Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-12-14

Sammanträde 2009-12-14

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Eventuellt bordlagda motioner från sammanträdet den 7 december 2009 lämnas på tilläggslist Läs mer...a.

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:34 av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD. RIV

Dnr 322-1356/2009 (framställd 7/9, bordlagd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:36 av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation. RVII

Dnr 325-1828/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

Dnr 326-2000/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:39 av Ann Mari Engel (v) om minskade kulturpengar i stadsdelarna. RVIII

Dnr 328-2001/2009 (framställd 19/10, bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:40 av Leif Rönngren (s) om kristdemokraternas och den borgerliga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av servicehus i Stockholm. RVI

Dnr 327-2002/2009 (framställd 19/10, bordlagd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:41 av Ann-Margarethe Livh (v) om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna. RVIII

Dnr 328-2004/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:43 av Jan Valeskog (s) om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm. RII

Dnr 314-2293/2009 (framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:44 av Jan Valeskog (s) om principerna för bordläggning av ärenden i stadens nämnder. RI

Dnr 014-2294/2009 (framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

10 Nr 2009:45 av Inger Stark (v) om den urholkade socioekonomiska fördelningen. RIV

11 Nr 2009:46 av Jan Valeskog (s) om stadens bristfälliga planresurser på stadsbyggnadskontoret vilket förhindrar ett omfattande bostadsbyggande i Stockholm. RIII

12 Nr 2009:47 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande kring regionala trafikfrågor med anledning av den politiska trafikkrisen i landstinget. RII

13 Nr 2009:48 av Tomas Rudin (s) om den växande arbetslösheten i Stockholm och den uteblivna jobbgarantin. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

19 Bordlagda valärenden.

Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2009:13, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:14, i vad avser val av tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:15, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:16, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i exploateringsnämnden, en ledamot och två ersättare i fastighetsnämnden, en ledamot i kulturnämnden, en ersättare i servicenämnden, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ledamot och fem ersättare i stadsdelsnämnder och två ersättare i äldrenämnden.
Mem. 2009:20, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkring AB, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Utl. 2009:185. Införlivning av vissa dokument i Storstockholms brandförsvar. Ansökan från Storstockholms brandförsvarsförbund. RV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel II

21 Utl. 2009:211. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2010.

22 Utl. 2009:212. Höjning av avgifter för boende- och nyttoparkering samt slopande av nyttoparkering - mini att gälla från och med den 1 januari 2010.

Rotel VI

23 Utl. 2009:213. Nytt färdtjänstavtal i Stockholms län. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

24 Utl. 2009:214. Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Rotel I

25 Utl. 2009:215. Tomträttsavgäld för bostadsmark (flerbostadshus) vid nyupplåtelse och avgäldsreglering/förnyad upplåtelse i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden. Hemställan från exploateringsnämnden.

26 Utl. 2009:216. Avtal om medfinansiering av väg-, spår- m.fl. satsningar i Stockholmsregionen enligt Stockholmsförhandlingen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2009.

Rotel I+VIII

27 Utl. 2009:217. Genomförandebeslut Stockholmsarenan.

NYA MOTIONER, Rotel II

28 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12).

Rotel I

29 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23).

NYTT BESLUTSÄRENDE

30 Mem. 2009:21. Avsägelser och fyllnadsval.

BORDLAGDA MOTIONER

31 Utl. 2009:198. Lärare i barnrehabiliteringen. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:2). RIV

32 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

33 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

35 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

37 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

38 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

40 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

41 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

44 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

46 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

47 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

48 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

49 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

50 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

51 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

52 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

54 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

55 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

56 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

57 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

58 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

59 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

60 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

61 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

62 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

63 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

64 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

65 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

66 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

67 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

68 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

69 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

70 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

71 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

72 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

73 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

74 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

75 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

76 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

77 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

78 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

79 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

80 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

81 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3). RII

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

82 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

83 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

84 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

85 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78). RI

86 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

87 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

88 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

89 Utl. 2009:172. Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag. Motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) (2008:66). RII

