Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-04-03

Sammanträde 2006-04-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Mellan kl. 18.00 och 20.00 anordnas en temadebatt om demokratifrågor.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

3 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

4 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

5 Nr 2006:1 av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten. RVII

6 Nr 2006:2 av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar. RV

7 Nr 2006:3 av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda. RIII

8 Nr 2006:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om restriktivare biståndsbedömning. RVII

9 Nr 2006:6 av Birgitta Holm (m) om en stad för våra äldre. RI

10 Nr 2006:7 av Cecilia Brinck (m) om säkerheten på Strindbergsmuseet. RV

11 Nr 2006:8 av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad. RII

12 Nr 2006:9 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm. RVII

TEMADEBATT - DEMOKRATIFRÅGOR R o t e l I + V I

17 Utl. 2006:74. Ungdomsråd. Rapportering av uppdrag i budget. Permanentande av Stockholms ungdomsparlament och adjungering av ungdomsparlamentets representanter till kommunfullmäktige. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:70). RVI

Utl. 2006:24. Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:49). RI
Utl. 2006:43. Krav på identitetshandling vid röstning. Motion av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) (2004:37). ”Valobservatörer” vid valet 2006. Motion av Kerstin Gustavsson (m) (2004:49). RVI
Utl. 2006:63. Införande av IT-stöd för effektiv service med medborgare i centrum. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:33). RVI
Utl. 2006:72. Medborgarkontor på Internet. Motion av Anders Broberg och Hardy Hedman (båda kd) (2002:60). RVI
Utl. 2006:73. Tolkning av kommunfullmäktige till teckenspråk. Motion av Nina Ekelund (kd) (2005:13). Nyheter på teckenspråk på stadens hemsida. Motion av Nina Ekelund (kd) (2005:15). RVI
Utl. 2006:85. Utveckling av e-demokratin i Stockholm. Motion av Anna Starbrink (fp) (2004:58). RVI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l I

18 Utl. 2006:75. Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad.

19 Utl. 2006:76. Borgensåtagande för lån till SYVAB.

R o t e l I + V I

20 Utl. 2006:77. Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999-2004.

R o t e l I I

21 Utl. 2006:78. Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och skolidrottsanläggningar. Del 1 angående övernattningar för föreningar vid evenemang.

22 Utl. 2006:79. Förslag till återuppbyggnad av den nedbrunna omklädningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan. Hemställan från idrottsnämnden.

23 Utl. 2006:80. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Stapelbädden 7 inom stadsdelen Gröndal, Dp 2004-04832-54.

R o t e l I I I

24 Utl. 2006:81. Genomförandebeslut för området Proppen i Hammarby Sjöstad. Hemställan från marknämnden.

R o t el I V

25 Utl. 2006:82. Namnbyte på skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium. Hemställan från utbildningsnämnden.

26 Utl. 2006:83. Riktlinjer för fritidsklubbar.

R o t e l V

27 Utl. 2006:84. Förslag om stadens nationaldagsfirande den 6 juni. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.

BORDLAGDA MOTIONER

28 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

29 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

30 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

31 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

32 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

33 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

34 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

35 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

36 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

37 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

38 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

39 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

40 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

41 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

42 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

43 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

44 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

45 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

46 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

47 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

48 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

49 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

50 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

51 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

52 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

NY MOTION R o t e l I I

53 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (311 kb)
Mötesinformation

Protokoll
fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i
Stadshuset måndagen den 3 april 2006 kl. 16.00

Justerat den 10 april 2006; anslaget den 11 april 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 10 april 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§3 Interpellation om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad (nr 2005:61)

Dnr 209-4769/2005

Ulla Hamilton (m) hade lämnat in en interpellation om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad.

Kommunfullmäktige hade den 12 december 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ulla Hamilton, borgarrådet Mogert och Ann-Marie Strömberg.

§5 Interpellation om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år (nr 2005:62)

Dnr 327-4770/2005

Interpellation om restriktivare biståndsbedömning (nr 2006:4)

Dnr 327-552/2006

Margareta Björk (m) hade lämnat in en interpellation om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år.

