Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-03-02

Sammanträde 2004-03-02

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Underlag för budget år 2005 och inriktning för åren 2006 och 2007 (A)

6 Stadens politiska organisation (SPO) - demokrati och ledarskap. Remiss av utredningsrapport (S)

7 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr o m år 2004. Remiss från kommunstyrelsen (S)

8 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar, rulltrappor m m. Genomförandebeslut (RI)

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 (Essinge IP) på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB. Inriktningsbeslut (RI)

11 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats (RI)

12 Ge flis åt stockholmarna! Skrivelse av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2004 (RI)

14 Kompensation av ianspråktagen grönmark vid Säfflegatan i Farsta. Nämnduppdrag (RY)

15 Utveckling av Telefonplansområdet inom stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga.

Remiss av program-förslag samt markanvisningar till Drott och SSM inom området (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Arsenikförgiftad mark i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

17 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete med lokala investeringsprogrammet (LIP) - marksanering under 2003 (RY)

18 Försäljning av del av fastigheten Årstaäng 3 i Liljeholmen till AB Stockholmshem (RY)

19 Markanvisning för bostäder vid Nybohov i Liljeholmen till AB Svenska Bostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB. Inriktningsbeslut (RY)

20 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Inrikt-ningsbeslut. Återremiss (RY)

21 Markanvisning för bostäder i bostadsrätt vid kv Firman i Råcksta till Riksbyggen. Inriktningsbeslut (RY)

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Vinsta 5:1 och Grimsta 1:2 i Vällingby till AB Svenska Bostäder och JM AB. Inriktningsbeslut (RY)

23 Detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid kv Uranet i stadsdelen Grimsta. Remiss av programförslag (RY)

24 Hemställan om att inrätta två torgplatser på Skarpnäcks torg. Remiss (RY)

25 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ändrad tomträttsavgäld för fastigheten Hästen 20 på Norrmalm. Hemligt (SV)

26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

27 Konstinsatser med stöd av den s k enprocentregeln. Remiss från kommunstyrelsen (F)

28 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Såskoppen 1, Drottningholmsvägen 510 A i Bromma. Inriktningsbeslut (F)

29 Miljöprövning. Skrivelse från Sten Nordin (m) (St)

30 Hur skall tullstationerna se ut? Skrivelse från Sten Nordin (m) (St)

32 Skrivelser från Lotta Edholm (fp) och Helena Bonnier (m) om färjelinjen Nybroplan - Djurgården.

Remiss från kommunstyrelsen (St)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Markanvisning för ca 90 bostadsrätter inom fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Stureby 1:1 vid Tussmötevägen i Östberga till Veidekke bostad och fastighet AB. Inriktingsbeslut (RY)

34 Markanvisning för bostäder vid kvarteret Gullmaren inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut (RY)

35 Sexualiseringen av det offentliga rummet. Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Viviann Gunnarsson (mp).

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 5 (S)

36 Förslag till förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 12 (RI)

37 Åtgärder inför försök med miljöavgifter. Generellt genomförandebeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 14 (RI)

38 Markanvisning för garage till Stockholm Parkering i kv Kölnan, Hammarby Sjöstad.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 21 (RI)

39 Trafiksituationen på Hägerstensvägen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 25 (RY)

40 Kultur- och industrifastigheten "Macken" (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 (RY)

41 Markanvisning för studentbostäder vid Valborgs-mässovägen i Midsommarkransen till Järntorget.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 27 (RY)

42 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut. Återremiss.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 28 (RY)

43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 m m i Grimsta till AB Svenska Bostäder. Inriktnings- och genomförandebeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 29 (RY)

44 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och Stockholmshem. Inriktningsbeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 30 (RY)

45 Redovisning av analys av området kring Bjursätragatan i södra Rågsved, inklusive markanvisningar för bostäder till Abacus AB och Bostaden AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 34 (RY)

46 Ändrad detaljplan för fastigheten Norrmalm 5:1, knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta samt överenskommelse om genomförande för busstorg m m med Stockholms lokaltrafik.

