Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-06-11

Sammanträde 2019-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-05-23

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare)

6 Information från funktionshindersrådet

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2018 (utsänds)

9 Rivning och återuppbyggnad efter brand av arbetslokalen 15C belägen på Norra Begravningsplatsen (utsänds)

10 Medarbetarundersökning 2019 (utsänds)

11 Policy för sociala medier i Stockholms stad, svar på remiss (utsänds)

13 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2018

§9 Rivning och återuppbyggnad efter brand av arbetslokalen 15C belägen på Norra Begravningsplatsen

§10 Medarbetarundersökning 2019

§13 Förvaltningschefens information