Kommunfullmäktige hade den 12 december 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om restriktivare biståndsbedömning.

Kommunfullmäktige hade den 20 februari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelade interpellationssvar ------- Bilaga 3 och 4.

I debatten yttrade sig Margareta Björk, Ann-Katrin Åslund, Birgitta Holm, borgarrådet Lindberg, Peter Lundén-Welden, borgarrådet Rönngren, Ewa Samuelsson och Cecilia Brinck.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 64 för år 2005 samt nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9 för år 2006.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.58 – 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Framtidens barnomsorg

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om framtidens barnomsorg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.Fråga nr 2. Arenafrågan

Borgarrådet Edholm (fp) ställde en fråga om arenafrågan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Billström.Fråga nr 3. ”Gratis barnomsorg”

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om ”gratis barnomsorg”.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.Fråga nr 4. Arbetsmarknads- och integrationsinsatser i projektform

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om arbetsmarknads- och integrationsinsatser i projektform.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Lindberg.Fråga nr 5. Omvandlingen av äldreboenden

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om omvandlingen av äldreboenden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.Fråga nr 6. Integrationsfråga

Henrik Ehrenberg (kd) ställde en integrationsfråga.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Henrik Ehrenberg och borgarrådet Lindberg.

§8 Interpellation om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten (nr 2006:1)

Dnr 325-287/2006

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten.

Kommunfullmäktige hade den 6 februari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.


§9 Interpellation om avidentifierade ansökningshandlingar (nr 2006:2)

Dnr 211-289/2006

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar.

Kommunfullmäktige hade den 6 februari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

§10 Interpellation om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda (nr 2006:3)

Dnr 316-433/2006

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda.

Kommunfullmäktige hade den 6 februari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Rönngren.

§11 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 29 mars 2006 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Magnus Hellström hade utsetts Olle Andretzky (båda m).

Till ersättare efter Olle Andretzky hade utsetts Sven Andersson (båda m).


§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut
av den 27 mars 2006

Beslut (27 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 januari) avseende Arenaprojektet vid Globenområdet. Förstudie multifunk­tionsarena – slutredovisning och fortsatt arbete.
Länsrätten avslår överklagandet.
Dnr 029-448/2004

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut
av den 22 mars 2006

Beslut (22 mars) angående prövning av kommunfullmäktiges beslut (20 februari) att anta detaljplan för område vid kvarteret Videbusken i stadsdelen Midsommar­kransen.
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva stadens beslut att anta ovan nämnda detalj­plan.
Dnr 311-5182/2005

Regeringsbeslut
av den 23 mars 2006

Beslut (23 mars) angående överklagande av stadsbyggnadsnämndens (beslut 17 mars 2005) i fråga om detaljplan för del av kv Telefonfabriken inom stadsdelen Midsommarkransen.

Regeringen ändrar med anledning av överklagandet och med ändring av länssty­relsens beslut kommunens beslut den 17 mars 2005 att anta detaljplan för del av kv Telefonfabriken inom stadsdelen Midsommarkransen, vad avser planbestäm­melserna under rubriken ”Störningsskydd”.

§13 Upprop

Kl. 18.13 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.


§14 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10 april 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren (s) i en ordningsfråga angående be­handling av punkt nr 23.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström (m) i en ordningsfråga angående sin motion om demokrati.

§16 TEMADEBATT - DEMOKRATIFRÅGOR

Ungdomsråd
Rapportering av uppdrag i budget
Dnr 324-4211/2005

Motion om permanentande av Stockholms ungdomsparlament och adjunge­ring av ungdomsparlamentets representanter till kommunfullmäktige (utl. 2006:74)
Dnr 010-1635/2001

Motion om policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad (utl. 2006:24)
Dnr 016-2503/2005

Motion om krav på identitetshandling vid röstning
Dnr 016-3311/2004

Motion om ”Valobservatörer” vid valet 2006 (utl. 2006:43)
Dnr 011-3760/2004

Motion om införande av IT-stöd för effektiv service med medborgare i cent­rum (utl. 2006:63)
Dnr 016-1596/2005

