Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-11-15

Sammanträde 2022-11-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126

Mötet inleds med att kulturnämnden träffar rådet för funktionshindersfrågor kl 15.30-16.00.

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/34/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-10-14 - 2022-11-04
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-11-08
c) Protokoll arkivutskottet 2022-11-09
d) Protokoll Stockholms konstråd nr 4/2022 2022-10-10
e) Protokoll Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp 2022-11-07
f) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-11-07
g) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
h) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
i) Kulturförvaltningens månadsrapport oktober
j) Stadsarkivets månadsrapport oktober
k) Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegation fr.o.m. 2022-11-01
l) Anmälan av gemensamt tjänsteutlåtande, Inbjudan till samråd om alternativa lokaliseringar för Spårväg Syd (mellan Flemingsberg och Älvsjö) (KS 2022/1019), dnr 4.1/2183/2022

4 Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.1/2158/2022

Remisstid 2022-11-16
Omedelbar justering
Remissen finns tillgänglig på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/remisser/2022/09/remiss-av-sou-202244-kreativa-sverige-nationell-strategi-for-framjande-av-hallbar-utveckling-for-foretag-i-kulturella-och-kreativa-branscher/
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Riktlinjer för kulturnämndens EU-policyarbete

6 Val av ordförande och jury för Stockholms stads kulturpriser

7 Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

Dnr: 1.1/2321/2022

Omedelbar justering
Bilagor utsändes separat

8 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Val av ordförande och jury för Stockholms stads kulturpriser

§7 Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

§8 Information och övriga frågor