Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-12-15

Sammanträde 2014-12-15

Datum
Klockan
14:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:14 av Anna König Jerlmyr (M) om Bromma flygplats. RI

Dnr 309-1478/2014 (framställd 10/11)

3 Nr 2014:15 av Joakim Larsson (M) om bygg bort Stockholms trafikinfarkt. RVII


Dnr 314-1480/2014 (framställd 10/11)

4 Nr 2014:16 av Anna König Jerlmyr (M) om regeringens straff-beskattning av Stockholm. RI

Dnr 309-1481/2014 (framställd 10/11)

5 Nr 2014:17 av Joakim Larsson (M) om Slussen. RI

Dnr 311-1482/2014 (framställd 10/11)

6 Nr 2014:19 av Anna König Jerlmyr (M) om förseningen av Förbifart Stockholm. RI

Dnr 314-1484/2014 (framställd 10/11)

7 Nr 2014:21 av Lotta Edholm (FP) om konsekvenserna för Stockholm av att Bromma flygplats avvecklas. RI


Dnr 309-1486/2014 (framställd 10/11)

8 Nr 2014:22 av Lotta Edholm (FP) om Förbifart Stockholm. RI

Dnr 314-1487/2014 (framställd 10/11)

9 Nr 2014:23 av Erik Slottner (KD) om Bromma flygplats, Förbifarten och Slussen. RI

Dnr 314-1495/2014 (framställd 27/11)

10 Nr 2014:24 av Lotta Edholm (FP) om majoritetens ambitioner för att minska olovlig frånvaro i skolan. RIV

Dnr 322-1583/2014 (framställd 27/11)

11 Nr 2014:25 av Lotta Edholm (FP) om skolskjuts och persontransporter i Stockholms stad. RIV

Dnr 125-1584/2014 (framställd 27/11)

Nya interpellationer

12 Nr 2014:26 av Cecilia Brinck (M) om lagliga graffitiväggar. RVII

13 Nr 2014:27 av Cecilia Brinck (M) om fristående skolor. RIV

20 Valärende. Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser, val av gode män enligt fastighetsbildningslagen, val av ledamöter och ersättare i Storstockholms brandförsvar, val av vigselförrättare, val av ledamöter i rådet till skydd för Stockholms skönhet

21 Valärende. Ny mandatperiod: val av ombud till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

22 Valärende. Ny mandatperiod: val av revisorer för nämnder

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

23 Utl. 2014:110. Fastställande av arvode för överförmyndarnämnden

24 Utl. 2014:113. Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Avsiktsförklaring med C40 - Climate Leadership Group
Mayors Adapt - Covenant of Mayors initiativ för anpassningsåtgärder för ett förändrat klimat
Staden vinnare i tävlingen Mayors Challenge med projektet "Biokol - för ett bättre ekosystem i staden"
Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksam-heter 2013
Utredningsbeslut för projekt fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-ting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka och äldre för 2014
Finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn
Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystem inom valfrihetssystem för hemtjänst
Stadsdelsförvaltningarnas parkplaner, skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Utdelning från koncernen Stockholm Stadshus AB
Förtydligande av kompensationsåtgärder i samband med beslut om förslag till ändring av gränsen Hansta naturreservat
Godkännande av fusion mellan Stockholmsarenan AB och SGA Fas-tigheter AB
Finansiering av koncerngemensamt ekonomisystem
Upphandling av pensionsadministrativa tjänster
Upphandling av betalväxellösning
Upphandling avseende anskaffning, hantering, underhåll och avyttring av fordon
Upphandling av el
Upphandling av företagshälsovård
Slutrapport "Uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys inom äldreomsorgen"
Finansiering av omställningskostnader m.m. under projektet SIKT
Dnr 113-1267/2014, 006-943/2014, 006-801/2014, 006-1301/2014, 327-805/2014, 308-1774/2011, 327-1886/2013, 003-1065/2014, 327-69/2014, 302-560/2009, 304-729/2013

