Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-10-01

Sammanträde 2007-10-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

3 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

4 Nr 2007:38 av Roger Mogert (s) om vallöfte om jobb i offentlig sektor. RI

5 Nr 2007:39 av Inger Stark (v) om nedläggningen av Västbodaskolan. RIV

6 Nr 2007:40 av Teres Lindberg (s) om Simba. RVII

7 Nr 2007:41 av Mirja Räihä Järvinen (s) om nedläggningen av skolor i Rinkeby-Kista. RIV

8 Nr 2007:42 av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm. RII

9 Nr 2007:43 av Torhild Lamo (v) om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm. RII

10 Nr 2007:46 av Maria Hannäs (v) om Årstaskogen. RII

11 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

12 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

13 Nr 2007:49 av Karin Rågsjö (v) om den orättvisa resursfördelningen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd. RI

14 Nr 2007:50 av Teres Lindberg (s) om effekten av nya a-kasseregler. RI

15 Nr 2007:51 av Leif Rönngren (s) om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre. RVI

16 Nr 2007:52 av Leif Rönngren (s) om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009. RVI

17 Nr 2007:53 av Inger Stark (v) om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola. RIV

18 Nr 2007:54 av Ann-Margarethe Livh (v) om ojämställda villkor för ideella organisationer. RI

NYA INTERPELLATIONER

19 Nr 2007:55 av Jan Valeskog (s) om resursfördelningssystemet till skolorna i Stockholm, m.m. RIV

20 Nr 2007:56 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen. RII

21 Nr 2007:57 av Teres Lindberg (s) om synen på segregationen och valfrihet. RV

22 Nr 2007:58 av Teres Lindberg (s) om folkpartiets inställning till ombildning. RIV

23 Nr 2007:59 av Malte Sigemalm (s) om säkerställande av stadens konstinköp. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

29 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2007:8 och 11, i vad avser val av 9 nämndemän i Solna tingsrätt, 19 nämndemän i Stockholms tingsrätt och 20 nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2007:14, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

Mem. 2007:15, i vad avser val av en ledamot i valnämnden.

Mem. 2007:16, i vad avser val av en ledamot i socialtjänstnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnd, fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

30 Nya valärenden.

Mem. 2007:17. Avsägelser och fyllnadsval.

Mem. 2007:18. Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för AB Stadsholmen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VI

31 Utl. 2007:112. Överenskommelser mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) avseende rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård m.m. Förslag till överenskommelse.

Rotel I

32 Utl. 2007:113. Gemensam rehabiliteringsprocess och hantering av förvaltningsöverskridande omplacering på grund av personliga skäl i Stockholms stad.

33 Utl. 2007:114. Snabb och lättillgänglig service till stockholmarna – förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster.

Rotel I+VI

34 Utl. 2007:115. Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Rotel I+VII

35 Utl. 2007:116. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

36 Utl. 2007:117. Jobbtorg – från bidrag till arbete.

Rotel II

37 Utl. 2007:118. Namn för färjelägen inom stadsdelarna Södermalm och Södra Hammarbyhamnen – Barnängsbryggan, Lumabryggan och Henriksdalsbryggan.

NYA MOTIONER, Rotel VII

38 Utl. 2007:119. Kvalitetssäkring av stadens missbrukarvård samt stödet till deras anhöriga. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:80).

Rotel I

39 Utl. 2007:120. Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Motion av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) (2007:5).

40 Utl. 2007:121. Minimering av antalet valkretsar och införande av utjämningsmandat i kommunvalet. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:6).

41 Utl. 2007:122. Utveckling av personvalssystemet. Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7).

Rotel II

42 Utl. 2007:123. Bättre idrottsmöjligheter – trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning. Motion av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) (2006:31).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (252 kb)
Mötesinformation

Justerat den 8 oktober 2007

Anslaget den 9 oktober 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

                                 Hadar Cars

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om upphandlingspolicyn (nr 2007:29)

Dnr 125-955/2007

Jari Visshed (s) hade lämnat in en interpellation om upphandlingspolicyn.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jari Visshed och borgarrådet Axén Olin.

§5 Interpellation om vallöfte om jobb i offentlig sektor (nr 2007:38)

Dnr 331-1703/2007

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om vallöfte om jobb i offentlig sektor.

Kommunfullmäktige hade den 7 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya och borgarrådet Axén Olin.

§6 Interpellation om nedläggningen av Västbodaskolan (nr 2007:39)

Dnr 322-1836/2007

Inger Stark (v) hade lämnat in en interpellation om nedläggningen av Västbodaskolan.

