Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-04-17

Sammanträde 2007-04-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Anmälan av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

4 Underlag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2008 och inriktning 2009-2010

Dnr 2007-002018-102
(Utsändes)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Naturvårdsverkets förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-002041-217
(Utsändes)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Skrivelse från Rasmus Rasmusson rörande kommunalt partnerskap med ”värstingstad” i Asien

Dnr 2007-002515-249
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

7 Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-001348-217
(Utsändes)

Omedelbar justring

Hälsoskyddsärenden

8 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projektet ”Höga ljudnivåer i lokaler med livemusik”

Dnr 2006-001924-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överklagat tillstånd till bergvärme - Aftonstjärnan 7, Hägersten

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2006-006740-310
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

10 Fullmakt att företräda nämnden i Miljödomstolen – bostadsbuller

Dnr 2002-004915-350
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

Omedelbar justering

Livsmedels- och djurskyddsärenden
Inga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

11 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angående ansökan om tillstånd till distribution av gas i Stockholms kommun m.fl. kommuner

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2002-002762-300
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Oljekommissionens rapport - På väg mot ett oljefritt Sverige

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-001368-217
(Utsändes)

Omedelbar justering

13 Motion (2007:2) från Per Ankersjö (c) om individuell mätning av tappvarmvatten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-001594-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 ArtArken tillgänglig på Internet

Dnr 2007-002264-216
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Slutrapport från tre tillsynskampanjer

16 Vad gör vi åt tillsynen av partikelhalterna i luften? Skrivelse av Åsa Romson (mp)

Dnr 2007-000738-213
(Tidigare utsänt)

Bordlagt ärende

17 Övrigt

Förvaltningschefens information
Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Karin Karlsbro (fp)
Malte Sigemalm (s)
Ulla Jöhnk (s)
Godfrey Etyang (s)
Stellan Hamrin (v)

Ersättare:
Ulf Linder (m) tjg
Nils Ingelström (m)
Aysin Hartzell (m)
Björn Gülich (m)
Sten Collander (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Anders Broberg (kd)
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s)
Fredrik Canerstam (s)
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Per Ola Bosson (m) och Carin Jämtin (s) samt ersättarna Carina Paulsson (s) och Tina Kratz (v).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderlund.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 24 april 2007.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 22 mars 2007 förda protokollet justerats.

Rättelse: I § 13 den 12 december 2006 har ledamoten Ulla Jöhnk (s) felaktigt antecknats bland reservanterna. Rätt namn ska vara tjänstgörande ersättaren Mervi Mäkinen Andersson (s).

§3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 56

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 57

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 58

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 59

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 60

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 61

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 62

Beslut om dispens från bestämmelse i renhållningsordningen, bilaga 63

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken,
bilaga 64

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 65

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 66

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., djurskyddslagen, bilaga 67

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 68

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 69

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 70

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 71

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 72.

§4 Underlag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2008 och inriktning 2009-2010

Dnr 2007-002018-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Bakgrunden till detta ärende är ett uppdrag som stadens förvaltningar har fått av stadsledningskontoret, som ett led i det kommande budgetarbetet. Förvaltningen har nu redovisat effekterna av de budgetramar som tagits av kommunfullmäktige. Vi vill betona att ärendet ska ses som en redovisning av de inriktningsmål som redan har tagits av kommunfullmäktige men på intet sätt är ett föregripande av den verkliga budgethanteringen som kommer att äga rum i augusti månad.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 mars 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Bakgrunden till detta ärende är ett uppdrag som stadens förvaltningar har fått av stadsledningskontoret, som ett led i det kommande budgetarbetet. Förvaltningen har nu redovisat effekterna av de budgetramar som tagits av kommunfullmäktige. Vi vill betona att ärendet ska ses som en redovisning av de inriktningsmål som redan har tagits av kommunfullmäktige men på intet sätt är ett föregripande av den verkliga budgethanteringen som kommer att äga rum i augusti månad.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i stora delar avslå förvaltningens förslag avseende budget för år 2008 och inriktning 2009-2010

 2. därutöver anföra följande.

”Det är oacceptabelt att som den borgerliga alliansen i Stockholm planerar att för andra året i rad skära ytterligare 30% av miljö- och hälsoskyddsnämndens budget. Neddragningarna kommer leda till att viktigt förebyggande miljöarbete stoppas med ökade risker och kostnader för kommande generationer Stockholmare. Den besparing som åstadkoms gör att nämnden går från 0,4 % av stadens budget till 0,2 %.

