Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-05-08

Sammanträde 2006-05-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:8 av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad. RII

3 Nr 2006:9 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm. RVII

4 Nr 2006:10 av Peter Lundén-Welden (m) om fler barnfamiljer bland hemlösa. RVII

5 Nr 2006:11 av Peter Lundén-Welden (m) om barn i institutionsvård. RVII

6 Nr 2006:12 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stävjandet av segregationen. RVI

7 Nr 2006:13 av Henrik G Ehrenberg (kd) om härskartekniker. RVI

8 Nr 2006:14 av Henrik G Ehrenberg (kd) om situationen i Råg-svedsskolan. RIV

NYA INTERPELLATIONER

9 Nr 2006:15 av Mikael Söderlund (m) om Tensta och utvecklingen i vår ytterstad. RVI

10 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RII

11 Nr 2006:17 av Mikael Söderlund (m) om förbättrad belysning av Stadshuset. RIII

12 Nr 2006:18 av Mikael Söderlund (m) om förstärkning av läsningen i lågstadiet. RIV

13 Nr 2006:19 av Désirée Pethrus Engström (kd) om hundbajset längs stadens gator och parkvägar. RIII

14 Nr 2006:20 av Lotta Edholm (fp) om skillnader i betygssättning. RIV

15 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

16 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RVII

17 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Utl. 2006:95. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2004 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2005:5).

R o t e l I I

23 Utl. 2006:96. Redovisning av plan för utredning av skydd för natur- och friluftsområden.

24 Utl. 2006:97. Förslag till detaljplan för Södra Liljeholmstorget, kv. Stubinen m.fl. inom stadsdelen Liljeholmen, Dp 2004-05811-54.

R o t e l I I I

25 Utl. 2006:98. Kristinebergs strandpark på Nordvästra Kungsholmen, genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

26 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

27 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

28 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

29 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

30 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

31 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

32 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

33 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

34 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

35 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

36 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

37 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

38 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

39 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

40 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

41 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

42 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

43 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

44 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

45 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

46 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

47 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

48 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

49 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

50 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

51 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RIII

52 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

53 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

NYA MOTIONER R o t e l V I I

54 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41).

R o t e l V I I I

55 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32).

R o t e l I

56 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57)

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (265 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde iStadshuset måndagen den 8 maj 2006 kl. 16.00

Justerat den 15 maj 2006; anslaget den 16 maj 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 15 maj 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2006:8.

§4 Interpellation om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm (nr 2006:9)

Dnr 325-1107/2006

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 20 mars 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 10, 11, 12 och 13 för år 2006.

§6 Interpellation om situationen i Rågsvedsskolan (nr 2006:14)

Dnr 322-1648/2006

Henrik G Ehrenberg (kd) hade lämnat in en interpellation om situationen i Rågsvedsskolan.

Kommunfullmäktige hade den 24 april 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Henrik G Ehrenberg och borgarrådet Nilsson.


§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2006:15) av Mikael Söderlund (m) om Tensta och utvecklingen i vår ytterstad
Dnr 339-1877/2006;

2. (2006:16) av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor
Dnr 328-1878/2006;

3. (2006:17) av Mikael Söderlund (m) om förbättrad belysning av Stadshuset
Dnr 329-1879/2006;

4. (2006:18) av Mikael Söderlund (m) om förstärkning av läsningen i lågstadiet
Dnr 322-1880/2006;

5. (2006:19) av Desirée Pethrus Engström (kd) om hundbajset längs stadens gator och parkvägar
Dnr 309-1897/2006;

6. (2006:20) av Lotta Edholm (fp) om skillnader i betygssättning
Dnr 322-1916/2006;

7. (2006:21) av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs
Dnr 322-1918/2006;

8. (2006:22) av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm
Dnr 326-1919/2006;

9. (2006:23) av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor
Dnr 325-1921/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.40 – 17.00.