Kommunfullmäktige hade den 28 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Inger Stark, borgarrådet Edholm, Tomas Rudin och Cecilia Brinck.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2007:40.


§8 Interpellation om nedläggningen av skolor i Rinkeby-Kista (nr 2007:41)

Dnr 322-1838/2007

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om nedläggningen av skolor i Rinkeby-Kista.

Kommunfullmäktige hade den 28 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Edholm samt Inger Stark.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 och 54 för år 2007.

§10 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 22 på före­dragningslistan före punkt nr 19 samt punkt nr 43 före punkt nr 24.

§11 Avskriven interpellation

Dnr 316-3564/2007

Teres Lindberg (s) hade återkallat interpellation nr 2007:58 om folkpartiets in­ställning till ombildning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:55) av Jan Valeskog (s) om resursfördelningssystemet till skolorna i Stockholm, m.m.
  Dnr 322-3557/2007;

 2. (2007:56) av Jan Valeskog (s) om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen
  Dnr 311-3559/2007;

 3. (2007:57) av Teres Lindberg (s) om synen på segregationen och valfrihet
  Dnr 316-3563/2007;

 4. (2007:59) av Malte Sigemalm (s) om säkerställande av stadens konstinköp
  Dnr 009-3565/2007;

 5. (2007:60) av Jan Valeskog (s) om Kungsträdgården och dess användning det senaste året
  Dnr 302-3690/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Centrumkompaniet

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Centrumkompaniet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 2. Särskolans lokaler på Skarpnäcks nya skolas gård

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om särskolans lokaler på Skarpnäcks nya skolas gård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Europaskolan och kontroll av skolans avvisningar av elever

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om Europaskolan och kontroll av skolans avvisningar av elever.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Investeringar i cykelbanor

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om investeringar i cykelbanor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 5. Hamnutveckling

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om hamnutveckling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Nedrustningen av vuxenutbildningen

Berit Kruse (s) ställde en fråga om nedrustningen av vuxenutbildningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 7. Privatiseringen av parkeringsverksamheten

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om privatiseringen av parkeringsverksamheten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 8. Janne Lundqvist tennishall

Jari Visshed (s) ställde en fråga om Janne Lundqvist tennishall.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Axén Olin.


Fråga nr 9. Rening av Östersjön

Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) ställde en fråga om rening av Östersjön.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Louise Erlandsson-Slorach och borgarrådet Hamilton.

§14 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 17 september 2007 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2010.

Till ersättare efter Nina Ekelund (kd) hade utsetts Erik Slottner (kd).

§15 Avskriven motion

Sofia Arkelsten (m) hade återkallat motion nr 2005:66 om en momsfri dag.

Dnr 109-4454/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§16 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 19 september 2007

Beslut (19 september) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, beteckning 203-06-63780, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Beslut (19 september) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, beteckning 203-05-7303, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.


Regeringsbeslut

av den 19 september 2007

Beslut (19 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (21 juni 2006) i fråga om detaljplan för område vid kv. Klotgräset i stadsdelen Hässelby Villastad i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

§17 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§18 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 8 oktober 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§19 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 8, 11, 14, 15 och 16 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005 samt mem. 8, 11, 14, 15 och 16 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§20 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 17 och 18 för år 2007 samt utl. 2007:104)

Kommunstyrelsens memorial nr 17 och 18 för år 2007 samt utl. 2007:104 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet samt med det tillägg som anmäldes av förste vice ordföranden avseende val av styrelse och revisorer i Stockholms Frihamns AB (utl. 2005:104) beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Britt Hedlund (m) – leda­mot i revisorsgrupp 1, Britt Hedlund (m) – ledamot i revisorsgrupp 3, Christer Olsén (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, Johanna Nilsson (s) – ledamot i exploateringsnämnden, Björn Nyström (kd) – ersättare i fastig­hetsnämnden, Anna Fredriksson (mp) – ledamot i utbildningsnämnden, Britt Hedlund (m) – lekmannarevisor i Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Britt Hedlund (m) – lekmannarevisor i Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, Britt Hedlund (m) – lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Tyrestaskogen och förrätta i memorialet föreslagna val. Leif Hjärpe (s) ledamot i styrelsen för AB Svenska Bostäder har avlidit.