Underlaget tydliggör att stora verksamhetsområden skulle behöva mer, inte mindre resurser, och att neddragningen bara kan genomföras med prioriteringar om vad som inte ska göras – dock saknas helt förslag om vilka dessa områden är. Den borgerliga alliansen måste tala om vilket ytterligare miljöarbete som ska läggas ner för att en transparent styrning av verksamheten ska kunna ske.

Det är bra att fortsätta utvecklingsarbetet för bättre service och it-stöd i verksamheten. Att även fortsätta arbetet att öka intäktsgraden i tillsynsarbetet är viktigt, men att binda sig till en ram för ökade intäkterna inom miljöbalkstillsynen med 75% på ett år är knappast realistiskt utan hotar snedvrida arbetet till men för kvaliteten.

Den ensidiga inriktning som görs på verksamhet som kan generera intäkter riskerar viktigt miljöövervaknings- och programarbete, trots att underlaget ger fog för att dessa verksamheter behöver vidgas. Detta är särskilt viktigt nu när vi tydligt ser att miljöarbetet pga neddragningar tas bort på stadsdelsnämnder och prioriteras ner av facknämnder. Tillsammans med att miljömiljardspengarna från förra perioden tar slut betyder det att Stockholms miljöarbete långt mer än halveras.”

Ledamoten Malte Sigemalm (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Miljöarbetet måste utvecklas om vi ska kunna ställa om till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt samhälle. En tät storstad har bättre förutsättningar än en utglesad bebyggelse att skapa resurseffektiva lösningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess förvaltning bör i större utsträckning än tidigare tas tillvara i planering och samhällsbyggande i Stockholm. Det ställer dock större krav, både på kommunen som helhet, men också på miljö- och hälsoskyddsnämnden och miljöförvaltningen. Den högkonjunktur som pågår sedan ett antal år bör användas för att investera i framtiden och då i en bättre och smartare framtid.

Den totala fokusering på myndighetsutövning som kommunens och nämndens nya majoritet leder in nämndens och förvaltningens arbete mot, är inte förenlig med en vision om att utveckla Stockholm till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig storstadsregion. I själva verket resulterar det i att verksamheten blir intäktsstyrd, taxorna höjs och möjligheten att verka proaktivt minskar.

Frågan om gasförsörjning för miljöbilar och tillgången till tankställen är en fråga som berör så många förvaltningar i staden att den frågan bäst hanteras inom ramen för en förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ta initiativ till en sådan.

Information och informationsverksamhet är en central del i kommunens verksamhet. Den är också helt nödvändig för att skapa en mer miljövänlig stad och region. All erfarenhet säger dessutom att det är effektivare att åtgärda problem innan de uppstår. Vi menar därför att det är rimligt att kommunen arbetar med informationsinsatser. Både när det gäller frågor som är viktiga för kommunens invånare - och där köksbordet inte är stort nog för att lösa dem - och när enskilda medborgare har frågor och vill ha svar. Kommunen bedriver informationsinsatser på en rad områden. Att ta avstånd från det inom ett område är bara en signal om att man anser att området som sådant är oviktigt.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5 Naturvårdsverkets förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-002041-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Skrivelse från Rasmus Rasmusson rörande kommunalt partnerskap med ”värstingstad” i Asien

Dnr 2007-002515-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 mars 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt miljöförvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ledamoten Malte Sigemalm (s) med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. bifalla skrivelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) samt vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson, Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m) och Karin Karlsbro (fp) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Att hitta samarbete med andra städer kan vara värdefullt för staden och förvaltningens medarbetare. Än angelägnare blir det då det finns externa finansiärer. Vi har dock full förståelse för att den egna nedlagda tiden kan bli omfattande. Om förvaltningsledningen framöver finner det lämpligt att genomföra ett sådant projekt bör det självklart övervägas, förutsatt att praktiska och ekonomiska frågor löses på ett bra sätt.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Det är världens fattigaste som utsätts mest av klimatförändringarna och annan miljöförstörning. Den kunskap som Stockholm har kring miljöarbete skulle kunna göra stor nytta i samverkansprojekt med andra städer. Samtidigt skulle arbetet vara kompetenshöjande och ge goda spin-off effekter i Stockholm och Sverige i form av utveckling av kostnadseffektiv teknik.

Det är en absurd effekt av neddragningarna av budgeten om denna typ av utvecklingsarbete inte ges utrymme. Förslaget bör därför arbetas in i verksamhetsplan 2008.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anders Broberg (kd).

