Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-02-21

Sammanträde 2018-02-21

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

2 Rapport över inkomna ärenden

26 januari - 1 februari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: 2018 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag
Dnr 112-104/2018

5 Svenska flaggan ska alltid pryda stadshusets siluett

Motion (2017:41) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD)
Dnr 106-1004/2017

6 PM: Anmälan om svar på remiss av förslag till ändringar av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

Borgarrådet Valeskog

7 PM: Anmälan om svar på remiss av Förslag till ändringar i BBR (A) och BEN 2

Borgarrådet Räihä

8 PM: Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 6 mars 2018
Dnr 110-1936/2017

9 Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

Motion (2017:45) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 106-1039/2017

Borgarrådet Burell

10 Återställning av barnomsorgen på obekväm arbetstid

Motion (2017:50) av Lotta Edholm (L)
Dnr 106-1328/2017

Borgarrådet Lindblom

11 PM: Bastjänstgöring för läkare (DS 2017:56)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 22 februari 2018
Dnr 110-1834/2017

12 Utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

Motion (2017:14) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-493/2017

Borgarrådet Wanngård

13 Rapport över inkomna ärenden

2 februari - 8 februari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 PM: Förlängning av förordnande som förvaltningschef

15 PM: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Remiss från Finansdepartementet
Dnr 2017/001842

16 PM: Direktupphandling, projektrapport nr 8/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 10 februari 2018
Dnr 2017/001943

Borgarrådet Valeskog

18 PM: Översiktsplan 2018 för Sollentuna kommun

Remiss från Sollentuna kommun
Dnr 2017/001957

Övrigt

19 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 14 februari 2018

Borgarrådet Wanngård

20 PM: Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Remiss från Justitiedepartementet
Dnr KS 2018/167
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 PM: Förordnande av vikarierande borgarråd

Borgarrådet Luhr

22 PM: Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 22 februari 2018
Dnr 2017/001946
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 PM: Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Remiss från Naturvårdsverket
Remisstid 22 februari 2018
Dnr 2017/001955

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Helldén

24 Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Avser ökade redovisningskrav gällande systematiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel och kemiska produkter, mer specificerade godkända bränslen och krav på inblandning av förnyelsebart bränsle, samt skärpta krav för fordon och arbetsmaskiner, kemikaliekrav för material och varor och krav på klimatprestanda för betong, cement och stål
Revidering
Hemställan från trafiknämnden
Dnr 2017/002047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Lindblom

25 PM: Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt (SOU 2017:87)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 21 februari 2018
2017/001832
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

§2 Rapport över inkomna ärenden

26 januari - 1 februari 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20180221.pdf (331 kb)

§3 PM: 2018 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag
2018/000104

§5 Svenska flaggan ska alltid pryda Stadshusets siluett

Motion (2017:41) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD)

2017/001004

§6 PM: Anmälan om svar på remiss av förslag till ändringar av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

§7 PM: Anmälan om svar på remiss av Förslag till ändringar i BBR (A) och BEN 2

§8 PM: Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Remiss från Kulturdepartementet

Remisstid den 6 mars 2018

2017/001936

 

§9 Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

Motion (2017:45) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)

2017/001039

§10 Återställning av barnomsorgen på obekväm arbetstid

Motion (2017:50) av Lotta Edholm (L)

2017/001328

§11 PM: Bastjänstgöring för läkare (DS 2017:56)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 22 februari 2018

2017/001834

§12 Utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

Motion (2017:14) av Dennis Wedin (M)

2017/000493

§13 Rapport över inkomna ärenden

2 februari - 8 februari 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20180221.pdf (327 kb)

§14 PM: Förlängning av förordnande som förvaltningschef

§15 PM: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Remiss från Finansdepartementet

2017/001842

§16 PM: Direktupphandling, projektrapport 8/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Svarstid den 10 februari 2018

2017/001943

§18 PM: Översiktsplan 2018 för Sollentuna kommun

§19 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 14 februari 2018

§20 PM: Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Remiss från Justitiedepartementet

KS 2018/167

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180221.pdf (329 kb)

§21 PM: Förordnande av vikarierande borgarråd

KS 2018/291

Ärendet utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20180221.pdf (327 kb)

§22 PM: Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Remiss från Näringsdepartementet

Remisstid den 22 februari 2018

2017/001946

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20180221.pdf (329 kb)

§23 PM: Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Remiss från Naturvårdsverket

Remisstid den 22 februari 2018

2017/001955

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20180221.pdf (331 kb)

§24 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Avser ökade redovisningskrav gällande systematiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel och kemiska produkter, mer specificerade godkända bränslen och krav på inblandning av förnyelsebart bränsle samt skärpta krav för fordon och arbetsmaskiner, kemikaliekrav för material och varor och krav på klimatprestanda för betong, cement och stål

Revidering

Hemställan från trafiknämnden 2017/002047

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20180221.pdf (331 kb)

§25 PM: Delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt (SOU 2017:87)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 21 februari 2018

2017/001832

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20180221.pdf (327 kb)

§26 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 21 februari 2018

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20180221.pdf (278 kb)

§27 Skrivelse om att ta fram en heltäckande lägesbild av omfattningen av våldsbejakande extremism i Stockholm