Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-03-06

Sammanträde 2006-03-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

3 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

4 Nr 2005:58 av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. RV

5 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

6 Nr 2005:60 av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm. RVII

7 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

8 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

9 Nr 2005:63 av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar. RIII

10 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

11 Nr 2006:1 av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten. RVII

12 Nr 2006:2 av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar. RV

13 Nr 2006:3 av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda. RIII

14 Nr 2006:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om restriktivare biståndsbedömning. RVII

15 Nr 2006:5 av Birgitta Holm (m) om fler biltullar. RI

16 Nr 2006:6 av Birgitta Holm (m) om en stad för våra äldre. RI

NY INTERPELLATION

17 Nr 2006:7 av Cecilia Brinck (m) om säkerheten på Strindbergsmuseet. RV

21 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l I I

22 Utl. 2006:49. Namn för avfart och påfart inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Östra Skarpnäcksavfarten och Östra Skarpnäckspåfarten.

23 Utl. 2006:50. Namn för gata inom stadsdelen Långbro – Svärmarvägen.

24 Utl. 2006:51. Namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov – Gubbkärrsbacken återupplivas, namnet Tyska Bottens Backe utgår.

25 Utl. 2006:52. Namn för gata inom stadsdelen Skrubba – Skrubba-sandsvägen.

26 Utl. 2006:53. Förslag till detaljplan för kv. Glädjen inom stadsdelen Hornsberg, Dp 2003-14972-54.

R o t e l I I I

27 Utl. 2006:54. Delegation för utbetalning av stadens andel i genomförandet av Citybanan.

28 Utl. 2006:55. Stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget.

R o t e l V

29 Utl. 2006:56. Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

30 Utl. 2006:57. Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad.

31 Utl. 2006:58. Personalpolicy i Stockholms stad.

R o t e l V I I

32 Utl. 2006:59. Riktlinjer för ärendehanteringssystemet OL2 för folköls- och tobakstillsynen. Hemställan från socialtjänstnämnden.

R o t e l I

33 Utl. 2006:60. Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige.

34 Utl. 2006:61. Ändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

36 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

37 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

38 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

39 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

40 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

41 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

42 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

43 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

44 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

45 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

46 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

47 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

48 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

49 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

50 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

51 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

52 Utl. 2006:24. Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:49). RI

53 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

54 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

55 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

56 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

57 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

58 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

59 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

60 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

61 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

62 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

63 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

64 Utl. 2006:43. Krav på identitetshandling vid röstning. Motion av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) (2004:37). ”Valobservatörer” vid valet 2006. Motion av Kerstin Gustavsson (m) (2004:49). RVI

65 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

NYA MOTIONER R o t e l I I

66 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73).

R o t e l V I

67 Utl. 2006:63. Införande av IT-stöd för effektiv service med medborgare i centrum. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:33).

R o t e l V I I I

68 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6).

69 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (269 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i
Stadshuset måndagen den 6 mars 2006 kl. 16.00

Justerat den 13 mars 2006; anslaget den 14 mars 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 13 mars 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§3 Interpellation om kulturlokaler på Skeppsholmen (nr 2005:46)

Dnr 328-3658/2005

Cecilia Brinck (m) hade lämnat in en interpellation om kulturlokaler på Skeppsholmen.

Kommunfullmäktige hade den 3 oktober 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Cecilia Brinck, Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Mogert och Peter Lundén-Welden.

§4 Interpellation om arbetet med Österleden (nr 2005:51)

Dnr 314-3976/2005

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om arbetet med Österleden.

Kommunfullmäktige hade den 24 oktober 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Rönngren, Åsa Romson och Ann-Marie Strömberg.

§5 Interpellation om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck (nr 2005:58)

Dnr 328-4452/2005

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck.

Kommunfullmäktige hade den 5 december 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Mogert, Cecilia Brinck, Monika Lindh och Madeleine Sjöstedt.


§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 59, 60, 61, 62, 63 och 64 för år 2005 samt nr 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för år 2006.

