Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-06-13

Sammanträde 2006-06-13

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Genomlysning av Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Remiss från SLK
Dnr 2006-002150-217
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende

6 Miljö- och hälsoutredning för målstyrd verksamhet

Dnr 2006-002363-203
(Utsändes endast led. o ers)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

7 Utseende av förvaltningschefen som systemägarrepresentant för Miljö- och hälsoskyddsnämndens IT-system

Dnr 2006-003157-101
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Revisorernas årsrapport för Miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2005

Miljöövervakningsärenden

9 Stockholms stads miljöredovisning 2005 – uppföljning av miljöprogrammet

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2006-003133-203
(Utsändes)

Hälsoskyddsärenden

10 Fem överklagade beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2005-004802-383 m.fl.
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

11 Ansökande om utdömande av försuttet vite

Dnr 2004-005961-350
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Inventering av vatten- och avloppslösningar vid Ängby i Bromma

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2005-006005-310
(Utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Redovisning av utförda radonmätningar i Stockholm

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2006-003080-207
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

14 Motion (2006:9) av Lotta Edholm (fp) m fl om stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-001658-217
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

15 UTGÅR

16 Europeiska trafikantveckan och ”I stan utan min bil” med klimatförändring som tema

17 Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-003074-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Bränslecellsbussar med tillhörande produktionsanläggning samt tankstation för vätgas Redovisning av EU-projektet CUTE

Dnr 2000-001428-211
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tillsyn av byggnader med PCB

Kort lägesbeskrivning från Miljöförvaltningen
Dnr 2006-002879-249
(Utsändes)
(Bilagan utsändes senare)

20 Norra länken, kontrollprogram under byggtiden

Dnr 2003-004760-379
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förvaltningschefens information

- Bullerskyddsarbetet i staden (muntlig information)
- Utfall av prövning i domstolar m.m.
Redovisning av 7 tematiska strategier under EU:s 6:e miljöhandlingsprogram
Mötesinformation

Justerat:

Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)
Erik Wassén (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Kristoffer Hernbäck (s)
Eva Ölundh (s)
Abdul Katumba (s)
Torbjörn Erbe (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Susanne Hagbard (fp)
Rasmus Rasmusson (kd) tjg

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) samt ersättarna Carina Paulsson (s), Stellan F Hamrin (v), Joakim Pihlstrand Trulp (mp), Lena Bring (m) och Ulf Linder (m).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge miljö- och hälsoskyddsinspektören Heli Lehtonen närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Joakim Larsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 20 juni 2006.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 23 maj 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 130

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 131

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 132

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 133

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 134

Beslut i personalärenden, bilaga 135

Beslut om tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 136

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 137

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 138

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 139

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 140

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 141

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 142

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 143

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 144

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 145

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 146

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 147

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 148.

§5 Genomlysning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss från stadsledningskontoret

Dnr 2006-002150-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. i huvudsak godkänna förvaltningens yttrande

2. i motsats till konsultrapportens slutsats uttala att miljö- och hälsoskyddsnämnden, i likhet med andra facknämnder, utifrån beslutade riktlinjer i kommunfullmäktige främst ska bevaka och uttala sig inom sitt sektorintresse

3. fastslå att ett sammanförande mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och annan förvaltning allvarligt riskerar att undergräva ett effektivt miljöarbete i staden som bedrivs självständigt, med offentlig insyn och där tillsyns- och strategiskt miljöarbete regelbundet sker under politisk prövning

4. därutöver anföra följande.

”Konsultföretaget Solving Bohlin & Strömberg har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en genomlysning av förvaltningen. Vissa av förslagen och beskrivningarna är av rent politisk karaktär vilket måste anses ligga utanför uppdraget. Vi anser därför att förvaltningens svar i huvudsak är bra och att det speglar den politiska majoritetens uppfattning.

Nämnden delar utredningens slutsatser på vissa punkter och ifrågasätter starkt analysen i andra delar. Vi delar konsultens slutsats att kommunikationen och samspelet mellan nämnd och förvaltning behöver utvecklas och formerna för ett öppnare beredningsförfarande inför nämndens behandling av ärendena behöver ske. I denna del har nämnden påbörjat ett utvecklingsarbete.

