Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-10-18

Sammanträde 2011-10-18

Datum
Klockan
17:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015. Svar på remiss

6 Redovisning av särskilda insatser för kvinnor

7 Upprustning av Zinkensdamms idrottsplats. Svar på skrivelse

10 Sim- och idrottshallar. Redovisning av kundundersökning samt svar på skrivelse

11 Överklagan av idrottsnämndens beslut om verksamhetsplan 2011. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Yttrande till förvaltningsrätten

12 Fördelning av tider för inomhusträning. Svar på skrivelse

13 Månadsrapport per september 2011 - utsändes senare

14 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

15 Upphandling av städtjänster

Sekretess. Omedelbar justering

16 Upphandling av drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall

Sekretess. Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§97 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§98 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Noterades att Celal Altun felaktigt angivits som frånvarande och Gahlia Abboud som närvarande vid idrottsnämndens sammanträde 2011-09-20. Idrottsnämnden beslutar ef­ter denna rättelse att godkänna anmälan av protokoll nr 7/2011 från nämndens samman­träde 2011-09-20 som justerats 2011-09-24

§99 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§100 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2011-09-07 – 2011-10-05


b) Utsedda revisorer i föreningar med lån där staden ingått borgensåtagande

c) Granskningsrapport Spårvägens tennisklubb

d) Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Lägesrapport från fastig­hetskontoret

§101 Stockholms miljöprogram. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/605/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-04.

Kommunstyrelsen har till idrottsnämnden översänt en remiss om Stockholms miljöprogram 2012-2015. Remisstiden utgick den 30 september 2011. Efter kontakt med ansvarig rotel har förvaltningen som svar på remissen översänt ett kontorsutlåtande.

Förslaget till nytt miljöprogram innehåller sex inriktningsmål enligt nedan.

1. Miljöeffektiva transporter

2. Giftfria varor och byggnader

3. Hållbar energianvändning

4. Hållbar användning av mark- och vatten

5. Miljöeffektiv avfallshantering

6. Sund inomhusmiljö

Förvaltningen bedömer att avsnitt 4. Hållbar användning av mark- och vatten är den del som mest berör idrottsnämndens verksamhet.

Ansvaret för genomförandet av miljöprogrammet åvilar samtliga stadens nämnder och styrel­ser.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämnden anför därutöver följande.

Förslaget till Stockholms miljöprogram 2012-2015 har för låg ambitionsnivå. Majoriteten vågar eller vill inte föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en håll­bar stor­stad. Inom klimatområdet är målet att varje stockholmare ska släppa ut 3,0 ton koldi­oxid per år till år 2015, trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att sta­den kan göra mycket för att sänka utsläppen. Vi anser att målet ska sättas till 2,0 ton koldi­oxid per år till år 2015.

När det gäller luftföroreningar lägger sig programmet på en nivå som redan är fastslagen i svensk lagstiftning. Det är inte särskilt ambitiöst, för att uttrycka det milt.

Målet för andelen ekologiska livsmedel som staden köper in har satts till 25 %. Vi anser att målet ska vara minst 40 % ekologiska livsmedel.

Utöver den låga ambitionsnivån är målen alldeles för vaga. Istället för att sätta mätbara tal på hur långt staden ska nå anges oftast att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöage­rande ska ”öka”. Det gör det svårt att följa upp programmet och utvärdera om staden har nått sina mål. Om till exempel antalet gående ökar med en person, har staden då nått mål 1.4 att ”Gång- och cykelresandet ska öka”? Och har staden i så fall på allvar rört sig mot att bli en hållbar stad?

Det föreslås också alldeles för få åtgärder för hur målen ska nås. Ett ambitiöst miljöprogram hade slagit fast tydliga uppdrag till förvaltningar, nämnder och styrelser om vad de förväntas

genomföra. I förslaget till miljöprogram är åtgärderna och uppdragen för få, för otydliga och har för låg ambitionsnivå.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP)) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

En stad i världsklass förutsätter miljökrav i världsklass. Detta förslag till miljöprogram visar inte någonstans att de föreslagna miljökraven ligger just i världsklass. Grunden för ett starkt miljöarbete är ett metodiskt arbete, med utgångspunkt i ett ambitiöst, heltäckande och sty­rande miljöprogram. Förslaget på miljöprogram som nu presenterats har en rad brister. Bland annat är ambitionerna och skrivningarna på exempelvis vattenområdet för svaga.

Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtande till ansvarig rotel angivit några frågor som är särskilt viktiga för idrottsförvaltningen och som anknyter till föreslaget miljöprogram för Stockholm 2012-2015 på ett relevant sätt.

Vi vill understryka att de av förvaltningen nämnda frågorna är oerhört angelägna, särskilt ur ett folkhälsoperspektiv, men också att tillgängliggörandet av stadens fantastiska grön- och vattenområden gör att alla stadens invånare och besökare får möjlighet att fritt besöka de fantastiska mark- och rekreationsområden staden erbjuder med goda möjligheter att bada, cykla, promenera, motionera och umgås. Det vill vi Socialdemokrater värna!

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§102 Redovisning av särskilda insatser för kvinnor

Dnr: 411/726/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner redovisningen av särskilda insatser för invandrarflickor och kvinnor.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-28.

Förvaltningen har sedan 1996 i Skärholmen och 1997 i Tensta sim- och idrottshall erbjudit kvinnosim på särskilda tider för kvinnor och flickor som av kulturella eller religiösa skäl inte vill eller kan besöka anläggningen samtidigt som män har tillgång till den. Syftet är att genom kvinnosimmet och stadens/samhällets stöd få röra på sig, bli simkunniga och ta del av stadens service/utbud. Målet är ökad fysisk aktivitet för dessa grupper. Kvinnotiderna är ett socialt sammanhang där kvinnorna kan röra på sig, få vatten­vana, bli simkunniga och öka sin fysiska aktivitet. Simkunnighet förbättrar möjlig­heten för dessa kvinnor att ta del av stadens service, bidra till ökad integration och trygghet att bada/simma i allmänna sammanhang.

Undersökningen visar att kvinnosimmet fyller en viktig funktion och resultatet kan entydigt tolkas som att en fortsatt satsning på simskola för invandrarflickor/-kvin­nor är självklar. Id­rottsförvaltningens ambitioner att öka kunskapen om hälsans be­tydelse hos den målgrupp som kvinnosimmet riktar sig till är långsiktig och be­döms ta tid.

Idrottsförvaltningen avser att fortsätta satsningen på kvinnosim i Skärholmens samt Tensta sim- och idrottshall. Inom simsatsningen erbjuds simskola flickor och kvinnor som inte kla­rar sim­kunnighetskravet. Förvaltningen ska se över möjligheten att genomföra fler kvinnosatsningar som kvinnosim och MåBra-Girls Only- och MåBra Kom i form–kurser med simskola ska göras i utsatta områden.

Ytterligare utvärderingar ska göras för att ta reda på om kvinnosim och MåBra-kurser riktade till invandrarkvinnor är en framgångsrik väg till ökad fysisk aktivitet, bättre hälsa och inklude­ring.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

I det gällande idrottspolitiska programmet för staden står som första mål att alla som bor i Stockholm oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionshinder ska kunna utöva idrott utifrån egna förutsättningar och önskemål inom idrottsförening, i annans regi eller på egen hand. Vi anser att kvinnosimmet är en viktig verksamhet för att stadens ska kunna uppfylla detta mål. Uppföljningen visar tydligt att kvinnosimmet ger kvinnor som annars är fysiskt aktiva i mindre grad än den genomsnittliga stockholmskvinnan en möjlighet till motion.

Det är oerhört glädjande att se att en av stadens egna verksamheter får ett så högt medel­värde av motionärerna och det är uppenbart att denna typ av verksamhet behövs i staden. Det hade varit intressant att få en möjlig förklaring till varför besökarna i Tensta i högre grad än besökarna i Skärholmen skulle rekommendera kvinnosimmet, varför man vid en lik­nande undersökning i framtiden bör ta med uppföljningsfrågor kring detta.

