Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-11-21

Sammanträde 2005-11-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

3 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

4 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

5 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

6 Nr 2005:35 av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”. RVIII

7 Nr 2005:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om betalning i parkeringsautomater. RIII

8 Nr 2005:39 av Ann-Katrin Åslund (fp) om FoU-enhetens oberoende ställning. RI

9 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

10 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

11 Nr 2005:45 av Cecilia Brinck (m) om klotter. RV

12 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

13 Nr 2005:48 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten. RVII

14 Nr 2005:49 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln. RVII

15 Nr 2005:50 av Fredrik Wallén (kd) om krogar med utskänkningstillstånd är tillräckligt duktiga på ID- och ålderskontroll. RVII

16 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

17 Nr 2005:52 av Peter Lundén-Welden (m) om ”dumpade barn”. RVII

NYA INTERPELLATIONER

18 Nr 2005:53 av Margareta Björk (m) om Anhörigvården enligt budgeten 2005. RVII

19 Nr 2005:54 av Margareta Björk (m) om förenklad biståndsbedömning för personer över 80 år. RVII

20 Nr 2005:55 av Mats G Nilsson (m) om möjlighet för äldre till en rik fritid och utevistelse. RVII

24 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

25 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:9, i vad avser val av två suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:11, i vad avser val av en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:14, i vad avser val av en ersättare i revisorsgrupp 2 och två nämndemän.
Mem. 2005:15, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, tre ersättare i stadsdelsnämnder och två ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

26 Mem. 2005:16. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l I I

27 Utl. 2005:191. Förslag till namn för gator inom stadsdelen Vasastaden – Hälsobrunnsgatan och Valentin Sabbats gata.

28 Utl. 2005:192. Förslag till detaljplan för del av kv. Armborstet m.m. inom stadsdelen Solberga, Dp 2004-04403-54.

29 Utl. 2005:193. Förslag till detaljplan för Hjulstavägen, Kymlingelänken, del av Ulvsundavägen, Enköpingsvägen, Bergslagsvägen, Akallavägen samt del av Hanstavägen m.m. inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten, Dp 1999-08897-54.

R o t e l I I I

30 Utl. 2005:194. Tilläggsöverenskommelse med Pionen AB om köp och försäljning av mark i Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005.

31 Utl. 2005: 195. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Gamen 9 på Södermalm med NCC. Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005.

R o t e l I V

32 Utl. 2005:196. Samverkansavtal med Lärarhögskolan.

R o t e l V

33 Utl. 2005:197. Förslag angående instruktion för biblioteksråd. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.

R o t e l V I I I

34 Utl. 2005:198. Konsumentpolitiskt program för Stockholms stad 2005-2007.

R o t e l I

35 Utl. 2005:199. Uppföljning av budget 2005 – Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 med helårsprognos jämfört med budget. Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Hemställan om medel för boende och dagverksamhet för hemlösa. Ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden. Stiftelsen Barnens Dag: Underskottstäckning för verksamhetsåret 2004.

36 Utl. 2005:200. Valdistriktsindelningen inför det allmänna valet 2006. Förslag från valnämnden.

37 Utl. 2005:201. Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB. Namnbyte till Stockholm Business Region AB.

38 Utl. 2005:202. Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad.

BORDLAGDA MOTIONER

39 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

40 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

41 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

42 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

43 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

44 Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37). RIV

45 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10). RI

46 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20). RI

47 Utl. 2005:141. Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4). RI

48 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72). RI+II

49 Utl. 2005:143. Bygglov över disk. Motion av Regina Kevius (m) (2004:15). RII

50 Utl. 2005:148. Fler naturreservat. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:94). RII

51 Utl. 2005:149. Sätt att stävja prostitutionen på Internet. Motion av Peter Lundén-Welden (m) (2004:62). RVII

52 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

53 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

54 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

55 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

56 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3). Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

58 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

59 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

60 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

61 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

62 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

63 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

64 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

65 Utl. 2005:188. Inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bredbandstågen. Motion av Anders Broberg (kd) (2003:24). RI

66 Utl. 2005:190. Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner. Motion av Regina Öholm (m) (2004:54). RII

NYA MOTIONER R o t e l I I

67 Utl. 2005:203. Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv. Motion av Rolf Lindell (s) (2001:29).

R o t e l V

68 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37).

R o t e l V I I

69 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18).

