - ska kunna motionera, idrotta, ha ett aktivt friluftsliv och ta del av idrott även som nöje i vår stad utifrån egna önskemål och för­utsättningar.

I våra respektive reservationsbudgetar för 2010 satsar vi mer pengar än den moderatledda majoriteten för att stimulera barns och ungas fysiska aktivitet genom att upprusta och an­passa skolornas idrottshallar, öka aktivitetsstödet för barn och unga, etablera goda motions­vanor bland barn och unga och anlägga spontanidrottsplatser i varje stadsdel. Vi fortsätter även att hålla en hög byggtakt med nya fullstora idrottshallar och fortsätter arbetet med att tillskapa fler ytor för fotboll och annan idrott. Vi satsar även särskilt på äldres idrottande.

Vi delar också den oro som de fackliga organisationerna gett uttryck för vad avser möjlig­heten att nå idrottsnämndens mål, konsekvenserna för arbetsmiljön och vikten av att lägga egenregianbud.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§168 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten. Remissvar till kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 1070 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som svar på remissen ”Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten”.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-27.

Grund för remissen är ärendet ”Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrot­ten” som behandlats av kommunstyrelsen i november 2007. Stadsledningskontoret har, med beslutet i KS som underlag, tagit fram ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen ”Bekämpa vål­det och främja en ny supporterkultur kring idrotten”. Ärendet har utarbetats i samråd med id­rottsförvaltningen. I tjänsteutlåtandet görs en redovisning av de olika delar av supporterkultur som finns inom idrotten i Stockholm och på vissa andra orter i Sverige. En beskrivning ges också av det förebyggande arbete som sker av idrotten själv men också av samhället i övrigt. Förslag ges även på åtgärder, såväl kort- som långsiktiga, för att komma till rätta med huliga­nismen inom idrotten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak anta förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra

Vi ser allvarligt på det faktum att det supportervåldet i Stockholm har ökat de senaste åren, i synnerhet kring fotbollen. Detta medför ökade kostnader för staden, polisen, näringsidkare och enskilda; kostnader som endast kan stävjas med offensiva förebyggande insatser. Hit­tills har dock dessa insatser bevisligen inte varit tillräckliga och kampen mot våldet måste nu trappas upp ytterligare.

Ett steg i rätt riktning är helt säkert att, som nu föreslås, överflytta ansvaret för Program Supporter från brandförsvaret till idrottsnämnden där god kunskap och överblick inom frå­gan finns. Därtill ska naturligtvis samarbetet med och stödet till den s.k. Stockholmsallian­sen, som samordnar fotbollsklubbarna AIK, Hammarby och Djurgården, fortsätta och stär­kas. Framtida åtgärder får dock inte gå så långt att de förstör för den vanlige supportern el­ler åskådaren

Även andra berörda aktörer, såsom företrädare för supporterklubbarna, bör inbjudas i arbe­tet. Vi vill särskilt slå ett slag för det viktiga upplysande och förebyggande arbete som sker tidigt i åldrarna bland barn och unga inom skola och fritidsverksamheter. Denna del av kampen mot supportervåldet behöver sannolikt stärkas betydligt.

Vi uppmanar med hänsyn till ovan den moderatledda majoriteten att hörsamma förvaltning­ens appell att allokera resurser till den samlade verksamheten för att stävja supportervåldet.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak bifalla skrivelsen, samt
 2. föreslå kommunstyrelsen att besluta att i arbetet med att kartlägga och skapa en plan för ökad trygghet och stävja våldet kring idrottsevenemang i Stockholm, även se över möj­ligheten att i detta arbete förtydliga förväntningar på spelarnas ansvar i arbetet.

Spelarna är förebilder och på så sätt en resurs som bör kunna utnyttjas i arbetet mot sup­portervåld. Särskilt är spelarna tydliga förebilder för ungdomarna som spelar i ungdomsla­gen och har därmed stor potentiell påverkan på deras värderingar och attityder. Spelarna borde i större utsträckning visa aktivt avståndstagande från exempelvis våldsamt beteende och kränkande tillmälen.