I det på förvaltningens initiativ genomförda verksamhetsutvecklingsprojektet har i likhet med konsultens slutsatser i uppdraget om genomlysning framkommit möjligheter att förbättra effektiviseringen i arbetet och därmed kunna frigöra resurser. Nämnden föredrar att frigjorda resurser utnyttjas för de förändringar som framkommit i verksamhetsutvecklingsprojektet och som innebär att förvaltningen genomför en organisatorisk förändring med förstärkningar av verksamheten på strategiska områden (se rapport verksamhetsutvecklingsprojektet). Vidare påpekas att nämndens omsättning ökat kraftigt de senaste tre åren. Detta är en medveten strategi för att bygga upp en miljöförvaltning som under föregående mandatperiod kraftigt bantades. Trots dessa tillskott är nämnden oroad över att inte t.ex. livsmedelstillsynen kan nå upp till de nationella kraven.

Nämnden ifrågasätter starkt att konsulten inte ser eller förstår facknämndernas roll i staden där sektorintresset måste bevakas i första hand, utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer på området. Politiska avvägningar i till exempel remisser från andra facknämnder får sedan prövas, värderas och sammanvägas i respektive facknämnd, eller kommunstyrelse, som utsänt remissmaterialet. Avvägningarna i strategiska frågor ska således ske av politiker och inte på tjänstemannanivå. Således är det självklart att förvaltningen och nämnden i stadsplane- och trafikärenden ska redovisa de miljöstörande konsekvenserna och göra rekommendationer utifrån lagstiftning och/eller bedömningar efter planernas eventuella påverkan på stockholmarnas hälsa. Att antyda att förvaltningen/nämnden ska göra politiska överväganden mot andra av stadens mål såsom flera bostäder eller ett dynamiskt näringsliv visar på en grundläggande bristande insikt i demokratins principer.

Mot denna bakgrund ställer sig nämnden bakom förvaltningens syn att det är en politisk fråga att göra avvägningar i målkonflikter. Däremot ställer sig nämnden ej bakom förvaltningens förslag att en centralt placerad tjänstemannainstans generellt ska ge underlag till hur målkonflikter ska hanteras. De slutliga politiska sammanvägningarna och överväganden ska göras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annat övergripande politiskt organ.

Att såsom konsulten gör, antyda att ett av förvaltningens/nämndens problem är oförmågan att se till stadens övergripanden intresse är att ta politisk ställning. Konsulternas kritik kan därför sägas vara av politisk natur. Om denna kritik omvandlas till förslag riskerar det att leda till att miljöfrågor avgörs i slutna rum utan någon debatt och utan någon politiker att ställa till svars. I praktiken innebär förslaget att viktiga frågor lyfts undan från den politiska arenan och hanteras av byråkrater och tekniker i stället.

Nämnden vill tydligt markera att det av sakliga och miljöstrategiska skäl helt saknas motiv att överväga alternativ organisering av miljöförvaltningen som innebär att dess självständighet upphör. I en stor stad som Stockholm riskerar en sammanslagning av miljöförvaltningen försvåra det miljöpolitiska arbetet och väsentligt minska den offentliga insynen. I små kommuner kan en sammanslagen miljönämnd med annan facknämnd fungera, men de negativa konsekvenserna av detta i en storstad som Stockholm är uppenbara och vore mycket allvarliga.

Vidare nämns ”servicenivå” som någonting som behöver förbättras – detta är något som förvaltningen kontinuerligt arbetar med. Samtidigt finns motstridiga krav på förvaltningen som tillsynsmyndighet och som rådgivare. Konsultens påpekande synes i denna del vara särdeles ”luftigt” då det inte åtföljs av mer handfasta fakta. I stället visar nyligen gjorda servicemätningar på motsatt resultat.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak godkänna förvaltningens yttrande

2. i motsats till konsultrapportens slutsats uttala att miljö- och hälsoskyddsnämnden, i likhet med andra facknämnder, utifrån beslutade riktlinjer i kommunfullmäktige främst ska bevaka och uttala sig inom sitt sektorintresse

3. fastslå att ett sammanförande mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och annan förvaltning allvarligt riskerar att undergräva ett effektivt miljöarbete i staden som bedrivs självständigt, med offentlig insyn och där tillsyns- och strategiskt miljöarbete regelbundet sker under politisk prövning

4. därutöver anföra följande.

”Konsultföretaget Solving Bohlin & Strömberg har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en genomlysning av förvaltningen. Vissa av förslagen och beskrivningarna är av rent politisk karaktär vilket måste anses ligga utanför uppdraget. Vi anser därför att förvaltningens svar i huvudsak är bra och att det speglar den politiska majoritetens uppfattning.

Nämnden delar utredningens slutsatser på vissa punkter och ifrågasätter starkt analysen i andra delar. Vi delar konsultens slutsats att kommunikationen och samspelet mellan nämnd och förvaltning behöver utvecklas och formerna för ett öppnare beredningsförfarande inför nämndens behandling av ärendena behöver ske. I denna del har nämnden påbörjat ett utvecklingsarbete.

