Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-03-20

Sammanträde 2012-03-20

Datum
Klockan
17:15
Plats
Stora kollegiesalen, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förlängt hyresavtal för sporthallar vid Brommaplan

9 Markanvändning till förmån för ökad idrottsanvändning. Svar på remiss

10 Inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare. Svar på remiss

11 Uppkallande av offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Svar på remiss

12 Månadsrapport. Utsändes senare

13 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§17 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§18 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 1/2012 från nämndens sammanträde 2012-02-07 som justerats 2012-02-08.

§19 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§20 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2012-01-25 – 2012-03-06

b) Granskningsrapport Grimsta ishallsallians

c) Delegationsbeslut upphandlingar 2011

§21 Konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP

Inriktningsbeslut samt svar på skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham
(båda MP)

Dnr: 017/905/2011, 412/7/2012

BESLUT

1. Idrottsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisade förslag till inriktning.

2. Att det i programmet för Årsta IP kan ingå ett anläggande av rörpist förutsatt att projekterings- och investeringskostnader samt framtida driftskostnader betalas av Hammarby IF.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-14.

Förvaltningen fick i samband med beslut om verksamhetsplan 2012 i uppdrag att planera för konstgräs på Kaknäs BP och Årsta IP. Motivet för detta var att Djurgår­dens IF Fotboll (DIF) och Hammarby IF Fotboll (HIF) ska få samma förutsätt­nin­gar på sina träningsanläggningar som på den nya matcharenan, Stockholmsare­nan. Samtal har därefter förts med DIF och HIF. Förvaltningen föreslår att konstgräs­fotbollsplaner anläggs på båda träningsplanerna i enlighet med till tjänsteutlåtandet bifogade program­handlingar. Detta innebär att konstgräset till sin funktionalitet blir likvär­digt med det gräs som anläggs på Stockholmsarenan.

Kostnaderna beräknas uppgå till sammantaget 16,0 mnkr och innebär marköver­bygg­nad och anläggande av konstgräs inklusive ifyllnad som uppfyller Svenska Fotbollförbundets krav på elitverksamhet. I kostnaderna inryms även pro­jektering. Investeringen ska finansieras inom ra­men för fastighetsnämndens investerings­budget enligt beslut i kommunstyrelsen den 25 januari 2012.

Byggstart planeras till 15 oktober 2012 och ett färdigstäl­lande senast den 31 maj 2013.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till inriktning.

2. Nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP).

3. Förvaltningen får i uppdrag att av fastighetskontoret omgående beställa en detaljprojektering avseende anläggande av konstgräsfotbollsplaner enligt bifogade program.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisade förslag till inriktning

2. Att förvaltningen får i uppdrag att av fastighetskontoret omgående beställa en detaljprojektering avseende anläggande av konstgräsfotbollsplaner enligt bifogade program samt tillägget nedan

3. Att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet med tillägget nedan som svar på skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP)

4. Att därutöver tillägga:

Ett konstgräs har en livstid på ca 10 år. Att då inte projektera för rörpist på Årsta IP i samband med omläggningen när det är troligt att klubben kommer att vilja göra det inom de närmsta 10 åren framstår som ineffektivt. I programmet bör anläggande av rörpist ingå förutsatt att projekterings- och investeringskostnader samt framtida driftskostnader betalas av HIF.

När anläggandet av konstgräs görs på 11-mannaplanen är det ingen stor kostnad att även lägga konstgräs på den anslutande 7-mannaplanen. Därför ska konstgräs även läggas på den angränsande ytan och projekteringen innehålla 4 stycken 7-mannamål med glidskydd och lyftanordning samt uppställningsyta för dessa.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniel Favas (FP), Fredric Ericssons (C) och Åsa Jernbergs (MP) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§22 Förlängt hyresavtal för sporthallar vid Brommaplan

Dnr: 322/589/2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Hyresavtal för sporthallarna vid Brommaplan förlängs ett år till och med den
31 mars 2013.

2. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen med begäran om hyresmed­givande för den tillkommande årshyran om 2,7mnkr.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-02.

Förvaltningen tecknade redan 2003, med ett godkännande i idrottsnämnden, ett hyresavtal med Granen Fastighetsutvecklings AB om tillfälliga idrottshallar vid Brommaplan. Avtalet var på fem år.

Avtalet förlängdes 2008 med ytterligare tre år efter det att Granen dessförinnan sagt upp tidi­ga­re avtal med motiveringen att företaget avsåg att bygga bostäder på fastigheten kvarteret Linne­

duken i Bromma. Granen ansökte under tiden hos stads­byggnadskontoret om erforderlig detalj­plan för bostadsbyggnation.

Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden varför en ettårig förlängning vidtogs 2011 och nu fö­reslås ytterligare ett års förlängning av avtalet till och med den 31 mars 2013, för att därefter upphöra. Hyreskostnaden inryms inom nämndens verksam­hets­plan för 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2012

Dnr: 406/120/2012

BESLUT

1. Idrottsnämnden beslutar att delvis bifalla idrottsförvaltningens förslag till beslut.

2. Uppdra till idrottsförvaltningen att inarbeta en fördelningsprincip av de tretton stipendier, vardera om 10000 kronor, där 5 000 kronor tillfaller stipendiaten och 5 000 kronor tillfaller föreningen, samt att därutöver anföra:

Ungdomsledarstipendier har delats ut av staden sedan början av 1970-talet, där framstående, frivilliga, ungdomsledare premieras för sina betydande insatser med 10000 kronor från staden.

Idrottsrörelsen behöver fler ledare och eldsjälar som uppmuntrar, inspirerar och leder vägen framåt. För att skapa ytterligare, och bredare, incitament för föreningar att i högre grad nominera duktiga ledare, och därmed även bredda urvalet, är idrottsnämnden av åsikten att summan om 10000 kronor skall fördelas lika mellan stipendiaterna och föreningarna. Det är samtidigt viktigt att handikappidrotten inte glöms bort i urvalet, utan utgör en del av rekryteringsbasen för stipendiet.

3. Idrottsnämnden utser Joar Horn (M) och Jennie Hansson Åkerlind (S) att ingå i stipendiekommittén.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-29.

Ungdomsledarstipendier har delats ut av staden sedan början av 1970-talet. Id­rotts­nämnden fastställde senast år 2000 principerna för ungdomsledarstipen­dium. Förvaltningen föreslår att stipendiekommittén bereder förslag till 2012 års ung­domsledarstipendium där tretton stipen­diater vardera erhåller 10000 kronor. Två av ledamöterna i kommittén utses av nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kronor att fördela utifrån de i tjänsteutlåtan­det redovisade riktlinjerna.

2. Idrottsnämnden utser x och x att ingå i stipendiekommittén.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniel Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

§24 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr: 404/119/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar 4H Tensta idrottsbonus för åren 2012-2014 enligt förvaltningens utlåtande och föreningens ansökan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-27.

I verksamhetsplanen för 2012 beslutade idrottsnämnden att införa en idrottsbonus för att nå in­aktiva barn och ungdomar. Tensta 4H har inkommit med en ansökan om idrottsbonus för en extra satsning på barn och ungdomar med funktionsnedsättning, på invandrarflickor och på ”spontanidrott”. Föreningen kommer att samarbeta med stadsdelsförvaltningen genom park-­

leken Spånga by och närliggande föreningar. Tensta 4H har ansökt om sammanlagt 300000 kronor för ett idrottsbonusprojekt under åren 2012-2014. Förvaltningen föreslår att idrotts­nämnden beviljar föreningens ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Markanvändning till förmån för ökad idrottsanvändning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/797/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-06.

Kommunstyrelsen har begärt idrottsnämndens med fleras yttrande över en skrivelse från Tomas Rudin (S) om markanvändning till förmån för ökad idrottsan­vänd­ning. I skrivelsen efterfrågas bland annat en redovisning av hur många plat­ser eller liknande som försvunnit som idrottsytor samt en redovisning av behovet av idrottshallar, fotbollsplaner med mera de närmaste tio åren.

Under perioden från 2000 till och med 2011 har totalt 29 idrottsanläggningar varit föremål för exploatering. Fram till och med 2007 kompenserades nämnden ekono­miskt genom ett särskilt investeringsanslag för exploateringsprojekt. Från och med 2008 finansieras dessa investeringar inom ordinarie investeringsram.

Efterfrågan på nya och upprustade idrottsanläggningar är stor, bland annat bero­ende på att be­folkningen i Stockholm för närvarande ökar mycket kraftigt, och att framtida pro­gnoser visar på att befolkningsökningen kommer att fortsätta under en lång tid framöver.

Kommunfullmäktige har gett idrottsnämnden i uppdrag att utveckla och revidera den långsik­tiga planen för stadens idrottsverksamhet som en del i arbetet med ett nytt idrottspolitiskt pro­gram. Detta förslag ska underställas kommunfullmäktige senast i december 2012. Härutöver

redovisar nämnden sin planering av investeringar i samband med underlag för kommande års budget och verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi delar förvaltningens bedömning att efterfrågan på såväl nya idrottsanläggningar som upprustning och modernisering av befintliga anläggningar är stort. Med tanke på den inflyttning som förväntas ske under de närmaste 10 åren kommer behoven vara enorma.