25 Utl. 2014:114. Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Ikano Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom del av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Kromosomen) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 302-807/2014

26 Utl. 2014:115. Markanvisning för bostäder inom Stadshagen 1:1 till Einar Mattsson Projekt AB. Ny fotbollsplan inom Fredhäll 1:1

Inriktningsbeslut
Anläggande av en 11-manna och 7-manna fotbollsplan på Stadshagen IP och en 11-manna fotbollsplan inom Fredhäll 1:1
Inriktningsbeslut
Dnr 302-1909/2013

27 Utl. 2014:116. Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) från KF Fastigheter AB m.fl. till Fastighetsaktiebolaget Hermius.

28 Utl. 2014:117. Taxor för Storstockholms brandförsvar för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll samt sotningsfrister

Förslag från Storstockholms brandförsvar
Dnr 307-944/2014

29 Utl. 2014:118. Ändringar i reglemente för arbetsmarknadsnämnden

30 Utl. 2014:119. Arvodering av förtroendevalda.

Rotel I + III

31 Utl. 2014:120. Upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall

Genomförandebeslut
Dnr 328-1333/2014


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I + IX

32 Utl. 2014:121. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta

33 Utl. 2014:122. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö

Rotel IV

34 Utl. 2014:123. Översyn av samverkansavtal och gemensam pro-grampeng - GG2.0 för gymnasieskolan

Förslag från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 323-1096/2014


Rotel V

35 Utl. 2014:111. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, att gälla från den 1 januari 2015

36 Utl. 2014:124. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2015 (fr o m 1 januari 2015)

Förslag från avfallsnämnden
Dnr 303-1318/2014

Rotel VIII

37 Utl. 2014:112. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2014 och kvartal 2 år 2014, äldreomsorg
Dnr 327-833/2014, 327-1353/2014

Bordlagda motioner

38 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RVIII

39 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RII

40 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RVIII

§2 Bordlagda interpellationer

§3 Interpellation om bygg bort Stockholms trafikinfarkt (nr 2014:15) Dnr 314-1480/2014

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen nr 16 för år 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20141215.pdf (250 kb)

§5 Interpellation om Slussen (nr 2014:17) Dnr 311-1482/2014

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 19, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20141215.pdf (247 kb)

§7 Nya interpellationer, interpellation om lagliga graffitiväggar (2014:26) Dnr 329-1626/2014

§8 Nya interpellationer

Följande interpellation anmäls.
(2014:27) av borgarrådet Brinck (M) om fristående skolor
Dnr 322-1627/2014

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20141215.pdf (247 kb)

§10 Sammanträdet öppnas

§11 Anmälningar

Inga skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2014-08-31 anmäls, bilaga 4.

§14 Valärende, fyllnadsval (skrivelse 2014:6) Valärende i kommunfullmäktige 2014-12-15

§15 Valärende Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser, val av gode män enligt fastighetsbildningslagen, val av ledamöter och ersättare i Storstockholms brandförsvar, val av vigselförrättare, val av ledamöter i rådet til skydd för Stockholms skönhet

§16 Valärende Ny mandatperiod: val av ombud til Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

§17 Valärende Ny mandatperiod: val av revisorer för nämnder

§18 Fastställande av arvode för överförmyndarnämnden (utl. 2014:110) Dnr 019-1324/2014

§19 Uppföljning av budget 2014 ­ Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2014 (utl 2014:113) Dnr 113-1267/2014, 006-943/2014, 006-801/2014, 006-1301/2014, 327-805/2014, 308-1774/2011, 327-1886/2013, 327-69/2014, 302-560/2009, 003-1065/2014, 304-729/2013

Avsiktsförklaring med C40 - Climate Leadership Group, dnr 006-943/2014

Mayors Adapt - Covenant of Mayors initiativ för anpassningsåtgärder för ett förändrat klimat, dnr 006-801/2014