I det på förvaltningens initiativ genomförda verksamhetsutvecklingsprojektet har i likhet med konsultens slutsatser i uppdraget om genomlysning framkommit möjligheter att förbättra effektiviseringen i arbetet och därmed kunna frigöra resurser. Nämnden föredrar att frigjorda resurser utnyttjas för de förändringar som framkommit i verksamhetsutvecklingsprojektet och som innebär att förvaltningen genomför en organisatorisk förändring med förstärkningar av verksamheten på strategiska områden (se rapport verksamhetsutvecklingsprojektet). Vidare påpekas att nämndens omsättning ökat kraftigt de senaste tre åren. Detta är en medveten strategi för att bygga upp en miljöförvaltning som under föregående mandatperiod kraftigt bantades. Trots dessa tillskott är nämnden oroad över att inte t.ex. livsmedelstillsynen kan nå upp till de nationella kraven.

Nämnden ifrågasätter starkt att konsulten inte ser eller förstår facknämndernas roll i staden där sektorintresset måste bevakas i första hand, utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer på området. Politiska avvägningar i till exempel remisser från andra facknämnder får sedan prövas, värderas och sammanvägas i respektive facknämnd, eller kommunstyrelse, som utsänt remissmaterialet. Avvägningarna i strategiska frågor ska således ske av politiker och inte på tjänstemannanivå. Således är det självklart att förvaltningen och nämnden i stadsplane- och trafikärenden ska redovisa de miljöstörande konsekvenserna och göra rekommendationer utifrån lagstiftning och/eller bedömningar efter planernas eventuella påverkan på stockholmarnas hälsa. Att antyda att förvaltningen/nämnden ska göra politiska överväganden mot andra av stadens mål såsom flera bostäder eller ett dynamiskt näringsliv visar på en grundläggande bristande insikt i demokratins principer.

Mot denna bakgrund ställer sig nämnden bakom förvaltningens syn att det är en politisk fråga att göra avvägningar i målkonflikter. Däremot ställer sig nämnden ej bakom förvaltningens förslag att en centralt placerad tjänstemannainstans generellt ska ge underlag till hur målkonflikter ska hanteras. De slutliga politiska sammanvägningarna och överväganden ska göras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annat övergripande politiskt organ.

Att såsom konsulten gör, antyda att ett av förvaltningens/nämndens problem är oförmågan att se till stadens övergripanden intresse är att ta politisk ställning. Konsulternas kritik kan därför sägas vara av politisk natur. Om denna kritik omvandlas till förslag riskerar det att leda till att miljöfrågor avgörs i slutna rum utan någon debatt och utan någon politiker att ställa till svars. I praktiken innebär förslaget att viktiga frågor lyfts undan från den politiska arenan och hanteras av byråkrater och tekniker i stället.

Nämnden vill tydligt markera att det av sakliga och miljöstrategiska skäl helt saknas motiv att överväga alternativ organisering av miljöförvaltningen som innebär att dess självständighet upphör. I en stor stad som Stockholm riskerar en sammanslagning av miljöförvaltningen försvåra det miljöpolitiska arbetet och väsentligt minska den offentliga insynen. I små kommuner kan en sammanslagen miljönämnd med annan facknämnd fungera, men de negativa konsekvenserna av detta i en storstad som Stockholm är uppenbara och vore mycket allvarliga.

Vidare nämns ”servicenivå” som någonting som behöver förbättras – detta är något som förvaltningen kontinuerligt arbetar med. Samtidigt finns motstridiga krav på förvaltningen som tillsynsmyndighet och som rådgivare. Konsultens påpekande synes i denna del vara särdeles ”luftigt” då det inte åtföljs av mer handfasta fakta. I stället visar nyligen gjorda servicemätningar på motsatt resultat.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. därutöver anföra följande.

”Det är bra att staden med jämna mellanrum genomlyser olika verksamheter så att dessa ska kunna skötas på effektivast möjliga sätt. Vi kan dock tänka oss ytterligare organisationsförändringar, varför delar av genomlysningens resultat kan komma att ställas i nytt ljus i framtiden.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. därutöver anföra följande.

”Det förtjänar att särskilt påtalas att den presenterade genomlysningen av miljöförvaltningen i delar uppvisar stora brister. Det är märkligt att genomlysningen i så mycket landar i kritik av att miljöförvaltningen hävdar miljöhänsyn – med andra ord gör sitt jobb - visavi andra aktörer i staden, inte minst andra fackförvaltningar.