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ledamot i exploateringsnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i utbild­ningsnämnden, en ledamot i AB Svenska Bostäder, en nämndeman i Solna tings­rätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:17) samt en suppleant i AB Stadsholmen (mem. 2007:18).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som an­mälts – utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

Mem 2007:17

i revisorsgrupp 1 för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Annika Elmlund (m);

i revisorsgrupp 3 för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Annika Elmlund (m);

hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för tiden till och med år 2011-03-31:

till lekmannarevisor: Annika Elmlund (m);

hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för tiden till och med år 2007:

till lekmannarevisor: Annika Elmlund (m);

hos Stiftelsen Tyrestaskogen för tiden till och med år 2008:

till lekmannarevisorssuppleant: Annika Elmlund (m);

till Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Jesper Svensson (fp);


Utl. 2007:104

i styrelsen för Stockholms Frihamn AB för tiden till ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Christel Wiman;

till ledamot tillika vice ordförande: Carl-Erik Aroseus;

till ledamot: Henrik Widerståhl;

till suppleant: Gun Rudeberg;

till lekmannarevisor: David Winks (kd);

till lekmannarevisorssuppleant: Jan Demuth (mp).

§21 Överenskommelser mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbun­det Stockholms län (KSL) avseende rutiner för samverkan vid in- och ut­skrivning av patienter i slutenvård m.m.

Förslag till överenskommelse (utl. 2007:112)

Dnr 327-2353/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:112 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till överenskommelser mellan Stockholms läns landsting och Kommunför­bundet Stockholms län (KSL) avseende rutiner för samverkan vid in- och ut­skrivning av patienter i slutenvård m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Eivor Karlsson och Margareta Johansson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Överenskommelsen med Stockholms läns landsting och KSL om samver­kan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård godkänns.

 2. Överenskommelsen med Stockholms läns landsting om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt dosdispenserade läkemedel, s.k. apodos, godkänns.

§22 Gemensam rehabiliteringsprocess och hantering av förvaltningsöverskri­dande omplacering på grund av personliga skäl i Stockholms stad (utl. 2007:113)

Dnr 225-148/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:113 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om gemensam rehabiliteringsprocess och hantering av förvaltningsöver­skridande omplacering på grund av personliga skäl i Stockholms stad.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Axén Olin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. En för staden gemensam rehabiliteringsprocess för medarbetare i Stock­holms stad införs i enlighet med bifogat förslag: ”Gemensam rehabiliter­ingsprocess i Stockholms stad”, bilaga 1 till utlåtandet.

 2. Hantering av förvaltningsöverskridande omplacering på grund av person­liga skäl enligt LAS införs i enlighet med bifogat förslag ”Förvaltnings­överskridande omplacering på grund av personliga skäl”, bilaga 2 till ut­låtandet.

§23 Snabb och lättillgänglig service till stockholmarna – förslag till organisa­tion, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster (utl. 2007:114)

Dnr 031-2487/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:114 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om snabb och lättillgänglig service till stockholmarna – förslag till orga­nisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster.

Korrigerad sida (2648) i utlåtandet dukades avseende tidigare fattat beslut av kommunstyrelsen.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Anders Broberg, Ann Mari Engel, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, borgarrådet Edholm, Peter Lundén-Welden och Per Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes social­demokraternas yrkande i kommunstyrelsen samt Eivor Karlssons (mp) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Modell för utveckling och införande av nya e-tjänster under åren 2007-2010 godkänns.

 2. Kommunfullmäktige m.m.; stadsledningskontoret, medges ökade kostna­der om 416 mnkr avseende satsningar på e-tjänster med fokus på med­borgarna. Finansie­ring sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserve­rade medlen om 650 mnkr för IT-satsning.

Till dagens sammanträde dukades också ett yttrande från kommunstyrelsens handikappråd.

§24 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreom­sorgen (utl. 2007:115)

Dnr 327-1752/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:115 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Margareta Johansson och Eivor Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen inne­bärande återremiss,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Leif Rönngrens (s) och Margareta Johanssons (v) gemen­samma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§25 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (utl. 2007:116)

Dnr 325-1113/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:116 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Tomas Rudin, Dikran Dison, Abdo Goriya, Monika Lindh, Stefan Nilsson, Eivor Karlsson, borgarrådet Jämtin, Jackie Nylander, Abit Dundar, Jonas Eklund, Abebe Hailu och Barry Andersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till nytt yrkande ------------------------ Bilaga 7.

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Tomas Rudins (s) och Karin Rågsjös (v) gemensamma förslag samt Stefan Nilssons (mp) för­slag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp Karin Rågsjös (v) tilläggsyrkande. Vid propositio­ner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd godkänns i enlighet med utlåtandet.
 2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att utreda omfattningen av fusk gäl­lande försörjningsstödet i Stockholm samt att till kommunstyrelsen åter­komma med förslag till kontroll och begränsningar i fusket.
 3. Tidigare riktlinjer av den 4 juni 2004 upphör därmed att gälla.

