Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-05-12

Sammanträde 2008-05-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

3 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

4 Nr 2008:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik. RI

5 Nr 2008:9 av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola. RI

6 Nr 2008:10 av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer. RVII

7 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

8 Nr 2008:12 av Leif Rönngren (s) om bristen på och ointresset för uppföljning av uppställda mål. RVI

9 Nr 2008:13 av Leif Rönngren (s) om hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna. RVI

10 Nr 2008:14 av Leif Rönngren (s) om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre. RVI

11 Nr 2008:15 av Jonas Eklund (mp) om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden. RII

12 Nr 2008:16 av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar. RVI

13 Nr 2008:17 av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm. RII

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RVII

15 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

16 Nr 2008:20 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus tomt. RIII

17 Nr 2008:21 av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva. RV

18 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

24 Utl. 2008:74. Riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 april 2008. RVI

26 Utl. 2008:65. Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB. RI

27 Utl. 2008:66. Ändring i reglemente för äldrenämnden. RI+VI

28 Utl. 2008:67. Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden. RVII

29 Utl. 2008:71. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun. RIII

30 Utl. 2008:73. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 4 2007, äldreomsorg. RVI

NYTT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner), Rotel I+II

31 Utl. 2008:82. Försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Övervakning AB.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

33 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

34 Utl. 2008:31. Sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2002:34). RVIII

35 Utl. 2008:44. Elevrepresentanters närvaro- och yttranderätt vid utbildningsnämndens möten. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2001:81). RIV

36 Utl. 2008:45. Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27). RIV

37 Utl. 2008:46. Stockholms offentliga kranar. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:14). RII

38 Utl. 2008:56. Offentliga upphandlingar. Motion av Tomas Rudin och Jari Visshed (båda s) (2007:37). RI

39 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

40 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RIII

41 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RIII

42 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

43 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RVII

44 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

45 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

46 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

47 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RII

48 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RV

49 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

Dnr 327-3313/2007, 327-1743/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

50 Nr 2008:23 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus. RVIII

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik (nr2008:8)

Dnr 209-434/2008

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh, Nordin och Mogert, Mehdi Oguzsoy, Margareta Johansson, Birgitta Holm, borgarrådet Samuelsson samt Torhild Lamo.

§6 Interpellation om bristen på och ointresset för uppföljning av uppställda mål (nr2008:12)

Dnr 327-796/2008

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om bristen på och ointresset för uppföljning av uppställda mål.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Mogert, Margareta Johansson, Berit Kruse samt borgarrådet Samuelsson.

§7 Interpellation om hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna (nr2008:13)

Dnr 327-797/2008

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om hur de påtvingade privatiseringarna av äldreboenden allvarligt riskerar innehållet och kvalitén i verksamheterna.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Berit Kruse, borgarrådet Samuelsson och Margareta Johansson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 14, 15, 16 och 17 för år 2008.

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 50 på före­dragningslistan före punkt nr 19.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:18) av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen
  Dnr 331-1162/2008;

 2. (2008:19) av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti
  Dnr 325-1163/2008;

 3. (2008:20) av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus tomt
  Dnr 302-1164/2008;

 4. (2008:21) av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva
  Dnr 319-1165/2008;

 5. (2008:22) av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät
  Dnr 316-1170/2008;

 6. (2008:23) av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus
  Dnr 328-1192/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Omprövning av finansieringslösningen för Förbifarten och kollek­tivtrafiken i Stockholm

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om omprövning av finansieringslösningen för Förbifarten och kollektivtrafiken i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Aspuddsbadet

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 3. Avknoppning av kommunal egendom

Borgarrådet Livh (v) ställde en fråga om avknoppning av kommunal egendom.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Nordin.

Fråga nr 4. Svar till HSO

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om svar till HSO.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.


Fråga nr 5. Smärtgränsen nådd för trängda socialsekreterare?

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om smärtgränsen är nådd för trängda soci­alsekreterare.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Hemlösheten ökar

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om hemlösheten ökar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Finansplats Stockholm

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om finansplats Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 8. Problem med att privata gymnasieskolor ej har någon skolgård

Inger Stark (v) ställde en fråga om problem med att privata gymnasieskolor ej har någon skolgård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 – 18.00.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 28 april 2008

Beslut (28 april) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (17 januari 2007) avseende Inriktning för Stockholms stads nästa över­siktsplan.