Remiss av planförslag. Genomförandebeslut. Bordlagt den 17 februari 2004 nr 37 (RY)

47 Bilfri dag i Stockholm den 22 september. Skrivelse av Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 47 (St)

48 Rivning av Åsöhallen på Södermalm. Skrivelser från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd av m, fp, v, kd och mp.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 22 och 17 februari 2004 nr 54 (RI)

49 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm. Återremiss.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 23 och 17 februari 2004 nr 55 (RI)

50 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp) och motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 26 och 17 februari 2004 nr 56 (RI)

51 Bostäder för flyktningfamiljer. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Bordlagt 27 januari 2004 nr 48 och 17 februari 2004 nr 61 (F)

52 Infartsparkering. Skrivelser från Roger Mogert m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund m fl (mp) samt Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd).

Bordlagt 27 januari 2004 nr 51 och 17 februari 2004 nr 62 (St)

53 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan.

Bordlagt 25 november 2003 nr 5 och senast 17 februari 2004 nr 63 (S + RI)

54 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss.

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 och senast 17 februari 2004 nr 65 (RY)
Mötesinformation

Justerat:
10 mars 2004
 
Roger Mogert                                                                  Sten Nordin
 
Närvarande:
 
Ledamöter
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
 

Ersättare
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Gunnar Sandell (s), §§ 1-47
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
 

Tjänstemän
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 16 mars 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Samarbete med fastighetsägareföreningen av ordföranden Roger Mogert (s).

 2. Genomförandegrupp för studentbostäder av ordföranden Roger Mogert (s).

 3. Hastighetsdämpande åtgärder vid Årdalsvägen i Örby av ersättaren Gunnar Sandell (s).

 4. Parkeringsplatser som blir busshållplatser av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 5. Miljöförbättrande åtgärd vid Sergels Torg av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 6. Avsaknad av toaletter vid lilla plattan - Trossbotten på Kungsholmen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om upphandlingsstatistik

--------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om upphandlings-statistik utifrån två overheadbilder vilka redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om adresseringen vid Raoul Wallenbergs Torg

---------------------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om adresseringen vid Raoul Wallenbergs Torg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån

-----------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) framställde vid förra nämndsammanträdet fråga om ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån. Gatu- och fastighets-kontoret hade inhämtat synpunkter från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning i ärendet och den 23 februari 2004 avgivit promemoria med svar på frågan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om planerna på bostadsbebyggelse i Axelsberg

----------------------------------------------------------------

Ledamoten Berthold Gustavsson (m) frågade om planerna på bostadsbebyggelse i Axelsberg. Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret informerade i ärendet och utlovade att återkomma med kompletterande information.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om förändring av parkeringsmöjligheterna vid Västertorps Centrum

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Berthold Gustavsson (m) frågade om förändring av parkeringsmöjlig-heterna vid Västertorps Centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 24 februari 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 2 mars 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (3 + 3) i IFHP:s internationella vårkonferens i Vilnius, Litauen den 30 maj - 2 juni 2004.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Underlag för budget år 2005 och inriktning för åren 2006 och 2007

Dnr 2004-110-388

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 • 1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.
 • 2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen att fastighetsförvaltningen (förv nr 182) får ta medel i anspråk av tidigare års resultat för täckande av kostnader för utbyte av kylar/frysar (ca 13,5 mnkr) under förutsättning att detta inte kommer att beviljas ur den s k Miljömiljarden.
 • 3 Nämnden begär hos kommunstyrelsen att slutlig justering av budget (förv nr 182) görs i särskild ordning med anledning av de förändringar av fastighetsbeståndet (överföring av sjukhem och kulturfastigheter till annan huvudman) som beslutats/kommer att beslutas.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck(fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Mats Rosén m fl (kd) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga B2.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga B3.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga B4.

§6 Stadens politiska organisation (SPO) - demokrati och ledarskap. Remiss av utredningsrapport

Dnr 2003-000-4226

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av utredningsrapporten om ”Stadens politiska organisation (SPO). Demokrati och ledarskap” med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Ledamoten Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att över-lämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen utan eget ställningstagande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Berthold Gustavsson (m) och tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av ledamoten Mats Rosén m fl (kd) framställda yrkandet.

