Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hörsalen, Stadsarkivet Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/32/2019
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-08-16 – 2019-09-12
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-09-17
c) Protokoll arkivutskottet 2019-09-19
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Årsredovisning Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond 2018
f) Kulturförvaltningens beslut på delegation avseende kulturmiljö 2019-08-16 –
2019-09-11
g) Stockholms byggnadsordning (2018-15037). Svar på kontorsremiss från
stadsbyggnadskontoret Dnr. 4.0/1938/2019
h) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-09-16 med bilagor

4 Tertialrapport 2 2019 för kulturförvaltningen

5 Tertialrapport 2 2019 för Stadsarkivet

Dnr. 1.2-11008/2019
Omedelbar justering

8 Betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasverket Östra (del av Hjorthagen 1:3) i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp 2014-12741. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr. 4.1/1869/2019 Remisstid 2019-09-24
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fler platser i staden för live - och kulturscener

12 Motion om att staden behöver fler Stockholmsrum. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr. 1.1/1926/2019

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Tertialrapport 2 för kulturförvaltningen

§5 Tertialrapport 2 för Stadsarkivet

§6 Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till ny biblioteksstrategi. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasverket Östra (del av Hjorthagen 13) i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp 2014-12741. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§11 Fler platser i staden för live- och kulturscener

§12 Motion om att staden behöver fler Stockholmsrum. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Information och övriga frågor