Länsrätten avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 24 april 2008

Beslut (24 april) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (30 november 2006) i fråga om detaljplan för område vid kv. Tegelsta­peln i stadsdelarna Bandhagen och Högdalen i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholms läns beslut

av den 29 april 2008

Beslut (29 april) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (26 febru­ari) avseende Fastställande av skattesats för år 2007.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 111-4245/2006

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 8 maj 2008

Beslut (8 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni 2007) avseende Stockholms stads årsredovisning 2006 beviljande av ansvarsfri­het för 2006 års verksamhet

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 123-413/2007

Dnr 123-1495/2007

§13 Anmälan av nya ledamöter och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 5 maj 2008 att utse nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Kristina Axén Olin (m) hade utsetts Anna Lövheim (m).

Till ersättare efter Anna Lövheim (m) hade utsetts Margareta Holmberg (m).

Till ledamot efter Johanna Nilsson (s) hade utsetts Birgit Marklund Beijer (s).

Till ersättare efter Birgit Marklund Beijer (s) hade utsetts Rolf Lindell (s).

Till ledamot efter Paulo Silva (mp) hade utsetts Yildiz Kafkas (mp).

Till ersättare efter Yildiz Kafkas (mp) hade utsetts Ann-Sofi Matthiesen (mp).

§14 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§15 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 19maj 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Dnr 327-5229/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:74 behandlades. Utlå­tandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 april 2008 om riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgs­boenden.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Margareta Johansson, Birgitta Holm, Helen Jäderlund Eckardt, Olle Andretzky, Eivor Karlsson, Berit Kruse, Marie Ljungberg Schött, Birgit Marklund Beijer, Ann-Katrin Åslund och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboen­den (bilaga 2 till utlåtandet) antas med de ändringar och tillägg som före­dragande borgarråd anför i utlåtandet.

 2. Äldrenämnden ges i uppdrag att årligen följa upp köhanteringssystemet i enlighet med föredragande borgarråds förslag.

§17 Gemensam service för ekonomi – samarbete mellan förvaltningar (utl.2008:64)

Dnr 109-2276/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:64 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om gemensam service för ekonomi – samarbete mellan förvaltningar.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Mogert samt Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) och Stefan Nilsson (mp) bifall till socialdemo­kraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mehdi Oguszoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. En gemensam service för ekonomi inrättas för att ingå i servicenämnden.

 2. Den gemensamma servicen för ekonomi går i drift senast i februari 2009, med målet att vara fullt genomförd den 31 december 2009.

 3. För alla Stockholms stads nämnder blir det obligatoriskt att avropa eko­nomiadministrativa tjänster inom delprocesserna a) inköp till utbetal­ning (leverantörsreskontra) b) beställning till inbetalning (kundreskontra) c) kassa och bank (dagrapporter) av servicenämnden. Även tjänster avse­ende systemförvaltning av ekonomisystemet Agresso blir obligatoriskt för nämnderna att avropa från servicenämnden. Övriga ekonomiadminist­rativa tjänster avropas efter överenskommelse nämnderna emellan.

 4. Från stadens nämnder överförs utföraransvar för ekonomiadministrativa arbetsuppgifter enligt beslutspunkt 3 successivt till servicenämnden un­der perioden 1 januari 2009 till den 31 december 2009.

 5. Servicenämnden ska i nära samverkan med kommunstyrelsen bereda och förankra nya administrativa arbetssätt i enlighet med stadsledningskonto­rets tjänsteutlåtande samt följa upp att avsedda besparingar uppnås.

§18 Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB (utl.2008:65)

Dnr 620-810/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:65 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) att ärendet återremitteras --------------------- Bilaga 5.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Ändringen i Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning godkänns i enlighet med bilaga till utlåtandet.

§19 Ändring i reglemente för äldrenämnden (utl.2008:66)

Dnr 661-75/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:66 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om ändring i reglemente för äldrenämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till ändring i reglementet för äldrenämnden, bilaga till utlåtandet, godkänns.

§20 Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden (utl.2008:67)

Dnr 325-5263/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av riktlinjer för adoptionsärenden. Anmäldes komplettering till utlåtandet -------------------------------------- Bilaga 6.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Petter Lindfors, Abdo Goriya, Eivor Karlsson och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Reviderade riktlinjer för adoptionsärenden fastställs med beaktande av vad som anförs i utlåtandet.