§7 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr o m år 2004. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2003-000-4268

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m

Dnr 2004-910-539

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och ger kontoret i uppdrag att genomföra planerad upphandling och teckna avtal i enlighet med kontorets förslag.

 2. Nämnden delegerar rätten att beställa elleveranser och teckna avtal för elcertifikat till chefen för region innerstad Göran Gahm, chefen för teknikbyrån vid region innerstad Kurt Kärnsund och belysningsingenjören vid region innerstads drift- och underhållsbyrå Per Gradin.

 3. Nämnden godkänner kontorets förslag till strategi för elupphandling och elinköp för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 (Essinge IP) på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB och inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3156

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 till Valspråket Förvaltning AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Dnr 2002-420-3904

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker föreslagen revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats och föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Ge flis åt stockholmarna! Skrivelse av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-660-301

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 27 januari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Kompensation av ianspråktagen grönmark vid Säfflegatan i Farsta. Nämnduppdrag

Dnr 2003-512-2662

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till åtgärder för kompensation av ianspråktagen grönmark vid Säfflegatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) att åter-remittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till åtgärder för kompensation av ianspråktagen grönmark vid Säfflegatan.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§15 Utveckling av Telefonplansområdet inom stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga. Remiss av programförslag samt markanvisningar till Drott och SSM Bygg & Fastighets AB inom området

Dnr 2004-512-106

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på stadsbyggnadskontorets remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Drott vid kv Tvålflingan för bostäder, kontor m m med i kontorets utlåtande redovisade förändringar till att gälla ytterligare ett år från nämndens beslut.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder m m inom fastigheten Midsommarkransen 1:1, invid fastigheten Timotejen 17 i Midsommar­kransen/Västberga till SSM Bygg & Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Arsenikförgiftad mark i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-007-303

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E.

§17 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete med lokala investeringsprogrammet (LIP) – marksanering under 2003

Dnr 2003-000-1377

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga F.

§18 Försäljning av del av fastigheten Årstaäng 3 i Liljeholmen till AB Stockholmshem

Dnr 2004-785-453

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att köpeavtal tecknas med AB Stockholmshem rörande försäljning av del av fastigheten Årstaäng 3 i Liljeholmen för 8 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Markanvisning för bostäder vid Nybohov i Liljeholmen till AB Svenska Bostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-944

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Nybohov till AB Svenska Bostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga G.

§20 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2003-322-3462

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att cykeltrafiken mellan Alviksbron och Alviksplan ordnas med vägvisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Markanvisning för bostäder i bostadsrätt vid kv Firman i Råcksta till Riksbyggen. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-451

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kv Firman m m till Riksbyggen och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är positivt att denna exploatering kan komma till stånd. Sedan tidigare finns erfarenheten att det råder brist på parkeringsplatser i området. Vi anser därför att man i det kommande arbetet ska utreda behovet av ytterligare parkeringsplatser i Vällingbyområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga H2.

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Vinsta 5:1 och Grimsta 1:2 i Vällingby till AB Svenska Bostäder och JM AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-727

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Vinsta 5:1 och Grimsta 1:2 till AB Svenska Bostäder och JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga I.

§23 Detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid kv Uranet i Grimsta. Remiss av programförslag

Dnr 2004-512-125

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom Grimsta 1:2 vid kvarteret Uranet i Grimsta, S-Dp 2001-15874-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

De parkeringsplatser som är planerade inom reservatets gränser bör omlokaliseras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§24 Hemställan om att inrätta två torgplatser på Skarpnäcks torg. Remiss

Dnr 2004-429-223

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker att två torgplatser inrättas på Skarpnäcks torg .

 2. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommun- styrelsen.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige överväger delegation för inrättande av torgplatser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Hästen 20 på Norrmalm.