Det är oerhört viktigt att vi arbetar offensivt för att förbättra folkhälsan i staden och för att uppmuntra fler att bli fysiskt aktiva. Därför är det självklart att satsningen på kvinnosim måste fortsätta och glädjande att förvaltningen avser att göra detta. Löpande bör staden också utvärdera om det finns behov av fler tider då endast kvinnor har tillgång till lokalerna.

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Den utvärdering av simning för kvinnor som förvaltningen genomfört visar tydligt att sepa­rata simhallstider fyller en mycket viktig funktion.

Ökad fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för god hälsa. Med separata simtider nås kvinnor som annars inte hade besökt simhallarna. Möjligheten till separata tider är också mycket uppskattad av de kvinnor som kommer dit.

Förvaltningen bör omgående införa simtider för kvinnor på fler simhallar än enbart Tensta och Skärholmen.

Vidare bör det i varje förfrågningsunderlag för upphandling av drift och skötsel av stadens simhallar säkerställas att möjligheterna till separata simhallstider för kvinnor inte minskar.

§103 Upprustning av Zinkensdamms idrottsplats. Svar på skrivelse från Hammarby IF Bandy

Dnr: 412/602/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänste­utlå­tande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-25.

Hammarby IF Bandy, genom ordförande Py Börjesson, framför i en skrivelse till idrottsnämn­den önskemål om en upprustning av Zinkensdamms idrottsplats. Öns­ke­målen avser i första hand fler omklädningsrum och förråd samt en ny café­bygg­nad som ersättning för den som tidi­gare revs. Förvaltningen anser att det för när­varande inte är möjligt att inrymma föreslagna öns­kemål i kommande års inve­steringsbudget.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

  1. Idrottsnämnden beslutar att genomföra upprustning av Zinkendamms idrottsplats.

  2. Idrottsnämnden genomför upprustningen i dialog med föreningsrådet utifrån de synpunkter man fört fram i sin skrivelse.

Nämnden anför därutöver följande:

I samband med den förra upprustningen av Zinkensdamm fanns en ny serveringsbyggnad, som ersättning för den uttjänta, med i programhandlingarna.

Bristen på omklädningsrum på Zinkensdamm är väl känd sedan länge.

Förvaltningen kan återigen tyvärr bara konstatera att det inte är möjligt att inrymma före­slagna önskemål i den investeringsbudget man tilldelats av majoriteten.

Vårt förslag är att istället börja bygga nu!

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Skrivelsen från Hammarby IF Bandy visar tydligt att det finns en rad behov på Zinkens­damms idrottsplats som är hemvist för två elitbandylag.

Vi har länge lyft fram behovet av en bandyhall i Stockholmsregionen. Skrivelsen accentue­rar vikten av att fastslå en tidpunkt när en sådan bandyhall kan stå klar.

§104 Stora Sköndal – slutredovisning av genomförd utveckling och upprustning av handikappbadet etapp 1 samt förslag till nytt avtal med Stiftelsen Stora Sköndal

Dnr: 411/273/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner slutredovisningen av vad som utförts som etapp 1 av pro­jektet utveckling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal.

2. Idrottsförvaltningen får teckna ett nytt internhyresavtal med fastighetskontoret då det nya servitutsavtalet har godkänts av lantmäterimyndigheten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-06.

Tjänsteutlåtandet innehåller en slutrapport över de arbeten som har utförts i etapp 1 för utveck­ling och upprustning av Stora Sköndals handikappbad och till vilken kostnad detta skett. Utlå-

t­andet redovisar också ett förslag till servitutsavtal med fastighetsägaren. Avtalsför­slaget är än­nu inte godkänt av lantmäterimyndigheten. Det har tillkommit som en följd av att idrottsanlägg­ningarna och budgeten för investeringar i dessa överfördes från idrottsnämnden till fastighets­nämnden den 1 januari 2011.

