Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-05

Sammanträde 2012-11-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:21 av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm. RV

Dnr 316-856/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

Dnr 328-858/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:24 av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd. RVII

Dnr 325-911/2012 (framställd 11/6, bordlagd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

Dnr 325-912/2012 (framställd 11/6, bordlagd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider. RI

Dnr 219-1252/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:31 av Emilia Bjuggren (S) om simkunnigheten i Stockholm. RIV

Dnr 322-1253/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:32 av Tomas Rudin (S) om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stockholms stad. RIII

Dnr 319-1254/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:33 av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden. RI

Dnr 016-1333/2012 (framställd 24/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:35 av Karin Wanngård (S) om yrkesutbildningar. RIV

Dnr 323-1370/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:36 av Eivor Karlsson (MP) om skolans brist på stöd till elever. RIV

Dnr 322-1371/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:37 av Mats Berglund (MP) om kulturlivets skenande kostnader för lokaler i Stockholms stad. RVIII

Dnr 328-1423/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2012:38 av Malte Sigemalm (S) om sopsnusk i världsklass? RII

15 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RIV

16 Nr 2012:40 av Mirja Räihä (S) om tider inom hemtjänsten. RV

17 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

23 Utl. 2012:131. Namn för kvarter, gata och torg i stadsdelen Mariehäll. Mållgan, Fålen och Pippi Långstrumps Gata.

Rotel VI

24 Utl. 2012:132. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

25 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

26 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

27 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S). RVIII

BORDLAGDA MOTIONER

28 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

30 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

31 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

32 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

33 Utl. 2012:100. Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla. Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S). RI

34 Utl. 2012:102. Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S). RII

35 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

36 Utl. 2012:127. Driften av Klarabiografen. Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP). RVIII

37 Utl. 2012:128. Uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum. Motion (2011:77) av Tomas Rudin och Tara Twana (båda S). RVIII+III

38 Utl. 2012:129. Vad som händer med välfärden i Stockholm. Motion (2011:79) av Karin Ehlin Kolk m.fl. (S). RI

39 Utl. 2012:130. Stockholms stads ansvar för att höja valdeltagandet. Motion (2012:9) av Salar Rashid (S). RI

NY MOTION, Rotel I

40 Utl. 2012:133. Genusanalys av stadens budget. Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 12 november 2012.

§2 Interpellation om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm (nr2012:21)

Dnr 316-856/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Larsson samt Åke Askensten.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:23.

§4 Interpellation om ökade avslag på ekonomiskt bistånd (nr2012:24)

Dnr 325-911/2012

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om ökade avslag på ekono­miskt bistånd.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Ljungberg Schött hänvisade till utdelat interpellations-

svar ------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, borgarrådet Ljungberg Schött, Christopher Ödmann, Abdo Goriya och Jackie Nylander.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36 och 37 för år 2012.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:38) av Malte Sigemalm (S) om sopsnusk i världsklass
Dnr 303-1490/2012;

2. (2012:39) av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka in­tresset för gymnasiets yrkesutbildningar
Dnr 323-1491/2012;

3. (2012:40) av Mirja Räihä (S) om tider inom hemtjänsten
Dnr 327-1492/2012;

4. (2012:41) av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet
Dnr 329-1493/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Revisionsrapporten om samverkan kring barn som far illa eller ris­kerar att fara illa.

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om revisionsrapporten om samver­kan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Nordin.

Fråga nr 2. Angående dementa med stort vårdbehov som vårdas hemma

Eivor Karlsson (MP) ställde en fråga om dementa med stort vårdbehov som vår­das hemma.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Kvinnofrid? för alla

Karin Rågsjö (V) ställde frågan Kvinnofrid? för alla.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 4. Lärarlönerna

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om lärarlönerna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 5. Allhuset i Hässelby gård

Borgarrådet Helldén (MP) ställde en fråga om allhuset i Hässelby gård.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Helldén och Larsson.

Fråga nr 6. Q-jouren

Jackie Nylander (V) ställde en fråga om Q-jouren.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 7. Kvalitetsbrister på privat förskola i Ängby

Karin Hanqvist (S) ställde en fråga om kvalitetsbrister på privat förskola i Ängby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 8. När kommer Stockholms stad att genomföra åtgärder som ger minskad biltrafik och en bättre stadsmiljö?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: När kommer Stockholms stad att genomföra åtgärder som ger minskad biltrafik och en bättre stadsmiljö?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 18 oktober 2012

Beslut (18 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 24 september) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomfö­randebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-932/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 19 oktober 2012

Beslut (19 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 september) avseende Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun.

Förvaltningsrätten som senare kommer att pröva målet slutligt, avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 302-868/2012

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 22 oktober 2012

Beslut (22 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (28 juni) avseende Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 303-2695/2010

§9 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 30 oktober 2012 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Karin Ehlin Kolk (S) hade utsetts Gunnar Sandell (S).