Genomlysningen instämmer snabbt i den kritik som formuleras av andra mot miljöförvaltningen, inte bara genom att utan att självständigt värdera dess omfattning eller innehåll okritiskt vidareföra kritiken, utan också genom att rekommendera att förvaltningen helt anpassar sig till sina kritikers uppfattning om hur förvaltningen bör agera: ”Därför har miljöförvaltningen ett motsvarande behov av att förändra och utveckla sitt eget agerande,”(vår kursivering) skriver konsulten och rekommenderar att miljöförvaltningen tonar ned miljöhänsyn till förmån för att ta hänsyn till ”andra särintressen”.

Noteras bör att när miljöförvaltningen agerar i förhållande till de sektorsövergripande stadsdelsförvaltningarna så är omdömena helt andra, och nästan uteslutande positiva. Av detta har dock inte genomlysningen dragit någon slutsats, vilket är beklagligt.

Det är naturligtvis poänglöst om alla remissinstanser i plan- eller andra processer ska göra samma typ av avvägningar i sina remissvar, utan att lyfta fram ett särskilt perspektiv. Den slutliga sammanvägningen bör förstås göras på central nivå, med hållbarhet i beaktande. I genomlysningen föreslås dock motsatsen.

En stark och självständig miljöförvaltning och nämnd är viktigt just för att hävda miljöperspektivet. Det gäller särskilt i en storstad med de speciella krav som det ställer på ett aktivt miljöarbete.

Något komiskt - sannolikt omedvetet, men icke desto mindre - undervisas dessutom för miljöförvaltning och nämnd om innehållet i begreppet ”hållbar utveckling”, som dock konsulten snart ändå blandar ihop med miljöbegreppet. Det senare – begreppet miljö - har andra förvaltningar, enligt genomlysningen, gett ett ”bredare innehåll” i form av ekonomiska och sociala hänsyn.

(Ovanstående understryker naturligtvis vikten av att hållbarhetsperspektivet implementeras på central nivå och att typiska hållbarhetsprojekt som ”Stockholmarnas indikatorer” flyttas till en central nivå för att förtydliga detta.)

Men i rapporten finns också nyttiga lärdomar och påminnelser för såväl nämnd som förvaltning. Kristdemokraterna har tidigare förespråkat ett tydligare arbete i nämnd och förvaltning genom färre, tydligare mål och färre nyckeltal för uppföljning. Detta får visst stöd i rapporten. Förenklat remissförfarande efterfrågas också, vilket staden bör ta fasta på, för att frigöra resurser.

Behovet av en förbättrad service samt ett förbättrat stöd till de verksamhetsutövare som kommer i kontakt med nämnden, inte minst för att förstå de av förvaltningen föreslagna åtgärderna, är också viktigt att ta fasta på.

Detsamma gäller brister i samverkan mellan nämnd och förvaltning, exempelvis när det gäller ledtider i lagda förslag i nämnden och brister i kommunikation mellan förvaltning och nämnd och mellan parter i nämnden. Detta behöver förbättras, givetvis med fritidspolitikens speciella villkor som ram.

Därtill vill vi kristdemokrater framhålla genomlysningens betoning av vikten av att få alternativa beslutsmöjligheter tydligare belysta.

Det bör påtalas att det är svårt att förhålla sig till formuleringar om en ”historisk förtroendeproblematik” i kommunikationen mellan nämnd och förvaltning, om inte denna problematik preciseras.

Det görs i genomlysningen också tydligt att bättre samordning och gemensamma lösningar i tekniska nämndhuset förutsätter centrala styrande direktiv, vilket vi vill uppmärksamma.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

§6 Miljö- och hälsoutredning för målstyrd verksamhet

Dnr 2006-002363-203

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Utseende av förvaltningschefen som systemägarrepresentant för Miljö- och hälsoskyddsnämndens IT-system

Dnr 2006-003157-101

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. utse förvaltningschefen till systemägarrepresentant för miljöförvaltningens IT-system med rätt att utse annan tjänsteman som systemägarrepresentant för vissa system.

§8 Revisorernas årsrapport för Miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2005

Dnr 2006-002229-102

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 29 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2005.