Miljöpartiet vill undersöka möjligheten att, inom de överenskommelser som ger klubbarna bidrag eller låter dem använda stadens arenor, se över alternativ genom vilka klubbarna förbinder sig att tillsammans med sina spelare tydligare ta avstånd från supportrarnas bete­ende.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§169 Yttrande till länsrätten i mål 21150-09 angående överklagat beslut rörande Aspuddsbadet

Dnr: 015 - 975 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden kan inte se att de omständigheter klaganden Peter Åkerbäck an­för, ska medföra att nämndens beslut den 15 september rörande Aspuddsbadet kan anses olagligt.

 1. Idrottsnämnden yrkar att länsrätten lämnar klagandens besvär utan bifall.

 1. Förvaltningen föreslår att detta beslut överlämnas som yttrande i mål nr 21150-09 till länsrätten

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad eftersom yttrandet ska vara Länsrätten i Stockholms län tillhanda senast den 16 december 2009.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-30.

Idrottsförvaltningen har ur laglighetsprövningssynpunkt gått igenom det material som länsrät­ten begärt att förvaltningen ska yttra sig över. Detta med anledning av överklagandet av id­rottsnämndens beslut den 15 september rörande Aspuddsbadet. Förvaltningen har inte funnit att de omständigheter som anförs av klaganden kan medföra att beslutet kan anses olagligt. För­valtningen föreslår därför att idrottsnämnden till länsrätten yrkar att klagandens besvär lämnas utan bifall.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) Else Lundin (MP) meddelar att de inte deltar i be­slutet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi deltar inte i beslutet, dvs. yttrandet till länsrätten, eftersom vi reserverade oss mot det överklagade beslutet.

Vi delar inte förvaltningens och majoritetens bedömning av nödvändigheten att riva badet. Vi hade velat se en bättre dialog med badhusföreningen och de nya intressenter som ville ta över badet samt en alternativ kostnadsberäkning för upprustningen av badet.

Vi beklagar beslutet att riva Aspuddsbadet, samt på vilket sätt beslutet har fattats. Vi förut­sätter fortfarande att nämnden för en aktiv dialog med de engagerade i Aspudden, exempel­vis Föreningen Kultur i Aspudden.

Aspuddsbadet var unikt med sitt varmbad och möjligheten för relativt små grupper att boka hela anläggningen. Det möjliggjorde bad för exempelvis muslimska kvinnor eller männi­skor med sjukgymnastikbehov. Dessutom har badet länge hållit babysimverksamhet.

§170 Byggnation av skatepark i Högdalen, kv. Mikrofilmen. Förslag till in­riktningsbeslut

Dnr: 017 - 435 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Förvaltningens förslag om inriktning av projektet godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja projektering av en skatepark i kv. Mikrofil­men, Högdalen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-27.

I ärendet redogör förvaltningen för bakgrunden till projektet att anlägga en skatepark i Högda­len kompletterat med en lägesrapport om det pågående detaljplanearbetet samt en redovisning av den tänkta placeringen i kv. Mikrofilmen i den så kallade Högdalstriangeln. Även projektets inriktning och på vilket sätt projektet drivs redovisas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. återremittera ärendet, samt
 2. uppdra åt förvaltningen att med utgångspunkt i nedanstående frågeställningar åter­komma med ett förnyat förslag till inriktningsbeslut.

Kommunfullmäktige beslutade den 12.e juni 2006 att godkänna förslaget till inriktning för Högdalstopparnas utveckling. Ärendet togs i politisk enighet. Syftet var att utveckla Hög­dalstopparna till ett attraktivt aktivitetsområde, med plats för en ordentlig skateanläggning innehållande skateingens fyra olika inriktningar. Men även utrymme för andra nya sporter såsom frisbeegolf, skärmflygning, backhoppningsanläggning för åretruntbruk.

Eftersom Högdalstopparna dessutom vår och höst är det bästa fågelskådningsområdet i Stockholms stad så skulle även dessa värden värnas och utvecklas. Även Stockholms park­teater har uttalat ett intresse för att medverka till och använda en utomhusscen i området, då någon sådan inte finns i Farsta eller Vantör. Högdalstopparna utgör även magnifika utsikts­punkter i området, vilket lockar till sig många promenerande människor.