§7 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2006:7) av Cecilia Brinck (m) om säkerheten på Strindbergsmuseet
Dnr 328-840/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Postboxars placering i kulturellt känsliga miljöer

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om postboxars placering i kulturellt känsliga miljöer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Mogert.

Fråga nr 2. Beredskapssituationen i staden

Borgarrådet Edholm (fp) ställde en fråga om beredskapssituationen i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Billström.


Fråga nr 3. Ålders betydelse för stöd inom äldreomsorgen

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om ålders betydelse för stöd inom äldreom­sorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 4. Förbud av laglig verksamhet

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om förbud av laglig verksamhet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 5. Ungdomsbrottslighet

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om ungdomsbrottslighet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 6. Sexuella trakasserier på bad

Nina Ekelund (kd) ställde en fråga om sexuella trakasserier på bad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Nina Ekelund och borgarrådet Börjeson.

Fråga nr 7. Våldtäkten i Husbybadet

Kerstin Gustavsson (m) ställde en fråga om våldtäkten i Husbybadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kerstin Gustavsson och borgarrådet Börjeson.


Fråga nr 8. Fågelinfluensans effekter

Anna Starbrink (fp) ställde en fråga om fågelinfluensans effekter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anna Starbrink och borgarrådet Gunnarsson.

Fråga nr 9. Säkerhet på stadens idrottsanläggningar

Caroline Silverudd Lundbom (fp) ställde en fråga om säkerhet på stadens idrotts­anläggningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom och borgarrådet Börjeson.

Fråga nr 10. Servicehus

Karl Bern (fp) ställde en fråga om servicehus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Olofsson.

§9 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 1 mars 2006 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Tomas Agenberg hade utsetts Carin Jahn (båda s).

Till ersättare efter Carin Jahn hade utsetts Bo Holmberg (båda s).

Till ersättare efter Abdirisak Aden hade utsetts Agnetha Falck Rodriguez (båda s).

§10 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 13 mars 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut
av den 20 februari 2006

Beslut (20 februari) avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 januari) angående Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kom­munfullmäktige. Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 019-4964/2005

Länsrätten i Stockholms läns beslut
av den 27 februari 2006

Beslut (27 februari) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (17 oktober 2005 ) avseende Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder. Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 326-2101/2005.

Regeringsbeslut
av den 16 februari 2006

Beslut (16 februari) avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 februari 2005) angående detaljplan för område vid Norra Bantorget i stadsde­len Norrmalm. Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-5136/2004

§13 Namn för avfart och påfart inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Östra Skarpnäcksavfarten och Östra Skarpnäckspåfarten (utl. 2006:49)

Dnr 312-4190/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till namn för avfart och påfart inom stadsdelen Skarpnäcks Gård - Östra Skarpnäcksavfarten och Östra Skarpnäckspåfarten.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namn för avfart och påfart inom stadsdelen Skarpnäcks Gård - Östra Skarp­näcksavfarten och Östra Skarpnäckspåfarten fastställs, bilaga till utlåtandet.

§14 Namn för gata inom stadsdelen Långbro-Svärmarvägen (utl. 2006:50)

Dnr 312-4191/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:50 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Långbro-Svärmarvägen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namn för gata inom stadsdelen Långbro, Svärmarvägen, fastställs, bilaga till utlåtandet.

§15 Namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov – Gubbkärrsbacken återupplivas, namnet Tyska Bottens Backe utgår (utl. 2006:51)

Dnr 312-142/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:51 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov.

Ordet innehades av Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Gubbkärrsbacken återupplivas och namnet Tyska Bottens Backe utgår enligt bifogad karta till utlåtandet.


§16 Namn för gata inom stadsdelen Skrubba – Skrubbasandsvägen (utl. 2006:52)

Dnr 312-144/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:52 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nytt namn för gata inom stadsdelen Skrubba.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Skrubbasandsvägen fastställs som nytt namn för väg inom stads­delen Skrubba enligt bilaga till utlåtandet.