NY INTERPELLATION

70 Nr 2005:56 av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter. RVII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (222 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 21 november 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 28 november 2005; anslaget den 29 november 2005

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Maria Hannäs

 

 

 

Sten Nordin

§1 Justering

Tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) och Sten Nordin (m) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Juster­ingen kommer att ske måndagen den 28 november 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)” (nr 2005:35)

Dnr303-2474/2005

 

Anders Hellström (m) hade lämnat in en interpellation om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”.

 

Kommunfullmäktige hade den 5 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Anders Hellström och borgarrådet Gunnarsson.

§5 Interpellation om betalning i parkeringsautomater (nr 2005:37)

Dnr 314-3444/2005

 

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om betalning i parkeringsautomater.

 

Kommunfullmäktige hade den 19 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

§6 Interpellation om FoU-enhetens oberoende ställning (nr 2005:39)

Dnr 041-3446/2005

 

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om FoU-enhetens oberoende ställning.

 

Kommunfullmäktige hade den 19 september 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Billström.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 och 52 för år 2005.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkt nr 70 på föredragningslis­tan skulle behandlas före punkt nr 21.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:53) av Margareta Björk (m) om Anhörigvården enligt budgeten 2005
Dnr 327-4069/2005;

2.      (2005:54) av Margareta Björk (m) om förenklad biståndsbedömning för personer över 80 år
Dnr 327-4071/2005;

3.      (2005:55) av Mats G. Nilsson (m) om möjlighet för äldre till en rik fritid och utevistelse
Dnr 327-4072/2005;

4.      (2005:56) av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter
Dnr 327-4377/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.27 - 17.00.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Frånvarorapportering i gymnasieskolan

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om frånvarorapportering i gymnasie­skolan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

 

Fråga nr 2.  Folkomröstningen

 

Borgarrådet Edholm (fp) ställde en fråga om folkomröstningen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Billström.

 

 

 

Fråga nr 3.  Åtgärder mot buller

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om åtgärder mot buller.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 4.  Biltullskansliets annonsering i dagspress

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om biltullskansliets annonsering i dagspress.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

 

 


Fråga nr 5.  Tomträtter

 

Berthold Gustavsson (m) ställde en fråga om tomträtter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Berthold Gustavsson och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 6.  Barngruppernas storlek

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om barngruppernas storlek.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

 

Fråga nr 7.  Segregationen

 

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om segregationen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.45 - 18.00.

§11 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, tredje vice ordfö­randen och Sten Nordin (m) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 28 november 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Länsstyrelsens beslut

av den 17 oktober 2005

 

Beslut (17 oktober) med anledning av Anmälan om ändring i de lokala ordnings­föreskrifterna för torghandeln i Stockholms kommun, inrättande av nya salutorg på Vintertullstorget och Lumatorget (kommunfullmäktiges beslut 3 oktober).

Dnr 305-31/2005

 

Länsstyrelsens beslut

av den 28 oktober 2005

 

Beslut (28 oktober) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (7 juni) angående beslut att anta förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP).

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-1688/2005

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 21 oktober 2005

 

Beslut (21 oktober) avseende överklagande i fråga om planläggning av kv. Plutonen och Kompaniet, Östermalm (Stadsbyggnadsnämndens beslut 18 augusti).

Länsrätten avslår överklagandet.

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 28 oktober 2005

 

Beslut (28 oktober) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (5 september) avseende Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 309-3938/2004

 

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 11 november 2005

 

Beslut (protokoll 11 november) med anledning av överklagat avgörande i Läns­rätten (beslut 23 september) angående godkännande av avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Dnr 316-3061/2004


Regeringsrättens beslut

av den 11 november 2005

 

Beslut (11 november) angående kommunfullmäktiges beslut (3 november 2003) avseende Namn för gata inom Nockebyhov (Tyska Bottens Backe som nytt namn för Gubbkärrsbacken).

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Dnr 312-2716/2005

§14 Fyllnadsval (mem. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 och 15 för år 2005)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 och 15 för år 2005 behandlades.

