Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-02-06

Sammanträde 2006-02-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

3 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

4 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

5 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

6 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

7 Nr 2005:56 av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter. RVII

8 Nr 2005:57 av Göran Holmström (kd) om privata väktare. RVII

9 Nr 2005:58 av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. RV

10 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

11 Nr 2005:60 av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm. RVII

12 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

13 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

14 Nr 2005:63 av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar. RIII

15 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2006:1 av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten. RVII

17 Nr 2006:2 av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar. RV

21 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Utl. 2006:15. Gemensam rutin för val och byte av grundskola i Stockholms stad. RIV

23 Utl. 2006:16. Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning. RV

24 Utl. 2006:17. Ungdomar, konst och det offentliga rummet. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. RV

25 Utl. 2006:18. Inventering av investeringsbehov vid lokalförvaltande organisationer. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. RV

26 Utl. 2006:20. Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra. RV+IV+VI+VII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

27 Utl. 2006:33. Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

R o t e l V I I I

28 Utl. 2006:34. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt taxa för skrymmande avfall m.m. Förslag från renhållningsnämnden.

R o t e l I

29 Utl. 2006:35. Översyn och avveckling av vissa av stadens stiftelseengagemang. Utredning av stadsledningskontoret. Förordnande av nya styrelseledamöter i stiftelse (mem. 2004:18). Återremiss.

R o t e l I I

30 Utl. 2006:36. Förslag till detaljplan för del av Enskede Gård 1:1, söder om kv. Torkladan 4, inom stadsdelen Enskede Gård, Dp 2004-05808-54.

31 Utl. 2006:37. Förslag till detaljplan för kv. Skälderviken m.m. inom stadsdelen Årsta, Dp 2002-00912-54.

R o t e l V

32 Utl. 2006:38. Förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB.

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

34 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

35 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

36 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

37 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3).

Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

39 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

40 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

41 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

42 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

43 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

44 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

45 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

46 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

47 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

48 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

49 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

50 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

51 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

52 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

53 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

54 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

55 Utl. 2006:24. Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:49). RI

56 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

57 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

58 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

59 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

60 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

61 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

62 Utl. 2006:31. Kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:47). RV

63 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

NYA MOTIONER R o t e l V I I

64 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24).

R o t e l I

65 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2).

66 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51).

R o t e l I V

67 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12).

R o t e l V I

68 Utl. 2006:43. Krav på identitetshandling vid röstning. Motion av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) (2004:37). ”Valobservatörer” vid valet 2006. Motion av Kerstin Gustavsson (m) (2004:49).

NY INTERPELLATION

69 Nr 2006:3 av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda. RIII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (302 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 6 februari 2006 kl. 16.00

 

 

 

 

Justerat den 13 februari 2006; anslaget den 14 februari 2006

 

 

Barry Andersson

 

 

Bo Bladholm

 

 

Ann-Margarethe Livh

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Margarethe Livh (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 13 februari 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om rekrytering av kvinnliga chefer (nr 2005:22)

Dnr 331-1777/2005

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om rekrytering av kvinnliga chefer.

Kommunfullmäktige hade den 9 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Mogert, Inger Stark och Christopher Ödmann.

§4 Interpellation om Skulpturens hus (nr 2005:27)

Dnr 328-2147/2005

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om Skulpturens hus.

Kommunfullmäktige hade den 13 juni 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt.

§5 Interpellation om legala klotterväggar (nr 2005:44)

Dnr 329-3617/2005

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om legala klotterväggar.

Kommunfullmäktige hade den 3 oktober 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Mogert, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, Cecilia Brinck, Berthold Gustavsson, Peter Lundén-Welden och Björn Ljung.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 46, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 och 64 för år 2005.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2006:1) av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten
  Dnr 325-287/2006;
 2. (2006:2) av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar
  Dnr 211-289/2006;
 3. (2006:3) av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda
  Dnr 316-433/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Stadsledningskontorets organisation

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om stadsledningskontorets organisation.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Biltullar

Karl Bern (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 3. Multisjuka äldre

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om multisjuka äldre.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 4. Norra länken

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om Norra länken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 5. Bostäder

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om bostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 6. Samordning av klottersanering

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om samordning av klottersanering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 7. Studentbostäder till Haparanda

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om studentbostäder till Haparanda.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

Fråga nr 8. Äldreomsorg

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om äldreomsorg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§10 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordföranden och Ann-Margarethe Livh (v) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 13 februari 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 1 februari 2006

Beslut (1 februari) angående kommunfullmäktiges beslut (10 maj 2004) avseende detaljplan för kv. Fikonet.

Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast.

Dnr 311-804/2004

Länsstyrelsens beslut

av den 27 januari

Beslut (27 januari) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Hjulstavägen, Kymlingelänken m.m. (E18, ny sträckning och ombyggnad), kommunfullmäktiges beslut (21 november 2005).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-3564/2005

§14 Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige (utl 2006:33)

Dnr 011-4303/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:33 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att utse en tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslut

Med bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse en tredje vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2006-03-01 till 2006-10-14.