§9 Stockholms stads miljöredovisning 2005 – uppföljning av miljöprogrammet

Rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2006-003133-203

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna miljöredovisningen

2. överlämna miljöredovisningen till kommunstyrelsen med förslag om att denna godkänns av kommunfullmäktige.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 23 maj 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna miljöredovisningen

2. överlämna miljöredovisningen till kommunstyrelsen med förslag om att denna godkänns av kommunfullmäktige.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning,

2. texten i följande avsnitt ändras i enlighet med följande:

- vad som står i avsnitt 3 Hållbar energianvändning (sidan 14) beträffande koldioxidutsläpp vid elproduktion rättas i det avseende det gäller el, eftersom produktionen av el i Sverige inte bidrar till några utsläpp av koldioxid,

- delmålet i avsnitt 3 Hållbar energianvändning (sidan 15) att Staden ska öka sin upphandling av miljömärkt el ersätts med kravet att staden avbryter upphandlingen av miljömärkt el. Detta medför även ändringar i skrivningen på sida 36 och 37 i de avsnitt där miljöprogrammet uppmanar till ökad användning av miljömärkt el,

- delmålet i avsnitt 3 Hållbar energianvändning (sidan 15) vad gäller inrättande av ett Energicentrum och dess förträfflighet utgår,

- skrivningen i avsnitt 3 Hållbar energianvändning (sidan 15) rättas i den del det står att ” för att framställa el till värmepumpar används en hel del olja och kol i kraftverk. Detta eftersom detta är ett oriktigt påstående. Uppmaningen till fastighetsägare att välja miljömärkt el för att gynna förnyelsebar energi och undvika fossila bränslen och kärnkraft ska utgå, samt

- avsnittet under 2 Säkra varor, Önskvärda åtgärder (sidan 13) som behandlar blysänken vid fiske stryks.

3. i övrigt uttala

Stockholms miljöprogram innehåller många bra mål och delmål. Det är dock synd att det också innehåller felaktigheter och påståenden som inte är riktiga. Dessa behöver rättas till. Således bidrar elproduktion i Sverige inte till något utsläpp av koldioxid eftersom kol och olja inte används för produktion av el i Sverige.

Vi ställer oss inte bakom att Stockholms stad ska betala mer för sin el för att köpa ”miljömärkt” el för att ersätta den el som produceras i svenska kärnkraftverk. De uppmaningar till upphandling av miljömärkt el som förekommer i uppföljningen av miljöprogrammet ska utgå.

I miljöredovisningen står att Miljönämnden bör tillskriva Fiskeriverket om att införa förbud mot användning av blysänken i hela Stockholms stad. Blysänken i vatten och sediment är i stort sett inerta. Någon förgiftning av sediment och vatten förekommer inte. Däremot kan fåglar få i sig blyet och på sådant sätt bli förgiftade eftersom magsyran löser upp en del av blyet. Risk för att fåglar ska få i sig blysänken föreligger i Stockholms ström. I övrigt består bottnarna inom Stockholm av dy och lera i vilket blysänkena snabbt sjunker ner.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

”Den lagda miljöredovisningen är viktig och talande. Det finns särskild anledning att uttala bekymmer över blott delvis måluppfyllelse under huvudmål 3, hållbar energianvändning och bristande uppfyllelse under huvudmål 4, ekologisk planering och skötsel. I vad gäller hållbar energianvändning kan det finns anledning att studera de föredömen som ges av till exempel Salt Lake City som nyligen presenterade sin kommunala energisparkampanj och dess resultat. I vad gäller ekologisk planering behöver nämnden fortsätta och möjligen förstärka den kritiska granskningen av nya detaljplaner och därvid iakttaga förvaltningens MKB-analyser.”

§10 Fem överklagade beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2005-004802-383 m.fl.

Skr

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. avstyrka bifall till överklagandena (Länsstyrelsens dnr 505-05-53248, 53245, 62326 och 61607)

2. tillstyrka ändring i ett fall gällande Stockholms Kooperativa Bostadsförening (Länsstyrelsens dnr 505-05-56872) på angivet sätt.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp).

”Staden har en mängd taxor och avgifter för olika verksamheter. När den nuvarande tillsynsavgiften antogs i fullmäktige hade vi ett antal invändningar. Vi kan dock inte se att nämnden i det här fallet har tolkat den antagna taxan felaktigt.

Vidare är vi väl medvetna om att länsstyrelsen har en skyldighet att åsidosätta taxan om man anser att den strider mot Regeringsformens bestämmelser om gränsdragning mellan skatt och avgift.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

”Mot bakgrund av det regelverk som är antaget inklusive fastställda taxor och taxeintervaller vad gäller en årlig fast tillsynsavgift för fastighetsägare med ett större bestånd än 100 lägenheter, så ställer sig kristdemokraterna bakom förvaltningens förslag till beslut.

Däremot så anser vi att gällande taxeregelverk för dessa fastighetsägare bör ses över i syfte att stärka kopplingen mellan avgift och tillsyn, öka legitimiteten, samt när det gäller avgifternas storlek och intervaller. Kristdemokraterna har därför i en skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagit att en utvärdering och översyn görs.”

