Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-04-16

Sammanträde 2007-04-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:1 av Åsa Romson (mp) om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten. RII

3 Nr 2007:7 av Roger Mogert (s) om sociala krav vid upphandlingar. RI

4 Nr 2007:8 av Roger Mogert (s) om bristyrkesutbildningar. RVII

5 Nr 2007:9 av Teres Lindberg (s) om ökad segregation på grund av utförsäljningen. RV

6 Nr 2007:10 av Roger Mogert (s) om vårdnadsbidrag. RI

7 Nr 2007:11 av Teres Lindberg (s) om Centrumkompaniets hyresgäster. RV

8 Nr 2007:12 av Malte Sigemalm (s) om hyressättning i nyproduktion. RV

9 Nr 2007:13 av Malte Sigemalm (s) om bidrag till Södra Fot, kulturförening. RVIII

10 Nr 2007:14 av Karin Rågsjö (v) om tillgänglig kultur. RVIII

11 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVIII

12 Nr 2007:17 av Jan Valeskog (s) om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m. RI

13 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

14 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

15 Nr 2007:20 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RII

16 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

17 Nr 2007:22 av Karin Rågsjö (v) om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde. RVII

18 Nr 2007:23 av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet. RV

19 Nr 2007:24 av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad. RV

20 Nr 2007:25 av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång. RIV

21 Nr 2007:26 av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

22 Nr 2007:28 av Mirja Räihä Järvinen (s) om anställda över 60 år i Stockholms stad. RI

23 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

24 Nr 2007:30 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti. RVII

NYA INTERPELLATIONER

25 Nr 2007:31 av Mehdi Oguzsoy (v) om svart handel med allmännyttans hyreslägenheter. RV

26 Nr 2007:32 av Teres Lindberg (s) om upprustning av ytterstaden. RV

27 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

28 Nr 2007:34 av Åsa Romson (mp) om stadens inställning till småföretagens miljöarbete. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

34 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en lekmannarevisor och två lekmannarevisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell.

Mem. 2006:23, i vad avser val av två revisorer, varav en ordförande, hos Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Mem. 2006:24, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

Mem. 2007:8, i vad avser val av 20 nämndemän i Solna Tingsrätt, 51 nämndemän i Stockholms Tingsrätt och 30 nämndemän i Södertörns Tingsrätt.

Mem. 2007:9, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2007:34. Ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 500 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta. Genomförandebeslut. RI

36 Utl. 2007:41. Policy mot klotter. RII

37 Utl. 2007:44. Överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform. RIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

38 Mem. 2007:10. Avsägelser och fyllnadsval.

40 Utl. 2007:47. Mottagande av Mary Zetterlinds minnesstiftelse.

41 Utl. 2007:48. Ändring i reglemente för kommunstyrelsen.

42 Utl. 2007:49. Förslag om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Rotel II

43 Utl. 2007:50. Avgifter för markvärme. Åtgärd med anledning av revisionsrapport.

44 Utl. 2007:51. Detaljplan för Nätet 2 inom stadsdelen Södermalm (Dp 2001-10226-54).

Rotel III

45 Utl. 2007:52. Ändring av frist för inlämnande av brandskyddsredogörelser.

46 Utl. 2007:53. Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun. Genomförandebeslut.

Rotel VII

47 Utl. 2007:54. Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid.

Rotel VIII

48 Utl. 2007:55. Överlåtelsebeslut av 11 skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden. Genomförandebeslut.

Rotel VIII+IV

49 Utl. 2007:56. Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010.

NYA MOTIONER, Rotel I

50 Utl. 2007:57. Rådslag mellan politiker och medborgare. Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36).

51 Utl. 2007:58. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59).

Rotel II

52 Utl. 2007:59. Rum för barn i Stockholms stadsplanering. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2006:23).

Rotel VI

53 Utl. 2007:60. Befrielse från tv-avgift vid stadens servicehusboenden m.m. Motion av Magnus Hellström (m) (2005:38).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (262 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 16 april 2007 kl. 16.00

Justerat den 23 april 2007

Anslaget den 24 april 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten (nr 2007:1)

Dnr 314-182/2007

Åsa Romson (mp) hade lämnat in en interpellation om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten.

