Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-03-15

Sammanträde 2011-03-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Reviderat genomförandebeslut avseende utveckling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal

6 Utredningsbeslut för projekt fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden

7 Idrott och motion bland barn i särskolan.

(Muntlig föredragning av Ulf Blomdahl)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag rörande idrottsnämndens ungdomsledarstipendier

9 Månadsrapport för februari 2011

10 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§28 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§29 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 2/2011 från nämndens sammanträde 2011-02-15 som justerats 2011-02-24

§30 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§31 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2011-02-05 – 2011-03-03

b) Skrivelse om Brommahallarna och nya idrottshallar i Stockholm

c) Fiskeinformation

§32 Reviderat genomförandebeslut avseende utveckling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal

Dnr: 411-273/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut

  1. Att därutöver anföra

Vår målsättning är att främja idrott och mo­tion och hälsa bland stockholmarna i allmänhet och inom prioriterade målgrupper i syn­nerhet. Prioriterade målgrup­per är barn och ungdomar samt personer med funk­tionsnedsättning. Anlägg­ningen i Norra Sköndal är det enda friluftsbadet för personer med funktionsned­sättning, därav är dess upprustning särskilt angeläget.

Idrottsnämnden kan dock konstatera att detta projekt har fördyrats med över 45 procent under projekteringens gång. Detta är oacceptabelt. Nämnden ser mycket allvarligt på den bristande prognossäkerheten inför genomförandebeslut, eftersom fördyrade projekt leder till minskat utrymme för andra angelägna investeringar. Därför uppdras idrottsförvaltningen att se över investeringsutgifterna inför kom­mande etapper. Målsättningen måste vara att uppnå väsentligt mindre avvikelser i nämndens beslutsunderlag mellan de olika beslutstillfällena.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-22 .

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde 2010-03-16 ett genomförandebeslut om utveck­ling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal. Enligt beslutet som var baserat på idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkändes dels inriktningen till ett 25-årigt hyresavtal med Stiftelsen Stora Sköndal och dels redovisade investeringar beräknade till sammanlagt 17,2 mnkr. Utöver denna investeringsutgift som avsåg arbeten ingående i en etapp 1, skulle förvalt­ningen återkomma med ett underlag för ett förslag till genomförandebeslut avseende arbeten som skulle ingå i en etapp 2. Dessa arbeten var planerade att utföras under 2012 och 2013 till en be­räknad kostnad om högst 15 mnkr.

Kostnaderna för de arbeten som ingår i etappen 1 blir dock betydligt högre än de 17,2 mnkr som ursprungligen beräknades och som låg till grund för det tidigare genomförandebeslutet.

Den kostnadssammanställning som nu föreligger visar att kostnaden för de arbeten som ingår i etapp 1 enligt det ursprungliga genomförandebeslutet (IDN 2010-03-16) kommer att uppgå till ca 25 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner att investeringsutgiften för de arbeten som ingår i etapp 1 får uppgå till högst 25,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 7,8 mnkr i förhållande till tidi­gare genomförandebeslut.

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningens i uppdrag att teckna hy­resavtal/arrendeavtal med fastighetskontoret rörande berörd mark och byggnader i Stora Sköndal.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) samt Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) samt Åsa Jernberg (MP) förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Upprustningen av handikappbadet vid Stora Sköndal är mycket välkommen. Dock är det beklagligt att projektet har fördyrats i relation till den ursprungliga kostnadsuppskatt­ningen. Det är viktigt att de sifferunderlag som presenteras inför investeringsbeslut gene­rellt sett uppvisar hög tillförlitlighet.

§33 Utredningsbeslut för projekt fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden

Dnr: 411-237/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut

  1. Att därutöver anföra

Idrottsnämnden ser positivt på den föreslagna idrottsanläggningen på nordvästra Kungsholmen. Behovet av denna typ av anläggning där flera idrotter, bland annat gymnastik, kampsporter och skytte kan utföras parallellt är mycket efterfrågad.

En anläggning av denna typ kommer säkerligen att intressera flera friskvårdsent­reprenörer som kan bistå med både kunskap, erfarenheter och ekonomiska medel. Därför är det särskilt angeläget att säkerställa fler aktörer för att uppnå en större konkurrens samt bättre prognossäkerhet i kalkylen redan vid in­riktningsbeslutet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-15 .

Idrottsförvaltningen begär om idrottsnämndens beslut för ett utredningsuppdrag avseende en större idrottshall inom Kristinebergshöjden, i enlighet med stadens regelverk för stora inve­steringsprojekt.