Allt detta sammantaget skulle, tillsammans med det närliggande befintliga motionsspåret i Fagersjöskogen, kunna vara underlag nog för någon form av föreningsdrivet café med om­klädningsmöjligheter.

Detta var tänkt som ett projekt som skulle kunna utvecklas under många år. Det var inte menat att allt inom projektet måste hända samma budgetår.

Eftersom Högdalstopparna i dag utgör en skamfläck i området, med kabelbrännare, avfalls­dumpare och annan ljusskygg verksamhet, så finns det ett värde i att få in fler människor i området, för olika former av rekreation. Därför behöver hela området städas och rustas upp. Trovärdiga parkvägar med attraktiva entréer behöver skapas. Där har Farsta stadsdelsför­valtning byggt en parkväg in i området, medan Vantörs motsvarighet aldrig kom till stånd.

Till otryggheten bidrar Idrottsförvaltningens kvarlämnade bråte, bland annat i form av en övergiven, delvis omkullstörtad belysningsanläggning för den rodelbana som tidigare fanns på Hökarängstoppen (den av Högdalstopparna som är närmast Hökarängen).

Förvaltningens redovisning för varför en placering av en skateanläggning i Högdalentriang­eln i stället för Högdalstopparna, är anmärkningsvärt undermålig.

Det är sant att Högdalentriangeln ligger närmare Högdalens tunnelbanestation, men samti­digt så minskar radikalt den tillgängliga ytan att anlägga på. Tillgängligheten från Hökar­ängen och Fagersjö minskar i samma grad som den ökar från Högdalen.

Förvaltningen påstår att markförhållandena har undersökts och befunnits vara betydligt lämpligare än vid Högdalstoppen (som ju är tre toppar, inte en). Samtidigt redovisar för­valtningen i samma beslutstext under rubriken ”Risker och osäkerhetsfaktorer” hur lite man egentligen vet om vad som finns i marken under Högdalentriangeln.

Vidare redovisar Förvaltningen förekomsten av en luftburen kraftledning vid Högdalstop­pen som skulle göra en placering av en skateanläggning mindre lämplig där. Det är sant att det går fram en luftburen kraftledning mellan egentliga Högdalstoppen och de båda andra topparna, en 3000 kW-ledning, som ägs av Svenska kraftnät AB. Samma ledning som pas­serar rakt över den närbelägna återvinningscentralen i Vantör, där allmänhet och företag kan lämna ifrån sig osorterat avfall.

Förvaltningen behöver besvara frågan varför en skateanläggning är olämplig att placera un­der en kraftledning, där det visat sig lämpligt att placera en återvinningscentral.

Föreningen Suburban Surfers tycks även ha utsatts för utpressning att acceptera en alterna­tiv placering till Högdalentriangeln med hotet att om de inte går med på detta så får de ingen anläggning alls. Trots alla påståenden om Högdalstopparnas olämplighet som pla­cering för en skateanläggning så ska tydligen ändå Downhill-gruppen inom skaterörelsen få hålla till på Högdalstopparna. Förvaltningen måste även redovisa hur detta egentligen är tänkt. Vem gör den anläggningen?

Föreningen Stockholm Suburban Surfers har tydligen ännu inte fått något skriftligt avtal som reglerar deras skyldigheter och rättigheter visavi Stockholms stad. Vi kräver att ett så­dant avtal tas fram och redovisas. Vidare så vill vi veta vilken förvaltning inom staden som kommer att ta över ansvaret för anläggningen i Högdalentriangeln, när den väl står färdig. Ska det fortsätta att vara Idrottsförvaltningen eller ska det vara någon annan?

Det är bra att förvaltningen beaktar behovet av tillgänglighet även inom skateanläggningar. Det som behöver redovisas är hur detta ska utformas konkret.

Högdalentriangeln har under decennier utgjort en hanteringsplats för olika slag av schakt­massor. Vi vill att förvaltningen redovisar de markföroreningar som troligtvis finns på plat­sen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte brukare av skateanläggningen eller andra ska drabbas av dessa.

