Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Kyrkogårdsnämnden 2017-02-01

Kyrkogårdsnämnden 2017-02-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-12-14

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Verksamhetsberättelse 2016 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Upphandling av byggentreprenör kv 21, Skogskyrkogården (SEKRETESS) utsänds

11 Upphandling av ramavtal om beläggningsarbeten (SEKRETESS) (utsänds)

13 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholm, svar på remiss (utsänds)

14 Förvaltningschefens information:

* Ny tid för sammanträdet den 10 maj. * Dialog med Gustav Vasa församling * Metallåtervinning efter kremation

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§10 Upphandling av byggentreprenad kvarter 21, Skogskyrkogården

§11 Upphandling av ramavtal om beläggningsarbeten

§14 Förvaltningschefens information