§11 Ansökande om utdömande av försuttet vite

Dnr 2004-005961-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 29 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. ansöka hos Miljödomstolen om utdömande av det försuttna vitet mot Yellow House Group Aktiebolag, org.nr. 556361-2562, enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens lagakraftvunna beslut den 10 oktober 2005

2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Som stöd för beslutet åberopas 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken.

§12 Inventering av vatten- och avloppslösningar vid Ängby i Bromma

Rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2005-006005-310

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 16 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna rapporten

2. överlämna rapporten till stadsbyggnadskontoret, markkontoret och dess berörda arrendatorer, idrottsförvaltningen och dess berörda arrendatorer, stadsdelsförvaltningen i Bromma och Stockholm Vatten AB.

§13 Redovisning av utförda radonmätningar i Stockholm

Rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2006-003080-207

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 29 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna rapporten.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v).

”Radonhalten i bostäder och allmänna lokaler ska, enligt Socialstyrelsen, inte vara högre än 200 Bq/m3. Vad gäller förskolor och skolor ska radonhalten år 2010 vara lägre än 200 Bq/m3. Rapporten visar att stadens egna verksamheter inte på ett tillräckligt sätt sköter kontrollen av radon i sina byggnader, vilket är anmärkningsvärt. Även om alltfler fastighetsägare, bl a genom informationsinsatser, blivit alltmer medvetna om att de måste mäta radon i sina fastigheter, behöver förvaltningen under kommande 10-årsperiod uppmana ett stort antal fastighetsägare för flerbostadshus att redovisa radonmätningar.

Särskilt viktig är mätning av radon i skolor och förskolor. Här måste SISAB, som ansvarar för en stor del av dessa mätningar, se till att korrekta mätningar genomförs och rapporteras in till miljöförvaltningen.”


§14 Motion (2006:9) av Lotta Edholm (fp) m fl om stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-001658-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka remissen avseende upprättande av beredskapsplan och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka remissen avseende upprättande av beredskapsplan och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå förvaltningens förslag till remissvar

2. därutöver anföra följande.

”Vi gläds åt att miljöförvaltningen delar motionärernas åsikter om att en beredskapsplan borde inrättas. Det är alldeles för tidigt att ropa faran över vad gäller fågelinfluensans spridning i Stockholm.

Med anledning av de stora konsekvenserna ett utbrott av fågelinfluensan skulle få i Stockholm är det viktigt att inrätta en beredskapsplan för berörda förvaltningar inom kommunen. Planen borde innehålla åtgärder som noga förbereds och kan utföras om och när fågelinfluensan når Stockholm. Förutom information om hur viruset smittar och vad våra invånare ska vidta för åtgärder för att inte bli smittade, borde planen innehålla riktlinjer till berörda förvaltningar. Ökade resurser borde omfördelas till renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna så att städningen av våra parker, skolgårdar och stränder intensifieras. I många av våra mest populära och välbesökta parker som t.ex. Djurgården och Rålambshovsparken är det på somrarna fullt med fågelspillning.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.


Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

§15 Europeiska trafikantveckan och ”I stan utan min bil” med klimatförändring som tema

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003028-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 maj 2006.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå förvaltningens förslag

2. därutöver anföra följande.

”Den europeiska trafikantveckan är inget annat än ett stort jippo vars genomförande av bland annat avstängda gator leder till negativa effekter för trafikanters framkomlighet. Att endast en av åtta stockholmare är positiva till stadens medverkan i projektet är talande. Om syftet är att få människor att åka mer kollektivt än i dag så vore det bättre att informera om vilka kollektivtrafikvalmöjligheter som finns i respektive område och färdvägar.

Det stora problemet för resenärerna i Stockholmsregionen är att kollektivtrafiken denna vinter och vår fungerade mycket dåligt, bl.a. som följd av trängselskatten och andra försummelser från den röd-gröna ledningen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

§16 Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-003074-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. yrka att reservatsgränsen till Sätraskogens blivande reservat fastställs enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar till stadsbyggnadsnämnden om reservatsbildningen och att bebyggelse inte förläggs inom gränsen

2. tillstyrka fortsatt planläggning av

- alternativ B inom område 1

- alternativ A och B inom område 2

- alternativ B inom område 3

- alternativ A, B, C och D inom område 4

- alternativ A och B inom område 5

- alternativ A och B inom område 6

- alternativ A, B och C inom område 7

3. avstyrka fortsatt planläggning för samtliga alternativ inom område 8 och 9

4. uppmärksamma stadsbyggnadsnämnden på att detaljplaner som berör område 4 vid Västra Skärholmsvägen och område 6 vid Östra Skärholmsvägen kan innebära sådan betydande miljöpåverkan, att en miljöbedömning ska genomföras och miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 6 kap 11 och 12 §§ miljöbalken.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 maj 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. yrka att reservatsgränsen till Sätraskogens blivande reservat fastställs enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar till stadsbyggnadsnämnden om reservatsbildningen och att bebyggelse inte förläggs inom gränsen