Kristinebergshöjden är belägen mellan Essingeleden och Kristinebergs slottspark på nordvästra Kungsholmen och upptas idag till stora delar av trafikplats Lindhagensgatan. Trafikplatsen pla­neras att byggas om till en mindre ytkrävande trafikplats i syfte att frigöra mark för bostads­byggnation inom Kristinebergshöjden. Som skydd för planerad bostadsbebyggelse förslås bland annat att idrottshallar, som kan tjäna som miljöskärm, uppförs i en större byggnation mot Es­singeleden. Inom Stockholms stad råder det en brist på ”fullstora” idrottshallar. Speciellt viktigt är en satsning på innerstaden som idag är kraftigt underförsörjt i det avseendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att slutföra utredning om förutsättningarna, upp till en kost­nad på 0,2 mnkr, för att uppföra en fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden.
  2. Projektdirektivet godkänns.
  3. Anmäla beslutet till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden som är berörda samt till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltning­ens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§34 Idrott och motion bland barn i särskolan.

Dnr: 036-206/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Nämnden godkänner redovisningen.

  2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi på kort och lång sikt för att öka ungdomar med utvecklingsstörnings fysiska aktivitet att presenteras i verksam­hetsplanen för 2012.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-21 samt en muntlig före­dragning av forskningsledare Ulf Blomdahl.


Idrottsförvaltningen har som mål att stimulera personer med och utan funktionsned­sättning till fysisk aktivitet. Forskning visar entydigt att fysisk aktivi­tet leder till bättre hälsa.

Rapporten ”Idrott och motion bland ungdomar i särskolan” visar att ungdomar i särskolan mo­tionerar avsevärt mindre än andra ungdomar. Omkring 65 procent är fysiskt inaktiva. Det är dubbelt så många som bland övriga ungdomar. Ungdomar i särskolan är också i mindre grad med i en idrottsförening än andra. Mindre än 20 procent är med i en idrottsförening. Bland öv­riga ungdomar är det cirka 50 procent.

Förvaltningen föreslår att en strategi tas fram på kort och lång sikt för hur ungdomar i särskolan ska motiveras att öka sin fysiska aktivitet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att nämnden i huvudsak ställer sig bakom förvaltningens förslag samt därutöver anföra följande:

Av rapporten ”Idrott och motion bland ungdomar i särskolan” framgår att hela 65 pro­cent av ungdomar i särskolan är fysiskt inaktiva, dubbelt så många som bland övriga ungdomar. Endast 20 procent är med i en idrottsförening mot 50 procent bland övriga ungdomar.

Samtidigt vet vi att fysisk aktivitet leder till bättre hälsa och det omvända, fysisk inakti­vitet leder till sämre hälsa

Det är positivt att förvaltningen nu tar fram en strategi på kort sikt och lång sikt med syfte att motivera ungdomar i särskolan att öka sin aktivitet

Det som dock är oroande är majoritetens budget för 2011 där man trots fagert tal bl.a. föreslog att minska föreningsbidragen med 10 miljoner. Vidare föreslog man även att minska ner en tjänst som fritidsutvecklare som bl.a. just vänder sig till ungdomar med särskilda behov. Visserligen backade man sedan från minskningen på föreningsbidraget under trycket av den samlade oppositionen och idrottsrörelsen, men i övrigt höll man fast vid samma strama budget.

Vi konstaterar att med vårt budgetförslag hade förvaltningen haft bättre förutsättningar att uppnå målen med strategin.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi ser positivt på denna strategi vars mål är att öka den fysiska aktiviteten för ungdomar i särskolan. Stockholms idrottspolitik ska bidra till att barn och ungdomar i hela Stock­holm, oberoende av kön, funktionsnedsättning, socioekonomisk status eller etnisk bak­grund, uppmunt­ras och ges goda förutsättningar att idrotta.

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att förvaltningen föreslår att en strategi ska tas fram avseende idrott och mo­tion bland särskoleungdomar. Blomdahls och Elofssons rapport Idrott och motion bland ungdomar i särskolan (2011) visar tydligt på behovet av att såväl stärka möjligheterna som begränsa hindren för särskoleungdomar att idrotta och motionera.

I arbetet med att ta fram strategin är det viktigt att ta möjliggöra för särskolan och de be­rörda ungdomarna att föra fram sina tankar och idéer samt säkerställa att synpunkterna till­varatas. De insatser och idrotter som erbjuds måste utgå från särskolebarnens behov och önskemål. I framtagandet av strategin bör förvaltningen även titta på vad andra kommuner har för strategier och hur de arbetar med de här frågorna.

Vidare är det viktigt att längre fram följa upp vilka framgångar den fastslagna strategin rö­ner, det vill säga undersöka om strategin de facto innebär att stadens särskoleungdomar sti­muleras till ökad fysisk aktivitet.

§35 Förslag rörande idrottsnämndens ungdomsledarstipendier

Dnr: 406-198/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kronor att fördelas utifrån de i tjänsteutlåtandet redovisade riktlinjerna

2. Nämnden utser Petra Holda (M) och Jennie Hansson Åkerlind (S) att ingå i stipen­diekommittén

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-24.

