Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-09-29

Sammanträde 2008-09-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RI

3 Nr 2008:16 av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar. RVI

4 Nr 2008:17 av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm. RIII

5 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RI

6 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RI

7 Nr 2008:21 av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva. RV

8 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

9 Nr 2008:25 av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet. RVIII

10 Nr 2008:26 av Inger Stark (v) om skolgårdar. RIV

11 Nr 2008:27 av Inger Stark (v) om inspektion av de privata förskolorna. RIV

12 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

13 Nr 2008:29 av Yildiz Kafkas (mp) om gratis "uthyrning" av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett? RIII

14 Nr 2008:30 av Ann Mari Engel (v) om den unika barnteaterverksamheten på Unga Klara. RVIII

15 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

16 Nr 2008:32 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholms med sämre framkomlighet för fotgängare som följd. RII

17 Nr 2008:33 av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens internationella arbete. RI

18 Nr 2008:34 av Ann-Margarethe Livh (v) om kompensation för ökade matpriser. RI

NY INTERPELLATION

19 Nr 2008:35 av Karin Rågsjö (v) om sned resursfördelning till Jobbtorg. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

25 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, fyra ledamöter och en ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot tillika ordförande i servicenämnden, en ledamot i socialtjänstnämnden, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, två ersättare i utbildningsnämnden, en ledamot i Mälardalsrådet, en ledamot i styrelsen för AB Stokab, en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten Miljö- och Utveckling AB, ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

26 Mem. 2008:14. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

27 Utl. 2008:149. Detaljplan för fördjupad översiktsplan Karolinska - Norra Station, Dp 2006-05038-51.

Rotel VI

28 Utl. 2008:150. Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende.

29 Utl. 2008:151. Införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet.

Rotel I

30 Utl. 2008:152. Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008.

31 Utl. 2008:153. Ändring av reglementen.

32 Utl. 2008:154. Arvodering av vissa förtroendevalda.

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

34 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RII

35 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RII

36 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

37 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RI

38 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

39 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

40 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

41 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RIII

42 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RI

43 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

44 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

45 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

46 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RI

47 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

48 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

49 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

50 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

51 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

54 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+I

55 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RI

56 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RI

57 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

58 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

NYA MOTIONER, Rotel III

59 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65).

Rotel I

60 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39).

61 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36).

Rotel II

62 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44).

NYA BESLUTSÄRENDEN

63 Mem. 2008:15. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel V

64 Utl. 2008:159. Bildandet av ett gemensamt brandförbund (kommunalförbund).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:11.

§3 Interpellation om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar (nr2008:16)

Dnr 327-975/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Samuelsson, Birgitta Holm, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, borgarrådet Mogert, Margareta Björk och Mehdi Oguzsoy.

§4 Interpellation om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm (nr2008:17)

Dnr 311-976/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg och Mehdi Oguzsoy.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 för år 2008.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

1. (2008:35) av Karin Rågsjö (v) om sned resursfördelning till Jobbtorg
Dnr 331-2128/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.51 – 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Värtabanan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Värtabanan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Lokala dubbdäcksåtgärder för miljön

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om lokala dubbdäcksåtgärder för miljön.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Underskott hos socialtjänstnämnden

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om underskott hos socialtjänstnämnden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Underskott för enheten för hemlösa

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om underskott för enheten för hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Äldre/svaga bortprioriteras från korttidsboenden

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om äldre/svaga bortprioriteras från kort­tidsboenden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.


Fråga nr 6. Stadsbiblioteken i Fältöversten och Skärholmen

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om stadsbiblioteken i Fältöversten och Skär­holmen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Boultbee-affären

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Boultbee-affären.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av frågan.

Fråga nr 8. Rötning till biogas av plommon och annan fallfrukt

Jonas Eklund (mp) ställde en fråga om rötning till biogas av plommon och annan fallfrukt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jonas Eklund och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. om Boultbee-affären återupptogs.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Alvendal.

Fråga nr 9. Anledning av högrisklån till hyresgäster som skall köpa sina lägen­heter

Mehdi Oguzoy (v) ställde en fråga om anledning av högrisklån till hyresgäster som skall köpa sina lägenheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Nordin.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 9 september 2008

Beslut (9 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16juni) avseende Förvärv av fastigheter/tomträtter från Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB sam BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försälj­ning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 023-1083/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 23 september 2008

Beslut (23 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (17 mars) avseende Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde.

Länsrätten avslår överklagandet

Dnr 314-4285/2007

Beslut (23 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (17 mars) avseende Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde.

Länsrätten avslår överklagandet

Dnr 314-4285/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 25 september 2008

Beslut (25 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (26 november 2007) avseende Tilläggsavtal nr 1 med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad till ramavtalet rörande Hjorthagen .