 

På förslag av tredje vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Fes­tival (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), två suppleanter i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10), en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (mem. 2005:11), en revisorssuppleant hos Handelshögsko­lan (mem. 2005:12), två nämndemän (mem. 2005:14), en ersättare i stadsdels­nämnden Spånga-Tensta, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm (mem. 2005:15).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:14

 

i revisorsgrupp 2 för tiden till och med år 2006

 

till ersättare: Gunilla Karlström (s);

 

Mem. 2005:15

 

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordi­narie bolagsstämma år 2007:

 

till suppleant: Anders Stenberg (m);

 

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Sirkka-Liisa Hedström (v);


i fastighets- och saluhallsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Ann Westlund (mp), Katarina Larsson (m).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:16; skrivelse 9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:16 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Louise Edlind-Friberg (fp) vigselförrättare/registreringsförrättare och föreslå länsstyrelsen förordna en vigselförrättare/registreringsförrättare med anledning av den uppkomna va­kansen

2.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Karin Magnusson (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, Mariela Alicia León (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia, Barry Andersson (s) – ersättare i marknämnden, Sandra Lindfeldt (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, Christina Holmström (kd) – ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Bostads­förmedling AB - och förrätta i memorialet föreslagna val

3.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av tredje vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

till vigselförrättare/registreringsförrättare för tiden till och med år 2006 nomi­nera:

 

Ulf Fridebäck (fp).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i marknämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Bo Ekvall (s);

 

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordi­narie bolagsstämma år 2007:

 

till ledamot: Hanna Toorell (kd).

§16 Förslag till namn för gator inom stadsdelen Vasastaden – Hälsobrunnsgatan och Valentin Sabbats gata (utl. 2005:191)

Dnr 312-3402/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:191 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till namn för gator inom stadsdelen Vasastan - Hälsobrunns­gatan och Valentin Sabbats gata.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnen Hälsobrunnsgatan och Valentin Sabbats gata fastställs som namn för gator inom stadsdelen Vasastan, enligt bilaga till utlåtandet.

§17 Förslag till detaljplan för del av kv. Armborstet m.m. inom stadsdelen Solberga, Dp 2004-04403-54 (utl.2005:192)

Dnr 311-3562/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:192 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för del av kv. Armborstet m.m. inom stadsdelen Solberga.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till detaljplan för del av kv. Armborstet m.m. inom stadsdelen Sol­berga, Dp 2004-04403-54, antas.

§18 Förslag till detaljplan för Hjulstavägen, Kymlingelänken, del av Ulvsundavägen, Enköpingsvägen, Bergslagsvägen, Akallavägen samt del av Hanstavägen m.m. inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten, Dp 1999-08897-54 (utl 2005:193)

Dnr 311-3564/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:193 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för Hjulstavägen, Kymlingelänken, del av Ulvsundavägen, En­köpingsvägen, Bergslagsvägen, Akallavägen samt del av Hanstavägen m.m. inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten.

 

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Lennart Johansson, borgarråden Börjeson och Edholm, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller, Ewa Samuelsson och Åsa Romson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ann-Marie Strömberg (v) att ärendet återremitteras,

 

dels av Lennart Johansson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

 

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Lennart Johanssons (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Förslag till detaljplan för Hjulstavägen, Kymlingelänken, del av Ulvsunda-vägen, Enköpingsvägen, Bergslagsvägen, Akallavägen samt del av Hansta­vägen m.m. inom stadsdelarna Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Bromsten, Dp 1999-08897-54, antas.

§19 Tilläggsöverenskommelse med Pionen AB om köp och försäljning av mark i Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005 (utl. 2005:194)

Dnr 302-2917/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:194 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om tilläggsöverenskommelse med Pionen AB om köp och försäljning av mark i Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

     Tilläggsöverenskommelse till avtal med Pionen AB, innebärande att staden överlåter till Pionen AB den blivande fastigheten Mältaren 2 för en köpeskil­ling om 35,5 mnkr, godkänns.

 

§20 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Gamen 9 på Södermalm med NCC. Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005 (utl. 2005:195)

Dnr 302-2918/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:195 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Gamen 9 på Södermalm med NCC.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, borgarrådet Nordin, Ann-Marie Strömberg, Ewa Samuelsson, Åsa Romson och Caroline Silverudd Lundbom.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Åsöhallen skall rivas först då ersättningshallen vid Eriksdalshallen är klar att tas i bruk.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet med ovanstående tillägg beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.  Genomförande av exploatering i Gamen 9 omfattande investeringsutgifter om 108 mnkr godkänns.

2.  Marknämndens uppdrag till markkontoret att träffa överenskommelse med NCC, Stockholm Stads Parkerings AB och SISAB om försäljning, evakuering och ändrad tomträttsavgäld m.m. godkänns.