Staden har sedan början av 1970-talet delat ut ungdomsledarstipendier till väl förtjänta ung­domsledare inom idrottsföreningar, idéburna och övriga föreningar med barn- och ungdoms­verksamhet. Ärendet bereds av en stipendiekommitté bestående av två ledamöter som utses av idrottsnämnden samt en tjänsteman från idrottsförvaltningen. Stipendiekommittén tar del av inkomna nomineringar och lämnar därefter förslag till idrottsnämnden. Stipendierna föreslås uppgå till 10000 kronor vardera och beviljas 13 ungdomsledare. Tre av stipendierna är riktade speciellt till ungdomsledare inom handikappföreningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§36 Månadsrapport för februari 2011

Dnr: 101-1090/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-10 .

Förvaltningens månadsprognos för februari grundar sig på bokslut 2010, kända förändringar i budget 2011 och utfall till och med februari.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutveckling, in­täktsutveckling samt vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastighe­terna till fastighetsnämnden blir. Utfallet till och med februari visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingick i budget 2011.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011 och inga avvikelser beräknas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Månadsrapporten visar att högeralliansens budget kommer att tvinga förvaltningen att göra ytterligare nedskärningar. Majoritetens optimistiska prognoser för biljettintäkter och orealistiska energieffektiviseringar blottar egentligen att budgeten är långtifrån de uppsatta målen. Högeralliansens tal i årets verksamhetsplan om att främja motion och rörelse hos barn och ungdomar (som idag är underrepresenterade på stadens idrottsan­läggningar) kommer att sluta i fiasko. Allt tyder på att sim och idrottshallar tvingas att skära ned i sin budget i form av anställningsstopp och uppsägningar. Det finns uppgifter att vissa anställda erbjuds att gå i pension tidigare. Det här kan väl knappast vara fören­ligt med moderaternas arbetslinje.


Det är viktigt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att energieffektivisera sina verk­samheter men detta får icke användas för att dölja en kraftig underbudgetering. Tyvärr har denna metod använts vid senaste årens budgetar. Om högeralliansen menar allvar med energieffektiviseringar så måste det till investeringar och det saknas dessvärre.

Stockholmarna behöver en annan politik och en annan politisk inriktning som sätter barn och ungdomars behov i fokus före privatiseringar och konkurrensutsättningar av stadens idrottsverksamheter.

§37 Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (S) angående Åsta IP

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Årsta IP är vackert belägen mellan flera bostadsområden och Årstaskogen och med till­gång till både kollektivtrafik och parkeringsplatser. I anslutning till idrottsplatsen finns två små nedslitna fastigheter som Hammarby förfogar över samt en större fastighet som ägs av den lokala Scoutkåren och i vilken Hammarby hyr källarplan för styrketränings­ändamål. Fotbollsplanen är en gräsplan, vilket innebär en begränsning i antalet timmar som planen kan utnyttjas.

Frågan om träningsmöjligheter för Hammarby fotboll måste få en mer långsiktig, sam­manhållen och hållbar lösning och olika förslag har diskuterats under senare år. Ham­marbys A-lag tränar sedan flera år på Årsta IP tillsammans med klubbens s.k. HTFF lag och juniorer. Klubbens övriga behov av träningsverksamhet för pojklag och ungdomar löses genom andra platser. Hammarbys kansli är beläget i närheten av slakthusområdet.

Idag finns en tydlig uttalad vilja från Hammarby fotboll IF att stanna kvar på Årsta IP och bidra till att utveckla den till en modern och funktionell idrottsplats. I huvudsak är det två åtgärder som är nödvändiga. Planen behöver beläggas med konstgräs, och detta i god tid inför invigningen av den nya Stockholmsarenan som blir Hammarbys hemma­plan. Det andra handlar om att låta Hammarby bygga ett nytt hus som rymmer de funk­tioner som idag är utspridda vid kanten av idrottsplatsen. Exempelvis bör huset rymma omklädningsrum, duschrum, rehabutrymmen, gym och träningslokal, materialrum, mat­sal och kontor. Åtminstone ett av de befintliga husen kan då rivas och ge plats för par­keringsplats.

Vi vill att idrottsnämnden ställer sig bakom den inriktningen av utvecklingen av Årsta IP som Hammarby fotboll skisserat, - uppdrar åt Stadsbyggnadskontoret och eventuellt andra berörda nämnder att medverka till en sådan lösning.

§38 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade att en flicka blivit antastad i Husbybaden. Händelsen är polisan­mäld och utredning pågår. Händelsen har utvecklats på ett olämpligt sätt och flera personer har blivit hotade . Förvaltningen har ännu inte fått full klarhet i alla detaljer utan inväntar polisutredningen. Personalen på baden har rutiner för hur de skall agera vid liknande tillbud och rutinerna har följts även i detta fall.

b) Olof Öhman informerade att Royal Palace Sprint, en världscupstävling på skidor, genom­förs runt Stockholms slott den 16 mars. Nämnden är inbjuden att besöka täv­lingen.

_ _ _