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-3387/2007.

§9 Anmälan av nya ledamöter och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 22 september 2008 att utse nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Mikael Söderlund (m) hade utsetts Lotta Juul Martin-Löf (m).

Till ersättare efter Lotta Juul Martin-Löf (m) hade utsetts Datevig Mardirossian Lönn (m).

Till ledamot efter Peter Lundén-Welden (m) hade utsetts Hanna Broberg (m).

Till ersättare efter Hanna Broberg (m) hade utsetts Anna C Johansson (m).

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 6 oktober 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 8, 21 och 23 för år 2007 samt mem.6 och 12 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 21 och 23 för år 2007 samt memorial nr6 och 12 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), en ledamot och en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, en ledamot i Älvsjö stadsdelsnämnd, en ledamot tillika vice ordförande i servicenämnden, en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, två ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, fem nämndemän i Sö­dertörns tingsrätt (mem.2008:12).


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning – med den ändring som anmälts – följande.

Memorial 2007:23

i styrelsen för Stockholms konserthusstiftelse för tiden till och med år 2011:

till ledamot: Bo Bladholm (m);

Memorial 2008:12

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2010-10-14:

till ersättare: Anders Broberg (kd);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Rickard Ydrenäs (fp);

till ersättare: Agneta Isacsson (fp);

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Adam Khoder (m);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Christina Elffors-Sjödin (m);

till ersättare: Petra Gardos (m);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Kristina Lutz (m);

i Mälardalsrådets stämma för tiden till och med 2010-10-14:

till ledamot: Helena Bonnier (m);

i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Magnus Baude (m);

till suppleant: Anna K.B. Lövheim (m);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Ulla Hamilton (m);

i styrelsen för Stockholm Vatten AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till suppleant: Mathias Kälvemark Laitila (fp);

i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till suppleant: Mathias Kälvemark Laitila (fp);

i styrelsen för Stockholm Vatten Miljö- och Utveckling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till suppleant: Mathias Kälvemark Laitila (fp);

i stiftelsen Hotellhem för tiden till och med år 2008:

till suppleant: Ole-Jörgen Persson (m);

i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för tiden till och med år 2010:

till ombud: Petter Lindfors (m);

till ersättare: Lotta Juul Martin-Löf (m).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:14)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:14 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ella Bohlin (kd) – leda­mot i Södermalms stadsdelsnämnd, Torhild Lamo (v) – ledamot i trafik- och renhållningsnämnden, Marie Ljungberg Schött (m) – ledamot i äldre­nämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/-suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i trafik- och renållningsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Kajsa Stenfelt (v);

till ersättare: Sebastian Viklund (v);

i äldrenämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Regina Kevius (m).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:15)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:15 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m) – ledamot i Farsta stadsdelsnämnd, Petter Lindfors (m) – ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Petter Lindfors (m) – ersättare i miljö- och hälso­skyddsnämnden, Petter Lindfors (m) – suppleant i styrelsen för Stock­holms Hamn AB, Martin Rosborg (opol) – ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB, Martin Rosborg (opol) – ledamot i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Peter Lundberg (m);

till ersättare: Eva Gottfridsdotter Nilsson (m);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Tomi Liljeqvist (m);

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till suppleant: Mikael Igelström (m);

i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika vice ordförande : Peter Lindqvist;

i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till ledamot: Peter Lindqvist.

§16 Fördjupning av två översiktsplaner, Karolinska – Norra Station (utl.2008:149)

Dnr 311-1728/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:149 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för fördjupad översiktsplan Karolinska – Norra Station.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Maria Hannäs, Abit Dundar, Anders Broberg, Petter Lindfors, Jan Valeskog, Per Ankersjö, Cecilia Obermüller, Eie Herlitz samt borgarrådet Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommun­sty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Teres Lindbergs (s) och Cecilia Obermüllers (mp) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Fördjupning av två översiktsplaner, Karolinska – Norra Sta­tion, antas.

§17 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny central upphandling av vård- och omsorgsboende (utl.2008:150)

Dnr 327-1117/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:150 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny central upphandling av vård- och omsorgsboende.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Elisabeth Brandt Ygeman, Helen Jäderlund Eckardt, Margareta Björk, Olle Andretzky, Jan Valeskog, Catharina Tarras-Wahlberg, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, Birgitta Holm, Monika Lindh, Mehdi Oguzsoy, Paul Lappalainen, Abebe Hailu, Hanna Broberg, Ann-Katrin Åslund, Birgit Marklund Beijer, Helena Bonnier, Jonas Nilsson, Ann Mari Engel och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Kommunstyrelsen ska genom förenklad upphandling genomföra central­upphandling av entreprenaddrift för maximalt de boenden som anges i ärendet och i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtan­det. Upphandling ska genomföras i enlighet med de principer som anges i ärendet och tidigare kommunfullmäktigebeslut.