Kommunfullmäktige hade den 22 januari 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

§4 Interpellation om sociala krav vid upphandlingar (nr 2007:7)

Dnr 129-585/2007

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om sociala krav vid upphandlingar.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Axén Olin, Paul Lappalainen, Jari Visshed och Ann-Margarethe Livh.

§5 Interpellation om bristyrkesutbildningar (nr 2007:8)

Dnr 331-592/2007

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om bristyrkesutbildningar.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Kristersson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 och 30 för år 2007.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:31) av Mehdi Oguzsoy (v) om svart handel med allmännyttans hyres­lägenheter
  Dnr 316-1149/2007;

 2. (2007:32) av Teres Lindberg (s) om upprustning av ytterstaden
  Dnr 316-1173/2007;

 3. (2007:33) av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor
  Dnr 314-1175/2007;

 4. (2007:34) av Åsa Romson (mp) om stadens inställning till småföretagens miljöarbete
  Dnr 305-1309/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 – 17.00.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Simba

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Simba.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Kristersson.

Fråga nr 2. Bostäder i Sundbyberg

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om bostäder i Sundbyberg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 3. Sköntorps korttidsboende

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om Sköntorps korttidsboende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Centrumkompaniet

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om Centrumkompaniet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 5. Socialbidragstagande småbarnsföräldrar och 8-timmars jobbsök

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om socialbidragstagande småbarnsföräldrar och 8-timmars jobbsök.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Nedläggning av Västbodaskolan i Farsta

Inger Stark (v) ställde en fråga om nedläggning av Västbodaskolan i Farsta.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 7. Räddningshunden Aron

Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) ställde en fråga om räddningshunden Aron.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Louise Erlandsson-Slorach och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 8. Samarbetet mellan kommunen och SÄPO

Borgarrådet Ruwaida (mp) ställde en fråga om samarbetet mellan kommunen och SÄPO.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Ruwaida och Axén Olin.


Fråga nr 9. Stadens samarbete med räntebolag

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om stadens samarbete med räntebolag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 10. Jobbgaranti

Elisabeth Brandt Ygeman (s) ställde en fråga om jobbgaranti.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet Kristersson.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 27 mars 2007

Beslut (27 mars 2007) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (6 mars 2006) avseende Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 019-4964/2005

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 11 april 2007

Beslut (11 april) angående överklagande av Länsrättens dom (11 september 2006) avseende Stockholms stads årsredovisning för 2005 och revisionsberättel­ser för år 2005.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 123-1816/2006, 124-1855/2006

§10 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 23 april 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Avskrivna motioner

Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) hade återkallat motion nr 2004:60 om Nobelflygplats och Nobelmuseum i Stockholm,

Dnr 328-4219/2004;

Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) hade återkallat motion nr 2005:62 om en modern kunskapsskola i Stockholm,

Dnr 322-4117/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§13 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 15, 23 och 24 för år 2006, mem. 8 och 9 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005, mem. 15, 23 och 24 för år 2006 samt mem. 8 och 9 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 38 och nr 36 på föredragningslistan före punkt nr 35.

§15 Avsägelse och fyllnadsval (mem. 2007:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:10 om avsägelse och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Johnny Munkhammar (fp) – ledamot i styrelsen för AB Familjebostäder - och förrätta i memorialet före­slaget val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Kommunfullmäktige utsåg utan omröstning

i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Mark Klamberg (fp).

§16 Policy mot klotter (utl. 2007:41)

Dnr 329-3490/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:41 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om policy mot klotter.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Anders Broberg, Ulf Fridebäck, Ann Mari Engel, Berthold Gustavsson, Jan Valeskog, Zaida Catalán, Stefan Nilsson, Leif Rönngren och Jonas Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Policy mot klotter och liknande skadegörelse (bilaga 2 till utlåtandet) antas.