Dnr 2004-413-729

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-330

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Konstinsatser med stöd av den s k enprocentregeln. Remiss från kommun-styrelsen

Dnr 2004-002-00040

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Såskoppen 1, Drottningholmsvägen 510 A i Bromma. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-390

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra en projektering och förbereda upphandling gällande tillbyggnad av en förskole- avdelning på fastigheten Såskoppen 1 i Bromma.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Miljöprövning. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2003-007-3449

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Hur skall tullstationerna se ut? Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2004-321-299

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§32 Skrivelser från Lotta Edholm (fp) och Helena Bonnier (m) om färjelinjen Nybroplan – Djurgården. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-335-300

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen och som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna gatu- och fastighetskontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att konstatera att driften har återupptagits genom Strömma Kanalbolagets försorg.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§33 Markanvisning för ca 90 bostadsrätter inom fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Stureby 1:1 vid Tussmötevägen i Östberga till Veidekke bostad och fastighet AB. Inriktingsbeslut

Dnr 2004-411-216

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 90 lägenheter inom fastigheterna Enskede gård 1:1 och Stureby 1:1 till Veidekke bostad och fastighet AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning för bostäder vid kvarteret Gullmaren inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-748

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 30 hyresrätter inom fastigheten Årsta 1:1 till Primula Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och övriga överenskommelser och avtal som erfordras för genomförandet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Sexualiseringen av det offentliga rummet. Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Viviann Gunnarsson (mp).

Dnr 2003-000-04060

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 5

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen, att tillstyrka att staden upprättar en stadsövergripande policy samt att därutöver anföra följande:

Vi instämmer i skrivelsens åsikt att det är ett problem att annonsörer använder sig av sexistiska eller andra nedvärderande stereotyper för att sälja sina varor och tjänster. Speciellt allvarligt blir det när detta förs fram i det offentliga rummet.

Staden har ett ansvar för att förhindra könsdiskriminerande reklam på gator och torg i Stockholm. Därför ställs krav på aktörer som sätter upp reklam att denna måste följa lag och vad som är god svensk reklamsed. Eftersom det är genom gatu- och fastighetskontoret som avtal sluts måste kontoret ha den kompetens som krävs för att göra bedömningar av reklam utifrån kraven som ställs av Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) och Internationella handelskammarens (ICC) ”Grundregler för reklam”.

En policy bör tas fram för vad som ska anses vara godtagbar reklam på de platser staden har ett ansvar, utifrån stadens jämställdhetspolicy. Dessa krav ska följas upp inför förlängning/nya avtal och aktörer som fällts av Näringslivets Etiska Råd ska uteslutas vid förlängda/nya avtal. I fall där reklam som kan anses vara sexistisk, schabloniserande eller på annat sätt nedvärderande ska kontoret även anmäla detta för prövning till det etiska rådet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga O2.

§36 Förslag till förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-1169

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd av den 19 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inrättande av färjeförbindelse över Hammarby Sjö med framtida angöring vid Sickla Kaj och Henriksdalshamnen.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter för en ny färja med beräknad användning under minst 10 år inom en ram av 15 mnkr inklusive erforderliga färjelägen.

 3. Nämnden godkänner en driftbudgetram om 4,4 mnkr per år från och med 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd), att återremittera ärendet och att uppdra åt kontoret att inhämta yttrande från Katarina-Sofia stadsdels-

nämnd och vara behjälpligt om stadsdelsnämnden önskar anordna ett öppet samrådsmöte.

§37 Åtgärder inför försök med miljöavgifter. Generellt genomförandebeslut

Dnr 2003-007-1262

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 14

Protokollstutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 23 februari 2004 avgiven promemoria med förtydligande till tjänsteutlåtandet samt skrivelse från Hans Stenkil Leijonhufvud av den 2 mars 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar ett generellt genomförandebeslut för gatuåtgärder inför försöket med miljöavgifter.

 2. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta de fortsatta besluten angående detaljutformning av åtgärder, upphandlingar samt trafikregleringar för de åtgärder som beskrivs i utlåtandet, samt andra åtgärder som krävs för att ge bussarna god framkomlighet under försöket.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) att åter-remittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att återkomma till nämnden med en redovisning av planerna för uppställandet av kontrollstationer, att kontinuerligt redovisa de trafikmätningar som planeras för nämnden samt att därutöver anföra följande:

Fullmäktige har fattat beslut om ett införande av försök med miljöavgifter i Stockholms Stad under den innevarande mandatperioden. Fullmäktiges beslut, tillsammans med de beslut som fattats eller väntas fattas av statsmakterna respektive landstinget som en konsekvens av försöket, har i dagsläget kommit att medföra en snäv tidsplan för delar av gatu- och fastighetsnämndens arbete som berör miljöavgiftsförsöket. Detta ärende är en konsekvens av detta.

