Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-12-05

Sammanträde 2005-12-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

3 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

4 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

5 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

6 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

7 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

8 Nr 2005:45 av Cecilia Brinck (m) om klotter. RV

9 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

10 Nr 2005:48 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten. RVII

11 Nr 2005:49 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln. RVII

12 Nr 2005:50 av Fredrik Wallén (kd) om krogar med utskänkningstillstånd är tillräckligt duktiga på ID- och ålderskontroll. RVII

13 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

14 Nr 2005:52 av Peter Lundén-Welden (m) om ”dumpade barn”. RVII

15 Nr 2005:53 av Margareta Björk (m) om Anhörigvården enligt budgeten 2005. RVII

16 Nr 2005:54 av Margareta Björk (m) om förenklad biståndsbedömning för personer över 80 år. RVII

17 Nr 2005:55 av Mats G Nilsson (m) om möjlighet för äldre till en rik fritid och utevistelse. RVII

18 Nr 2005:56 av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter. RVII

NYA INTERPELLATIONER

19 Nr 2005:57 av Göran Holmström (kd) om privata läkare. RVII

20 Nr 2005:58 av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. RV

21 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

25 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

26 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:9, i vad avser val av två suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB.
Mem. 2005:11, i vad avser val av en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:14, i vad avser val av två nämndemän.
Mem. 2005:15, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2005:16, i vad avser tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Utl. 2005:197. Förslag angående instruktion för biblioteksråd. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. RV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Nya valärenden.

Mem. 2005:17. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2005:18. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2005:19. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 2005:20. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l I I I

29 Utl. 2005:206. Fördjupad studie av fördelningsmodell för stadsmiljöverksamheten. Uppdrag av kommunfullmäktige.

R o t e l I V

30 Utl. 2005:207. Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Utdrag ur SPO vad gäller ansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling i de pedagogiska verksamheterna.

R o t e l V

31 Utl. 2005:208. Förslag till köavgift, förmedlingsavgift och evakueringsavgift fr.o.m. 1 januari 2006 inom Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Hemställan från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

R o t e l V I I + I

32 Utl. 2005:209. Ramavtal för särskilda boendeformer m.m.

R o t e l I

33 Utl. 2005:210. Översyn av socialtjänstnämnden, slutrapport.

34 Utl. 2005:211. Godkännande av avtal med Stockholms Stads Parkerings AB om infartsparkeringar inom Stockholmsförsöket. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005.

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

36 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

37 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

38 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20). RI

39 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72). RI+II

40 Utl. 2005:149. Sätt att stävja prostitutionen på Internet. Motion av Peter Lundén-Welden (m) (2004:62). RVII

41 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

42 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

43 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

44 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

45 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3). Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

47 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

48 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

49 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

50 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

51 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

52 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

53 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

54 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

55 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

NYA MOTIONER R o t e l I I I

56 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28).

R o t e l I I

57 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (284 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 5 december 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

Justerat den 15 december 2005; anslaget den 16 december 2005

 

 

Barry Andersson

 

 

Bo Bladholm

 

 

Ann-Margarethe Livh

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Margarethe Livh (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 15 december 2005 kl. 15.00.

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§6 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 48, 49 och 50 för år 2005.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2005:51.

§8 Interpellation om ”dumpade barn” (nr 2005:52)

Dnr 325-4002/2005

 

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om ”dumpade barn”.

 

Kommunfullmäktige hade den 24 oktober 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

§9 Interpellation om klotter (nr 2005:45)

Dnr 329-3656/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Cecilia Brinck (m) om klotter.

 

Kommunfullmäktige hade den 3 oktober 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Ann-Marie Strömberg och Åsa Romson.

§10 Interpellation om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten (nr 2005:48)

Dnr 327-3766/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten.

 

Kommunfullmäktige hade den 17 oktober 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk, borgarrådet Olofsson och Christopher Ödmann.

§11 Interpellation om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln (nr 2005:49)

Dnr 325-3767/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln.

 

Kommunfullmäktige hade den 17 oktober 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

 

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Olofsson.

§12 Interpellation om krogar med utskänkningstillstånd är tillräckligt duktiga på ID- och ålderskontroll (nr 2005:50)

Dnr 325-3975/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Fredrik Wallén (kd) om krogar med utskänkningstillstånd är tillräckligt duktiga på ID- och ålderskontroll.

 

Kommunfullmäktige hade den 24 oktober 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

 

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Olofsson.

§13 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 53, 54, 55 och 56 för år 2005.

