Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Anmälan av justerat protokoll

2 Justering av dagens protokoll

4 Förslag till verksamhetsplan för Stadsarkivet

6 Svar på remiss om "Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015". Remisstid: 31 januari 2011.

7 Tjänsteutlåtande rörande Samråd om program för Albanoområdet, (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården , S -Dp 2008-21530-5

9 Val av kulturnämndens handikappråd 2011-2014

10 Val av kulturnämndens konstråd 2011-2014

11 Val av arkivutskott för 2011-2014

12 Förslag till deltagande i nordisk kulturnämndskonferens 25-27 maj 2011 i Torshavn

13 Förslag till stöd för Östersjöfestivalen 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 10/2010 från nämn­dens sammanträde 2010-12-14, som justerats 2011-01-18.

§2 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Ann Mari Engel (V) utses att justera dagens protokoll. Birgitta Holm (M) utses att justera §§ 6-14 då ordföranden lämnat mötet.

§3 Anmälningsärenden

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Stadsarkivariens delegationsbeslut

c) Anmälan av ny ersättning för kommunala förtroendeuppdrag

d) Protokoll från konstrådets sammanträde 2010-12-07

e) Nedskrivning av kundfordringar med förfallodag t o m 2009-12-31

§4 Förslag till verksamhetsplan för Stadsarkivet

Dnr: 01.02-19799-2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att fastställa Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år 2011

2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 11,5 mnkr för år 2011

Ärendet

Planen för 2011 års verksamhet utgår från de ekonomiska förutsättningar som angivits genom kommunfullmäktiges budgetbeslut och från andra nu kända förhållanden som påverkar verksamheten år 2011.

Ärendets beredning

Stadsarkivets verksamhetsplan har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 januari 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§5 Förslag till verksamhetsstöd till det fria kulturlivet

Dnr 6.1/4939/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besluta i enlighet med förvaltningens bilagda förslag i tabell om

verksamhetsstöd för 2011

Sammanfattning

I tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningen underlag för beslut om verksamhetsstöd för 2011. Förslaget innefattar förändringar för några av de verksamheter som uppbär verksamhetsstöd från kulturnämnden. Genom förslaget omfördelas 941 tkr till prioriterade verksamheter inom ramen för verksamhetsstödet 2011. Vidare omfördelas 1916,5 tkr från verksamhetsstödet till projektstödet. Utöver denna omfördelning föreslås i verksamhetsplanen för 2011 en kompletterande ny satsning på projektstödet med 2000 tkr. Sammanlagt förstärks projektstödet med cirka 4000 tkr i syfte att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet.

Under ansökningsperioden fram till den 1 september 2010 har det inkommit 147 ansökningar. För de verksamheter som föreslås en stödnivå som överstiger 350 tkr fattas beslut av kulturnämnden. I enlighet med gällande delegationsordning fattas övriga beslut av kulturdirektören eller avdel­nings­chefen. Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om att fördela 64912,5 tkr i verksamhetsstöd till 47 verksamheter för 2011.

Tabell 1: Inkomna ansökningar om verksamhetsstöd för 2011

Totalt

Varav beslut i nämnd

Varav förvaltnings­beslut

Inkomna ansökningar

147

47

100

Bifall

99

45

54

- varav förslag till sänkt stöd

3

1

2

Förslag till avslag utan omställningsstöd

39

0

39

Förslag till avslag med omställningsstöd

7

2

5

Omvandlas till projektstöd

2

0

2

Summa verksamhetsstöd i tkr

72845

64912,5

7 932,5

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Förslagen har beretts i samråd med externa referensgrupper inom samtliga områden förutom ansökningarna från de nationella minoriteterna. Förvaltningen har i beredningen av verksamhetsstöden tillämpat utvärderingsverktyget Önskekvisten. Till grund för förslag till beslut ligger kulturnämndens mål, kulturstrategiska avdelningens riktlinjer och villkor, kommunstyrelsens förslag till budget för 2011, analyser av uppnådda konstnärliga, integrationsfrämjande, publika och kulturpolitiska resultat under de senaste verksamhetsåren samt redovisade planer för 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

Kulturnämnden beslutar

1. att i första hand bordlägga den del av förslaget som gäller avslag eller sänkt stöd för 2011 samt godkänna övriga delar av förslaget till verksamhetsstöd

2. att i andra hand, om bordläggning ej medges, avslå den del av förslaget som gäller avslag eller sänkt stöd för 2011, avslå förslaget att omfördela 2 miljoner kronor från verksamhetsstödet till projektstöd och att godkänna övriga delar av förslaget i verksamhetsstöd

3. samt att därutöver anföra följande

Det är en grannlaga och komplicerad uppgift att fördela verksamhetsstödet till det fria kulturlivet. Behoven är mycket stora och överstiger i hög grad de tillgängliga resurserna. Majoritetens budget ger förvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av kulturstödet, vilket kommer att diskuteras i nämnden. I avvaktan på denna översyn finns redan i årets förslag till fördelning en omfördelning av resurser från verksamhets- till projektstöd.

