Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/30/2019

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-05-17 - 2019-06-07
b) Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2019-06-11
c) Protokoll arkivutskottet 2019-06-13
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-05-20
e) Anmälan av kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation avseende kulturmiljö 2019-05-09 - 2019-06-05
g) Protokoll MBL § 11 chef Stadsmuseet 2019-05-24
h) Stadsarkivets månadsrapport maj
i) Stadsarkivets avgifter

4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/Stadsarkivet

7 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr. 1.6-7198/2019 Remisstid 2019-06-28 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Motion av Olle Burell (S) om att hedra minnet av Izzy Young med en egen plats. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Underhåll Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. Genomförandebeslut

13 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2019 års mottagare

Dnr 6.2/213/2019
Omedelbar justering
Konfidentiellt ärende
Postas

14 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/30/2019

§4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/Kulturförvaltningen Dnr 1.1/911/2019

§5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2018 avseende KuN/Stadsarkivet Dnr 1.4-7159/2019

§6 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/940/2019

§7 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsproram för Stockholms stad. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr. 1.1/1000/2019

§8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsproram för Stockholms stad. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr. 1.6-7198/2019

§9 Motion (2019/255) av Karin Gustafsson (S) angående kultur på stadshusets borgargård. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1342/2019

§10 Motion (2019/405) av Olle Burell (S) om att hedra minnet av Izzy Young med en egen plats. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1343/2019

§11 Underhåll stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. Genomförandebeslut Dnr 2.2/1515/2019

§12 Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 000 kr Dnr 6.1/215/2019

§13 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2019 års mottagare Dnr 6.2/213/2019

§14 Information och övriga frågor