Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-01-26

Sammanträde 2009-01-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

3 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

4 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

5 Nr 2008:40 av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. RVI

6 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

7 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RV

8 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RVII

9 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

10 Nr 2008:45 av Karin Rågsjö (v) om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare. RVII

11 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

12 Nr 2008:47 av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man "lappar" bilar. RII

13 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

14 Nr 2008:49 av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för långtidssjukskrivna. RI

15 Nr 2008:50 av Karin Rågsjö (v) om en socialtjänst som riskerar att haverera. RVII

16 Nr 2008:52 av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga. RII

17 Nr 2008:53 av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag. RI

18 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

19 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

20 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

21 Nr 2008:57 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

27 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:19, i vad avser val av två ledamöter i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i exploateringsnämnden, en ledamot och fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden och en ersättare i utbildningsnämnden.
Mem. 2008:22, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:23, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Mem. 2009:1. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel V

29 Utl. 2009:1. Köavgift för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB fr.o.m. den 1 februari 2009.

30 Utl. 2009:2. Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm.

31 Utl. 2009:3. Förvärv av exploateringsmark och entreprenadprojekt. Fastigheterna Räknestickan 1, del av Vattenfallet 4, Årstadalsskolan 3 samt del av Plomben 6 och 7 m.m.

Rotel I

32 Utl. 2009:4. Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap i Stadshuset.

33 Utl. 2009:5. Tillfällig nedsättning av tomträttsavgäld vid nya markanvisningar för flerbostadshus. Hemställan från exploateringsnämnden.

Rotel II

34 Utl. 2009:6. Åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller.

Rotel III

35 Utl. 2009:7. Justering av taxa för stadsbyggnadsnämnden fr.o.m. den 1 februari 2009.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

37 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

38 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RVII

39 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RVII

40 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

41 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

42 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

43 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

44 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

47 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

48 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RVII

49 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RVII

50 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

51 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

52 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

53 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RVII

54 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

55 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

56 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

57 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2). RVI

58 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

59 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1). RI

60 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

61 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

62 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

63 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

64 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

65 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

66 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

67 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15). RIII

68 Utl. 2008:191. Principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Motion av Jan Valeskog (s) (2007:41). RIII

69 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

70 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

71 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

72 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RIV

73 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

74 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

NYA MOTIONER, Rotel I

75 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59).

76 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43).

§2 Interpellation om elevhälsovården i Stockholms stad (nr2008:28)

Dnr 322-1497/2008

Inger Stark (v) hade lämnat in en interpellation om elevhälsovården i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Inger Stark, borgarrådet Mogert, Eivor Karlsson, Cecilia Brinck och Margareta Johansson.

§4 Interpellation om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter (nr2008:40)

Dnr 327-2451/2008

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Leif Rönngren, Margareta Johansson, Berit Kruse och borgarrådet Samuelsson.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 och 57 för år 2008.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Nya jobb i Stockholm

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om nya jobb i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Kris- och krigsdrabbade palestinska flyktingar

Borgarrådet Livh (v) ställde en fråga om kris- och krigsdrabbade palestinska flyktingar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Nordin.

Fråga nr 3. Serafen

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om Serafen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 4. Reklam till hushåll – propaganda eller information?

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om reklam till hushåll – propaganda eller in­formation?

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Anställda i förskolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om anställda i förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 6. Simba Center

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om Simba Center.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Kvalitet? för Sten Nordin

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om kvalitet? för Sten Nordin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 8. Överskottet i utbildningsförvaltningen

Inger Stark (v) ställde en fråga om överskottet i utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

§7 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse, vilken delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 9 januari 2009

Beslut (9 januari) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 3oktober 2008) avseende DUR - ett instrument för utredning, bedömning och uppföljning av personer med psykiska funktionshinder. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 326-528/2007

§8 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 3.

§9 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum fredagen den 30januari 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§10 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007 samt mem.6, 12, 14, 19, 22 och 23 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007 samt mem.6, 12, 14, 19, 22 och 23 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), två ledamöter i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden (mem. 2008:19), en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Sö­dertörns tingsrätt (mem. 2008:23).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Memorial 2008:19

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Tomas Tetzell (m);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Max Ney (s);

i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Andreas Rosenblad (kd);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Hanna Hellman (s);

Memorial 2008:22

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ersättare: Hanna Broberg (m);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Malin Fogelberg (m), Christina Stigsdotter (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Sanna Maria Vent (s), Erik Hallonstén Wikström (s).

§11 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:1)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:1 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Per-Olof Ångman (s) – ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Per-Olof Ångman (s) – ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, Mikael Söderlund (m) – ombud i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL – och för­rätta i memorialet föreslagna val

2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämn­den, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, en er­sättare i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, en nämnde­man i Solna tings­rätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i Kommunförbundet Stockholms Län, KSL för tiden till och med år 2010:

till ombud: Andreas Hellström (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Linn Markryd (m), Carl Ehnbom (m), Emil Magnusson (v).

§12 Köavgift för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB fr.o.m den 1 februari 2009 (utl.2009:1)

Dnr 316-2683/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:1behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om köavgift för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB fr.o.m den 1 februari 2009.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Köavgiften fastställs till en årsavgift, inklusive moms, om 250 kronor.

 2. Köavgiften gäller avgift som debiteras de köande från och med den 1februari 2009.

§13 Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm (utl.2009:2)

Dnr 302-2795/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:2 behandlades. Utlåtandet gäller ABStockholmshems förvärv av två fastigheter i innerstaden.