”Att hitta samarbete med andra städer kan vara värdefullt för staden och förvaltningens medarbetare. Än angelägnare blir det då det finns externa finansiärer. Vi har dock full förståelse för att den egna nedlagda tiden kan bli omfattande. Om förvaltningsledningen framöver finner det lämpligt att genomföra ett sådant projekt bör det självklart övervägas, förutsatt att praktiska och ekonomiska frågor löses på ett bra sätt.”

§7 Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-001348-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 2 april 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projektet ”Höga ljudnivåer i lokaler med livemusik”

Dnr 2006-001924-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna rapporten ”Höga ljudnivåer i lokaler med livemusik”

 2. överlämna rapporten till Svenska Musikerförbundet för kännedom.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m) och Karin Karlsbro (fp) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Detta är ett område där förutsättningarna för skärpt tillsyn bör övervägas och utredas eftersom effekterna av överskridande av ljudnivåerna i den storleksordningen som är aktuell vid liveframträdanden inomhus kan bli mycket allvarliga i form av livslånga hörselskador.”

§9 Överklagat tillstånd till bergvärme - Aftonstjärnan 7, Hägersten

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2006-006740-310

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka överklagandet

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för avstyrkandet.

§10 Fullmakt att företräda nämnden i Miljödomstolen – bostadsbuller

Dnr 2002-004915-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 2 april 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. uppdra till Martina Bengtsson eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att i alla avseenden företräda Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd i aktuellt mål (M30090-05) om bostadsbuller.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angående ansökan om tillstånd till distribution av gas i Stockholms kommun m.fl. kommuner

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2002-002762-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. yrka att miljödomstolen fastställer att Fortum som villkor för utsläppsminskning av gas och foggerolja från gasnätet föreskrivs successiva utsläppsminskningar utifrån bolagets preliminära investeringsplan. Utsläppsminskningarna kan anges i t.ex. 4-årsintervall, uttryckta som ton eller m3 koldioxidekvivalenter. Dessa värden kan vara riktvärden.

 2. översända yttrandet i 15 exemplar till miljödomstolen.

§12 Oljekommissionens rapport - På väg mot ett oljefritt Sverige

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-001368-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Oljekommissionen tillsattes av den förra regeringen och dess direktiv kom i mycket att präglas av miljö- och vänsterpartiets åsikter. Icke desto mindre bedrevs arbetet på bred front och i samarbete med näringslivet vilket är positivt. Vi delar uppfattningen att Sverige ska minska sitt oljeberoende, men det är viktigt att arbetet med att minska oljeanvändningen sker på ett kostnadseffektivt sätt. Om dyra åtgärder genomförs leder det till en långsammare energiomställning totalt sett.
Rapporten förmedlar ett något statiskt synsätt gentemot utvecklingen på miljö- och energiteknikområdet. Otroligt mycket har hänt och händer på detta område inom miljö- och energiteknik och det är viktigt att se till att förutsättningarna för denna utveckling inte försämras.

Energieffektivisering vid nybyggnation (s 15-16)

Vi ställer oss positiva till rapportens förslag om energieffektivisering i samband med nybyggnation och modernisering av bostäder. Energieffektiviseringar i stadens eget fastighetsbestånd är en prioriterad fråga. Däremot stödjer vi inte förvaltningens förslag att skärpa befintliga byggregler samt att byggherren i ett tidigare skede ska göra en energiutredning som visar primärenergiförbrukning.

Transportsektorn

Enligt fyrstegsprincipen som tagits fram av Vägverket och som används i rapporten ska nyinvesteringar och större ombyggnationsåtgärder av vägar genomföras som sista utväg. Det kan diskuteras vad detta innebär. Ett minskat transportbehov kan självklart vägas in i en smart samhällsplanering men detta kan inte tillgodose Stockholms trängande behov av kringfartsleder för att förbättra framkomligheten och minska trafiken genom innerstaden.

Vi ställer oss bakom flertalet av förvaltningens skrivningar som behandlar transportsektorn och nödvändigheten att begränsa dess utsläpp. Som exempel på ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät framhåller förvaltningen ett logistikprojekt inom staden. Vi delar förvaltningens uppfattning att denna typ av lösningar ska användas där de är framgångsrika. Det är emellertid så att projektet som beskrivs i stort förutsätter ett centraliserat arbetssätt. Den ökade decentraliseringen och avknoppningen som pågår i staden omöjliggör inte ett sådant system men det kräver att vissa anpassningar görs till de förändrade förutsättningarna.