§17 Ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 500 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta

Genomförandebeslut (utl. 2007:34)

Dnr 316-1792/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:34 behandlades. Utlå­tandet gäller ett genomförandebeslut av ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 500 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Joakim Larsson och Torhild Lamo.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Torhild Lamo (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Genomförande av ny infrastruktur för bebyggelse vid Lövstavägen med investeringsutgifter om totalt 91 mnkr och försäljningsinkomster om 58 mnkr godkänns, under förutsättning av fastställd detaljplan.

 2. Investeringsutgifter för år 2007 får rymmas inom exploateringsnämndens investeringsplan för 2007.

 3. Investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner. Kapitalkostnader för exploateringsnämn­den får beaktas i budgetarbetet för kommande år liksom driftkonsekvenser för trafik- och renhållningsnämnden och Hässelby-Vällingby stadsdels­nämnd.

§18 Överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform (utl. 2007:44)

Dnr 023-443/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:44 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin, Rebwar Hassan, Catharina Tarras-Wahlberg, Anders Broberg, borgarrådet Jämtin, Åsa Romson samt Sune Gidgård.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Stellan Hamrin (v) bifall till social­demokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till utdelat förslag ------------------------ bilaga 6.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stockholm Vatten AB:s verksamheter Byggprojekt och Laboratorieser­vice överförs i två separata dotterbolag till moderbolaget Stockholm Vatten VA AB i Stockholm Vattenkoncernen.

 2. Bolagsordning för Stockholm Vatten Byggprojekt AB godkänns (bilaga 2 till utlåtandet).

 3. Bolagsordning för Stockholm Vatten Laboratorieservice AB godkänns (bilaga 3 till utlåtandet).

 4. Gösta Lindh utses till ordförande, Stefan Broström till vice ordförande, Sverker Westman till ledamot och Åke Jansson och Lars-Gunnar Reinius till suppleanter i styrelsen för Stockholm Vatten Byggprojekt AB och i styrelsen för Stockholm Vatten Laboratorieservice AB samt att Bengt Akalla utses till lekmannarevisor och Bo Dahlström till lekmannarevi­sorssuppleant för de båda bolagen.

 5. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppdra åt styrelsen för Stock­holm Vatten AB att vidare bereda de frågor som är förknippade med bil­dandet av bolagen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Översyn av stadens administration (utl. 2007:46)

Dnr 030-2455/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:46 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av stadens administration.

Ordet innehades av Rolf Könberg, borgarråden Mogert, Livh och Edholm, Ann Mari Engel, borgarrådet Ruwaida och Margareta Johansson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med ändring i att-sats nr 1 enligt följande: Att kommunfull­mäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp borgarrådet Livhs (v) återremissyrkande. Vid propo­sitioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner ja, har kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sam­manträde.

Omröstningen utföll med 54 ja och 9 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garråden Mogerts (s) och Ruwaidas (mp) respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning bifalla kommun­styrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Rapporten om översynen av stadens administration godkänns.

 2. En servicenämnd för stadsövergripande samordning av löneadministra­tion med vissa tilläggstjänster och inköp/upphandling inrättas fr.o.m. 1 juli 2007 i enlighet med förslag som redovisas i ärendet.

 3. Överföring av grundskolans löneadministration från stadsdelsnämnderna till servicenämnden genomförs 1 juli 2007. Övrig löneadministration i stadens nämnder överförs successivt till servicenämnden, dock senast 31 maj 2008.

 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för elektroniska personalakter.

 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att konsolidera och standardisera stadens IT-infrastruktur samt förbereda införande av en stadsövergripande gemensam IT-service.

 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för gemen­samma lösningar inom ekonomiadministrationen.

 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter utvärderingen av de kontaktcen­ter som i dag finns i staden återkomma med förslag till gemensamma lösningar inom kontorsadministration och växel.

 8. Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret, medges ökade kostna­der om 4,0 mnkr 2007 för införande av servicenämnd att finansieras ge­nom Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2007 års budget. Eventuellt medelsbehov 2008 får beaktas i budget 2008.

§20 Mottagande av Mary Zetterlinds minnesstiftelse (utl. 2007:47)

Dnr 149-3605/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om mottagande av Mary Zetterlinds minnesstiftelse.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stad övertar förvaltaransvaret för Mary Zetterlinds minnesstif­telse från Stockholms läns landsting.