30,0 Mnkr var kostnadsberäkningen för hela projektet, i år 2006 års penningvärde, för att göra Högdalstopparna till ett attraktivt aktivitetsområde, dvs. för skateanläggning, parkvä­gar, entréer mm. Vad är det som gör att samma summa omfördelad till Högdalentriangeln räcker till så mycket mindre? En tydligare ekonomisk redovisning behövs.

Hur kommer skateanläggningens framtid att påverkas av att man bygger bostäder tätt intill den? En skateanläggning är långtifrån ljudlös och närboende kan tänkas ha synpunkter på detta. Hinner man med de tidsplanen, med utgångspunkt från hur många osäkerhetsfaktorer som finns.

Förvaltningen redovisar anmärkningsvärt lite kunskap om de markförhållanden som råder inom Högdalentriangeln. Uppgifter om rör och ledningar finns hos Stockholm Vatten re­spektive Fortum. Det som fattas är uppgifter om vilka markföroreningar som finns på plat­sen, utgående från den markanvändning som har ägt rum där. Området ligger även inom den starkt påverkade sjön Magelungens tillrinningsområde, varför det i enlighet med Vat­tenprogram för Stockholm behöver redovisas hur markarbeten här kan tänkas påverka sjön och vilka skyddsåtgärder man då behöver vidta. Det finns planer på att på sikt bredda Ma­gelungsvägen, eventuellt med en tunnel under Högdalstopparna fram till Örbyleden, vilket bör beaktas.


Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S), lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi beklagar att den ursprungliga inriktningen för byggandet av skateparken i Högdalen inte genomförs.

Oaktat den tidigare inriktningen är vi ändå glada att skateparken nu kan genomföras på an­nan plats. Dock är Högdalstriangeln som ny lokalisering förbunden med ett flertal fråge­tecken, varav förvaltningen nämner tidsplanen och kostnader för markarbeten. Vi känner därtill viss oro inför det faktum att skateverksamheten med dess naturliga bullernivå etable­ras nära befintliga bostäder och att den preliminära detaljplanen inte påvisar tillfredsstäl­lande ytor för anslutningar och parkering.

Vi hoppas därför att den styrande majoriteten i den fortsatta processen gör allt som står i dess makt för att realisera projektet skyndsamt för att undvika fler obehagliga överrask­ningar för den vitala skaterörelsen i Stockholm och ge den en fullvärdig anläggning av in­ternationell klass.

§171 Delegation av avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär

Dnr: 013 - 1163 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Ge förvaltningschefen delegation att när det gäller IT-upphandling från
Volvo-IT göra ett eller flera avrop från ramavtal av tjänster som inte är
av rutinmässig karaktär inom den totala beloppsgränsen 8 mnkr per år.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-23.

Kommunfullmäktige har beslutat upphandla driften av IT inom staden. Inför driftstart den 31 juli 2010 överstiger beloppsmässigt den dele­gation som medgivits förvaltningschefen för avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§172 Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Reviderat förslag till genomförandebeslut

Dnr: 412 - 1144 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner för egen del redovisat förslag till genomfö­rande av upp­rust­ning och modernisering av Stadion under åren 2010-2014 till en kostnad av cirka 150 mnkr, inklusive tidigare nedlagda utgifter.

 1. Idrottsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av pro­jektet i enlighet med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkän­nande enligt ovan får id­rottsför­valtningen i uppdrag att genomföra upphandlingar av entre­prena­der för projektet, och återkomma till nämnden med förslag till till­delnin­gs­be­slut när så er­fordras enligt delegationsordningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-03.