Det är givetvis olyckligt att tvingas ge en delegation på vissa frågor, eftersom försöket och verksamheter kopplade till det berör många människor. Det är därför synnerligen önskvärt att kontoret i det kommande arbetet eftersträvar att så långt det är möjligt ta till sig lokala synpunkter samt att återkommande lämna rapporter till nämnden över arbetets fortskridande. Om tidplanen så medger bör nämnden ges möjlighet att fatta beslut i principiellt viktiga frågor.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga P3.

Ledamoten Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga P4.

§38 Markanvisning för garage till AB Stockholm Parkering i kv Kölnan, Hammarby Sjöstad.

Dnr 2003-411-1130

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för garage i kv Kölnan till AB Stockholm Parkering och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga Q.

§39 Trafiksituationen på Hägerstensvägen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Dnr 2003-360-4173

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna gatu- och fastighetskontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vid Hägerstensvägens avstängning förekommer en omfattande smittrafik. De boende i området är oroliga för att Hägerstensvägen kommer att öppnas för genomfartstrafik i samband med den nya bostadsbyggnationen vid Axelsberg. Möjligheten att inrätta en bomkontroll på Hägerstensvägen måste därför utredas. En sådan studie görs lämpligtvis i samband med pågående planarbeten för nya bostäder vid Axelsberg.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga R3.

§40 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Stig Sandström av den 12 februari 2004 och Göte Dahl av den 23 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Markanvisning för studentbostäder vid Valborgsmässovägen i Midsommarkransen till Järntorget

Dnr 2000-411-417

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör i projektet inarbeta kompensation av ekologiska värden istället för anläggandet av en parkväg.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§42 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2003-620-3084

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 28

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnads­kontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande:

Staden ska uppfylla ingångna avtal. Med en väl avvägd utformning kan en grusväg anläggas som inte inverkar onödigt negativt på grönområdet som rekreations- och grönstråk.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 m m i Grimsta till AB Svenska Bostäder. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-411-728

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 (blivande Tungstenen 5) till AB Svenska Bostäder och godkänner markanvisningsavtal med AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder, i enlighet med utlåtandet. Genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det har gått många år sedan planen fastställdes. I det fortsatta arbetet ska kontoret därför, tillsammans med byggherren, samråda med stadsdelsförvaltningen för att efterfråga deras synpunkter och undersöka möjligheten att i samband med den nya bebyggelsen väga in lokala önskemål.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga U2.

§44 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och AB Stockholmshem Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-88

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 30

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Gustav III:s Väg i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Spannvägen och Plåtslagarvägen i stadsdelen Åkeslund till Veidekke och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Kapplandsvägen i stadsdelen Åkeslund till NCC och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§45 Redovisning av analys av området kring Bjursätragatan i södra Rågsved, inklusive markanvisningar för bostäder till Abacus AB och Bostaden AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4179

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner landskapsanalysen för södra Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för förslagens genomförande (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 till Abacus byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 till Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I det fortsatta arbetet ska intrång i grönmark och naturmark kompenseras, inte enbart i form av rekreationsvärden, utan även i form av ekologiska värden i enlighet med BUS- projektet.

Den bebyggelse som är tänkt utmed Bjursätragatan ska anpassas till, och harmoniera med, omkringliggande bebyggelse.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga V2.

§46 Ändrad detaljplan för fastigheten Norrmalm 5:1 m m, knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-12

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 37

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av förslag till ny detaljplan inom fastigheten Norrmalm 5:1 m m, knutpunkt Årstaberg i Årsta, S-Dp 2003-01883- 54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I det fortsatta arbetet bör även möjligheten att försörja arbetsområdet och Östberga med en gång- och cykelförbindelse allvarligt prövas. Anläggandet av ett p- däck/infartsparkering, samt cykelparkering, ska också prövas. På så sätt blir Årstaberg en knutpunkt för bil/cykel- och gångpendlare.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§47 Bilfri dag i Stockholm den 22 september. Skrivelse av Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-300-3698

Bordlagt 17 februari 2004 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Stockholms stad genom gatu- och fastighetsnämnden deltar dels i den europeiska bilfridagen den 22 september 2004 och dels i den europeiska mobilitetsveckan.