 2. Stiftelsens tillgångar överförs till staden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen som en särskild stiftelse inom ramen för enhe­tens samförvaltning.

§21 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen (utl. 2007:48)

Dnr 021-514/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring i reglemente för kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen godkänns, bilaga till utlåtan­det.

§22 Förslag om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunsty­relsen (utl. 2007:49)

Dnr 014-1029/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunfullmäktiges sammanträden för tiden 3 september 2007 – 31 december 2007 fastställs enligt föredragande borgarrådets förslag.

§23 Avgifter för markvärme

Åtgärd med anledning av revisionsrapport (utl. 2007:50)

Dnr 302-4591/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:50 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avgifter för markvärme. Åtgärd med anledning av revisionsrapport.

Ordet innehades av Åsa Romson.

Yrkanden

I ärendet hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att teckna markvärme­av­tal med alla fastighetsägare som får leverans av markvärme, bl.a. sta­dens fastighetsförvaltande förvaltningar och bolag.

 2. Avgiften för markvärme ska baseras på självkostnadsprincipen och uppgå till 90 kr/m2 och uppvärmningssäsong, prisnivå oktober 2006, samt in­dexregleras varje år med 55 % enligt energiprisindex och 45 % enligt konsumentprisindex, KPI.

 3. Till trafik- och renhållningsnämnden delegeras att vid behov justera av­giften till stadens självkostnad.

§24 Detaljplan för Nätet 2 inom stadsdelen Södermalm (Dp 2001-10226-54) (utl. 2007:51)

Dnr 311-881/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:51 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för Nätet 2 inom stadsdelen Södermalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för Nätet 2 inom stadsdelen Södermalm (Dp 2001-10226-54) an­tas.

§25 Ändring av frist för inlämnande av brandskyddsredogörelser (utl. 2007:52)

Dnr 307-5049/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:52 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av frist för inlämnande av brandskyddsredogörelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Brandskyddsredogörelser ska lämnas till Stockholms brandförsvar en gång per mandatperiod samt vid förändring av verksamhet eller byggnad.

§26 Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun

Genomförandebeslut (utl. 2007:53)

Dnr 302-105/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:53 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund i Nacka kommun.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Hamilton och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. I utlåtandet redovisat ramavtal om försäljning av del av Erstavik 6:1 i Södra Hedvigslund i Nacka kommun godkänns. Köpeskillingen uppgår till 1 500 kr/kvm BRA + KPI vilket innebär lägst 51,7 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att fullfölja ramavtalet och upprätta er­forderliga kontrakt.

§27 Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid (utl. 2007:54)

Dnr 325-2426/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:54 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Paul Lappalainen, Cecilia Önfelt, Inger Stark, Elisabeth Brandt Ygeman, Zaida Catalán, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Dikran Dison, borgarrådet Livh, Gulan Avci, Jonas Eklund, Inge-Britt Lundin samt borgarrådet Alvendal.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Inger Stark (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid för perioden 2006 – 2010 fastställs i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att göra en stadsövergripande kartlägg­ning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm, samt av sådana hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ung­domars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Denna kartläggning ska åter­rapporteras till fullmäktige.

 3. Socialtjänstnämnden ska samtidigt återkomma till fullmäktige med förslag om former för hur kunskap om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter enligt svensk lagstiftning effektivast ska överföras till människor som har flyttat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfaren­heter av sådan rättighetslagstiftning.

§28 Överlåtelsebeslut av 11 skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden

Genomförandebeslut (utl. 2007:55)

Dnr 328-612/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:55 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överlåtelsebeslut av 11 skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämn­den.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. De i utlåtandet föreslagna åtgärderna för överlåtelse av 11 skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden enligt bifogat avtal, bilaga till utlåtandet, godkänns.

 2. Förvärvet sker till bokfört värde inklusive korrigering för visst eftersatt un­derhåll till en köpeskilling om 112,7 mnkr. Finansiering sker genom ökat finansieringsbeting.

§29 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek

Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 (utl. 2007:56)

Dnr 328-3469/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:56 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stock­holms stadsbibliotek.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 57, 58, 59 och 60 för år 2007.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.