Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Visitors Center, Skogskyrkogården

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-05-21

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Betänkande (SOU 2015:26) Begravningsclearing, svar på remiss (utsänds)

9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2014 (utsänds)

10 Införande av servicegarantier, svar på motion (utsänds)

11 Upphandling av ny bevattningsanläggning på Skogskyrkogården. Sekretess, ärendet dukas vid nämndens förmöte

12 Förvaltningschefens information:

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Betänkande (SOU 2015:26) Begravningsclearing, svar på remiss.

§9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2014

§10 Införande av servicegarantier, svar på motion

§11 Upphandling av ny bevattningsanläggning på Skogskyrkogården (Sekretess)

§12 Förvaltningschefens information