Vi inser till fullo behovet av mer resurser för projektstöd, men kan inte acceptera att detta sker enligt den ordning som föreslås. Förvaltningen väljer att utpeka sju verksamheter som föreslås få avslag med omställningsstöd, tre verksamheter som får ett väsentligt sänkt stöd och ett avslag utan omställningsstöd. Motiveringarna är mycket knapphändiga och enligt våra uppgifter innehåller de i vissa fall felaktiga påståenden. De flesta av verksamheterna har inte deltagit i någon diskussion om dessa förslag. Det är inte acceptabelt att under innevarande verksamhetsår halvera ett verksamhetsbidrag för en pågående verksamhet som kräver långsiktig planering.

Vi anser att de berörda verksamheterna måste få möjlighet att föra en dialog med kulturnämnden om de påstådda bristerna, om sin verksamhet och sin framtid. Därför bör denna del av förslaget bordläggas. Om detta inte accepteras måste vi yrka på avslag på förslaget, då underlaget för beslutet är alltför bristfälligt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§6 Förslag till verksamhetsplan för kulturförvaltningen 2011

Dnr: 1.1/184/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. anta förslag till verksamhetsplan 2011 och överlämna planen till kommunstyrelsen

2. till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 21,2 mnkr

3. anta verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2011

Ärendet

Verksamhetsplanen för 2011 års verksamhet utgår från de ekonomiska förutsättningar som angivits genom kommunfullmäktiges budgetbeslut och från andra nu kända förhållanden som påverkar verksamheten år 2011.

Ärendets beredning

Kulturförvaltningens verksamhetsplan har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i förvaltningsgruppen den 22 december 2010 och 14 januari 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

Kulturnämnden beslutar

1. att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. att inte godkänna förslaget att omdisponera 2 miljoner kronor för verksamhetsstöd till projektstöd

3. att därutöver anföra

Vi anser att förslaget till verksamhetsplan innehåller många lovvärda förslag till mål och inriktning för förvaltningens verksamheter under 2011. Vi ser dock att förvaltningen saknar tillräckliga medel för att genomföra dessa och för att utveckla kvaliteten i stadens kulturverksamheter och bidragsgivning.

Med våra förlag till budget hade förvaltningen kunnat utveckla kulturverksamheterna i staden i stället för att skära ner, vilket blir resultatet av den nuvarande majoritetens sparbeting. Vi är till exempel mycket oroade över den föreslagna nedskärningen med 2 miljoner kronor på kulturskolan, vilket knappast kan leda till att uppfylla målet att öka antalet barn.

Vi ser många problemområden, bland annat att stadens satsning på gemensam IT har lett till högre kostnader och sämre IT-tillgång för kulturförvaltningen, enligt den redovisning nämnden har fått, medan budgeten skurits ner med hänvisning till att det kommer att innebära besparingar.

Vi kan inte godkänna förslaget att omfördela 2 miljoner kronor från verksamhetsstödet till projektstödet, vilket innebär en halvering av bidraget till ett antal verksamhet. Detta förslag är dåligt underbyggt, alltför drastiskt och genomfört med för snäv tidsram. Vi anser det viktigt att förstärka projektstödet men vill hellre göra detta genom att till exempel omfördela de medel som avsatts för den så kallade bonusen. På sikt måste medlen för det fria kulturlivet förstärkas då verksamheterna behöver förutsägbarhet, långsiktighet och en rimlig nivå i förhållande till kostnaderna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7 Svar på remiss om ”Förslag till program för personer med funktionsnedsättning 2011-2015”

Dnr: 1.1/5157/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att som svar på remissen godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Ärendet gäller en remiss på ”Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 (KS dnr: 326-2538/2010). Remisstiden sträcker sig till 31 januari 2011. Ärendet har handlagts inom kulturförvaltningens personalstab i samråd med kulturnämndens handikappråd som har diskuterat förslaget vid sitt möte den 9 december och även beretts tillfälle till skriftliga synpunkter. Dessa redovisas under egen rubrik i förvaltningens utlåtande.