Motion om medborgarkontor på Internet
Dnr 329-3781/2002

Ökad e-demokrati
Skrivelse av Rolf Könberg (m) (utl. 2006:72)
Dnr 016-1555/2003

Motion om tolkning av kommunfullmäktige till teckenspråk
Dnr 326-752/2005

Motion om nyheter på teckenspråk på stadens hemsida (utl. 2006:73)
Dnr 326-754/2005

Motion om utveckling av e-demokratin i Stockholm (utl. 2006:85)
Dnr 016-3984/2004

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 74 och 85 samt tidigare bordlagda utlåtanden nr 24, 43, 63, 72 och 73 för år 2006 behandlades. Utlåtande 2006:74 gäller dels en rapportering av uppdrag i budget att utreda förutsättningarna för att inrätta ett ungdomsråd, dels en motion av Annika Billström m.fl. (s) i vilken de föreslagit att projektet Stockholms ungdomsparlament permanentas.

Utlåtande 2006:24 gäller en motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) i vilken de föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på en för stadens nämnder och styrelser gemensam policy för hur våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda ska hanteras.

Utlåtande 2006:43 gäller dels en motion av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) i vilken de anser att reglerna måste skärpas så att det av vallagen framgår att både röstkort och identitetshandling ska visas upp vid röstning i vallokal, dels en motion av Kerstin Gustavsson (m) i vilken hon yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om att oberoende valobservatörer följer de allmänna valen i Stock­holms stad.

Utlåtande 2006:63 gäller en motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) i vilken de vill initiera ett flerårigt projekt kallat ”Den öppna staden” som syftar till att ut­veckla nya tjänster, ökad insyn och förbättrad service för medborgarna genom användarvänliga IT-lösningar.

Den del av utlåtande 2006:72 som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Anders Broberg och Hardy Hedman (båda kd) i vilken de föreslagit att det inom den beslutade e-strategin utses en parlamentarisk styrgrupp för vidareut­veckling av medborgarkontor på Internet.

Utlåtande 2006:73 gäller två motioner av Nina Ekelund (kd) i vilka hon dels före­slagit att möjligheterna utreds att teckentolka kommunfullmäktige samt att sända kommunfullmäktige på t.ex. lokal-tv, dels att stadens nyheter visas på stadens hemsida med hjälp av teckenspråk.

Utlåtande 2006:85 gäller en motion av Anna Starbrink (fp), i vilken hon föreslagit åtgärder för att utveckla e-demokratin i Stockholm.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Rolf Könberg, borgarrådet Edholm, Ann-Margarethe Livh, Lennart Johansson, Ewa Samuelsson, Cecilia Brinck, Anders Broberg, Ulf Fridebäck, Berthold Gustavsson och Christopher Ödmann.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ann Mari Engel (v) och Berthold Gustavsson (m) i en ord­ningsfråga angående talarlistan.

I den fortsatta debatten yttrade sig Birgitta Holm, Henrik Ehrenberg, Anna Starbrink, Billy Östh, borgarrådet Olofsson, Sebastian Cederschiöld, Kerstin Gustavsson, Abebe Hailu, Fredrik Malm, Malte Sigemalm, borgarråden Gunnarsson och Söderlund, Hardy Hedman, Desirée Pethrus Engström, Ann-Katrin Åslund, Dag Larsson och Caroline Silverudd Lundbom.

Utlåtande 2006:74

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), borgarrådet Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunfullmäktiges presidiums rapport godkänns.

 2. Motion (2001:70) av Annika Billström m.fl. (s) bifalles.

 3. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp som inom ett år presenterar ett förslag på hur ungdomars inflytande på stadsövergri­pande nivå kan stärkas.

Utlåtande 2006:24

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens säkerhetspolicy inarbeta hur våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda ska hanteras.

 2. Motion (2005:49) av Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd) om ”Po­licy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad” får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2006:43

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), borgarrådet Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Rolf Könbergs (m), borgarrådet Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositio­nen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Rolf Könbergs (m), bor­garrådet Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2004:37) av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) och mo­tion (2004:49) av Kerstin Gustavsson (m) anses besvarade med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2006:63

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), borgarrådet Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:33) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) anses besvarad med vad fö­redragande borgarrådet anför.