Idrottsnämnden fattade för egen del den 17 juni 2008 ett genomförandebeslut om fortsatt upp­rust­ning och modernisering av Stadion för åren 2008-2010. De bedömda inve­ster­ingsutgifterna översteg 50 mnkr varvid projektet skulle föreläggas kom­mun­full­mäktige för beslut enligt sta­dens riktlinjer för beslut om större invester­ings­projekt. Projektet redovisades aldrig för kom­munfullmäktige, bland annat beroen­de på stadens uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Sta­dion till en allsvensk arena enligt Svenska Fotbollförbundets krav. Efter det att utredningen presentera­des i augusti 2009 har stadens ledning beslutat att inte gå vidare med dessa planer. Förvaltningen ser det som angeläget att fortsätta arbetet med upprustning och mo­dernisering av Stadion och redovisar nu nödvändiga åtgärder under åren 2010-2014 i ett förslag till reviderat genomförandebeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande

Vi ser positivt på att upprustningen och moderniseringen av Stadion nu fullföljs och att an­läggningen även fortsättningsvis kommer att vara hem för friidrotten.

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§173 Svar på ansökan om medel för upprustning av spontanidrottsplatser i Skärholmen

Dnr: 425 - 1046 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner och till Skärholmens stadsdelsnämnd överlämnar för­valtningens tjänsteutlåtande som svar på ansökan om att få medel för upprustning av spontanidrottsplatser i Skärholmen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-27.

Skärholmens stadsdelsnämnd har i skrivelse ansökt om att få medel ur förvaltningens invester­ingsbudget för att rusta upp spontanidrottsytor i Skärholmen, vilka är belägna på annan mark än idrottsmark. Förvaltningen bedömer att nästa års investeringsbudget i huvudsak endast tillåter satsningar på redan påbörjade projekt i byggande av idrottshallar och ridhus. Idrottsnämnden ansvarar för investeringar i anläggningar på idrottsmark. Förvaltningens åtaganden kan dock även fortsättningsvis vara konsultativa när stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar, SISAB och bostadsbolag vill verka för tillkomsten av anläggningar och ytor för spontanidrott på annan mark än idrottsmark.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner och överlämnar till Skärholmens stadsdelsnämnd vad som nedan anförs som svar på ansökan om att få medel för upprustning av spontanidrotts­platser i Skärholmen

Det är mycket positivt att Skärholmens stadsdelsnämnd vill att de föreslagna spontanid­rottsytorna rustas upp. Detta skulle komma att öka möjligheterna till spontanidrott, inte minst för barn och ungdomar. Vi gör, till skillnad mot den moderatledda majoriteten, be­dömningen att det går att satsa mer pengar för att stimulera barns och ungas fysiska aktivi­tet genom att upprusta och anpassa skolornas idrottshallar samt att anlägga spontanidrotts­platser i varje stadsdel. Skärholmens stadsdelsnämnd bör därför anslås investeringsmedel för att rusta upp de föreslagna spontanidrottsytorna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S), lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser positivt på Skärholmens stadsdelsnämnds ambition att stärka möjligheterna till spontanidrott i det egna området.

Vi socialdemokrater har under den innevarande mandatperioden kontinuerligt presenterat reservationsbudgetar med förslag och pengar till utbyggnaden av 1-2 nya spontanidrotts­platser i varje stadsdel.

Den långsamma utbyggnadstakt för idrottsplatser och – anläggningar som den moderatledda majoriteten står för är långtifrån tillräcklig för att möta behoven i det växande Stockholm med ett ökande antal inaktiva barn och unga.

§174 Månadsrapport för november 2009

Dnr: 101 - 1199 - 2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-09.

Månadsrapporten redovisar för driftbudgeten totalt, exklusive kapitalkostnader, ett nettoun­derskott om 0,7 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens re­sultatfond. Intäktsprognos för 2009 är 3,6 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2. De mins­kade intäkterna täcks av motsvarande överskott på kostnadssidan

På kostnadssidan redovisas både planerade under- och överskott beroende på avdelningarnas olika behov av insatser samt deras möjligheter att på kort sikt kunna minska kostnaderna.

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår efter justeringarna för utgifter till 349,1 mnkr och för inkomster till 15,3 mnkr, totalt 333,8 mnkr under 2009.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§175 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner presenterade broschyrer som delats ut till nämndens ledamöter

- Idrottsnytt - information och nyheter från idrottsförvaltningen. Nr 5, 2009

- Bada! Gymma! Åk skridskor! Prova på! Information om jullovsaktiviteter.