Sammanfattning

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samverkan med stadens förvalt­ningar och bolag samt handikapporganisationer tagit fram ett nytt handi­kappolitiskt program, som föreslås byta namn till ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Programmet är ett av stadens styrdokument och ska ingå i det integrerade ledningssystemet, ILS.

Utgångspunkten för programmet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Programmets övergripande mål är: ”I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemen­skap.”

Programmet omfattar sju mål inom områdena fysisk respektive kommunikativ tillgänglighet, bemötande, utbildning, arbete, bostad och fritid. Målen är formule­rade utifrån vilka resultat som önskas uppnå för målgruppen. Till målen har tretton indikatorer knutits, som ska belysa i vilken utsträckning det skett en förändring för målgruppen.

Kulturförvaltningen ställer sig i sitt remissvar positiv till programmet och betonar värdet av dess koppling till stadens ledningssystem ILS. Detta gäller även förslaget som syftar till att precisera nämndernas tillgänglighetsarbete genom att man i dialog med handikappråden ska ta fram tre årliga aktiviteter.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

Kulturnämnden beslutar:

1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar

2. att därutöver framföra följande

Vi instämmer i de värdefulla synpunkter och förslag till kompletteringar av programmet som kulturförvaltningen och handikapprådet har lyft fram i tjänsteutlåtandet. Att inte ens programprocessen för ett program om delaktighet för personer med funktionsnedsättning uppfyller rimliga krav för urval av handikapporganisationer och tillgängliga handlingar visar att Stockholms stad har mycket kvar att lära inom tillgänglighetsområdet.

Inför den politiska remissomgången som nu är i full gång, hade vi gärna sett att staden utbildat de politiskt förtroendevalda om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som har varit vägledande för hela programarbetet.

Ett avgörande perspektiv som berörs för lite i programmet är jämställdhet.

Vi anser att FN:s konvention om kvinnors rättigheter ska tillföras som ett vägledande styrdokument. Som en konsekvens behöver indikatorerna formuleras så att de speglar situationen för såväl flickor/kvinnor som pojkar/män. Hur indikatorer och uppföljningsmetoder utformas kommer att betyda mycket för tilltron till utvärderingen, eftersom en kritik har funnits den senaste mandatperioden mot mätningen av måluppfyllelsen i stadens budgetdokument.

För att programmet ska kunna realiseras krävs resurser för implementeringen.

Det är bra att tillgänglighetsarbetet integreras i ordinarie verksamhet, men starkt oroande att de 100 mnkr årligen i tillgänglighetsmedel som har funnits i tio års tid har halverats i 2011 års budget. Vi delar förvaltningens uppfattning att de extra medel som kulturnämnden har fått från den centrala potten har varit ovärderliga och förutsätter att de kan sökas även fortsättningsvis.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Tjänsteutlåtande rörande Samråd om program för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 mm), S-Dp 2008-21530-5

Dnr: 4.1/5743/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Remissen

Ärendet har remitterats från Stadsbyggnadskontoret till Stadsmuseet för svar senast 20 januari 2011. Omedelbar justering.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagt av stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Birgitta Holm (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Birgitta Holm (M).

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Birgitta Holm (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Ärendet har remitterats från stadsbyggnadskontoret till Stadsmuseet för svar senast den 20 januari 2011. De skisser som finns att tillgå i detta initiala skede är dock inte av den art att en rimlig bedömning går att göra av hur enskilda delar påverkar planförslaget. Ställningstagandet till planen får således tas i den fortsatta process när mer material finns att tillgå. Det är alldeles för tidigt för att kunna avgöra hur de olika delarna kommer ta sig i en helhet.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§9 Val av ledamöter för 2011 - 2014 till det gemensamma handikapprådet för kulturnämnden, styrelsen för Stockholms stadsteater AB och Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Dnr: 1.1/5867/201

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att i enlighet med HSO Stockholms stads nominering utse följande ledamöter till det gemensamma handikapprådet:

Katarina Hell Andersson (HSO) , Eva Söderbärj (HSO), Berit Hindersson (HSO), Kerstin Järneberg (HSO), Charlotte Norlin (HSO), Amir Amirriazi (DHR; Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) samt Gunnar Häger (SRF; Synskadades Riksförbund)

Samtliga föreslagna har ingått i det tidigare handikapprådet och föreslås bli omvalda.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§10 Val av kulturnämndens konstråd 2011-2014

Dnr: 1.1/197/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att vid dagens möte utse nedanstående av partierna nominerade sex ledamöter och fem ersättare till Konstrådet för perioden 2011-2014 samt att vid kulturnämndens sammanträde den 15 februari utse ytterligare en ledamot från Miljöpartiet och två ersättare från respektive Miljöpartiet och Centerpartiet.