Staden vinnare i tävlingen Mayors Challenge med projektet "Biokol - för ett bättre ekosystem i staden", dnr 006-1301/2014

Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamheter 2013, dnr 327-805/2014

Utredningsbeslut för projekt fullstor idrottshall inom Kristinebergshöjden, dnr 308-1774/2011

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka och äldre för 2014, dnr 327-1886/2013

Finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn, dnr 003-1065/2014

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystem inom valfrihetssystem för hemtjänst, dnr 327-69/2014

Stadsdelsförvaltningarnas parkplaner, skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet, dnr 302-560/2009

Utdelning från koncernen Stockholm Stadshus AB

Förtydligande av kompensationsåtgärder i samband med beslut om förslag till ändring av gränsen Hansta naturreservat, dnr 304-729/2013

Godkännande av fusion mellan Stockholmsarenan AB och SGA Fastigheter AB

Finansiering av koncerngemensamt ekonomisystem

Upphandling av pensionsadministrativa tjänster

Upphandling av betalväxellösning

Upphandling avseende anskaffning, hantering, underhåll och avyttring av fordon

Upphandling av el

Upphandling av företagshälsovård

Slutrapport "Uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys inom äldreomsorgen"

Finansiering av omställningskostnader m.m. under projektet SIKT

§20 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med Ikano Bostad AB avseende uppförande av bostadshus inom del av Vasastaden 1:16 (blivande kv. Kromosomen) i Hagastaden inom Norrmalm, Stockholms kommun Hemställan från exploateringsnämnden (utl. 2014:114) Dnr 302-807/2014

§21 Markanvisning för bostäder inom Stadshagen 1:1 till Einar Mattsson Projekt AB. Ny fotbollsplan inom Fredhäll 1:1 Inriktningsbeslut Anläggande av en 11-manna och 7-manna fotbollsplan på Stadshagen IP och en 11-manna fotbollsplan inom Fredhäll 1:1 Inriktingsbeslut Hemställan från exploateringsnämnden (utl. 2014:115) Dnr 302-1909/2013

§22 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) från KF Fastigheter AB m.fl. till Fastighetsaktiebolaget Hermius (utl. 2014:116) Dnr 302-1546/2014

§23 Taxor för Storstockholms brandförsvar för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll samt sotningsfrister Förslag från Storstockholms brandförsvar (utl. 2014:117) Dnr 307-944/2014

§24 Ändringar i reglemente för arbetsmarknadsnämnden (utl. 2014:118) Dnr 661-952/2014

§25 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2014:119) Dnr. 019-1585/2014

§26 Upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall Genomförandebeslut (utl. 2014:120) Dnr 328-1333/2014

§27 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta Inriktningsbeslut (utl. 2014:121) Dnr 023-1241/2014

§28 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö Inriktningsbeslut (utl. 2014:122) Dnr 023-1237/2014

§29 Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG2.0 för gymnasieskolan Förslag från Kommunförbundet Stockholms Län (utl. 2014:123) Dnr 323-1096/2014

§30 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, att gälla från den 1 januari 2015 Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl. 2014:111) Dnr 303-726/2014

§31 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2015 (fr o m 1 januari 2015) Förslag från avfallsnämnden (utl. 2014:124) Dnr 303-1318/2014

§32 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2014 och kvartal 2 år 2014, äldreomsorg (utl. 2014:112) Dnr 327-833/2014, 327-1353/2014

§33 Återtagande av motion (utl. 2013:157) Dnr 327-1248/2012

§34 Bordläggning av ärenden

Kommunfullmäktige bordlägger kommunstyrelsens utlåtande nr 181 för år 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20141215.pdf (199 kb)

§35 Återtagande av motion (utl. 2013:184) Dnr 327-1165/2012

§36 Återtagande av motion

§37 Ny motion

Under tiden den 28 november - 15 december 2014 väcktes följande motion:

(2014:17) av Berthold Gustavsson (M) om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm
Dnr 314-1778/2014

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20141215.pdf (200 kb)