Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-09-19

Sammanträde 2013-09-19

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2013-06-11

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Tertialrapport 2 2013 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Svar på remiss förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. (utsänds) Remissunderlaget utsänds ej. Bifogar länk till remissen http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1713014

11 Förvaltningschefens information:

* Gemensam begravningsavgift från år 2016 med tillämpning från år 2017.
* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården
* Bildspel om det nya krematoriet.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m m

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten – nya krematoriet på Skogskyrkogården

§9 Tertialrapport 2 2013 för kyrkogårdsnämnden

§10 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050, svar på remiss

§11 Förvaltningschefens information