Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-11-24

Sammanträde 2020-11-24

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/34/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-10-09 – 2020-11-12
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-11-17
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-11-18 publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-11-16 publiceras senare
e) Protokoll extra förvaltningsgrupp 2020-11-04
f) Protokoll Stockholms konstråd 2020-10-22
g) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
h) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
i) Månadsrapport kulturförvaltningen oktober 2020
j) Månadsrapport Stadsarkivet oktober 2020
k) Anmälan av kontorsyttrande över En långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54) Remisstid 2020-11-18.
Dnr 1.1/2898/2020Kallelese/föredragningslista
Sida 2 (2)Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

4 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer (KS 2020/924). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Begäran om utökat budgetutrymme till eDok för Kluster 4, Kluster 5 och Kluster 6 samt underskott i IT-prislista för perioden 2021-2022

6 Materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter. Beslut om inhyrning av lokal samt etablering

Dnr: 2.2/2769/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Sammanträdestider för kulturnämnden 2021

9 Snösätra kulturpark. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

10 Digitala sammanträden för arkivutskottet

11 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer (KS 2020/924). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Begäran om utökat budgetutrymme till eDok för Kluster 4, Kluster 5 och Kluster 6 samt underskott i IT-prislista för perioden 2021-2022

§6 Materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter. Beslut om inhyrning av lokal samt etablering

§8 Sammanträdestider för kulturnämnden 2021

§9 Snösätra kulturpark. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§10 Digitala sammanträden för arkivutskottet

§11 Information och övriga frågor