Det är nödvändigt och viktigt att stadens mark används på bästa möjliga sätt för de behov som finns i staden. I redovisningen från förvaltningen kan vi dock konstatera att i de flesta fall där idrottsanläggningar varit föremål för exploatering har de nya idrottsytorna förlorat mer mark än innan exploateringen. Ett exempel är två bollplaner i Fagersjö och Larsboda som ersattes av en upprustning av Farsta IP. I ett enda fall utmynnade exploateringen i s.k. plusyta till förmån för idrotten. På en parkeringsplats invid Grimsta IP byggdes ett bostadshus och i kompensation byggdes en 11-manna konstgräsplan på Grimstafältet.

För att uppnå målen om att fler ska idrotta och motionera i Stockholm och att folkhälsan ska förbättras måste yta för idrottande vara en lika självklar del av byggandet av nya områden som planering av nya förskolor och skolor borde vara. Detta ställer krav på en utökad investeringsbudget när ett nytt bostadsområde planeras parallellt med att idrottsförvaltningen verkligen är med i planeringen.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

En av Stockholms stora utmaningar handlar om att lösa det stora underskottet på bostäder. Fler lägenheter behöver byggas. Samtidigt är det olyckligt om bostäder byggs på bekostnad av mark som används för idrottsändamål.

Att minska möjligheten att idrotta kan få förödande konsekvenser för såväl den fysiska som psykiska folkhälsan. Det är viktigt att idrott inte blir en klassfråga. Att bevara exempelvis utomhusbollplaner, utveckla platser för spontanidrott, idrottshallar och andra platser där man kan idrotta och motionera utan att betala eller till en ringa kostnad är därmed mycket viktigt.

En minskning av antalet parkeringsplatser för att frigöra mark för bostadsbyggande är att föredra framför exploatering av idrottsmark. Idrottsmark som tas i anspråk för bostadsbyggande måste kompenseras.

Det är viktigt att idrottsförvaltningen på ett tidigt stadium blir en del av planeringsprocessen vid uppförande av nya bostadsområden.

§26 Inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2011:68) av Tomas Rudin (S)

Dnr: 015/899/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över remissen hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-12.

Tomas Rudin (S) har till kommunstyrelsen ställt en motion om inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel.

Just nu pågår två parallella utredningar som har till syfte att belysa flera av de frå­gor som mo­tionären tar upp. Idrottsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny fri­tidsbåtspolicy för Stock­holms stad. Policyn är tänkt att ersätta den mer omfat­tande båtutredning -74, som är det doku­ment som i dag styr utvecklingen av fritids­båts­frågor i Stockholm. Policydokumentet är tänkt att föreläggas idrottsnämn­den för beslut under våren 2012 för att sedermera redovisas och fast­stäl­las i kommunfull­mäktige.

Utöver idrottsförvaltningens utredning pågår under trafikkontorets ledning en ge­nomgång och dokumentation med uppdrag att belysa de olika ansvarsfördel­ningar som i dag finns mellan sta­dens nämnder för vattennära miljöer samt vem som upp­rättar arrenden och avtal. När dessa två utredningar är färdigställda kommer staden att ha ett omfattande un­derlag för kommande beslut i och omkring verksamheter i vatten och vattennära miljöer.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att tillstyrka motionen

2. Att därutöver anföra:

Vi välkomnar att idrottsförvaltningen jobbar aktivt med frågorna rörande stadens fritidsbåtsliv och ser fram emot att ta del av båtpolicyn som planeras att behandlas under våren 2012.

Förvaltningen lyfter fram två utredningar som pågår parallellt kring stadens fritidsbåtsliv (Båtpolicyn) och stadens vattennära verksamheter (under ledning av trafikkontoret). När dessa båda utredningar är klara utgår vi ifrån att staden fattar beslut om ett tydligt gränssnitt och en gemensam målsättning om hur stadens vattennära miljöer kan utvecklas till maritima turistområden med ett aktivt småbåtsliv, restauranger och maritim handel.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§27 Uppkallande av offentlig plats efter Sven Tumba Johansson

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2011:59) av Tomas Rudin (S)

Dnr: 015/798/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som sitt yttrande över remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-02.

Tomas Rudin (S) har till kommunstyrelsen ställt en motion om uppkallande av offentlig plats efter Sven Tumba Johansson.

Sven Tumba har ett förflutet inom idrottsområdet som aktiv spelare och utövare i flera idrotter, men också som förebild, inspiratör och initiativtagare till projekt inom flera andra idrottsom­rå­den. Förvaltningen förordar att Sven Tumba Johanssons minne hedras i enlighet med motio­nä­rens förslag.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att anlägga en minnesplats eller gestaltning bredvid eller i närområdet kring Hovet till minne av idrottsprofilen Sven Tumba Johansson

2. Att därutöver anföra:

Sven Tumba är inte bara en av vår tids största idrottsprofiler, han var också en av Sveriges främsta ishockeyspelare. 1989 blev han nominerad som Sveriges bästa ishockeyspelare genom tiderna för sina insatser, både i sitt klubblag Djurgården men också i svenska landslaget. Totalt spelade han 245 landskamper för Tre Kronor och lyckades göra 186 mål, flest genom alla tider.