§14 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:57) av Göran Holmström (kd) om privata väktare
Dnr 325-4434/2005;

2.      (2005:58) av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck
Dnr 328-4452/2005;

3.      (2005:59) av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt
Dnr 314-4456/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§15 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Boverket och bullernormer

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om Boverket och bullernormer.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 2.  Infartsparkeringar

 

Inge-Britt Lundin (fp) ställde en fråga om infartsparkeringar.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Rönngren.

 

 


Fråga nr 3.  Vällingby Centrum

 

Karl Bern (fp) ställde en fråga om Vällingby Centrum.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 4.  Rätten att lägga skrivelser

 

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om rätten att lägga skrivelser.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 5.  Informationsskyltar vid Telefonplan

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om informationsskyltar vid Telefon­plan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 6.  Skrivelser till nämnd och ifrågasättande av innehållet i en skrivelse

 

Margareta Björk (m) ställde en fråga om skrivelser till nämnd och ifrågasättande av innehållet i en skrivelse.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 7.  Revisionsrapport beträffande mobbing

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om revisionsrapport beträffande mob­bing.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

§16 Interpellation om Anhörigvården enligt budgeten 2005 (nr 2005:53)

Dnr 327-4069/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Margareta Björk (m) om Anhörigvården enligt budgeten 2005.

 

Kommunfullmäktige hade den 21 november 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 7.

 

I debatten yttrade sig Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

 

§17 Upprop

Kl. 18.00 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§18 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordfö­randen och Ann-Margarethe Livh (v) samt att justeringen kommer att äga rum torsdagen den 15 december 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§19 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 15 november 2005

 

Beslut (11 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (17 oktober) avseende handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen.

Länsrätten förelägger staden att yttra sig senast den 29 november 2005

Dnr 035-2620/2005


Regeringsbeslut

av den 23 november

 

Beslut (23 november) avseende överklagan om detaljplan för fastigheterna Ferdinand 13 och 14 i stadsdelen Sundby, Stockholms kommun (stadsbyggnads­nämndens beslut)

Regeringen avskriver ärendet.

 

Regeringsbeslut

av den 10 november

 

Beslut (10 november) avseende överklagande i fråga om detaljplan för kv. Stillheten m.m. inom stadsdelen Hässelby Gård (stadsbyggnadsnämndens be­slut 17 mars 2005 )

Regeringen avslår överklagandena.

 

Regeringsbeslut

av den 10 november

 

Beslut (10 november) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av fas­tigheten Sjövik 7, m.fl. i stadsdelen Liljeholmen (stadsbyggnadsnämndens beslut 7 april 2005 ).

Regeringen avslår överklagandet.

 

 

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Kerstin Gustavsson (m), borgarråden Söderlund (m) och Lindberg (s) samt Rolf Könberg (m) i en ordningsfråga angående behandlingen av vissa motioner rörande val/demokrati.

§20 Fyllnadsval (mem. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 och 16 för år 2005)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 och 16 för år 2005 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Fes­tival (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), två suppleanter i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10), en ersät­tare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stock­holm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (mem. 2005:11), en revisorssuppleant hos Handels­högskolan (mem. 2005:12), en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm (mem. 2005:15), en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma (mem. 2005:16).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:14

 

till nämndemän för tiden till och med år 2006: Kim Hamilton (m), Ertugrul Erdal (m);

 

Mem. 2005:15

 

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Gabriella Mathur (kd);

 

Mem. 2005:16

 

i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Moniqa Healiv (kd).

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkt nr 28 på föredragningslis­tan skulle behandlas före punkt nr 27.

§22 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:17)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:17 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Peter Schwinn (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Mikael Söderlund (m) – ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB, Monzer Dia (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, Gunnar Ragnå (m) – ledamot i kon­sumentnämnden - har avlidit, Jamie Bolling (mp) – ledamot i socialtjänst­nämnden, Lilian Falkbäck (s) – ersättare i konsumentnämnden - och förrätta i memorialet föreslagna val

2.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, en ledamot i konsumentnämnden, två nämndemän.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Peter Jönsson (m);

 

i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2006:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Kristina Axén Olin (m);

 

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Daniel Somos (m);

 

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Henrik Mannerstråle (mp);

 

till nämndemän för tiden till och med år 2006: Hans Alfvin (s), Anita Furehed (s), Bappe Bjuggren (v), Björn Gülich (m).