§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Valfrihet för äldre

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om valfrihet för äldre.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson i en ordningsfråga angå­ende oppositionens möjligheter att kunna ställa fråga då ansvarigt borgarråd ej är närvarande.

Fråga nr 2. Städning

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om städning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

Fråga nr 3. Gatornas skick i staden

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om gatornas skick i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Rönngren.

Fråga nr 4. Stationshuset i Fatbursparken

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om stationshuset i Fatbursparken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Rönngren.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.40 – 18.00.

§9 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§10 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 15 maj 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2004 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen

(bih. 2005:5) (utl. 2006:95)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2004 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1. bevilja direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning

2. bevilja styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne ansvars­frihet för 2004 års förvaltning

3. bevilja styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning

4. för sin del bevilja direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvarsfrihet för förvaltningen under arbetsåret 1 juli 2003 - 30 juni 2004 samt 1 juli 2004 – 30 juni 2005

5. bevilja styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning

6. bevilja styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning

7. bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning

8. bevilja styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning

9. bevilja styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen ansvarsfrihet för 2004 års för­valtning

10. bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

§13 Redovisning av plan för utredning av skydd för natur- och friluftsområden (utl. 2006:96)

Dnr 304-4446/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:96 behandlades. Utlåtandet gäller en redo­visning av plan för utredning av skydd för natur- och friluftsområden.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson och Per Bolund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av plan för utredning av skydd för natur- och friluftsområden godkänns.


§14 Förslag till detaljplan för Södra Liljeholmstorget, kv. Stubinen m.fl. inom stadsdelen Liljeholmen, Dp 2004-05811-54 (utl. 2006:97)

Dnr 311-1621/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för Södra Liljeholmstorget, kv. Stubinen m.fl. inom stadsdelen Lil­jeholmen.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för Södra Liljeholmstorget, kv. Stubinen m.fl. inom stadsdelen Lil­jeholmen, Dp 2004-05811-54, antas.

§15 Kristinebergs strandpark på Nordvästra Kungsholmen, genomförandebeslut

Hemställan från marknämnden (utl. 2006:98)

Dnr 302-4124/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:98 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden angående genomförande av Kristinebergs strandpark på Nordvästra Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, Mats G Nilsson, Cecilia Obermüller, Anders Broberg och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Genomförande av Kristinebergs strandpark med investeringsutgifter om totalt 82 mnkr och investeringsinkomster med 5,6 mnkr godkänns.

2. Investeringsutgifterna för år 2006 får rymmas inom marknämndens invester­ingsplan för 2006.

3. Investeringsutgifter och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

4. Kapitalkostnader för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år liksom driftkonsekvenser för trafiknämnden och Kungsholmens stadsdels­nämnd.

§17 Motion om mobila demensteam och fler dagvårdsplatser (utl. 2005:205)

Dnr 327-758/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:205 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige uppdrar åt stadsdelsnämnderna att inrätta fler dagvårdsplatser samt att i samverkan med landstinget inrätta mobila demensteam.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Nordin, Amanj Mala-Ali, Christopher Ödmann, Ann-Marie Strömberg, Birgitta Holm och Lilian Falkbäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemo­kraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:18) av Ewa Samuelsson (kd) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört i utlåtandet.


§18 Motion om konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats

Dnr 305-1449/2005

Nya upplåtelseavgifter på offentlig plats

Skrivelse av Sten Nordin (m)

Dnr 305-1494/2005

Avvikelse från fastställd taxa för upplåtelse av offentlig plats

Hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (utl. 2005:212)

Dnr 305-1588/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:212 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av bor­garrådet Edholm m.fl. (fp) i vilken de anger att de reviderade avgifterna för upp­låtelse av offentlig plats har lett till stora avgiftshöjningar.

Ordet innehades av borgarråden Edholm, Rönngren, Nordin och Söderlund, Ann Mari Engel, Göran Holmström, Per Bolund, Martina Lind, Ann-Marie Strömberg, Mirja Särkiniemi och Cecilia Brinck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:28) av Lotta Edholm m.fl. (fp) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört.