90 Utl. 2009:173. Cykelbanor på bilfiler. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:90). RII

91 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

92 Utl. 2009:192. Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning. Motion av Mattias Ericson (v) (2009:24). RI

93 Utl. 2009:193. Säkra cykelparkeringar. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:82). RII

94 Utl. 2009:194. Bilfria söndagar i Stockholm. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:84). RII

95 Utl. 2009:195. Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85). RII

96 Utl. 2009:196. Buller. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:92). RII

97 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

98 Utl. 2009:199. Stockholms skolors simkunnighetsutmaning. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2006:35). RIV

99 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

100 Utl. 2009:201. Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:21). RIV

101 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

102 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

103 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

104 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

105 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

106 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

107 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

108 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

109 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

§2 Interpellation om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD (nr2009:34)

Dnr 322-1356/2009

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

§4 Interpellation om minskande kulturpengar i stadsdelarna (nr2009:39)

Dnr 328-2001/2009

Ann Mari Engel (v) hade lämnat in en interpellation om minskande kultur­pengar i stadsdelarna.

Kommunfullmäktige hade den 19 oktober 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

§5 Interpellation om kristdemokraternas och den borgerliga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av servicehus i Stockholm (nr2009:40)

Dnr 327-2002/2009

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om kristdemokraternas och den borgerliga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av ser­vicehus i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 19 oktober 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, Eivor Karlsson, borgarrådet Samuelsson och Ann Mari Engel.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 41, 43 och 44 för år 2009.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:45) av Inger Stark (v) om den urholkade socioekonomiska fördel­ningen
Dnr 322-2495/2009;

2. (2009:46) av Jan Valeskog (s) om stadens bristfälliga planresurser på stads­byggnadskontoret vilket förhindrar ett omfattande bostadsbyggande i Stockholm
Dnr 302-2500/2009;

3. (2009:47) av Jan Valeskog (s) om stadens agerande kring regionala trafik­frågor med anledning av den politiska trafikkrisen i landstinget
Dnr 314-2501/2009;

4. (2009:48) av Tomas Rudin (s) om den växande arbetslösheten i Stock­holm och den uteblivna jobbgarantin
Dnr 331-2502/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Ungdomsarbetslöshet

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om ungdomsarbetslöshet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 2. Förtursregler i förskolan

Borgarrådet Ruwaida (mp) ställde en fråga om förtursregler i förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Ruwaida och Edholm.


Fråga nr 3. Aspuddsbadet

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 4. Nedskärningar i socialtjänsten

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om nedskärningar i socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Kristersson.

Fråga nr 5. Kvarnberget 1 i Rinkeby

Martin Michel (mp) ställde en fråga om Kvarnberget 1 i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 6. Socialtjänsten

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Nedskräpning på Slussen

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om nedskräpning på Slussen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Kultur- och samlingscentrum i Aspudden

Mats Berglund (mp) ställde en fråga om kultur- och samlingscentrum i Aspud­den.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats Berglund och borgarrådet Sjöstedt.

§9 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 8 december 2009 att utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Sebastian Cederschiöld (m) hade utsetts Håkan Wallensten (m).

Till ersättare efter Håkan Wallensten (m) hade utsetts Anna Belfrage (m).

Till ledamot efter Susanna Brolin (v) hade utsetts Mattias Ericson (v).

Till ersättare efter Mattias Ericson (v) hade utsetts Måns Almqvist (v).

Till ersättare efter Håkan Wahlén (s) hade utsetts Gunni Ekdahl (s).

§10 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige har inkommit följande skrivelse, vilken delgivits be­rörda organ:

Skrivelse från SKTF Stockholm Stad Senior

och Pensionärsverksamheten

av den 10 december 2009

Synpunkter angående förslaget om att ersätta serviceboendet med trygghetsbo­ende.

Dnr 327-1178/2009

§11 Information om extra sammanträde den 15februari 2010

Ordföranden informerade om att på grund av det stora antalet motioner på före­dragningslistan planeras ett extra sammanträde den 15 februari 2010 kl.16.00-22.00.