Till ersättare efter Gunnar Sandell (S) hade utsetts Åsa Einerstam (S).

Till ersättare efter Jerker Thorsell (MP) hade utsetts Halit Azizoglu (MP).

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 12november 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Namn för kvarter, gata och torg i stadsdelen Mariehäll

Mållgan, Fålen och Pippi Långstrumps Gata (utl.2012:131)

Dnr 312-2996/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, gata och torg i stadsdelen Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Mållgan fastställs som nytt namn för kvarter, Fålen bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning och Pippi Långstrumps Gata bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta, bilaga 2 till utlå­tandet.

§13 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2012:132.

§14 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

§15 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 25 och 98 för år 2012.

§16 Motion om stöd till invånarna i Gaza (utl.2011:147)

Dnr 333-437/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:147 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att Stockholms stad i samarbete med Ship to Gaza ska göra en inventering av mate­rial som kan skänkas till Gaza.

Ordet innehades av Gulan Avci, Salar Rashid, Ann-Margarethe Livh, Kaj Nordquist, Arba Kokalari, Ole-Jörgen Persson, Ann Mari Engel, Awad Hersi, och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Stöd till invånarna i Gaza” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§17 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr 2011:155.

§18 Motion om bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stock­holms län (utl.2012:62)

Dnr 304-1910/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:62 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) i vilken de föreslår att Stockholms stad i budgeten för 2012 avsätter ett årligt bi­drag till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Lars Svärd, Ann-Katrin Åslund, Ingegerd Akselsson Le Douaron samt borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Karin Rågsjös (V) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) om ”Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§19 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 80 och 87 för år 2012.

§20 Motion om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla (utl.2012:100)

Dnr 335-2166/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:100 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård m.fl. (S) i vilken de bl.a. yrkar att kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att utveckla demokratin i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Wanngård, Per Olsson, borgarrådet Nordin, Karin Rågsjö, Gunnar Sandell, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Hamilton, Ewa Samuelsson, Awad Hersi, Maria Hannäs, Helen Törnqvist, Ewa Larsson samt borgarrådet Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S) om ”Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§21 Motion om projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar (utl.2012:102)

Dnr 331-637/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:102 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S) i vilken de föreslår att Stockholms stad ansöker om delfinansiering via medel från ESF-rådet för att arbeta fram metoder för att kunna anställa fler personer med funk­tionshinder.

Ordet innehades av Tara Twana, Kaj Nordquist, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Ewa Samuelsson, borgarrådet Hamilton samt Gulan Avci.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tara Twana (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Eivor Karlsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S) om ”Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa personer med funktionsnedsättningar” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 107, 127 och 128 för år 2012.

§23 Motion om vad som händer med välfärden i Stockholm (utl.2012:129)

Dnr 309-2479/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:129 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Ehlin Kolk m.fl. (S) i vilken de yrkar att en utredning görs för att belysa konkurrensens effekter i Stockholms stad.

Ordet innehades av Gunnar Sandell, Sebastian Wiklund, Helen Törnqvist, Karin Rågsjö, Abdo Goriya, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Denis Wedin, Salar Rashid, Per Olsson, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Rudin, Mirja Räihä samt borgarråden Nordin och Wanngård.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Gunnar Sandell (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Per Olsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:79) av Karin Ehlin Kolk m.fl. (S) om ”Vad som händer med välfärden i Stockholm” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§24 Motion om Stockholms stads ansvar för att höja valdeltagandet (utl.2012:130)

Dnr 016-426/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:130 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Salar Rashid (S) i vilken han föreslår att staden till­sätter en utredningsgrupp för att utreda hur man bäst höjer valdeltagandet.

Ordet innehades av Salar Rashid, Ann Mari Engel, Arba Kokalari, Awad Hersi, Ole-Jörgen Persson, borgarrådet Nordin, Abebe Hailu, Stina Bengtsson, Mehdi Oguzsoy, Berthold Gustavsson samt borgarrådet Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Salar Rashid (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:9) av Salar Rashid (S) om ”Stockholms stads ansvar för att höja valdeltagandet” anses besvarad med utlåtandet.

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunsty­rel­sens utlåtande nr 2012:133.

§26 Motioner

Under tiden 16 oktober – 5 november 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (alla MP) om 20 procent av Stock­holms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020
Dnr 303-1586/2012;

2. (2012:57) av Maria Hannäs (V) och Daniel Helldén (MP) om ett mel­lankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget
Dnr 304-1606/2012;

3. (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S) om Rinkeby – en by i världsklass
Dnr 336-1607/2012;

4. (2012:59) av Tomas Rudin (S) om upprustning och belysning av ”Kris­tallvertikalaccent”, Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergel­fontänen
Dnr 328-1609/2012;

5. (2012:60) av Kaj Nordquist (S) om anslag så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby gård
Dnr 336-1610/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.32.