Ledamöter:

Birgitta Rydell (FP), ordf.

Brita Båvner (V), v.ordf.

Helena Bonnier (M)

Birgitta Stjärneback (M)

Lars Nordenskjöld (C)

Tony Nilsson (S)

Ersättare:

Gaby Borglund (M)

Mikael Sigge (M)

Rasmus Jonlund (FP)

Anna Greta Leijon (S)

Mikael Andersson (V)

Sammanfattning

Konstrådet har till uppgift att som rådgivande organ biträda kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som rör konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga platser. Konstrådet är ett politiskt sammansatt organ under kulturnämnden. Rådet består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare som utses av kulturnämnden. Mandattiden är fyra år och överensstämmer med de ordinarie valperioderna.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§11 Val av arkivutskott för 2011-2014

Dnr: 1.1/190/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att utse följande fem ledamöter och tre ersättare till arkivutskottet för perioden 2011-2014:

Ledamöter:

Ariane Bucquet Pousette (M)

Monika Lindh (S)

Maria Braun (M)

Mårten Andersson (V)

Rasmus Jonlund (FP)

Ersättare:

Mathias Laitila Kälvemark (FP)

Cecilia Önfelt (C)

Mats Berglund (MP)

Sammanfattning

Enligt reglemente för kulturnämnden skall nämnden ha ett särskilt utskott - arkivutskottet - som handhar arkivfrågor. Arkivutskottet består av fem ledamöter ochtre ersättare som väljs av kulturnämnden efter nomineringar från de olika partierna.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§12 Förslag till deltagande i nordisk kulturnämndskonferens 25-27 maj 2011 i Torshavn

Dnr: 1.1/189/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att erbjuda möjlighet för sex representanter för nämnden att delta i den kulturpolitiska konferensen i Torshavn 25-27 maj 2011. Anmälan om deltagande från partierna görs till nämndsekreteraren.

Ärendet och dess handläggning

Som ett led i det nordiska kultursamarbetet anordnas i vår en kulturpolitisk konferens med deltagande av kulturnämndspolitiker från de nordiska huvudstäderna. Konferensen äger rum 25-27 maj 2011 i Tórshavn, Färöarna. Ärendet har handlagts inom nämndsekretariatet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§13 Förslag till stöd för Östersjöfestivalen

Dnr: 6.1/5849/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att bevilja 825 tkr i projektstöd för Sveriges Radio/Berwaldhallens projekt Östersjöfestivalen 2011

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts vid kulturstrategiska avdelningen och beretts i samråd med referensgruppen inom musikområdet.

Sammanfattning

Den 14 december 2010 inkom Sveriges Radio/Berwaldhallen med ett äskande till kulturförvaltningen om stöd på 1 000 tkr för projektet Östersjöfestivalen 2011. Kulturförvaltningen föreslår i föreliggande tjänsteutlåtande ett bifall om 825 tkr för Östersjöfestivalen 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§14 Information

Kulturdirektören lämnade följande information:

Inom kulturförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete inom nämndadministrationen om syftar till att ta fram tydligare och mer kortfattade tjänsteutlåtanden, implementera ett nytt ärendehanteringssystem samt pröva digital distribution av nämndhandlingar. Förvaltningen återkommer med mer information om detta när metoderna och nödvändiga tekniska hjälpmedel utformats. Redan i detta skede vill förvaltningen dock pröva digital utsändning med en pilotgrupp inom kulturnämnden. De inom nämnden som är intresserade av att delta i en sådan grupp kan vända sig till nämndsekreteraren.

Roger Mogert (S) har gjort en polisanmälan mot studieförbundet Medborgarskolan, ett ärende där kulturdirektören och kulturförvaltningen är målsägare.

”Kulturkortet 2011” och medlemskort till Riksförbundet Sveriges museer delas ut till nämndledamöterna efter dagens sammanträde.

Skrivelse

Kulturnämnden

2011-01-18

Skrivelse angående användande av volontärer i Stockholms kulturliv

Kulturminister Lena Liljeroth Adelsohn har föreslagit att fler volontärer, d v s gratisarbetande, ska tjänstgöra på museer och andra kulturinstitutioner. Detta förslag har av många inom kulturlivet mottagits med berättigad oro.

Vi önskar att Kulturnämnden får en föredragning om hur kulturministerns förslag behandlas av kulturborgarrådet och av kulturförvaltningen. Vi undrar vilka konsekvenser som kan förväntas för den verksamhet som Kulturnämnden har ansvar för.

Ann Mari Engel (V)

Mårten Andersson (V)