Genom det nya avtalet blir fastighetsnämnden servitutsinnehavare (nyttjanderättsinneha­vare), som i sin tur hyr ut anläggningen till idrottsnämnden som bedriver själva verksamhe­ten vid badet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Kommunfullmäktiges första inriktningsmål är att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. En självklar del i en till­gänglig stad bör vara att lokaler är anpassade så att alla kan använda dessa. Därför anser vi att det är mycket beklagligt när man nu upprustat Stora Sköndal, att byggnaden med ser­veringskiosken inte byggts på ett sådant sätt att det är möjligt för den som sitter i rullstol att arbeta i byggnaden. Stadens byggnader bör alltid vara tillgängliga för alla, men det känns extra tråkigt när den här typen av anpassning inte görs på ett bad som riktar sig direkt till dem med funktionsnedsättning.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda ut­talande.

§105 Vinterprogram säsongen 2011/2012

Dnr: 402/721/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till vinterprogram för 2011/2012.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-19.

Idrottsförvaltningens vinterprogram för säsongen 2011/2012 beskriver vad staden erbjuder in­vånarna i form av möjligheter till aktiviteter, motion och idrott. Detta omfattar allmänhetens åkning i ishallar och på isbanor och sjöar, längd­skidåkning och utbudet i stadens sim- och id­rottshallar. Särskilt redovisas förutsättningarna för fotboll under vintern.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till vinterprogram för 2011/2012.

Nämnden anför därutöver följande:

Det är beklagligt om stockholmarnas möjlighet till rörelse och motion begränsas av att olika verksamhet konkurrerar med varandra. Idag faller det på stadsdelsnämnderna att spåra slingor för skidåkning, idrottsförvaltningen ansvarar endast för spårningen av Ågesta, vilket

gör att detta inte prioriteras i hela staden och det blir godtyckligt var det spåras och ej. För att uppmuntra stockolmarna att röra på sig bör idrottsförvaltningen uppmana alla stadsdels­nämnder att samordna sig med idrottsförvaltningen så att idrottsförvaltningen samordnat kan beställa spårning till hela Stockholm.

Vårbergs IP ska skottas och inte endast utgöra reserv. Det bör också förtydligas att upp­värmning av Stadshagen plan 1 från och med februari avser från och med den första febru­ari.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§106 Sim- och idrotthallar – redovisning av kundundersökning samt svar på skrivelse om kundundersökning

Dnr: 017/1074/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsförvaltningens redovisning godkänns.

2. Skrivelsen av Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP) anses besvarad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-27.

Förvaltningen genomför kontinuerligt studier av resursutnyttjandet och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på fritidsfältet. Av stadens fjorton sim- och idrottshallar har fem, Forsgrénska badet, Vällingby sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall, Eriksdalsbadet och Västertorps sim- och idrotts­hall, ingått i undersökningen 2010. Resultatet redovisas i tabellform. Förvaltnin­gens utlåtande utgör även svar på en skrivelse av Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP).

Kundundersökningen 2010 omfattade 2 565 intervjuer och svarsfrekvensen var 88 procent, vil­ket får betraktas som ett mycket bra resultat. Besökarna har fått betygsätta service, trygghet och säkerhet, teknik samt anlägg­nin­garnas friskvårdsverksamhet. Fem är högsta betyg och ett är lägst. Sta­dens simhallar har generellt fått höga eller mycket höga medelbetyg av besökarna. Medelbetyg för de sim- och idrottshallar som har ingått i studien är 3,7. De anläggningar som har höga betyg under de senaste åren, så som Liljeholmsbadet, har förvaltningen valt att ta bort under de senaste årens studier.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att förvaltningen kontinuerligt låter utvärdera kundernas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar. Att kunna följa hur besökarna upplever service och städning är en viktig del i stadens uppföljning av hur väl viktiga tjänster fungerar. Därför anser vi det vara problematiskt att man i den uppföljning som har gjorts väljer att utesluta ett antal anlägg­nin­gar där man under de senaste mätningarna har sett ett sjunkande helhetsbetyg.

Städningen på stadens badanläggningar får i kundundersökningen låga betyg. Enligt förvalt­ningen beror detta i alla fall delvis på att de flesta av idrottsnämndens sim- och idrottshallar är hårt slitna med många besökare, vilket gör anläggningarna svårstädade. Detta ställer självklart högre krav på städningen och om det innebär att anläggningarna måste städas of­tare för att upplevas som fräscha måste detta självklart bli en konsekvens. Samtidigt är det också tydligt att takten i renoveringsarbetet måste höjas. Båda dessa insatser kräver dock att den borgerliga majoriteten tar sitt ansvar och ökar på idrottsnämndens drift- och invester­ingsbudget så att anläggningarna kan hållas rena och snygga.