§17 Förslag till detaljplan för kv. Glädjen inom stadsdelen Hornsberg, Dp 2003-14972-54 (utl. 2006:53)

Dnr 311-604/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:53 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för kv. Glädjen inom stadsdelen Hornsberg.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller och Ingvar Snees.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för kv. Glädjen inom stadsdelen Hornsberg,
Dp 2003-14972-54, antas.


§18 Delegation för utbetalning av stadens andel i genomförandet av Citybanan (utl. 2006:54)

Dnr 314-320/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:54 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om delegation för utbetalning av stadens andel i genomförandet av Citybanan.

Ordet innehades av Göran Holmström, Ulf Fridebäck, borgarrådet Rönngren och Dag Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Till stadsdirektören delegeras att i avvaktan på genomförandeavtal göra utbetalningar för stadens del av Citybanan om maximalt 100 mnkr.

 2. Kostnaderna täcks av medel som staden särskilt avsatt för infrastruktur under Finansförvaltning, i samband med tidigare års bokslut.

§19 Stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget (utl. 2006:55)

Dnr 316-463/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:55 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Bostadsrättsföreningen Nybodaberget medges att ändra föreningens stadgar genom att stryka sista stycket i stadgarnas § 21. Förändringen medför att sta­dens möjlighet att påverka ålderssammansättningen bland föreningens med­lemmar upphör.

§20 Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad (utl. 2006:56)

Dnr 201-3566/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:56 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Mogert samt Åsa Öckerman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Öckerman (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande bl.a. återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag -be­slutat följande.

Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad godkänns, bilaga till utlåtandet.

§21 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad (utl. 2006:57)

Dnr 201-3567/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:57 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om policy mot alkohol och droger i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad, bilaga 2 till utlåtandet, god­känns.

§22 Personalpolicy i Stockholms stad (utl. 2006:58)

Dnr 201-4513/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:58 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till personalpolicy i Stockholms stad.

Ordet innehades av Christopher Ödmann.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Personalpolicy i Stockholms stad, bilaga till utlåtandet, godkänns. Giltigheten för styrdokumenten Stockholms stads personalpolitik (KF 1998-02-16) samt Stockholms stads personalstrategi (KF 2001-03-05) upphör.

§23 Riktlinjer för ärendehanteringssystemet OL2 för folköls- och tobakstillsynen Hemställan från socialtjänstnämnden (utl. 2006:59)

Dnr 329-5131/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:59 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om riktlinjer för ärendehanteringssystemet OL2 för folköls- och tobakstillsynen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att registrera uppgifter om försäljningsstäl­len för folköl och tobak m.m. i ärendehanteringssystemet OL2.

 2. Riktlinjer för användandet av ärendehanteringssystemet OL2 fastställs i enlig­het med förslagen i utlåtandet, bilaga.

 3. Socialtjänstnämnden ska förvalta ärendehanteringssystemet OL2.

 4. Socialtjänstnämnden ska ansvara för kommunikation, uppföljning och revide­ring av riktlinjerna.


 

§24 Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige (utl. 2006:60)

Dnr 019-4964/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Edholm, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, Ann-Margarethe Livh, Erik Wassén, Peter Lundén-Welden, Christopher Ödmann, Hardy Hedman, Inge-Britt Lundin och Malin Strid.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Margarethe Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes den likaly­dande att-satsen nr 1 i vänsterpartiets och miljöpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen samt i folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemen­samma reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden för­klarade sig ordföran­den finna propositionen på bifall till kommunstyrelsen förslag vara med övervä­gande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 1 i vänsterparti­ets och miljöpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen samt i folk­partiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kom­munstyrelsen.

Omröstningen utföll med 60 ja och 37 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes borgarrådet Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) - utom att-sats nr 1 – ge­mensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes Ann-Margarethe Livhs (v) - utom att-sats nr 1 - yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommun­styrelsens förslag.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes Åsa Romsons (mp) - utom att-sats nr 1 - yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

 1. Förslag till nya principer för beräkning av stödet till partierna i kommunfull­mäktige godkänns.

 2. Förslag till partistöd för budgetåret 2006 godkänns. Merkostnaden, 12,3 mnkr, finansieras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget och redovisas under Kommunfullmäktige m.m.