3.  Investeringsutgifterna för år 2005 får rymmas inom marknämndens investeringsplan för 2005.

4.  Finansieringen av investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upp­rättande av kommande investeringsplaner.

5.  Finansieringen av kapitaltjänstkostnader för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

6.    Åsöhallen skall rivas först då ersättningshallen vid Eriksdalshallen är klar att tas i bruk.

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Antalet parkeringsplatser som försvinner i området ska ersättas fullt ut.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§21 Samverkansavtal med Lärarhögskolan (utl. 2005:196)

Dnr 322-3690/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:196 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om samverkansavtal med Lärarhögskolan.

 

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Ewa Samuelsson, borgarrådet Lindberg, Cecilia Brinck, David Samuelsson, Mujde Rashid och Hardy Hedman.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Brinck (m) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reser­vation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Samverkansavtalet med Lärarhögskolan i Stockholm godkänns enligt bilaga

till utlåtandet. Avtalet ska börja gälla den 1 december 2005.

 

Det antecknades att Kersti Py Börjeson (s) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§22 Förslag angående instruktion för biblioteksråd. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl. 2005:197)

Dnr 008-2572/2005

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§23 Konsumentpolitiskt program för Stockholms stad 2005-2007 (utl. 2005:198)

Dnr 329-777/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:198 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om konsumentpolitiskt program för Stockholms stad 2005-2007.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Anders Broberg, Christopher Ödmann, Caroline Silverudd Lundbom, David Samuelsson, Anita Habel, Sofia Arkelsten, Stellan F. Hamrin, Hardy Hedman, Cecilia Brinck, Lilian Falkbäck, Björn Ljung och Berthold Gustavsson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Caroline Silverudd Lundbom (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen innebärande bl.a. återremiss.


Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

 

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Caroline Silverudd Lundboms (fp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 

1.    Konsumentpolitiskt program för Stockholms stad 2005-2007 godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2.    Konsumentnämnden ska ta fram en kommunikationsplan för att både internt och externt kommunicera det konsumentpolitiska programmet.

3.    Stadens nämnder och bolag uppmanas att i sina verksamheter arbeta utifrån det konsumentpolitiska programmet och genomföra uppföljning i samband med årliga verksamhetsberättelser i enlighet med ILS.

 

§24 Uppföljning av budget 2005 – Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 med helårsprognos jämfört med budget

Dnr 113-3629/2005

 

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: Hemställan om medel för boende och dagverksamhet för hemlösa

Dnr 325-2325/2005

 

Ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 119-439/2004

 

Stiftelsen Barnens Dag. Underskottstäckning för verksamhetsåret 2004 (utl. 2005:199)

Dnr 141-2487/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:199 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 - Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 med helårsprog-nos jämfört med budget.

 

Anmäldes att komplettering till utlåtandet från revisorsgrupp 1 skickats ut ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.


 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens kompletterade förslag i utlåtandet beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av del 1 av tertialrapport 2 år 2005 för Stockholms stad god­känns.

 

§25 Valdistriktsindelningen inför det allmänna valet 2006. Förslag från valnämnden (utl. 2005:200, skrivelse 10)

Dnr 011-3785/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:200 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från valnämnden om valdistriktsindelning inför det allmänna valet 2006.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Föreslagen valdistriktsindelning godkänns samt underställs länsstyrelsen för beslut.

§26 Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB. Namnbyte till Stockholm Business Region AB (utl. 2005:201)

Dnr 023-3860/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:201 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB, förslag till nytt bolagsnamn - Stockholm Business Region AB.

 

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Billström samt Cecilia Obermüller.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kom­munstyrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Ändringen av bolagsordningen för Stockholms Näringslivskontor AB (556491-6798) godkänns i enlighet med styrelsens förslag.

§27 Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad (utl. 2005:202)

Dnr 314-4168/2005

 

Ärendet utgår.

§29 Motion om införande av alkolås i stadens vagnpark (utl. 2005:80)

Dnr 314-1019/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:80 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att Stockholms stads vagnpark ska förses med alkolås.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck och borgarrådet Nordin.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Nordin (m) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:5) av Ewa Samuelsson (kd) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört.

§31 Motion om planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln (utl. 2005:115)

Dnr 311-1099/2000

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:115 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) i vilken de bl.a. föreslår att staden skyndsamt påbörjar planarbete för Mariehällstriangeln i samarbete med Sundbybergs stad.