§107 Överklagan av idrottsnämndens beslut om verksamhetsplan 2011 – laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr: 101/1090/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden yrkar att överklagandet lämnas utan bifall.

2. Nämnden åberopar i övrigt idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
ytt­rande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-27.

Idrottsnämndens beslut om verksamhetsplan för 2011 har överklagats, och nämn­den har om­betts att inkomma med ett yttrande till förvaltningsrätten. Klaganden menar att det inte an­kom­mer på idrottsnämnden att fastställa budget och verksam­hetsplan för 2011 i januari månad 2011, att en nämnd inte får ändra den av kom­mun­fullmäktige fastställda budgeten samt att det inte finns något lagstöd för beslut om omslutningsförändringar.

Förvaltningen föreslår att nämnden yrkar att överklagandet ska lämnas utan bifall.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§108 Fördelning av tider för inomhusträning. Svar på skrivelse

Dnr: 017/712/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-03.

Emilia Bjuggren (S) har lämnat in en skrivelse till idrottsnämnden med anledning av tidsför­delningen för idrottsnämndens idrottshallar och skolornas gymnastiksa­lar. I ärendet beskrivs de rutiner som tas upp i skrivelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Idrottsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en prioriteringsordning som tar hänsyn till när­hetsprincipen även i nivån efter de prioriterade grupperna.

Nämnden anför därutöver följande:

Den akuta hallbristen i Stockholm gör att fördelningen av halltider blir besvärlig eftersom föreningarnas efterfrågan egentligen är mycket större än tillgången under eftermiddagar och tidiga kvällar. Vill man ha en hållbar lösning på detta problem innebär det att staden måste investera i betydligt fler hallar som idrottsföreningar kan nyttja. På så vis skulle skolidrotts­hallarna också få fler tider över för andra intresserade. Tyvärr verkar viljan att påskynda in­vesteringstakten saknas idag.

Vad gäller det mer kortsiktiga perspektivet på problemet så är det orimligt att ha ett bok­ningssystem där nivån efter de prioriterade grupperna helt styrs av först till kvarn-principen. Oavsett idrott så är det viktigt att de föreningar som aktiverar barn får en möjlighet att boka tider i hallar som ligger inom rimligt avstånd från föreningens hemvist. Ambitionen är att fler barn i Stockholm ska ha en aktiv fritid och då måste vi säkerställa att det är så lätt som möjligt för barn att ha det, långa resvägar är i detta fall ett hinder som riskerar att leda till att färre barn idrottar.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP)) reserverar sig mot be­slutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§109 Månadsrapport per september 2011

Dnr: 101/1090/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-11.

Förvaltningens månadsprognos för september grundar sig på tertialrapport 2 2011, kända föränd­ringar och utfall till och med september.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer fortfarande osäkerhet avseende energikostnads­utveck­lingen och intäktsutvecklingen för oktober-december. Utfallet till och med september visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingår i budget 2011.

Nämnden redovisade i tertialrapport 2 ett beräknat nettounderskott för driftbudgeten om
24,6 mnkr, före begärd budgetjustering om 21,8 mnkr. Den prognosen gäller fortfarande. Inom driftbudgeten redovisas följaktligen ett underskott om 2,8mnkr efter begärd budgetjustering. Jämfört med årsprognosen i tertialrapport 2 har intäktsprognosen sänkts med 1,3 mnkr till följd av minskad försäljning för sim- och idrottshallarna under september månad jämfört med 2010. Detta täcks av minskade kostnader inom förvaltningsgemensamt med motsvarande belopp.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011. Liksom i tertial­rapport 2 beräknas ett underskott om 20,8 mnkr netto, på grund av konsekvenser av tidigare beslut angående hyresgästanpassningen i Liljeholmshallen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S), lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Månadsrapporten per september 2011 för idrottsförvaltningen visar med all tydlighet att nämndens budgetramar för drift och underhåll samt investeringar är alldeles för snäv och trots besparingsbeting är nettounderskottet mycket stort.

