Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/30/2019

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-05-17 - 2019-06-07
b) Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2019-06-11
c) Protokoll arkivutskottet 2019-06-13
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-05-20
e) Anmälan av kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation avseende kulturmiljö 2019-05-09 - 2019-06-05
g) Protokoll MBL § 11 chef Stadsmuseet 2019-05-24
h) Stadsarkivets månadsrapport maj
i) Stadsarkivets avgifter

4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/Stadsarkivet

7 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr. 1.6-7198/2019 Remisstid 2019-06-28 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Motion av Olle Burell (S) om att hedra minnet av Izzy Young med en egen plats. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Underhåll Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. Genomförandebeslut

13 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2019 års mottagare

Dnr 6.2/213/2019
Omedelbar justering
Konfidentiellt ärende
Postas

14 Information och övriga frågor