Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Kyrkogårdsnämnden 2017-09-20

Kyrkogårdsnämnden 2017-09-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2017-06-14

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsändes senare)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Tertialrapport Tertial 2 2017 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Solceller på fastigheter (utsänds)

13 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022, svar på remiss, (utsänds)

15 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalssystem, svar på remiss, (utsänds)

16 Förvaltningschefens information:

- FN dagen den 24 oktober
- Allhelgonahelgen
- Besiktning av gravar 2017

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Tertialrapport Tertial 2 2017 för kyrkogårdsnämnden

§10 Solceller på fastigheter

§13 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 (KS 171-1526/2016)

§16 Förvaltningschefens information