§21 ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun (utl.2008:71)

Dnr 315-1275/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:71 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

§22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 4 2007, äldreomsorg (utl.2008:73)

Dnr 327-531/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:73 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 4 2007, äldreomsorg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§23 Försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Parkab Övervakning AB (utl.2008:82)

Dnr 023-1001/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:82 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholms Stads Parkerings AB:s aktieinnehav i dot­terbolaget Parkab Övervakning AB.

Ordet innehades av Jonas Nilsson, Jan Valeskog, borgarrådet Söderlund, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Stellan Hamrin, Bengt Sandberg, Anders Broberg, Eie Herlitz, borgarrådet Mogert samt Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) och Ann Mari Engel (v) att ärendet
återremitteras -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

dels av Eie Herlitz (personligen) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§24 Motion om strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem (utl.2007:177)

Dnr 303-1133/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:177 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att staden ska ta fram en strategi för att komma till rätta med stadens råttproblem.

Ordet innehades av Per Ankersjö, borgarrådet Hamilton samt Jan Valeskog.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:10) av Per Ankersjö (c) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2008:12.

§26 Motion om sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar

Dnr 328-1825/2002

Sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar

Skrivelse av Christopher Ödmann (mp) (utl.2008:31)

Dnr 445-374/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:31 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Christopher Ödmann (mp).

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Barry Andersson, borgarrådet Sjöstedt, Åsa Romson, Maria Hannäs, Billy Östh och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Barry Andersson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2002:34) av Christopher Ödmann (mp) om sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar avslås.

§27 Motion om elevrepresentanters närvaro- och yttranderätt vid utbildningsnämndens möten (utl.2008:44)

Dnr 414-1759/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:44 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) i vilken de föreslår att elever ges rätt att närvara och yttra sig vid utbildnings­nämndens sammanträden.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, borgarrådet Edholm, Inger Stark, borgarrå­det Mogert, Daniel Valiollahi samt borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Inger Stark (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2001:81) av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal (utl.2008:45)

Dnr 231-2446/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:45 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä Järvinen (s) i vilken hon föreslår att ut­bildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en vidareutbildning för vårdperso­nal.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Inger Stark och borgarrådet Edholm.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med Stockholms läns landsting och branschföreträdare utreda behovet av barnsköterskeutbild­ning.

§29 Motion om Stockholms offentliga kranar (utl.2008:46)

Dnr 315-1172/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:46 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä Järvinen (s) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt trafik- och renhållningsnämnden samt Stock­holm Vatten AB att projektera vattenkranar på de platser i staden där det finns offentliga cykelpumpar.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Rebwar Hassan, Stellan Hamrin samt borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterparti­ets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:14) av Mirja Räihä Järvinen (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Motion om offentliga upphandlingar (utl.2008:56)

Dnr 125-4780/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:56 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Jari Visshed (båda s) i vilken de framför vikten av att stadens leverantörer svarar upp mot de krav som får ställas på leverantörer enligt lagen om offentlig upphandling.

Ordet innehades av Tomas Rudin, borgarrådet Nordin, Björn Ljung, borgarrådet Mogert, Dikran Dison, borgarrådet Livh samt Bengt Sandberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och väns­terpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:37) av Tomas Rudin och Jari Visshed (båda s) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 för år 2008.

§32 Motioner

Under tiden 29 april – 12 maj 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:38) av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) om skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier
  Dnr 667-1174/2008;

 2. (2008:39) av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) om ungdomsmottagningar
  Dnr 325-1175/2008;

 3. (2008:40) av Jan Valeskog (s) om genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm
  Dnr 314-1176/2008;

 4. (2008:41) av Eivor Karlsson (mp) om åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan
  Dnr 322-1221/2008;

 5. (2008:42) av Stefan Nilsson (mp) om ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans
  Dnr 325-1239/2008;

 6. (2008:43) av Rebwar Hassan (mp) om skapandet av ett multireligiöst cent­rum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget
  Dnr 328-1268/2008;

 7. (2008:44) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet
  Dnr 325-1290/2008;

 8. (2008:45) av Roger Mogert (s) om skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm.
  Dnr 322-1291/2008;

 9. (2008:46) av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) om trafikproblem på västerled i Bromma.
  Dnr 314-1292/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.15.