 

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Nordin.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till moderata samlingspartiets och folk­partiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2000:55) av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) om planering av bebyg­gelse m.m. i Mariehällstriangeln anses besvarad med vad som anförs i utlåtan­det.

§33 Motion om satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete (utl. 2005:127)

Dnr 413-842/2001

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:127 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Annett Öhman-Karlsson (s) i vilken hon föreslår att elevhälsans personal ska ges vidareutbildning, att en specialistsjuksköterska i sta­den ska ges medicinskt ansvar för samtliga skolsjuksköterskor.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yr­kande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande

Motion (2001:37) av Anett Öhman-Karlsson (s) anses besvarad med vad som anförs av föredragande borgarråd.

§34 Motion om Stockholms krisledning (utl. 2005:130)

Dnr 307-740/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:130 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Magnus Haglund (m) i vilken han föreslår att brand- och räddningsnämnden ges i uppdrag att genomföra övningar och utbildningar i krisledning för krishanteringsarbetets operativa del (krisledningsnämnden).

 

Ordet innehades av Fredrik Wallén.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2005:10) av Magnus Haglund (m) om Stockholms krisledning anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

 

§35 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:139.

§36 Motion om försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar” (utl. 2005:141)

Dnr 115-483/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:141 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Hardy Hedman (kd) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att hos regeringen begära att Stockholms stad får starta försök med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”.

 

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Billström.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

       Motion (2005:4) av Hardy Hedman (kd) om försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar” får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§37 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:142.

§38 Motion om bygglov över disk (utl. 2005:143)

Dnr 319-1450/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:143 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Regina Öholm (tidigare Kevius) (m) i vilken hon föreslår att stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att införa ”bygglov över disk” i enlighet med motionen.

 

Ordet innehades av Regina Öholm och borgarrådet Börjeson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Regina Öholm (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:15) av Regina Kevius (nu Öholm) (m) om bygglov över disk avslås.

§39 Motion om fler naturreservat (utl. 2005:148)

Dnr 331-1282/1998

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:148 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Michael Arthursson m.fl. (c) i vilken de hemställer att kommunfullmäktige beslutar att påskynda arbetet med nya naturreservat i Norra och Södra Djurgården, Flatenområdet, Hansta och Nacka/Tyrestakilen.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (1998:94) av Michael Arthursson m.fl. (c) anses besvarad med vad fö­redragande borgarråd anför i utlåtandet.

 

§41 Motion om inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bredbandstågen (utl. 2005:188)

Dnr 039-3193/2003

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:188 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Anders Broberg (kd) i vilken han presenterar förslag om att få till stånd en oberoende kommunikationsoperatör i stockholmsområdet med möjlig nationell räckvidd.

 

Ordet innehades av Anders Broberg.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2003:24) av Anders Broberg (kd) anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§42 Motion om översyn av gamla och inaktuella detaljplaner (utl. 2005:190)

Dnr 311-3905/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:190 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Regina Öholm (m) i vilken hon föreslår att stadsbygg­nadsnämnden skall uppdra åt stadsbyggnadskontoret att inleda en översyn av gamla och inaktuella detaljplaner.

 

Ordet innehades av borgarrådet Nordin.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2004:54) av Regina Öholm (m) avslås.

§43 Motion om Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv (utl. 2005:2003)

Dnr 312-684/2001

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:203 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rolf Lindell (s) i vilken han bl.a. hemställer att områ­desprogrammet för Hjorthagen, Gärdet och Värtan-Frihamnen aktualiseras och fördjupas i syfte att ta fram en samlad utvecklingsplan.

 

Ordet innehades av Rolf Lindell, Helena Bonnier och borgarrådet Börjeson.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:29) av Rolf Lindell (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§44 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 204 och 205 för år 2005.

§45 Motioner

Under tiden 12 – 21 november 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:65) av Åsa Romson m.fl. (mp) om Nationalstadsparken – ta vara på Stockholms pärla
Dnr 304-4414/2005;

2.      (2005:66) av Sofia Arkelsten (m) om en momsfri dag
Dnr 109-4454/2005;

3.      (2005:67) av Björn Ljung (fp): Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt
Dnr 314-4459/2005;

4.      (2005:68) av Fredrik Wallén (kd) om säkerhetschefer och tydliga ramar för säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag
Dnr 309-4457/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.