På förslag av borgarrådet Billström (s) beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges tredje vice ordförande för tiden 2006-03-01 till 2006-10-14: Maria Hannäs (v).

§15 Gemensam rutin för val och byte av grundskola i Stockholms stad (utl 2006:15)

Dnr 322-1894/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:15 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om gemensam rutin för val och byte av grundskola i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Edholm, Christopher Ödmann, borgarrådet Söderlund, Inger Stark, Ewa Samuelsson, Mujde Rashid och Lillemor Samuelsson.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas respektive yrkanden i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. En gemensam rutin för val och byte av grundskola i Stockholms stad, i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.
 2. Utbildningsnämnden ska informera och komma överens med de fristående skolorna kring deltagande i stadens rutin för val och byte av skola.
 3. Kommunstyrelsen ska i samverkan med utbildningsnämnden se över antalet avläsningstillfällen av elevantal för grundskolan.

§17 Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning (utl 2006:16)

Dnr 201-2449/2004

Motion om kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar (utl. 2006:31)

OBS! Utl 2006:31, se länkad bilaga nederst i paragrafen

Dnr 231-2424/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 16 och 31 för år 2006 behandlades. Utlåtandena gäller dels ett ärende om kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning, dels en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett kompetensutvecklingsprogram genom utbyte mellan stadens förvaltningar.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

Utlåtande 2006:16

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslaget till kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning godkänns.
 2. Kommunstyrelsen ska genomföra utvecklingsinsatser i enlighet med förslaget.

Utlåtande 2006:31

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:47) av Ewa Samuelsson (kd) angående kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§18 Ungdomar, konst och det offentliga rummet. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl 2006:17)

Dnr 328-4576/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:17 behandlades. Utlåtandet gäller en redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige av utredningen "Ungdomar, konst och det offentliga rummet".

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Madeleine Sjöstedt, Kristina Alvendal, Anders Broberg, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Björn Ljung, borgarrådet Nilsson och Berthold Gustavsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Björn Ljung (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Kulturnämnden ska genomföra förslagen i utredningen om Ungdomar, konst och det offentliga rummet i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Inventering av investeringsbehov vid lokalförvaltande organisationer. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl 2006:18)

Dnr 308-2892/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett uppdrag från kommunfullmäktige om inventering av investeringsbehov vid lokalförvaltande organisationer.

Ordet innehades av Åsa Romson, Ann-Mari Engel, Fredrik Wallén, borgarrådet Mogert och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Fredrik Wallén (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kulturnämnden uppmanas att ansvara för att fördela medel för reparationer och investeringar i förhållande till de behov som finns vid samlingslokaler, hemgårdar och kommunövergripande verksamheter som uppbär stöd genom kulturnämnden. Detta ska ske utifrån ett regelrätt ansökningsförfarande från de lokalförvaltande organisationerna.
 2. Kulturnämnden får i samband med tertialrapport 1 för 2006 återkomma då ett utförligare beslutsunderlag för att bedöma finansieringsbehovet finns. Detta får dock maximalt uppgå till 10 mnkr.

 

§20 Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra (utl 2006:20)

Dnr 331-2401/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra.

Ordet innehades av Kristina Alvendal, Fredrik Malm, borgarrådet Mogert, Ewa Samuelsson samt borgarråden Nilsson, Söderlund och Olofsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Fredrik Malm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Två regiongemensamma navigatorcentra inrättas i enlighet med ärendet.
 2. Medel för navigatorcentra finns för år 2006 reserverade i Central medelsreserv. Medel fördelas i samband med tertialrapport 1 då värdstadsdelar inom regionerna ska vara utsedda.
 3. Utbildningsnämnden uppdras att med utgångspunkt i befintliga system utveckla och förvalta ett centralt system för uppföljning av ungdomar i åldersspannet 16 t.o.m. 19 år oavsett sysselsättning.
 4. Kommunstyrelsen ska svara för kontakten med ungdomsstyrelsen samt samordna och följa upp försöksverksamheten med navigatorcentra i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§21 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt taxa för skrymmande avfall m.m. Förslag från renhållningsnämnden (utl 2006:34)

Dnr 303-4870/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:34 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från renhållningsnämnden av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt taxa för skrymmande avfall m.m.

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Edholm, Eva Oivio, Stellan F. Hamrin, Fredrik Wallén, Anders Hellström, Regina Öholm, Karl Bern och Lilian Falkbäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) och borgarrådet Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Fredrik Wallén (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Renhållningsnämndens taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande avfall m.m. samt slam och latrin antas att gälla från och med den 1 april 2006, bilaga 2 till utlåtandet.

§22 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 29 och 33 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§23 Översyn och avveckling av vissa av stadens stiftelseengagemang Utredning av stadsledningskontoret

Förordnande av nya styrelseledamöter i stiftelse (mem. 2004:18)

Återremiss

Översyn av instruktioner för stiftelser m.m.