2. tillstyrka fortsatt planläggning av

- alternativ B inom område 1

- alternativ A och B inom område 2

- alternativ B inom område 3

- alternativ A, B, C och D inom område 4

- alternativ A och B inom område 5

- alternativ A och B inom område 6

- alternativ A, B och C inom område 7

3. avstyrka fortsatt planläggning för samtliga alternativ inom område 8 och 9

4. uppmärksamma stadsbyggnadsnämnden på att detaljplaner som berör område 4 vid Västra Skärholmsvägen och område 6 vid Östra Skärholmsvägen kan innebära sådan betydande miljöpåverkan, att en miljöbedömning ska genomföras och miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 6 kap 11 och 12 §§ miljöbalken.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. delvis godkänna förvaltningens förslag

2. därutöver anföra följande.

”I många fall är inte reservatsbildandet i sig en förutsättning för att områden ska kunna bidra till att invånare ska kunna njuta av vår vackra natur. Det har istället visat sig att syftet med reservat i flera fall går stick i stäv med invånarnas tidigare användning av naturområdena och begränsar deras möjligheter att använda områdena. Det är därför viktigt att tillgängligheten för alla Stockholmare i det blivande naturreservatet hålls på en hög nivå och att det även i framtiden blir möjligt dels ha kvar de verksamheter som finns i dag men även utveckla dessa.

I det nu gällande läget med ett redan beslutat reservat vill vi ändå anföra att bebyggelse är acceptabel så länge den sker på ett förnuftigt sätt som inte i onödan stör naturvärden. Detta är för övrigt ett förhållningssätt som går utmärkt att ha till vidare bebyggelse utan att reservat inrättas.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. reservatsgränserna till Skärholmens blivande naturreservat fastställs enligt de gränser som stadsbyggnadsnämnden beslutade om vid sammanträdet 31 maj 2006

2. fortsatt planläggning enligt stadsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks, med vissa undantag

3. därutöver anföra följande.

”Folkpartiet är positivt till en fortsatt utbyggnad inom Skärholmens stadsdelsområde. Vi anser dock att bebyggelsen ska var mera blandad än vad stadsbyggnadsnämnden föreslagit. Ur integrationssynpunkt och för att skapa ett långsiktigt hållbart bostadsbestånd ser vi gärna att fler radhus och småhus byggs än vad som föreslås i områdesprogrammet. Det är också angeläget att bebyggelsen blir blandad så att en stor del av lägenheterna i flerbostadshusen blir bostadsrätter.

I miljönämnden tar vi bara ställning till byggnation ur miljöperspektiv. Andra aspekter får belysas av andra instanser. Folkpartiet föreslår vissa ändringar i områdesprogrammet vad gäller flera delområden.

1 A Vårbergstoppen och Vårbergs sjukhem. De föreslagna husen kommer att byggas på mark som delvis är utfylld och kan behöva saneras samt som ligger i skuggan av Vårbergstoppen. Detta bör beaktas i den vidare planeringen.

2 A Vårbergsvägen. Bebyggelsen norr om vägen tillstyrks. De föreslagna husen på ängen söder om huset avstyrks. Denna äng bör hållas fri från bebyggelse. Den behövs som grönyta.

3 A Vårholmsbackarna. Avstyrker att husen längs norra och västra sidan av Vårholmsbackarna byggs då detta område ska ingå i Naturreservatet.

3 B Ekholmsvägen. Antalet parkeringsplatser för de som bor på Ekholmshöjden är helt otillräckligt, kaos råder. Planen för de nya husen tillstyrks under förutsättning är att parkeringsfrågan löses.

4 C Västra Skärholmsvägen. Den östra delen av området, den som inte ligger bakom bergshöjden, kommer att var kraftigt bullerutsatt från A4an. Om denna del ska bebyggas måste husen bullerskyddas. Den västra delen av höjden ligger i bullerskugga och kan bebyggas. Vid planeringen av utnyttjande till höjden behöver hänsyn tas till en framtida anslutning till Förbifart Stockholm vilken planeras till denna bergshöjd.

7 B området öster om Sätra gård och området norr om Frösätra servicehus. Tveksamt om områden ska bebyggas då de nu utgörs av parkmark och en liten fotbollsplan för spontanidrott.