Ordet innehades av Teres Lindberg, borgarrådet Larsson, Zaida Catalán, Björn Ljung, Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Mogert.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

AB Stockholmshems förvärv av aktierna i Asignalen S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 mnkr och Asignalen Ä5 AB, org. nr 556730-5783 för preliminärt 32,8 mnkr från Asignalen Holding AB, org. nr 556730-5304 godkänns.

§14 Förvärv av exploateringsmark och entreprenadprojekt

Fastigheterna Räknestickan 1, del av Vattenfallet 4, Årstadalsskolan 3 samt del av Plomben 6 och 7 m.m. (utl.2009:3)

Dnr 302-2842/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av exploateringsmark och entreprenadprojekt.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Leif Rönngren, borgarrådet Livh och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

AB Stockholmshems överenskommelse med JM AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räknestickan 1, del av Vattenfallet 4, Årstadalsskolan 3 samt del av Plomben 6 och 7 m.m. inklusive entreprenadkontrakt för upp­förande av bostadshus på respektive fastighet för totalt 759 mnkr med avsikt att dessa fastigheter skall upplåtas med hyresrätt godkänns.

§15 Utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap i Stadshuset (utl.2009:4)

Dnr 011-2813/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:4 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till utökning av tider för vigslar och registreringar av partnerskap i Stadshuset.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Margareta Johansson och Barry Andersson

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Barry Andersson (s) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis förslag till utökning av antalet vigslar/regis­trering­ar godkänns.

 2. Tiden på lördagar utökas så att vigslar/registreringar sker mellan klockan 14.00 och 18.00 i en lokal som inte inverkar på mottagningar/evenemang.

 3. Antalet vigsel/partnerskapsförrättare utökas med 6 personer till att omfatta 18 förordnanden.

 4. Stadsledningskontorets och KF/KS kanslis förslag om att införa en avgift enligt självkostnadsprincipen avslås.

§16 Tillfällig nedsättning av tomträttsavgäld vid nya markanvisningar för flerbostadshus

Hemställan från exploateringsnämnden (utl.2009:5)

Dnr 642-2924/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:5 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från exploateringsnämnden om tillfällig nedsättning av tomträttsavgäld vid nya markanvisningar för flerbostadshus.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Mirja Räihä Järvinen, Mehdi Oguzsoy, Teres Lindberg, Petter Lindfors, Rolf Könberg, Gulan Avci samt borgarråden Ruwaida och Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Tomträttsavgälden vid nya markanvisningar för flerbostadshus sänks i enlighet med exploateringsnämndens hemställan.

 2. Intäktsminskningen får beaktas i samband med upprättande av budget för kommande år.

§17 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller (utl.2009:6)

Dnr 314-1500/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgiv­ningsbuller.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ulf Fridebäck, Jan Valeskog, Anders Broberg, Stellan Hamrin, Yildiz Kafkas samt borgarråden Ruwaida och Jämtin.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas yrkande samt miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stockholms stads åtgärdsprogram för åren 2009-2013 enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) såsom framgår enligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns.

 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta åtgärdsprogrammet inom ra­men för stadens Miljöprogram.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska översända Stockholms stads åtgärds­program till Naturvårdsverket samt till övriga myndigheter och kommuner som berörs av åtgärdsprogrammet.

§18 Justering av taxa för stadsbyggnadsnämnden fr.o.m den 1 februari 2009 (utl.2009:7)

Dnr 119-2735/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av taxa för stadsbyggnadsnämnden fr.o.m. 1 februari 2009.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag till ”Justering av taxa för stadsbyggnads­nämnden” att gälla från den 1 februari 2009.

 2. Stadsbyggnadsnämndens intäktskrav i kommunfullmäktiges budget 2009 justeras i samband med tertialrapport 1.

§19 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2008:57.

§20 Motion om Stockholm som filmhuvudstad (utl.2008:76)

Dnr 328-2444/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:76 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han lämnar förslag om hur staden bör agera för att stärka filmens roll i Stockholm.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Kerstin Wickman, borgarrådet Mogert, Karin Rågsjö, Mats Berglund och Cecilia Brinck.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunsty­relsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:25) av Roger Mogert (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§21 Motion om förbättring av romers situation (utl.2008:80)

Dnr 333-124/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:80 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yvonne Ruwaida (mp) i vilken hon föreslår åtgärder för att förbättra skola och arbetsmarknad för romer.

Ordet innehades av borgarrådet Ruwaida, Mirja Räihä Järvinen, Gulan Avci, borgarråden Samuelsson och Livh, Ann-Katrin Åslund, Abebe Hailu, Eivor Karlsson, Margareta Johansson samt borgarrådet Kristersson.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunsty­relsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:1) av Yvonne Ruwaida (mp) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anför.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr8 och 9 för år 2009.

§23 Motioner

Under tiden 13 – 26 januari 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:2) av Jari Visshed m.fl. (s) om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd
Dnr 326-158/2009;

2. (2009:3) av Åsa Hagelstedt (v) om minskad konsumtion av kött
Dnr 303-160/2009;

3. (2009:4) av Åsa Hagelstedt (v) om ett rökfritt Slussen
Dnr 303-161/2009;

4. (2009:5) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om en framtidssatsning på skol­barnsomsorgen – utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konven­tion om barnets rättigheter
Dnr 321-162/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.02.