 2. När entreprenadupphandling är slutförd och avtal påskrivna skall avtalen lämnas över till respektive ansvarig stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnderna har därefter ansvar för avtalens förvaltning, uppföljning av verksamhetens kvalitet, löpande dialog med entreprenörer etc.

 3. Kommunstyrelsen får besluta att den nu aktuella upphandlingen inte ska om­fatta ett visst boende om det under arbetet med upphandlingen visar sig vara omöjligt eller uppenbart olämpligt att inkludera boendet.

§18 Införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet (utl.2008:151)

Dnr 327-1353/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:151 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Helen Jäderlund Eckardt, Elisabeth Brandt Ygeman och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s) bifall till socialdemokraternas och vänster­partiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Valfrihetssystem avseende den biståndsbedömda dagverksamheten inom äldreomsorgen införs fr.o.m. den 1 juli 2009 i enlighet med vad som före­slås i föreliggande ärende.

 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och föreslå ett ersättningssy­stem utifrån de principer som angivits i föreliggande ärende samt ansvara för att genomföra informationsinsatser, riktade till berörda personalgrup­per och medborgare.

§19 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008 (utl.2008:152)

Dnr 129-2222/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:152 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008 om reviderad anti­diskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Mujde Rashid, Mirja Räihä Järvinen, Paul Lappalainen, Gulan Avci, Cecilia Brinck, Teres Lindberg, Abit Dundar samt borgarråden Samuelsson, Livh, Jämtin, Ruwaida och Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och Mujde Rashid (v) bifall till socialdemokra­ternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Reviderad antidiskrimineringsklausul godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att tillämpa klausulen i alla upphand­lingar av tjänster och bygg- och anläggningsentreprenader i enlighet med utlåtandet.

 3. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas att tillämpa förelig­gande klausul i alla upphandlingar av tjänster och bygg- och anläggnings­entreprenader samt att anmoda samtliga bolagsstyrelser att tillämpa klau­sulen i enlighet med utlåtandet.

§20 Ändring av reglementen (utl.2008:153)

Dnr 661-1470/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:153 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av reglementen till följd av organisationsförändringar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, utbildningsnämn­den, socialtjänstnämnden, stadsdelsnämnderna och allmänna bestämmelserna till följd av översyn/organisationsförändringar godkänns.

§21 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2008:154)

Dnr 019-2074/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:154 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Marie Ljungberg Schött och Petter Lindfors med 40 procent av helt arvode fr.o.m. 15 september 2008 t.o.m 31 oktober 2010.

Det antecknades att Marie Ljungberg Schött och Petter Lindfors (båda m) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§22 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 64 på före­dragningslistan före punkt nr 33.

§23 Bildandet av ett gemensamt brandförbund (kommunalförbund) (utl.2008:159)

Dnr 307-1592/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:159 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bildandet av ett gemensamt brandförbund.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Karin Hanqvist samt borgarrådet Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets och vänsterpartiets respektive yrkanden i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­munstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Staden skall enligt de principer som redovisas nedan samt i ärendet i öv­rigt gå in i samverkan inom området skydd mot olyckor genom att ansöka om att antas som medlem i befintligt kommunalförbund med organisa­tionsnummer 222000-0356 fr.o.m. den 1 januari 2009.

 2. Förbundsordning enligt redovisat förslag i ärendet antas, bilaga 1a till utlåtandet.

 3. Fullmäktige medger att det egna kapitalet i kommunalförbundet per den 1januari 2009 uppgår till 40 mnkr med den fördelning och avräkning som redovisas i ärendet.

 4. Modell för andels- och kostnadsfördelning enligt de principer som redovi­sas i ärendet godkänns.

 5. Tillgångar exklusive fastigheter överlåts till kommunalförbundet på sätt som redovisas i ärendet.

 6. Tillämpning vad gäller pensioner i enlighet med redovisade principer 4A och 4B godkänns.

 7. Brand- och räddningsnämnden avvecklas den 28 februari 2009.

 8. Till kommunalförbundets förbundsfullmäktige utses 12 ordinarie ledamö­ter och 12 ersättare från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2010 i enlighet med förbundsordningen. Ärendet bordlägges i denna del och hänskjuts till valberedningen.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 och 148 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr155, 156, 157 och 158 för år 2008.

§25 Motioner

Under tiden 9 – 29 september 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:66) av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) om bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag
  Dnr 315-2298/2008;

 2. (2008:67) av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) om att staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander
  Dnr 312-2299/2008;

 3. (2008:68) av Mattias Ericson (v) om Stockholm – en klimatsmart stad
  Dnr 303-2300/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.55.