 2. Nämnden beslutar att översända ärendet för beslut i fullmäktige om under- tecknande av manifestet för den europeiska bilfridagen ”I stan utan min bil”. Manifestet omfattar även den europeiska mobilitetsveckan och innebär att man blir fullvärdig medlem i bilfridagen.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamoten Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Stockholms stad genom gatu- och fastighets-nämnden deltar dels i den europeiska bilfridagen den 22 september 2004 och dels i den europeiska mobilitetsveckan, att gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) samt att därutöver anföra följande:

Den aktuella frågan behandlades i kommunstyrelsen den 10 september 2003. Där gavs stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att underteckna ovan nämnda manifest. Med hänsyn till detta vill vi avvakta stadsledningskontorets utredning innan vi skickar en uppmaning till kommunfullmäktige att underteckna manifestet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av ledamoten Mats Rosén m fl (kd) framställda yrkandet.

§48 Rivning av Åsöhallen på Södermalm, delgenomförandebeslut. Skrivelser från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt en gemensam skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd av m, fp, v, kd och mp

Dnr 2002-512-1083

Bordlagt 27 januari 2004 nr 22 och 17 februari 2004 nr 54

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Thomas Lindholm av den 26 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att söka rivningslov och handla upp rivnings- entrepenör för rivning av Åsöhallen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter ajournering, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie

Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd), att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att ej påbörja rivning av Åsöhallen innan en tillfällig hall finns tillgänglig i närområdet samt att därutöver anföra följande:

Åsöhallen ska ej rivas innan en fullgod ersättning finns i närområdet. I ett samarbete mellan handbollsförbundet och NCC har en tillfällig hall tagits fram. En sådan lösning skulle passa utmärkt i det här aktuella fallet. Kontoret ges därför i uppdrag att ta fram en sådan lösning innan rivning av Åsöhallen påbörjas. Som en naturlig konsekvens av de nya förutsättningarna ges kontoret i uppdrag att se över kostnadsfördelningen i projektet, både tillsammans med idrottsförvaltningen och den aktuella byggherren.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga Z.

§49 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm. Återremiss

Dnr 2003-511-3172

Bordlagt 27 januari 2004 nr 23 och 17 februari 2004 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.

 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 4. Nämnden godkänner i övrigt redovisningen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

När det gäller anläggandet av en bussdepå i Gubbängen ska kontoret arbeta för att trafiken inte ska öka på omkringliggande mindre gator och i möjligaste mån leda trafik över Örbyleden. Bullersituationen ska följas upp och åtgärder vidtas om situationen skulle påverkas negativt av anläggandet av en bussdepå. Det är också

viktigt att åtgärder vidtas för att inte sambandet mellan de gröna områdena norr och söder om Örbyleden försämras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§50 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp) och motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003.

Dnr 2002-410-04197

Bordlagt 27 januari 2004 nr 26 och 17 februari 2004 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms tennishall, Janne Lundqvist av den 19 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Per Bolunds skrivelse och remissen av Mats G Nilssons motion.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal med Janne Lundqvist om en förlängning av arrendet för tennishallen till 1 januari 2005 och att tillsammans med Edicta pröva möjligheten att inrymma en tennishall invid Essingeleden och det nya hotell Kristineberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt beslöt att bordlägga ärendet.

§51 Bostäder för flyktningfamiljer. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2003-763-3508

Bordlagt 27 januari 2004 nr 48 och 17 februari 2004 nr 61

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att hemställa hos kommunstyrelsen att staden inventerar behovet av bostäder för stora barnfamiljer, att hemställa hos kommunstyrelsen att staden utarbetar ett förslag till hur staden kan tillhandahålla bostäder för stora barnfamiljer samt att därutöver anföra följande:

Staden har ett ansvar för att tillhandahålla bostäder åt sina medborgare. En grupp som det är speciellt svårt att finna lämplig bostad för är de mycket stora barn-familjerna, däribland många flyktingfamiljer.

