Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-10-31

Sammanträde 2006-10-31

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset.

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-004137-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

6 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-005815-217
(Utsändes)

8 Slutrapport projekt Miljöanpassad upphandling

Avrapportering av kompetensfondsprojekt
Dnr 2004-006830-206
Planerad föredragning
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

9 Ansökan om vitesutdömande för att ej ha redovisat fackmannamässig ljudnivåmätning

Dnr 2004-001458-350
(Myndighetsutövningsärende*, Tidigare utsänt)

Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Två överklagade beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2005-005655-383
Dnr 2005-004711-383
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

11 Översyn av villkor för ormtillstånd

Plan- och miljöärenden

12 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379
Planerad föredragning
(Myndighetsutövningsärende*, Tidigare utsänt)

Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249
(Tidigare utsänt)

Bordlagt ärende

14 Sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen Juniparken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-003706-217
(Tidigare utsänt)

Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Vindkraft i Stockholms län, förslag till planeringsunderlag för större vindkraftsanläggningar från länsstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-005904-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-004257-250
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag till detaljplan för f.d. Hälsohögskolan i stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-005693-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Deltagande i EU-projektet CATALIST

Dnr 2006-006396-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förvaltningschefens information

- Taxa för Livsmedelsområdet
- Miljöförvaltningens arbete med energifrågor i kommunala och privata fastigheter
Mötesinformation

Justerat:

Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)


Ledamöter:
Reine Meyer-Strömberg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s) tjg
Kristoffer Hernbäck (s) tjg
Carina Paulsson (s)
Abdul Katumba (s)
Stellan F Hamrin (v) tjg
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Ulf Linder (m)
Gustav Åkerblom (fp) tjg
Susanne Hagbard (fp)
Rasmus Rasmusson (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s), Rolf Brattström (v) och Erik Wassén (fp) samt ersättarna Eva Ölundh (s) och Joakim Pihlstrand Trulp (mp).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreteraren Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge miljö- och hälsoskyddsinspektören Lisa Enarsson närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Joakim Larsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 7 november 2006.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 10 oktober 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 214

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 215

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 216

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 217

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 218

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 219

Beslut i personalärenden, bilaga 220

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 221

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 222

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 223

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 224

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 225

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 226

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 227

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 228

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 229.

§5 Förslag till policy för upphandling och konkurrensutsättning

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-004137-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§6 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-005815-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna remissen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 3 oktober 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förslaget till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm under förutsättning att denna kompletteras med att all klottersanering ska ske i enlighet med Miljökravsspecifikation för klottersanering.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna remissen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Larssons yrkande.


§7 Slutrapport projekt Miljöanpassad upphandling

Avrapportering av kompetensfondsprojekt

Dnr 2004-006830-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 11 oktober 2006.

Projektledaren Anna Lipkin informerade ingående om projektets olika delar och resultat.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Ansökan om vitesutdömande för att inte ha redovisat fackmannamässig ljudnivåmätning

Dnr 2004-001458-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. återremittera ärendet

2. därutöver anföra följande.

”I de nu gällande ärendet verkar bristen endast bestå i ett missförstånd gällande reglerna. Vi förutsätter att förvaltningen återkommer när verksamhetsutövaren har beretts möjlighet att korrigera sitt misstag.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 28 augusti 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. ansöka hos miljödomstolen om utdömande av det försuttna vitet mot Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, org. nr. 802003-2887, för att ej ha uppfyllt punkt 2 i delegationsbeslut från den 1 mars 2006, avseende fackmässigt utförd ljudnivåmätning

2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman han sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Som stöd för beslutet åberopas 20 kap 2 § punkt 8 miljöbalken.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. återremittera ärendet

2. därutöver anföra följande.

”I de nu gällande ärendet verkar bristen endast bestå i ett missförstånd gällande reglerna. Vi förutsätter att förvaltningen återkommer när verksamhetsutövaren har beretts möjlighet att korrigera sitt misstag.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Larssons yrkande.

§9 Två överklagade beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2005-005655-383

Dnr 2005-004711-383

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 16 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. avstyrka bifall till överklagandena.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m) och Anna Starbrink (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gustav Åkerblom (fp).

”Enligt vår bedömning har tillsynsavgiften tagits ut enligt gällande regelverk på ett korrekt sätt. Därför bör överklagandena inte gillas. Däremot delar vi den grundläggande uppfattningen att regelverket i sig slår snett och snarast bör ändras.”

§10 Översyn av villkor för ormtillstånd

Dnr 2006-006212-210

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 11 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. anta förvaltningens förslag till reviderade villkor för ormtillstånd.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Det framkommer i ärendet att det kan befaras att hanteringen av illegala giftormar skulle öka vid ett totalförbud att hålla orm. Det är införselförbud på tropiska djur därför borde det vara en sak för tullen och polisen att se till att sådant inte förekommer. Att hålla giftorm kan inte sägas vara rättighetsfråga, snarare en fråga som medför olägenhet för kringboende. När det gäller icke giftiga ormar finns det en mängd arter som kan bli mycket stora, t.ex. boaormar och anakondor. Det visar sig att människor som håller sådana djur som husdjur släpper ut dem i våningen och att de då kan ställa till olägenhet för både ägare och andra. Icke endemiska ormar har också hittats på olika platser då människor släpper ut dem då de tröttnat på sina husdjur.