Utlåtande 2006:72

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:60) av Anders Broberg och Hardy Hedman (båda kd) anses be­svarad med vad föredragande borgarrådet anför.


Utlåtande 2006:73

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), borgarrådet Edholm (fp) och Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemo­kraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motionerna (2005:13) och (2005:15) av Nina Ekelund (kd) anses besvarade med vad föredragande borgarrådet anför.

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att presentera förslag om Webb-TV från kom­munfullmäktige i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.

Utlåtande 2006:85

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera e-strategi för Stockholms stad med en definition av e-demokrati i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

 2. Motion (2005:58) av Anna Starbrink (fp) anses i övrigt besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.


§17 Genomförandebeslut för området Proppen i Hammarby Sjöstad. Hemställan från marknämnden (utl. 2006:81)

Dnr 31-612/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:81 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden gällande genomförande av exploatering i området Proppen i Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg, Peter Cederholm och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet libera­lernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utanomröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Genomförande av exploatering i området Proppen omfattande investerings­utgifter om 175 mnkr och investeringsinkomster om 11 mnkr godkänns.

 2. Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna för år 2006 får rymmas inom marknämndens investeringsplan för 2006.

 3. Investeringsutgifter och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

 4. Kapitaltjänstkostnader för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kom­mande år liksom driftkonsekvenser för trafiknämnden och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§18 Förslag om stadens nationaldagsfirande den 6 juni. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl. 2006:84)

Dnr 328-3885/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:84 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till ett årligen återkommande nationaldagsfirande den 6 juni i Stock­holm.

Ordet innehades av Peter Nilsson, borgarrådet Mogert, Ann Mari Engel, Abit Dundar, borgarrådet Söderlund och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Peter Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag avseende stadens nationaldagsfirande den 6 juni tillstyrks i enlighet med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§19 Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad (utl. 2006:75)

Dnr 314-4168/2005

Motion om folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen (utl. 2005:178)

Dnr 314-2604/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:75 samt tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:178 behandlades. Utlåtande 2006:75 gäller ett ärende gällande kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad. Utlåtande nr 2005:178 gäller en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de yrkar att Stockholms kommun tar initiativ inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för att samordna formu­lering av frågor och sammanräkningar av röster inom hela stockholmsregionen inför folkomröstningen om biltullar.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck, borgarråden Billström och Nordin, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Edholm, Ewa Samuelsson, Rolf Könberg, Jan Valeskog, Inge-Britt Lundin och borgarrådet Olofsson.

Utlåtande 2006:75

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Edholm (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarråden Nordins (m) och Edholms (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

Utlåtande 2005:178

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att motionen återremitteras i avvak­tan på beredning av utlåtande 2006:75.

§20 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Stapelbädden 7 inom stadsdelen Gröndal, Dp 2004-04832-54 (utl. 2006:80)

Dnr 311-1388/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:80 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Stapelbädden 7 inom stadsdelen Gröndal.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för del av kvarteret Stapelbädden 7 inom stadsdelen Gröndal,
Dp 2004-04832-54, antas.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning behandla punkt nr 22 på föredrag­ningslistan före punkt nr 19.

§22 Förslag till återuppbyggnad av den nedbrunna omklädningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan. Hemställan från idrottsnämnden (utl. 2006:79)

Dnr 328-4626/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:79 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från idrottsnämnden gällande förslag till återuppbyggnad av den nedbrunna omklädningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Återuppbyggnad av omklädningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan med investeringsutgift om 4,0 mnkr 2006 godkänns.

 2. Finansieringen sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2006.

 3. Finansiering av drift- och kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beak­tas i samband med upprättande av budget 2007.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005 samt nr 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64 och 65 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:86.

§25 Motioner

Under tiden 21 mars – 3 april 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

(2006:12) av Madeleine Sjöstedt (fp) om byggande av en ny Berwaldhall i Stockholm
Dnr 328-1549/2006;

(2006:13) av Madeleine Sjöstedt (fp) om överdäckning av Brommaplan
Dnr 314-1559/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.40.