Vi välkomnar därför den positiva hållning som förvaltningen lyfter fram i sitt tjänsteutlåtande. Vad skulle passa bättre för att hedra minnet av denna idrottslegend än enen minnesplats eller gestaltning bredvid eller i närområdet kring Hovet som var Tumbas hemmaarena under hela sin tid som aktiv ishockeyspelare.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§28 Månadsrapport februari 2012

Dnr: 101-855-2011

BESLUT

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-08.

Förvaltningens månadsprognos för februari grundar sig på bokslut 2011, kända förändringar och utfall till och med februari. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöjning av planhyror.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2012. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§29 Damfotbollen måste ha arenor som uppfyller de nya kraven

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 017/171/12

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Fotbollen är inte bara den största idrotten bland unga, fotbollen är även Sveriges enskilt största flickidrott. En vass spets, som fungerar som förebild, är ett effektivt sätt att öka bredden eftersom sportens attraktivitet ökar. Allsvenskan är världens näst bästa liga och intresset för fotbollen växer även här hemma. Under 2011 ökade publiksnittet i damallsvenskan med 45 %.

Från och med 2014 börjar de nya arenakraven att gälla för lagen i damallsvenskan, krav som idag i Stockholm endast kommer uppfyllas av den nya Stockholmsarenan. Självklart måste även Stockholms damlag ha ändamålsenliga planer att spela sina matcher på.

Damfotbollen har fortfarande inte samma publiktryck som herrfotbollen utan det är fortfarande viktigt att det är enkelt och nära för lagets supportrar och ungdomsspelare att ta sig till lagens matcher.

Vi föreslår därför att:

- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag för anpassning Östermalms IP och Zinkensams IP så att arenorna uppfyller de nya arenakraven.

- Att förvaltningen får utreda behovet av en ny arena på Kristinebergs IP, vilka effekter det skulle få för breddfotbollen i området, samt vilken kostnad det skulle medföra att göra Kristineberg IP till en kravenlig arena för en betydligt mindre publik än nya Stockholmsarenan.

§30 Ang. ev. ”krympning” av den planerade fullstora idrottshallen inom Kristinebergshöjden

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 017/172/12

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2011 om en inriktning för projektet fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden.

Idrottsnämndens inriktning var då enligt ärendet:

  • Två stycken fullstora idrottshallar varav en med plats för 1500 åskådare.
  • Utrymmen för danssport.
  • Utrymmen för mindre idrotter samt motionsaktiviteter.
  • Utrymmen för en skytteanläggning i anläggningens nedre plan.

  • För anläggningen erforderliga personal- och serviceutrymmen.

Anläggningen var också tänkt att ges ett innehåll och en utformning som gjorde det möjligt för en mängd olika arrangörer att anordna exempelvis tävlingar i basket, handboll, innebandy, gymnastik, dans, fäktning, kampsporter och skytte m.fl. idrotter.

Behovet av denna typ av idrottsanläggning där flera idrotter kan utföras parallellt samt vara en evenemangsarena för breddidrottstävlingar vet vi är sedan många år efterfrågad av en mängd specialidrottsförbund.

En välkommen och ambitiös satsning kan tyckas men satsningen måste också se mot bakgrund av att det inom Stockholms stad råder en brist på ”fullstora” idrottshallar och speciellt i innerstaden som idag är kraftigt underförsörjt i det avseendet.

Nu har det skrivits i tidningar och förekommit rykten om att projektet krympt. I tidningar förekommer uppgifter om en minskning på 60 % och att det istället ska byggas kontor? Att det

”bara” blir en traditionell idrottshall vilket känns märkligt då nuvarande majoritet i samband med beslutet uttalade:

”Behovet av denna typ av anläggning där flera idrotter, bland annat gymnastik, kampsporter och skytte kan utföras parallellt är mycket efterfrågad.

Vi vill mot bakgrund av ovanstående att förvaltningen till idrottsnämnden redovisar den aktuella statusen i projektet så att nämnden vet om den beslutade inriktningen fortfarande gäller eller om det är sant som tidningarna skriver.

§31 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman och Marina Högland informerade om att idrottsförvaltningens förhyrning av Västbergahallen kommer att upphöra 2012-06-30. Det har skett i dialog med berörda föreningar som flyttar sin verksamhet till andra idrottshallar i söderort.

b) Olof Öhman informerade om Arena Stockholm 1912-2012 och om planerade aktiviteter som Stadionfesten, IOK:s middag i Stadshuset, idrottstävlingar m.m. Vid sammanträdet utdelades en jubileumsbok och diverse informationsmaterial.

________