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 21december 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 6 för år 2008 samt mem. 13, 14, 15, 16 och 20 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 6 för år 2008 samt nr 13, 14, 15, 16 och 20 för år 2009 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2008:6), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:13), tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:14), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2009:15), en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i Farsta stadsdels­nämnd, en ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2009:16), en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:20).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:15

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Agneta Axelsson (s);

Memorial 2009:16

i exploateringsnämnden för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ledamot: Göran Kindvall (m);

till ersättare: Anette Hellström (m);


i fastighetsnämnden för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ledamot: Sune Gidgård (s);

till ersättare: Sten-Åke Larsson (m), Kristofer von Beetzen (m);

i kulturnämnden för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ledamot: Tony Nilsson (s);

till ersättare: Salar Rashid (s);

i servicenämnden för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ersättare: Ruth Andersson (kd);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ersättare: Björn Sund (s);

i Bromma stadsdelsnämnd för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ersättare: Marie Valée (m);

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ersättare: Rahmo Dirie (m);

i äldrenämnden för tiden från och med 1 januari 2010 till och med år 2010:

till ersättare: Christer Sjöblom (m), Anita Lundin (m);

Memorial 2009:20

i styrelsen för S:t Erik Försäkring AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till ledamot: Peter Kvarnhem (opol).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:21)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:21 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Birgitta Holm (m) – leda­mot i äldrenämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i äldrenämnden och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

§17 Införlivning av vissa dokument i Storstockholms brandförsvar

Ansökan från Storstockholms brandförsvarsförbund (utl. 2009:185)

Dnr 042-1908/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:185 behandlades. Utlå­tandet gäller en ansökan från Storstockholms brandförsvarsförbund om införliv­ning av vissa dokument i Storstockholms brandförsvar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Storstockholms brandförsvar beviljas införlivning av vissa, för verksam-heten centrala handlingar rörande inspektion/tillsyn samt tillstånds-hantering från den nu upphörda arkivbildaren i den nuvarande organisa-tionens arkiv.

2. En notering om vilka handlingar som förts över till den nya huvudmannen ska göras i den upphörda kommunala myndighetens arkivredovisning (Stockholms brandförsvar).

§18 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2010 (utl. 2009:211)

Dnr 303-2369/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:211 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2010.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson, Cecilia Önfelt, Jan Valeskog, Yildiz Kafkas, Ann Mari Engel och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s), Yildiz Kafkas (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin fastställs, bilaga 2 till utlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2010.

§19 Höjning av avgifter för boende- och nyttoparkering samt slopande av nyttoparkering – mini att gälla från och med den 1 januari 2010 (utl. 2009:212)

Dnr 314-2370/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:212 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om höjning av avgifter för boende- och nyttoparkering samt slopande av nyttoparkering - mini.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson, Åsa Romson, Ulf Fridebäck, Jan Valeskog, Inge-Britt Lundin, Cecilia Önfelt, Ann Mari Engel och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. För boendeparkering höjs periodbetalningen med 100 kr/månad till 700 kr/månad.

 2. Ändrad dygnsavgift för boendeparkering fastställs i enlighet med trafik- och renhållningsnämndens förslag.

 3. Ändrade avgifter för nyttoparkeringstillstånd fastställs i enlighet med tra­fik- och renhållningsnämndens förslag.

 4. Eventuell mervärdesskatt ska ingå i avgifter för boendeparkering men inte för nyttoparkering.

 5. ”Nyttoparkeringstillstånd – mini” upphör.

 6. De ändrade avgifterna för boende- och nyttoparkering ska gälla från och med den 1 januari 2010.

§20 Nytt färdtjänstavtal i Stockholms län

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (utl. 2009:213)

Dnr 125-1487/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:213 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om nytt färd­tjänstavtal i Stockholms län.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2010 godkänns i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet Stock­holms län (bilaga till utlåtandet).

§21 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden (utl. 2009:214)

Dnr 125-1643/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:214 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Ordet innehades av Berit Kruse, Karin Rågsjö, borgarrådet Samuelsson, Eivor Karlsson, Margareta Björk, Olle Andretzky, Birgit Marklund Beijer, Helen Jäderlund Eckardt, Maria Hannäs och Lotta Juul Martin Löf.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Kommunstyrelsen ska genom förenklad upphandling genomföra central-upphandling av entreprenaddrift för maximalt de boenden som föredra-gande borgarråd anger i utlåtandet. Upphandling ska genomföras i enlig-het med de principer som anges i utlåtandet och tidigare kommunfull-mäktigebeslut.