§25 Ändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

2006 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB. Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m.

- jämte val av ombud för övriga, utanför Stadshus AB-koncernen stående, hel- och delägda bolag samt delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB (utl. 2006:61)

Dnr 023-1/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:61 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om ändrad standardbolagsord­ning för stadens helägda privata aktiebolag.

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Billström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns.

§26 Motion om införande av flexibelt sportlov

Dnr 322-1155/2004

Motion om större flexibilitet av skolundervisning och lov (utl. 2005:169)

Dnr 322-1656/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:169 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Magnus Hellström (m) i vilken han föreslår att stadens skolor ges möj­lighet att utveckla och införa flexibelt sportlov, dels en motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) i vilken hon föreslår att staden skall införa möjligheten till flexibla sportlov och höstlov.

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström, borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, Mujde Rashid, borgarrådet Nilsson, Christopher Ödmann och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yvonne Fernell- Ingelström (m), borgarrådet Edholm (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att

 1. avslå föredragande borgarråds förslag till beslut

 2. bifalla motion 2004:10 och motion 2005:3

 3. därutöver anföra följande som svar på motionerna.
  Beslut om lovdagar bör inte vara en fråga för politiker och byråkrater, utan bör avgöras på den enskilda skolan. Därmed skapas en möjlighet att få en större flexibilitet att anpassa lovdagarna efter lokala förutsättningar och behov.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motion (2004:10) av Magnus Hellström (m) anses besvarad med vad som redovisas i utlåtandet.

 2. Motion (2005:34) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) anses besvarad med vad som redovisas i utlåtandet. 

§27 Motion om omsorgen om de funktionshindrade

Dnr 326-1015/2003

Motion om bättre villkor för människor med funktionshinder (utl. 2005:173)

Dnr 326-1777/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:173 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Kristina Axén Olin (m) i vilken hon föreslår att omsorgen om funktionshindrade bör skötas centralt i Stockholm, samt en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår en ny handikappreform för ökad tillgänglighet och bättre villkor för funktionshindrade i Stockholm.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Åsa Öckerman, Inge-Britt Lundin, Desirée Pethrus Engström, borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Ann-Marie Strömberg, Margareta Björk och Birgit Marklund Beijer.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:9) av Kristina Axén Olin (m) samt motion (2003:13) av Jan Björklund m.fl. (fp) anses besvarade med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om förbättring av situationen för våldtagna kvinnor (utl. 2005:174)

Dnr 325-1559/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:174 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Desirée Pethrus Engström (kd) i vilken hon betonar vikten av att Stockholms stad i samverkan med olika instanser verkar för att för­bättra situationen för våldtagna kvinnor.

Ordet innehades av Desirée Pethrus Engström, Åsa Öckerman, borgarrådet Olofsson, Inge-Britt Lundin, Monika Lindh, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Malin Strid och Inger Stark.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m), Malin Strid (fp) och Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stadens representanter i Operation kvinnofrid ges i uppdrag att inom Operation kvinnofrid initiera en myndighetssamverkan vad avser situationen för våld­tagna kvinnor.

 2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att bevaka arbetet med situationen för våld­tagna kvinnor.

 3. Motion (2004:20) av Desirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situatio­nen för våldtagna kvinnor anses därmed besvarad.

§29 Motion om våld mot äldre kvinnor (utl. 2005:175)

Dnr 327-4546/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:175 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en undersökning angående våld mot äldre kvinnor.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, Margareta Björk, Ann-Katrin Åslund, bor­garrådet Olofsson, Monika Lindh och Åsa Öckerman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma re­servation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:67) av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.


§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 176, 177, 178, 187, 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005 samt nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 43 och 48 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 62, 63, 64 och 65 för år 2006.

§31 Motion

Under tiden 21 februari – 6 mars 2006 väcktes och inlämnades följande motion:

(2006:9) av Lotta Edholm m.fl. (fp) om stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus
Dnr 009-1103/2006.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.59.