§19 Motion om den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdo­mar (utl. 2005:213)

Dnr 415-841/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:213 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Börje Vestlund (s) i vilken han föreslår att berörda nämnder ska arbeta för att fler spännande och intressanta mötesplatser för barn och ungdomar kommer till stånd och att staden upprustar befintliga lekplatser.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Hardy Hedman och borgarrådet Börjeson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:36) av Börje Vestlund (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Motion om tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas (utl. 2005:226)

Dnr 303-484/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:226 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Hardy Hedman (kd) i vilken han föreslår att i anslut­ning till stadens återvinningscentraler för grovavfall få anordna insamling av be­gagnade varor som kan återanvändas.

Ordet innehades av Hardy Hedman, Eva Oivio, borgarrådet Gunnarsson, Anders Hellström och Stellan F Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2005:5) av Hardy Hedman (kd) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§21 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:227.

§22 Motion om gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brotts­utsatta platser (utl. 2006:21)

Dnr 325-739/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:21 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) i vilken de föreslår en samordnad kameraövervakning av stadens mest brottsbelastade och otrygga offentliga platser.

Ordet innehades av Göran Holmström, borgarråden Axén Olin och Olofsson, Madeleine Sjöstedt, Catharina Tarras-Wahlberg, Paul Lappalainen och borgarrå­det Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Madeleine Sjöstedt (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpar­tiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:9) av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) avslås.

§23 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 33 och 34 på före­dragningslistan skulle sambehandlas.

§24 Motion om principer för borgarrådens löner (utl. 2006:22)

Dnr 210-2013/2002

Motion om möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser (utl. 2006:23)

Dnr 219-3787/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 22 och 23 för år 2006 be­handlades. Utlåtande nr 2006:22 gäller en motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) i vilken de bl.a. föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att borgarrådens arvoden sätts till högst tre gånger vad de lägst betalda heltidsan­ställda i staden tjänar i medellön och utlåtande nr 2006:23 gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslu­tar att det skall vara möjligt för borgarråd att välja att använda del av sin lön för arvoderingar, sekreterare eller annat inom ramen för partiets resurser.

Ordet innehades av Per Bolund, Ann Mari Engel, Elisabeth Brandt Ygeman, Christopher Ödmann och Paul Lappalainen.

Utlåtande 2006:22

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Motion (2002:39) av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2. KF/KS kansli får i uppdrag att, i samband med den allmänna översynen av stadens reglementen, se över reglementet för borgarråd.

Utlåtande 2006:23

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2002:63) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) avslås med vad som an­förs i utlåtandet.


§25 Motion om införande av elektroniska fakturor i staden (utl. 2006:25)

Dnr 126-3619/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:25 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) i vilken hon hemställer att frågan om att använda elektronisk fakturahantering utreds snarast samt att förslag tas fram på vilket sätt detta kan genomföras i staden.

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström, Catharina Tarras-Wahlberg och Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yvonne Fernell-Ingelström (m) och Anders Broberg (kd) bifall till mode­rata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensam­ma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:54) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om införandet av elektro­niska fakturor får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om uteserveringar året runt (utl. 2006:26)

Dnr 305-603/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:26 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han föreslår kommunfull­mäktige besluta att avskaffa reglerna som begränsar tidsperioden för uteservering­ars tillstånd och därmed tillåta uteserveringar i Stockholm året runt.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Anders Broberg, borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:8) av Mikael Söderlund (m) om uteserveringar året runt anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65, 86, 91, 92 och 93 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 99, 100 och 101 för år 2006.

§28 Motioner

Under tiden 25 april –8 maj 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2006:16) av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om friskvårdscentrum för äldre
Dnr 327-2133/2006;

2. (2006:17) av Madeleine Sjöstedt och Inge-Britt Lundin (båda fp) om införande av säkra parkeringshus
Dnr 314-2141/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.