- Idrottsanläggningar i världsklass. Information om anläggningar och händelser un­der idrottsförvaltningens 80-åriga historia

- Föreningen Storstockholms Kultur och fritidschefers utbildningsprogram för 2010.

- En DVD om Forsgrenska medborgarhuset som tagits fram med anledning av hu­sets 70 års jubileum. En av Forsgrenska badet personal Frans Lugmair har gjort DVD´n med hjälp av Kulturskolan.

b) Anders Berlin informerade om kostnaderna för att hålla konstis vid olika temperaturer.

vid + 2 grader vid + 10 grader

Gubbängens IP 4 000 kr/dygn 12000 kr/dygn

Spånga IP 5 000 kr 15000 kr

Zinkensdamms IP 4000 kr 13000 kr

c) Axel Nekham (MP) aktualiserade en fråga om vattnet i en fontän i Forsgrenska medbor­garhusets gym. Ingrid Gyllfors svarade att vattnet är kopplat till det vattensystem som finns i badet.

d) Kjell Olofsson informerade om att inomhusfotboll blivit mycket populärt, det har också bildats en egen tävlingsform som kallas Futsal. Det har också blivit populärt att anordna natturneringar. Dessa har genomfört i bl.a. Spånga fotbollshall och Ärvingehallen i samarbete mellan föreningar och stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen kommer också att ha öppet vissa anläggningar under jul och nyårshelgen för spontanidrott.

e) Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) tackade nämnden och förvaltningen för arbetet un­der året och önskade alla en vilsam jul. Vice ordförande Jari Visshet (S) önskade ordfö­randen detsamma.

§176 Vad händer med Kärrtorps BK:s klubbhus? Anmälan av skrivelse från Jari Visshed (S)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Kärrtorp BK utlovades tidigare i år av idrottsförvaltningen ett nytt klubbhus i samband med att beslut togs att riva deras gamla vid Kärrtorps IP.

Men med anledning av att förvaltningen har tilldelats en ”mindre investeringsbudget för 2010 än vad förvaltningen hade hoppats på” kan nu inte längre löftet infrias och Kärrtorp BK, med dess 500 medlemmar varav de flesta i åldrarna 5-15 år, står nu utan klubbhus för sin verksamhet. I januari 2010 planeras det gamla klubbhuset att rivas för att ersättas med bostäder.

Med anledning av detta föreslår jag:

Att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att lösa frågan skyndsamt så att föreningen inte behöver stå utan klubblokal för sin verksamhet.

§ 177

Angående Kärrtorps BK:s klubbhus Anmälan av skrivelse från Mehdi Oguzsoy (V)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Under Kärrtorps BK är en ideell förening med nästan 500 medlemmar. De allra flesta är barn och ungdomar i åldern 5-15 år. Sedan länge har klubben sin bas i klubbhuset vid Skarpnäcks bollplan. KBKs medlemmar har själva svarat för all skötsel och reparationer av huset. Nu ska klubbhuset inom kort rivas samtidigt som idrottsförvaltningen meddelat att ett tidigare utlovat ersättningshus inte ska byggas. Klubben riskerar att bli hemlös och verk­samheten är hotad.

Under 2009 har företrädare för klubben haft flera möten med idrottsförvaltningen, och så sent som den 8 september meddelades att byggstarten av ersättningshuset planerades till november månad samt att det gamla klubbhuset ska börja rivas i januari 2010. Den 28 sep­tember fick klubben besked om att förvaltningen skulle återkomma när förslag till brukar­avtal var klart. Kärrtorps BK har emellertid och ännu inte fått något besked av förvaltning om vare sig avtal eller om hur klubbens problem ska komma att lösas. Jag vill därför ha svar på följande frågor:

1) När kommer ett ersättningshus att byggas?

2) Hur blir det med kiosk, toaletter, omklädningsrum och material?

3) Hur påverkar byggandet av de s.k. stadsradhusen (vi den plats där k1ubbstugan nu står) möjligheter att spela på planen?

4) Vad har idrottsnämnden för planer för att breddfotbollen ska ha en framtid i området?

_ _ _