Svar på skrivelse av Annika Billström (s), Margareta Olofsson (v) och Viviann Gunnarsson (mp)

Stadens representation i vissa bostadsorganisationer

Svar på kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret

Förordnande av nya styrelseledamöter i Anna Johansson-Visborgs Stiftelse

Svar på skrivelse från Länsstyrelsen i Stockholms län (utl. 2006:35)

Dnr 023-3545/2005, 023-4758/2004, 132-2686/2003, 003-3136/2005, 011-4488/2004

Motion om granskning av stiftelser och organisationer (utl. 2005:151)

OBS! Utl 2005:151, se länkad bilaga nederst i paragrafen

Dnr 023-4405/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:35 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en utredning av stadsledningskontoret om översyn och avveckling av vissa av stadens stiftelseengagemang samt förordnande av nya styrelseledamöter i stiftelse, (mem. 2004:18). Samtidigt behandlades kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:151 som gäller en motion av Lotta Edholm (fp) där förslag presenteras om att staden skall granska alla stiftelser och organisationer där Stockholms stad har utsett representanter.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Edholm, Rolf Könberg, Anders Broberg, Åsa Romson, borgarrådet Mogert och Ann-Marie Strömberg.

Sammanträdet ajournerades kl. 22.09 – 22.12.

Utlåtande 2006:35

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen utom att-sats nr 2,

dels av borgarrådet Edholm (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen utom att-sats nr 2,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen utom att-sats nr 2,

dels av borgarrådet Billström (s), Ann-Marie Strömberg (v), Åsa Romson (mp), Rolf Könberg (m), borgarrådet Edholm (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till följande:

 1. att kommunfullmäktige uttalar att de ledamöter i stiftelserna som utsetts av kommunfullmäktige bör arbeta för att samtliga lägenheter förmedlas via bostadsförmedlingen
 2. uppmana bostadsförmedlingens styrelse att aktivt arbeta med frågan.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Rolf Könbergs (m), borgarrådet Edholms (fp) och Anders Brobergs (kd) respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp borgarrådet Billströms (s), Ann-Marie Strömbergs (v), Åsa Romsons (mp), Rolf Könbergs (m), borgarrådet Edholms (fp) och Anders Brobergs (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Staden återkallar genom kommunstyrelsens och KF/KS kanslis försorg åtagandet att utse styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för nämnda befattningshavare i enlighet med vad föredragande borgarråd anför.
 2. Memorial 2004:18 daterad den 24 november 2004 om förordnande av nya styrelseledamöter i Anna Johansson-Visborgs Stiftelse utgår.
 3. Kommunfullmäktige uttalar att de ledamöter i stiftelserna som utsetts av kommunfullmäktige bör arbeta för att samtliga lägenheter förmedlas via bostadsförmedlingen.
 4. Uppmana bostadsförmedlingens styrelse att aktivt arbeta med frågan.

Det antecknades att Barry Andersson (s) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

Utlåtande 2005:151

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), borgarrådet Edholm (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:64) av Lotta Edholm (fp) om granskning av stiftelser och organisationer anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Förslag till detaljplan för del av Enskede Gård 1:1, söder om kv. Torkladan 4, inom stadsdelen Enskede Gård, Dp 2004-05808-54 (utl 2006:36)

Dnr 311-4921/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:36 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Enskede Gård 1:1, söder om kv. Torkladan 4, inom stadsdelen Enskede Gård.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) och Cecilia Obermüller (mp) bifall till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för del av Enskede Gård 1:1, söder om kv. Torkladan 4, inom stadsdelen Enskede Gård, Dp 2004-05808-54 antas.

§25 Förslag till detaljplan för kv. Skälderviken m.m. inom stadsdelen Årsta, Dp 2002-00912-54 (utl 2006:37)

Dnr 311-4922/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:37 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för kv. Skälderviken m.m. inom stadsdelen Årsta.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och Torsten Sandgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Torsten Sandgren (v) och Cecilia Obermüller (mp) bifall till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

Förslag till detaljplan för kv. Skälderviken m.m. inom stadsdelen Årsta, Dp 2002-00912-54, antas.

§26 Förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB (utl 2006:38)

Dnr 329-3887/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Allmänna handlingar enligt vad som anförs i utlåtandet får förvaras hos AB Fortum Värme, tidigare Stockholm Energi AB, och dess dotterbolag med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § 3 st sekretesslagen (1980:100), dock längst till utgången av år 2006.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005 samt nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 32 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 39, 40, 41, 42 och 43 för år 2006.

§28 Motioner

Under tiden 24 januari – 6 februari 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2006:1) av Ewa Samuelsson (kd) om en förbättrad klottersanering i staden
  Dnr 329-555/2006;
 2. (2006:2) av Madeleine Sjöstedt (fp) om införande av en databas för registrering av klotter
  Dnr 329-556/2006;
 3. (2006:3) av Fredrik Wallén (kd) om initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner
  Dnr 307-557/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.