§23 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2005:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:18 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

 

1. att utse

 

1.1.     elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva er­sättare i stadsdelsnämnderna Rinkeby och Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stads­delsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kista, Kungsholmen, Liljeholmen, Maria-Gamla stan, Norrmalm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Vantör och Östermalm för år 2006,

1.2.     nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersättare i brand- och räddningsnämnden för år 2006,

1.3.     tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden för år 2006,

1.4.     elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för år 2006,

1.5.     elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i konsumentnämnden för år 2006,

1.6.     elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för år 2006,

1.7.     sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för år 2006,

1.8.     tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i marknämnden för år 2006,

1.9.     tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2006,

1.10. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i renhållningsnämnden för år 2006,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänstnämnden för år 2006,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för år 2006,

1.13. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i stadsmuseinämnden för år 2006,

1.14. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafiknämnden för år 2006,

1.15. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för år 2006,

1.16. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för år 2006,

 

2.    att kommunfullmäktige i samband med ovan föreslagna val av ersättare bestämmer den ordning i vilken ersättarna skall inträda till tjänstgöring.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot och en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i marknämnden, två ersättare i social­tjänstnämnden, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i stadsdels­nämnden Bromma, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Farsta, två ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, två ersättare i stadsdelsnämn­den Katarina-Sofia, två ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm, en ledamot och två ersät­tare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, två ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en ersättare i trafiknämnden, en ledamot och en ersättare i utbild­ningsnämnden.

 

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersättare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersät­tarna enligt ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§24 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (men 2005:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:19 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (mem. 2005:19).

§25 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2005:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:20 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2005:20).

§26 Förslag angående instruktion för biblioteksråd. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl 2005:197)

Dnr 328-2572/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:197 behandlades. Utlå­tandet gäller en redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige om förslag angående instruktion för biblioteksråd.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert och Ann Mari Engel.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Brinck (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet libera­lernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 

1.    Biblioteksråd inrättas fr.o.m. 1 januari 2006 i samtliga stadsdelsnämnder. In­struktion för biblioteksråd, bilaga till utlåtandet.

2.    Sammanträdesarvode skall utgå till rådets förtroendevalda enligt stadens reg­ler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda och tas inom stadsdelsnämnder­nas budgetram.

§27 Fördjupad studie av fördelningsmodell för stadsmiljöverksamheten. Uppdrag av kommunfullmäktige.

Dnr 309-1470/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:206 behandlades. Utlåtandet gäller ett upp­drag av kommunfullmäktige av fördjupad studie av fördelningsmodell för stads­miljöverksamheten.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

     Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen får härmed anses fullföljt med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§28 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Utdrag ur SPO vad gäller ansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling i de pedagogiska verksamheterna

Dnr 021-4314/2003

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:207 behandlades. Utlåtandet gäller ett ut­drag ur SPO vad gäller ansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling i de pedagogiska verksamheterna och om ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

 

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Björklund, Christopher Ödmann, Inger Stark, borgarrådet Söderlund och Ewa Samuelsson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen,

 

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 

1.    Kommunstyrelsen ansvarar för stadsövergripande utveckling, uppföljning och utvärdering i enlighet med ärendet.

2.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra förändringar i instruktioner och reglemente i konsekvens med ärendet.

3.    Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2004 att genomföra en översyn av utbildningsnämnden anses slutfört.

§29 Förslag till köavgift, förmedlingsavgift och evakueringsavgift fr.o.m. 1 januari 2006 inom Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Hemställan från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB (utl. 2005:208).

Dnr 316-3854/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:208 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB av förslag till köavgift, för­medlingsavgift och evakueringsavgift fr.o.m. 1 januari 2006 inom Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

 

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Göran Holmström, Tord Bergstedt och Ulf Fridebäck.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Bostadsförmedlingens generella köavgift sänks med 50 kr per år, till en årsav­gift om 275 kronor per år.

2.    Bostadsförmedlingens nuvarande förmedlingsavgift på 2 000 kronor inkl moms bibehålls för fullvärdiga hyreskontrakt och förmedlingsavgiften för korttidskontrakt och seniorlägenheter utan bytesrätt fastställs till 1000 kronor inkl moms.

3.    Bostadsförmedlingens nuvarande evakueringsavgift på 10 000 kronor inkl moms per genomförd permanent evakuering bibehålls.

4.    I övrigt fastställs av bostadsförmedlingen föreslagna principer för förmedlingsavgift.

5.    Förändringarna börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2006.

§30 Ramavtal för särskilda boendeformer m.m (utl 2005:209)

Dnr 308-2510/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:209 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ramavtal för stadens samlade förhyrningar hos FB Servicehus AB (från den 1 november 2005 Micasa Fastigheter i Stockholm AB).