Under 2010 minskades fastighetsunderhållet jämfört med 2009. Underhållet av stadens idrotts­anläggningar blir lidande när majoriteten minskar de totala budgetramarna för idrottsnämndens verksamhet.

För oss är kvalitet i välfärden en ledstjärna som ska prägla kommunens verksamhet. Kvalitet måste få kosta.

Stockholm blev av Sport & Affärer utsedd till Sveriges främsta idrottskommun under hös­ten, vilket på många sätt är välförtjänt. Men om staden ska leva upp till det epitetet måste budgetramarna justeras och göras realistiska för att kunna möta invånarnas förväntningar på den idrottsstad Stockholm är och vill vara, även i framtiden.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda ut­talande.

§110 Uppdrag om Stockholms Stadion från och med 2013. Skrivelse från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) och Daniel Långström (KD)

Dnr: 017/765/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Kommunfullmäktige har beslutat att Stockholms Stadion ska restaureras och moderniseras för 74 mnkr från och med 2008 till och med 2012. Ett genomförandebeslut togs 2009-02-12 i idrottsnämnden. Ett reviderat genomförandebeslut togs 2009-12-15, som komplement till ett tidigare inriktningsärende där idrottsnämnden beslöt om förnyelse av Stadion 2008–2010.

Parallellt med ovan nämnda åtaganden, har det framkommit att Stockholms Stadion inte är godkänd för allsvenskt spel efter 2014. Djurgårdens IF har därefter uttryckt önskemål om att från och med 2013 spela på den nya Stockholmsarenan.

Vid ett sådant utfall – där Djurgårdens IF skiftar till en ny arena – kommer tider att frigöras på Stockholms Stadion. Dessa tider bör utnyttjas för aktiviteter i linje med idrottsnämndens uppdrag.

Med anledning av det ovan anförda, uppdrar idrottsnämnden åt idrottsförvaltningen:

att se över användandet av Stockholms Stadion från och med 2013, samt

att ta fram förslag på ökat användande av Stadion i enlighet med idrottsnämndens uppdrag,

samt inom ramen för fastställd budget.

§111 Skrivelse från Åsa Jernberg (MP) och Axel Nekham (MP)

Dnr: 425/767/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

I ett brev till idrottsborgarrådet den 15 oktober ber några flickor inom Stockholms Ridhus och Östermalms Ridskola om hjälp att rädda sina ridskolor. Bakgrunden är att ridskolorna riskerar nedläggning på grund av en hyreshöjning på Ryttarstadion. Det vore mycket beklagligt om flera hundra ungdomar förlorar sin möjlighet att utöva en idrott som de älskar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att idrottsnämnden beslutar

1. Att de åtgärder som krävs för att ridklubbarna på Ryttarstadion ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet ska vidtas

2. Att förvaltningen ges i uppdrag att lägga fram alternativa möjligheter för att uppnå detta

§112 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade att Stockholm av tidningen Sport & Affärer utsetts till årets id­rottskommun. Huvudsakligen grundar sig detta på stadens goda utbud av evene­mangsarenor men även på att Stockholm kan erbjuda goda möjligheter till friluftsakti­viteter och att här finns många fina friluftsområden.

b) Olof Öhman informerade om att förvaltningen, mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag till stadens nämnder att söka lokalisera sina förvaltningar utanför innerstaden, för närvarande förhandlar om nya lokaler i Älvsjö för de verksamheter inom förvalt­nin­gen som nu finns på Fleminggatan 8. Ett förslag är beräknat att presenteras för id­rotts­

nämnden vid nämndens sammanträde i november, och därefter räknar förvaltningen med att det kan behandlas av kommunstyrelsens ekonomiutskott i december.

c) Olof Öhman informerade att nämnden med flera kommer att bjudas in till ett semina­rium förmiddagen den 1 december 2011 om ett idépolitiskt program.

d) Kjell Olofsson berättade om förberedelsearbetet och om planerat program för firandet av Stockholms stadion 100 år. Den 25 oktober 2011 blir det avspark för de 170 arrangö­rerna och den 14 november 2011 ges en presskonferens. Under vecka 48 är en bred marknadsföring inplanerad. Totalt kommer firandet under 2012 att omfatta ett hundratal evenemang.

e) Ordföranden Regina Kevius påminde nämnden om den rundresa till olika idrottsanlägg­ningar som planeras för nämnden den 21 november 2011 mellan kl. 12 och 18. Ett lik­nande arrangemang kommer eventuellt att genomföras även våren 2012.