Tropiska djur – särskilt ormar bör inte förekomma på andra ställen än i yrkesmässigt skötta terrarier.”

Ledamöterna Reine Meyer-Strömberg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar björkman (s) samt tjänstgörande ersättarna Mervi Mäkinen Andersson (s) och Kristoffer Hernbäck (s).

”Vi välkomnar denna översyn men skulle vilja ha en uppstramning på vissa punkter.

Som förvaltningen påpekar i sina inledande synpunkter ”kan ormhållning i allmänhet medföra psykisk ohälsa på grund av den oro och rädsla många människor känner inför ormar.” Det är därför viktigt att all hantering av ormar sker under betryggande former och utan risk för utomstående. Det är därför angeläget att påpeka att vi tycker att översynen av villkoren för ormtillstånd är mycket välkommet, men enligt vårt förmenande kanske otillräckligt och bör ytterligare skärpas.

Det är bra att orminnehavare avkrävs en ordentlig egenkontroll som andra verksamhetsutövare med olika journalföring. Beträffande giftormar, alla, bör man överväga ett totalförbud, det räcker inte att som förvaltningen skriver att det finns risk för att den illegala hanteringen av giftormar skulle kunna komma att öka. Idag har vi inte en aning om hur många giftormar av alla sorter som finns i stadens lägenheter och detta är mycket allvarligt. Hur många som blir bitna av sina ”kelgrisar” vet vi inte, men det finns uppgifter om att ett 50-tal i Sverige blir bitna varje år och då kan det röra sig om bett från kobror, pufformar mm.

I det nya förslaget finns en passus om att en omyndig person ska företrädas av målsman, här vill vi påpeka att ormar inte är några leksaker för barn, utan man ska behandla dem med största respekt. När det gäller journaler bör man lägga till av vem och var ormen köpts, allt för att kunna spåra försäljningsvägarna.

Beträffande giftormar och punkt åtta som handlar om bett och deras behandling, bör denna passus skärpas, eftersom det hela tiden står ”kan”, till ”skall”, dvs en ordentlig skärpning.

Så till det sista avsnittet om ”Giftormar som är svårhanterliga och med synnerligen verksamt gift”, vill vi ha ett förtydligande av och utveckling av kriteriernas för ”svårhanterliga” och synnerligen gifta ormar. Detta för att lättare kunna identifiera sådana ormar. Dessa bör alla, nu kända och nu okända som kan komma, omfattas av dessa bestämmelser. Varför en sats om detta bör tillfogas. Uppräckning av ett antal giftormar här betraktar vi som exempel och inte en komplett lista av farliga giftormar. Om listan inte är att betrakta som komplett bör alla skallerormar finnas med på listan, liksom landsorm och krait för att nu bara nämna några.

Vi saknar också något om vilka sanktioner som ett icke anmält innehav av ormar för med sig och här bör det givetvis finnas en glidande skala allt efter hur grovt brottet kan anses.

Vi finner det mycket allvarligt att ormar betraktas som ”keldjur” och kan utan några större problem inhandlas via Internet. Vi vet att polisen bedriver en viss spaning inom detta område men det behövs kraftfullare åtgärder.”

§11 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 29 augusti 2006.

Avdelningschefen Gustaf Landahl lämnade en begärd redogörelse för vad som förekommit i ärendet.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§12 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 19 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§13 Sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen Juniparken

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003706-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. därutöver uppdra åt förvaltningen att presentera alternativa åtgärdsförslag på hur marken kan iordningställas för aktuellt ändamål.


Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka den föreslagna finansieringen

2. föreslå att en ansvarsutredning genomförs.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. därutöver uppdra åt förvaltningen att presentera alternativa åtgärdsförslag på hur marken kan iordningställas för aktuellt ändamål.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Larssons yrkande.

§14 Vindkraft i Stockholms län, förslag till planeringsunderlag för större vindkraftsanläggningar från länsstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-005904-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna remissen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 oktober 2005.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planeringsunderlaget i huvudsak.

2. föreslå att den högre målnivå som Energimyndigheten har angett på 203 GWh antas

3. föreslå att Stockholms stad utreder lämpliga platser att placera större eller mindre vindkraftsanläggningar på stadens mark, inom eller utanför kommungränsen.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna remissen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Larssons yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Reine Meyer-Strömberg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) samt tjänstgörande ersättarna Mervi Mäkinen Andersson (s), Kristoffer Hernbäck (s) och Stellan Hamrin (v).

”Det finns i dag mycket små vindkraftverk som kan placeras på tak. Sådana används redan i London. Med den knapphet som kan förespås inom energiproduktionen är det lämpligt att staden tar initiativ till att pröva mindre vindkraftverk samt överväga incitament för fastighetsägare att installera sådana.”

§15 Förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-004257-250

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 17 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Förslag till detaljplan för f.d. Hälsohögskolan i stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-005693-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 16 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Deltagande i EU-projektet CATALIST

Dnr 2006-006396-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Förvaltningschefens information

Taxa för livsmedelsområdet

Enhetschefen Margareta Widell informerade utförligt om det förändrade debiteringslaget och om vikten att snabbt få till stånd en användbar taxa för att avlasta kommunalskattekollektivt.

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Direktören anmälde den utdelade promemorian

Månadsrapport om ekonomi

Direktören anmälde den utdelade rapporten och redovisade kortfattat läget.