Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-04-13

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Tertialrapport 1 2016 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Upphandling av projektledare, Järva begravningsplats, utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare (SEKRETESS)

10 Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M) om att samla stadens fastighetsansvar, svar på remiss. (utsänds)

11 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss. (utsänds)

12 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss (utsänds)

13 Personalpolicy för Stockholms stad, svar på remiss från kommunstyrelsen, (utsänds)

14 Förvaltningschefens information

* Nya krematoriet * Nämndens sammanträde i juni föregås av studiebesök/lunch. * Inbjudan till kyrkogårdskonferens i Halmstad 6-7 september. * Inbjudan till nätverkskonferens för världsarven i Sverige, Luleå 7-9 september

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Tertialrapport 1 2016 kyrkogårdsnämnden

§9 Upphandling av projektledare Järva begravningsplats

§10 Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M) om att samla stadens fastighetsägaransvar, svar på remiss

§11 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss

§12 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

§13 Personalpolicy för Stockholms stad, svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Förvaltningschefens information