Flyktingfamiljer och invandrare som kommer som anknytning till tidigare anlända flyktingar kan anlända med kort varsel och integrationsnämnden och stadsdels-nämnderna kan därför tvingas hysa in familjer på hotell under långa perioder, vilket är dyrt för staden och inhumant mot familjerna.

En möjlig lösning är att staden inköper och bygger upp en ”bank” av villor, radhus och större bostadsrättslägenheter som överlämnas till Bostad Stockholm AB för uthyrning som bostad till stora flyktingfamiljer och till andra stora familjer i akut behov av bostad. Integrationsnämnden har tidigare hemställt hos gatu- och fastighetsnämnden om inköp av bostadsrättslägenheter för uthyrning till ny-anlända flyktingfamiljer. Denna hemställan är ännu inte behandlad.

I uppdraget ingår även en inventering av behovet. I denna inventering skall uppgifter inhämtas från både integrationsnämnden och från stadsdelsnämnderna, samt från Bostad Stockholm AB.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§52 Infartsparkering. Skrivelser från Roger Mogert m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund m fl (mp) samt Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-347-905

Bordlagt 27 januari 2004 nr 51 och 17 februari 2004 nr 62

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på skrivelserna.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att initiera en regional överläggning om nya infartsparkeringar samt att därutöver anföra följande:

Behovet av infartsparkeringar i Stockholm är stort. Försöket med trängselavgifter med förväntad ökning av antalet kollektivtrafikanter förutsätter också möjligheter att parkera bilen på strategiska punkter i ytterstaden i närheten av kollektivtrafik-knutpunkter. Infartsparkeringar liksom kollektivtrafik är en regional fråga och det är lämpligt att fortsätta ett samarbete med kranskommunerna, SL och övriga berörda angående behovet av infartsparkeringar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§53 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan

Dnr 2002-700-2422 och 2003-000-2980

Bordlagt 25 november 2003 nr 5 och senast 17 februari 2004 nr 63

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att hemställa hos kommunstyrelsen om att utreda behovet av ett "Lex Gamla Stan" samt

att därutöver anföra följande:

Gamla Stan har och måste ha en särställning i Stockholm och stadsdelen är också av stort riksintresse. På den mycket begränsade ytan bor 2.700 och arbetar närmare 10.000 personer. Dessa behöver alla en levande stadsdel med bra livsmiljö och social och annan service.

Den kulturhistoriska miljön, muséer, restauranger och butiker drar till sig allt fler besökare och turisterna kommer numera även vintertid. De senaste årens utveckling har medfört olika intressekonflikter och miljöproblemen har ökat kraftigt när det gäller trafik, sophantering, klotter, olaga affischering m m.

Kontorets tjänsteutlåtande behandlar endast behovet av samordning mellan de kommunala förvaltningarna. Kontoret beaktar därvid inte att det i Gamla Stan finns en mångfald av fastighetsägare, varav många äger endast en fastighet och en lika stor mångfald av näringsidkare varav de flesta är småföretagare. För att Gamla Stan skall kunna både fungera som en levande stadsdel och samtidigt bevaras för eftervärlden måste alla berörda dra åt samma håll och också ha kunskaper om de speciella hänsyn som skötseln av Gamla Stan kräver.

Gatu- och fastighetsnämnden anser att en samverkansgrupp bör tillsättas. Gruppen skall bestå av personer med de specialkunskaper och det intresse som skötseln av Gamla Stan kräver och för att gruppen skall kunna fungera måste även klargöras vilka erforderliga resurser som eventuellt måste ställas till samverkansgruppens förfogande.

För att underlätta både för berörda förvaltningar, berörda fastighetsägare och berörda näringsidkare bör utredas om staden måste utarbeta ett samlat skötselprogram, ett ”Lex Gamla Stan”.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén m fl (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§54 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2001-411-1036

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 och senast 17 februari 2004 nr 65

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 samt inom fastigheten Skogskarlen 2. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen frågan om markanvisning i del av Örby 4:1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I syfte att värna ekologiska värden bör projektet bearbetas och exploaterings-graden minska för att bevara så mycket grönyta som möjligt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Vid protokollet

Hans Engstrand