Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-06-15

Sammanträde 2009-06-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hotell Royal Christiana, Oslo

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2009-05-12

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Svar på remiss om gemensam växel i Stockholm (utsänds)

8 Svar på remiss av förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad (utsänds)

9 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2008 (utsänds)

10 Kapellens utnyttjande, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) och Bo Johnsson m fl (S). (utsänds)

11 Befogenhet att göra utbetalningar (utsänds)

12 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds)

13 Åtgärder med anledning av händelse vid Bromma kyrka, svar på ärende för beredning (utsänds)

14 NFFK - kongress i Göteborg (utsänds)

15 Förvaltningschefens information:

* Stockholms stads upphandling av gemensam IT-service.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (192 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

 1. fastställa utsänd dagordning,

 2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 26 juni 2009.

 3. Madeleine Kock (M) är tjänstgörande ersättare för Bo Sundin (M) och Thomas Erlandsson (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 12 maj 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Magnus Jarnling (MP) om arkitekttävlingen avseende Skogskrematoriet. (svaret ges under § 15)

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Avtal om gravöppning på och skötsel av norra katolska begravningsplatsen i Stockholm (Dnr 24-475/2009) utsänds

2) Protokoll från kammarrätten i Stockholm ang beslut om gravsättning. Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast. (Dnr 40-855/2009)

3) Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen (läggs i nämndens mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-06-04.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2009-06-12. Rådet hade denna dag gjort studiebesök på Norra begravningsplatsen där man besökte minneslundens smyckningsplats som anpassats för funktionshindrade. Rådet var mycket nöjda med resultatet.

Handikapprådet hade inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla på dagens sammanträde

§7 Svar på remiss om gemensam växel i Stockholms stad

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-29,

Dnr 01-503/2009. Kyrkogårdsnämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss om inrättande av en gemensam växel i Stockholms stad. Eftersom kyrkogårdsförvaltningen redan har en upphandlad service enligt de intentioner som framställs i ärendet föreslår förvaltningen att nämnden tillstyrker remissen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§8 Svar på remiss av förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

 1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-28,

Dnr 01-480/2009. Ett utvecklat säkerhetsarbete ska bidra till ett Stockholm i världsklass. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besökande. Brukare, kunder, medborgare och andra aktörers förtroende för stadens förmåga att leva upp till sina åtaganden i händelse av påfrestning och kris måste därmed vara stark.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§9 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2008

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2008 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-28,

Dnr 21-504/2009. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2008 i allt väsentligt har nått de av kommunfullmäktige beslutade målen samt sina egna mål för verksamheten och att nämnden har fullföljt sitt samhällsuppdrag att ge efterfrågad service i begravningsverksamhet och gravskötsel.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2008 till kommunstyrelsen

§10 Kapellens utnyttande, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) och Bo Johnsson m fl (S)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-04,

Dnr 30-1240/2005. Kyrkogårdsnämnden behandlade 2005-12-06 en utredning av förvaltningen avseende kapell som nyttjas för begravningsceremonier. Utredningen var ett svar på ett uppdrag från nämnden i december 2004 vid beslut om verksamhetsprogram för år 2005. I utredningen utlovades att förvaltningen skall återkomma med redovisning av alternativ användning samt en redovisning av två års erfarenhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§11 Befogenhet att göra utbetalningar

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

 1. godkänna förvaltningens förslag att, jämte förvaltningschef Mats Larsson, ge serviceförvaltningens förhandlingschef Teenie Bennerholt befogenhet att för kyrkogårdsförvaltningens räkning göra utbetalningar.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-25,

Dnr 29-613/2009. Från september 2009 kommer serviceförvaltningen att överta hanteringen av leverantörsfakturor. Den slutliga betalningen av en faktura kommer därmed att göras från serviceförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag att, jämte förvaltningschef Mats Larsson, ge serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att för kyrkogårdsförvaltningens räkning göra utbetalningar.

§13 Åtgärder med anledning av händelse vid Bromma kyrka, svar på ärende för beredning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

Nämnden beslutar att

 1. godkänna förvaltningens redovisning

 2. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med sammanträdet den 15 december 2009 med uppföljning av genomförda åtgärder.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-05, Dnr 48-583/2009. Förvaltningen redovisar i ärendet åtgärder för att öka säkerheten vid hantering av kistor med stoft. Detta med anledning av händelsen den 20 april då det upptäcktes att stoftet av ett spädbarn försvunnit. Kistan förvarades vid en lokal intill Bromma kyrka. Förvaltningen redogör i ärendet kring genomförda åtgärder, åtgärder på kort sikt samt mer långsiktiga lösningar för att öka säkerhet och skalskydd utan att ge avkall på en god service till begravningsbyråbranschen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens redovisning

 2. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med sammanträdet den 15 december 2009 med uppföljning av genomförda åtgärder.

§14 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Göran Höglund informerade om gemensam IT-service för staden. Volvo IT som vann upphandlingen tar över driften för staden från 2010. Kyrkogårdsförvaltningen kommer med december 2010. Detta innebär för kyrkogårdsförvaltningens del att vi får minska med en personal från IT-sidan.

· Mats Larsson informerade om arkitekttävlingen för Skogskrematorium II. Kommunstyrelsen har fattat beslut om finansieringen och den 15 juni 2009 fattar Kommunfullmäktige beslut i ärendet. De fem utvalda arkitektkontorens förslag skall vara inlämnade den 30 september 2009. Förslagen kommer att ställas ut på Tekniska nämndhuset, Stadsmuseet och Arkitekturmuseet. Nämnden kommer att få en särskild inbjudan i samband med visningen för allmänheten.

· Karin Söderling informerade om ny begravningsplats vid Norra Järva. Diskussioner pågår med Stadsbyggnadskontoret om bl a områdesavgränsningarna. Ett förslag som diskuteras är att även använda delar av Granängstoppen för begravningsändamål.

· Karin Söderling, Mats Larsson och Pär Westin har träffat Järfälla församling med anledning av de planer som är aktuella för utbyggnaden av begravningsplatsen vid Järfälla kyrka. Utbyggnaden kommer endast att omfatta två hektar. Därmed kvarstår behovet av en större begravningsplats på Norra Järva.Tillhör ärende

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1.

2.

§14 NFFK-kongress i Göteborg

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

Nämnden beslutar att

1. delta på kongressen enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-04,

Dnr 08-640/2009. En viktig sammankomst äger rum vart fjärde år för förtroendevalda och medarbetare på kyrkogårdar och krematorier i hela Norden – den Nordiska kongressen. Arrangör är det Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier (NFFK). Efter samråd med nämndens presidie föreslås att de förtroendevalda representeras med 2+2 från respektive politiskt block.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. delta på kongressen enligt förslag i tjänsteutlåtandet.