8 A området på norra sidan av Örnsätrabacken. Bebyggelse inom detta område avstyrks då det ingår i Naturreservatet.

8 B Söder om Bredängs camping. området ingår i Naturreservatet varför nybyggnad avstyrks.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

§17 Bränslecellsbussar med tillhörande produktionsanläggning samt tankstation för vätgas Redovisning av EU-projektet CUTE

Dnr 2000-001428-211

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 10 maj 2006.

Projektledaren Eva Sunnerstedt föredrog ärendet.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna slutredovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

§18 Tillsyn av byggnader med PCB

Kort lägesbeskrivning från miljöförvaltningen

Dnr 2006-002879-249

Skr

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningens lägesbeskrivning

2. erinra Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet om behovet av snarast möjliga ikraftträdande av förordning om PCB i byggnader

3. sända beslutet för kännedom till Naturvårdsverket, Boverket, Malmö miljöförvaltning och Miljöförvaltningen i Göteborg.

§19 Norra länken, kontrollprogram under byggtiden

Dnr 2003-004760-379

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. förelägga Vägverket att under byggandet av Norra länken i Stockholm följa ”Kontrollprogram under byggtiden Övergripande”, inklusive bilagorna 1 och 3 till 7, daterat 2006-04-18

2. uppdra till förvaltningen att ge fortlöpande information om tillsynen av arbetet med Norra länken

”Eftersom det är viktigt att nämnden är underrättad om att de krav som ställs i kontrollprogrammet följs, bör nämnden ges fortlöpande information utifrån den tillsyn som bedrivs över projektet.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 17 maj 2006.

Yrkanden

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulles besluta

1. förelägga Vägverket att under byggandet av Norra länken i Stockholm följa ”Kontrollprogram under byggtiden Övergripande”, inklusive bilagorna 1 och 3 till 7, daterat 2006-04-18

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämndens kulle besluta

1. förelägga Vägverket att under byggandet av Norra länken i Stockholm följa ”Kontrollprogram under byggtiden Övergripande”, inklusive bilagorna 1 och 3 till 7, daterat 2006-04-18.

2. uppdra till förvaltningen att ge fortlöpande information om tillsynen av arbetet med Norra länken

”Eftersom det är viktigt att nämnden är underrättad om att de krav som ställs i kontrollprogrammet följs, bör nämnden ges fortlöpande information utifrån den tillsyn som bedrivs av projektet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till Joakim Larssons yrkande.

§20 Övrigt

En skrivelse med förslag om översyn och utvärdering av tillsynsavgiften för fastighetsägare, ingavs av tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

Ordföranden Vivian Gunnarsson (mp) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning bifalla ordförandens förslag.

Härefter tog ordföranden upp tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmussons (kd) önskemål om att en marksaneringskonsults behandlingsmetoder skulle bedömas och redovisas till nämnden.

Ordföranden föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta överlämna framställningen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning bifalla ordförandens förslag.

§21 Förvaltningschefens information

Avdelningsingenjören Magnus Lindqvist informerade om bullerskyddsarbetet i staden där EG-direktivet om omgivningsbuller och förordningen (2004:675) om omgivningsbuller styr mycket arbete. En kartläggning av bullret krävs och är - efter komplettering med exponerade - snart klar. En kommunal åtgärdsplanering ska också redovisas. Stadens arbete med fönster- och skärmåtgärder ingår där, liksom dämpnig vid källan med däck- och vägbeläggning. Det förra har kommit långt medan det senare är under ett uppbyggnadsskede. Författningskraven inkluderar även vissa informationsinsatser. Regleringen ingår i miljökvalitetsnormeringen och ska processas efter de bestämmelserna. Trafikbuller och planering III, ett djupkvalitetsprojekt kommer snart.

Stabschefen Henrik Sandberg redovisade de sju tematiska strategierna berörande avfall, marin miljö, luft, naturresurser, stadsmiljö, pesticider och mark som pekats ut inom de fyra prioriterade områdena i EU:s 6:e miljöhandlingsprogram från år 2002. För flera strategier hade direktiv tagits fram med skilda genomförandetider. För andra hade Kommissionen nöjt sig med rekommendationer. Stabschefen efterlyste en utveckling av stadens organisation på det internationella området. Vissa frågor riskerar att falla mellan stolarna.

Direktören anmälde månadens ekonomirapport och utfallet i överinstanserna.

§22 Avslutning

Ordföranden tackade nämnd och förvaltning för en intensiv vår och önskade en trevlig sommar. Ledamoten Erik Wassén och direktören önskade ordföranden detsamma.