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.    Ramavtal mellan staden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB för särskilda boendeformer m.m., enligt bilaga 1 till utlåtandet, godkänns med vad som an­förs i utlåtandet.

2.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra storköksverksamheten i bolagsform.

§31 Översyn av socialtjänstnämnden, slutrapport (utl 2005:210)

Dnr 021-4877/2004

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§32 Godkännande av avtal med Stockholms Stads Parkerings AB om infartsparkeringar inom Stockholmsförsöket. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2005.

Dnr 125-3979/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:211 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om godkännande av avtal med Stockholms stads Parkerings AB om in­fartsparkeringar inom Stockholmsförsöket.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ewa Samuelsson, Berthold Gustavsson, Per Bolund, Inge-Britt Lundin, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg, Mirja Särkiniemi och Hardy Hedman.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 

1.    Avtalet mellan Stockholm stad och Stockholms Stads Parkerings AB om infartsparkeringar inom Stockholmsförsöket godkänns - bilaga 1 och 2 till utlå­tandet.

2.    Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna kompletterande avtal med Stockholms Stads Parkerings AB angående ny infartsparkering vid Nynäsvägen.

3.    Stadsdirektören ges i uppdrag att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§33 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:75.

§34 Motion om inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad (utl 2005:103)

Dnr 324-3390/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:103 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att Stock­holms stad bör inrätta ett barn- och ungdomsombud.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:40) av Ewa Samuelsson (kd) angående inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad anses besvarad med vad föredragande bor­garråd anför i utlåtandet.

§35 Motion om årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad (utl 2005:116)

Dnr 328-3763/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:116 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karl Bern (fp) i vilken han föreslår att kommunfull­mäktige ger näringslivskontoret i uppdrag att initiera en brett upplagd mångkultu­rell karneval och bjuda in de grupper som vill delta.

 

Ordet innehades av Karl Bern, Peter Nilsson, borgarrådet Mogert, Cecilia Brinck och Ann Mari Engel.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Brinck (m) och Karl Bern (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:52) av Karl Bern (fp) angående årligen återkommande mång­kulturell karneval genom Stockholms innerstad anses besvarad med vad före­dragande borgarråd anför i utlåtandet.

§36 Motion om tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd (utl 2005:139)

Dnr 009-2974/2003

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:139 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ulla Hamilton (m) i vilken hon föreslår att kommunsty­relsen ges i uppdrag att inom ett år ta fram ett ”tillväxtpaket” för att öka insikten hos medarbetarna i staden om sambanden mellan näringslivets villkor och välfär­den.

 

Ordet innehades av Ulla Hamilton, Pär Hommerberg, Ann-Margarethe Livh, Christopher Ödmann, Mustafa Tümtürk, Göran Holmström, borgarråden Nilsson och Söderlund och Karl Bern.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ulla Hamilton (m) och Pär Hommerberg (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reser­vation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

     Motion (2003:20) av Ulla Hamilton (m) om tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§37 Motion om förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB (utl. 2005:142)

Dnr 023-4867/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:142 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Göran Holmström (kd) i vilken han föreslår att styrel­sen för Stockholm Visitors Board AB ska ha representanter för besöksnäringen. Detta till följd av den karaktär av samarbete som bör råda inom stadens marknads­föringsarbete.

 

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Börjeson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:72) av Göran Holmström (kd) om styrelsen för Stockholm Visi­tors Board AB anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§38 Motion om sätt att stävja prostitutionen på Internet (utl. 2005:149)

Dnr 325-4334/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:149 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Peter Lundén-Welden (m) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialtjänstnämnden att starta arbetet mot nätbase­rad prostitution i samarbete med polismyndigheten i Stockholm.

 

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson, Malin Strid, Hardy Hedman, Ann-Katrin Åslund, Christopher Ödmann, Jari Visshed och Berthold Gustavsson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:62) av Peter Lundén-Welden (m) om sätt att stävja prostitutionen på Internet besvaras med vad föredragande borgarråd anför.

§39 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 151, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 204 och 205 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 212 och 213 för år 2005.

§40 Motioner

Under tiden 22 november – 5 december 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:69) av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) om omsorgen om de funktionshindrade
Dnr 326-4495/2005;

2.      (2005:70) av Kristina Axén Olin (m) om utökad kameraövervakning och inrättande av en gemensam Trygghetscentral
Dnr 325-4716/2005;

3.      (2005:71) av Kristina Axén Olin (m) om inrättande av en Stockholm Science Week
Dnr 301-4718/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.