§26 Jobbtorg – från bidrag till arbete (utl. 2007:117)

Dnr 331-1800/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:117 behandlades. Utlåtandet gäller ett uppdrag att genomföra ett särskilt projekt avseende att hjälpa stockholmare från bidrag till arbete.

Ordet innehades av Abdo Goriya, borgarrådet Jämtin, Karin Rågsjö, Berit Kruse, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel, Margareta Johansson, borgarrådet Kristersson, Eivor Karlsson, Malte Sigemalm, Stefan Nilsson, Abebe Hailu, Dikran Dison och borgarrådet Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) att ärendet avslås och i övrigt bifall till socialdemokrater­nas reservation i kommunstyrelsen exklusive återremissyrkandet,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till nytt yrkande ------------------------ Bilaga 8.

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Den föreslagna inriktningen av jobbtorg godkänns i enlighet med vad som framförs i utlåtandet.

 2. Kommunstyrelsen skall inrätta jobbtorg i Stockholm från 1 januari 2008 i enlighet med utlåtandet.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om en instruktion för jobb­torgen.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges be­slut samt att besluta om en detaljorganisation, inklusive det exakta antalet Jobbtorg samt den geografiska placeringen av dessa.

 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna erforderliga samverkansavtal.

 6. De ekonomiska frågorna med anledning av förslaget behandlas i budget 2008. Eventuella medelsbehov för 2007 behandlas i samband med tertial­rapport 2, 2007.

 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om tillsättande av särskild styrgrupp för Jobbtorgen bestående av totalt nio personer; borgarråd al­ternativt personer ur kommunstyrelsen, fem från majoriteten samt fyra från oppositionen.

Till dagens sammanträde dukades också ett yttrande från kommunstyrelsens handikappråd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§27 Namn för färjelägen inom stadsdelarna Södermalm och Södra Hammarby­hamnen – Barnängsbryggan, Lumabryggan och Henriksdalsbryggan (utl. 2007:118)

Dnr 312-2701/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:118 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för färjelägen inom stadsdelarna Södermalm och Södra Hammar­byhamnen – Barnängsbryggan, Lumabryggan och Henriksdalsbryggan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Barnängsbryggan, Lumabryggan och Henriksdalsbryggan godkänns som namn för färjelägen enligt bifogad karta till utlåtandet.

§28 Motion om kvalitetssäkring av stadens missbrukarvård samt stödet till de­ras anhöriga (utl. 2007:119)

Dnr 421-1749/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:119 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Annett Öhman-Karlsson (s) i vilken hon föreslår att staden skall besluta om ett särskilt åtgärdsprogram för att kvalitetssäkra missbrukarvården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:80) av Annett Öhman-Karlsson (s) besvaras med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§30 Motion om minimering av antalet valkretsar och införande av utjämnings­mandat i kommunvalet (utl. 2007:121)

Dnr 011-758/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:121 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår en minimering av antalet valkretsar och införandet av utjämningsmandat i kommunvalet.

Ordet innehades av Per Ankersjö och Håkan Wallensten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till motionen och centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:6) av Per Ankersjö (c) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§31 Motion om utveckling av personvalssystemet (utl. 2007:122)

Dnr 016-915/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:122 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) i vilken de föreslår att kom­munfullmäktige ger kommunstyrelsen och valnämnden i uppdrag att begära hos riksdagen att regeringen lägger fram förslag om försöksverksamhet i Stockholms stad med innebörden att det helt är väljarnas röster som rangordnar partiernas kandidater.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Per Ankersjö, Stefan Nilsson och Håkan Wallensten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Per Ankersjö (c) och Rebwar Hassan (mp) bifall till motionen samt till centerpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:7) av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) avslås.

§32 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:123.


§33 Interpellation om resursfördelningssystemet till skolorna i Stockholm, m.m. (nr 2007:55)

Dnr 322-3557/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jan Valeskog (s) om resursfördelningssystemet till skolorna i Stockholm, m.m..

Kommunfullmäktige hade den 1 oktober 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, Inger Stark, Margareta Björk och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

§34 Motion

Under tiden 18 september – 1 oktober 2007 väcktes och inlämnades följande motion:

(2007:35) av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) om ”mot nollning”
Dnr 322-3818/2007;

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.40.