Ärenden utan personalrepresentation

§113 Upphandling av städtjänster

Dnr: 125/702/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner förslag till upphandling av städtjänster för idrottsanlägg­ningar.

2. Nämnder godkänner förfrågningsunderlag i enlighet med förvaltningens förslag.

3. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen i enlighet med för­valtningens tjänsteutlåtande.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-29.

Idrottsförvaltningen behöver handla upp städtjänster för sim- och idrottshallar samt för idrotts­hallar då nuvarande avtal löper ut. Idrottsförvaltningen avser att genomföra en samlad upp­handling för berörda anläggningar. Upphandlingen delas in i tre geografiska områden med möj­lighet för anbudsgivare att lämna anbud för samtliga områden eller enbart för ett eller två geo­grafiska områden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Idrottsnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

3. Idrottsförvaltningen tar fram ett egenregianbud för städtjänster.

Nämnden anför därutöver följande:

Städningen på stadens badanläggningar får i kundundersökningarna låga betyg. Enligt för­valtningen beror detta i alla fall delvis på att de flesta av idrottsnämndens sim- och idrotts­hallar är hårt slitna med många besökare, vilket gör anläggningarna svårstädade. Detta stäl­ler självklart högre krav på städningen och om det innebär att anläggningarna måste städas oftare för att upplevas som fräscha måste detta självklart arbetas in i underlaget.

Genom att ha städningen i egen regi får de anställda städarna en helt annan möjlighet att bli en del av arbetsplatsgemenskapen. Att lägga ett egenregianbud ger också ett tydlig ekono­miskt rättesnöre och bör därför alltid göras vid denna typ av upphandlingar. Tas inget egen­regianbud fram bör en referensbudget framarbetas så att det finns en kostnadsberäkning att jämföra med.

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exem­pelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivav­talsliknande villkor ska vara ett krav. Det räcker inte med att lönekostnader understigande avtal mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega ska kunna redovisas utan de anställ­das villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sank­tions­möjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vil­ket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP)) reserverar sig mot be­slutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§114 Upphandling av drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall

Dnr: 125/766/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Förslag till upphandling av drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall god­känns.

2. Förslag till förfrågningsunderlag godkänns, undantaget 4:e stycket under 3.3 Taxor och avgifter, som stryks.

3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-06.

Idrottsnämnden har den 18 januari 2011, i en aktivitetsplan för upphandling och konkurrens, angett verksamheten vid Högdalens sim- och idrottshall, med Älvsjö friluftsbad, som den första att upphandlas i ett nytt konkurrensutsättningsförsök.

Upphandlingen, som enligt förvaltningens förslag inte omfattar Älvsjö friluftsbad, kommer att genomföras som en tjänstekoncession. En tjänstekoncession innebär att den som efter ett öppet anbudsförfarande tilldelas koncessionskontraktet får uppdraget att driva verksamheten på eget resultatansvar. Denna aktör bär således själv verksamhetens ekonomiska risk. Samtidigt ges den privata aktören större möjligheter att själv utforma verksamheten. Dock ställs det krav på aktören att denna ska hålla simhallen och idrottshallen öppen minst vissa angivna tider för an­givna utövare och att staden i dessa delar ska fastställa taxan.

Vid anbudsutvärderingen kommer förvaltningen att tillämpa utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Utvärdering kommer att ske enligt en absolut utvärderingsmodell.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Förslag till upphandling av drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall god­känns.

2. Förslag till förfrågningsunderlag godkänns.

3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

4. Paragrafen justeras omedelbart.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt ge­mensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP)) reserverar sig mot be­slutet till för­mån för sitt gemensamma förslag till beslut.

­­­­­­________