 2. När entreprenadupphandling är slutförd och avtal påskrivna ska avtalen läm­nas över till ansvarig stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnderna har där-efter ansvar för avtalens förvaltning, uppföljning av verksamhetens kvali-tet och löpande dialog med entreprenörer.

 3. Kommunstyrelsen får besluta att den nu aktuella upphandlingen inte ska om­fatta ett visst boende om det under arbetet med upphandlingen visar sig vara omöjligt eller uppenbart olämpligt att inkludera boendet.

 4. Den utmaning som inkommit från Älvsjö Vård AB anses besvarad med ut­låtandet.

§22 Tomträttsavgäld för bostadsmark (flerbostadshus) vid nyupplåtelse och avgäldsreglering/förnyad upplåtelse i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden

Hemställan från exploateringsnämnden (utl. 2009:215)

Dnr 302-2034/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:215 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden om tomträttsavgäld för bostadsmark (flerbostadshus) vid nyupplåtelse och avgäldsreglering/förnyad upplåtelse i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden.

Ordet innehades av Petter Lindfors, borgarrådet Livh och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Tomträttsavgälden för flerbostadshus i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden ändras till 94,00 kr/kvm BTA vid avgäldsreglering/förnyad upplåtelse och till 178,70 kr/kvm BTA vid nyupplåtelse i enlighet med utlåtandet.

§23 Avtal om medfinansiering av väg-, spår- m.fl. satsningar i Stockholmsregionen enligt Stockholmsförhandlingen

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2009 (utl. 2009:216)

Dnr 314-2330/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:216 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal om medfinansiering av väg-, spår- m.fl. satsningar i Stock­holmsregionen enligt Stockholmsförhandlingen.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Ruwaida, Jan Valeskog, borgar­råden Edholm och Jämtin, Anders Broberg, Måns Almqvist, Åsa Romson, Rolf Könberg och Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) och Måns Almqvist (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Avtal mellan Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stock­holms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län samt Stockholms stad om medfinansiering av väg-, spår- m.fl. satsningar i Stockholmsregio­nen enligt Stockholmsförhandlingen, bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

§24 Genomförandebeslut Stockholmsarenan (utl. 2009:217)

Dnr 328-2039/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:217 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförandebeslut avseende den nya Stockholmsarenan.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Sjöstedt, Mats Berglund, Mehdi Oguzsoy, Maria Hannäs, Billy Östh, Barry Andersson, Ulf Fridebäck, borgar­rådet Jämtin, borgarrådet Samuelsson och Jari Visshed.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2009 re­dovisat förslag att uppföra en ny arena söder om Ericsson Globe ”Stockholmsarenan” innebärande investeringsutgifter om 2 480mnkr inkl. räntekostnader under byggtiden och 35 mnkr för kvarvarande mark­förvärv samt investeringsinkomster om 1 260mnkr godkänns.

 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockhome Fastighetsförvaltning AB att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal.

 3. Finansiering sker dels genom ett aktieägartillskott från Stockholms Stads­hus AB till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB om 250 mnkr, dels genom att beaktas vid berörda bolags kommande budgetarbete.

 4. Trafik- och renhållningsnämnden ska påbörja programarbete avseende er­forderliga åtgärder i infrastrukturen.

§25 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna 31-109 på föredragningslistan före punkt nr 28.

§26 Motion om Lärare i barnrehabiliteringen (utl.2009:198)

Dnr 419-63/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:198 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) i vilken de anför att det behövs bättre samordning mellan sjukvård, rehabilitering och skola när det gäller barn med framför allt neurologiska skador och neuropsykiatrisk proble­matik.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommun­styrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2000:2) av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) om ”Lärare i barnreha­biliteringen” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 182, 184, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 57, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 171, 172, 173, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 och 210 för år 2009.


Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 218 och 219 för år 2009.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.55.