Mål för vägtransportsektorn (s. 18-19)

Vi anser inte att en koldioxidbaserad fordonsskatt skulle vara ett lämpligt styrinstrument mot bränslesnålare bilar. Vi tycker inte heller att utbildning i sparsam körning ska subventioneras. För att yrkesförare ska anamma ett sådant körsätt långsiktigt krävs ofta en uttalad ambition och klara signaler från företagsledning att detta är en viktig fråga såväl arbetsmiljömässigt som ur säkerhets- och miljöaspekter. Dessutom krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de enskilda förarna. Genomförs en sådan satsning seriöst betalar den sig också snabbt i form av minskad bränsleförbrukning, olyckstillbud och sjukskrivningar.

Vi anser inte att det är motiverat att reservera särskilda parkeringsplatser åt bilpoolbilar.

Minska andelen godstrafik på väg (s. 20)

Vi delar förvaltningens uppfattning att godstransporter på järnväg och fungerande sjötransporter är viktiga för att minska andelen godstrafik på vägarna. Avseende sjötransporterna vill vi särskilt peka på de orimligt långa handläggningstiderna i miljödomstol för tillståndsansökan enligt miljöbalken (MB) att bedriva hamnverksamhet. Det är även problematiskt att dessa bedömningar tenderar innefatta trafikpåverkan över vilken hamnen själv inte har rådighet. Hela tillämpningen av tillståndsprövningen av hamnverksamhet enligt MB riskerar att hämma sjöfarten och därmed motverka utvecklingen av miljömässigt bra transportlösningar.

Drivmedel från jord- och skogsbruket (s. 20)

Vi delar miljöförvaltningens uppfattning avseende drivmedel från jord- och skogsbruket och vill dessutom tillägga att det är viktigt att man i detta skede undviker att låsa sig vid en specifik bränslesort. Det är också viktigt att beakta de risker för ökat läckage av näringsämnen från jord- och skogsbruk till Östersjön som en mycket kraftig utbyggnad av odlingen av biobränsle i Sverige kan leda till.

Billigare och mer attraktiv kollektivtrafik (s. 21)

Avseende förslagen kring billigare och mera attraktiv kollektivtrafik anser vi att ingångsvärdet i alla resonemang måste vara att bygga en kollektivtrafik som tillåts ta ut rimliga taxor för att borga för en långsiktighet där en rimlig utbyggnad och upprustning är möjlig. Utan en långsiktigt hållbar ekonomi blir kollektivtrafiken sårbar.

El för en hållbar energiförsörjning (s. 13)

Kommissionen framhåller att Sveriges elförbrukning bör minskas med motiveringen att vi tillhör en europeisk elmarknad. Att på detta sätt låta Sverige ta ansvar för en europeisk energimarknad anser vi vara mycket tveksamt. Den nordiska mixen innehåller emellertid, som miljöförvaltningen påpekar fossilt bränsle, och vi vill här understryka behovet av att använda energiformer som i sin produktion eller användning inte bidrar till att öka växthuseffekten. Därför behövs bland annat svensk kärnkraft för att tillgodose hushållens och industrins behov av el på ett sätt som inte leder till ökade koldioxidutsläpp.


Energigasernas roll (s. 14)

Vi delar inte farhågorna att naturgasen riskerar att tränga bort inhemska bränslen. Tvärtom är det sannolikt att en fungerande biogasmarknad i Stockholmsregionen initialt kommer att behöva stödjas med en del naturgas. Eftersom vi har en europeisk utsläppshandel spelar det ingen roll om naturgasen används i Sverige eller i Tyskland.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 mars 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förvaltningens yttrande som svar på remisen.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

3. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

4. därutöver anföra följande.

”Oljekommissionen tillsattes av den förra regeringen och dess direktiv kom i mycket att präglas av miljö- och vänsterpartiets åsikter. Icke desto mindre bedrevs arbetet på bred front och i samarbete med näringslivet vilket är positivt. Vi delar uppfattningen att Sverige ska minska sitt oljeberoende, men det är viktigt att arbetet med att minska oljeanvändningen sker på ett kostnadseffektivt sätt. Om dyra åtgärder genomförs leder det till en långsammare energiomställning totalt sett.
Rapporten förmedlar ett något statiskt synsätt gentemot utvecklingen på miljö- och energiteknikområdet. Otroligt mycket har hänt och händer på detta område inom miljö- och energiteknik och det är viktigt att se till att förutsättningarna för denna utveckling inte försämras.

Energieffektivisering vid nybyggnation (s 15-16)

Vi ställer oss positiva till rapportens förslag om energieffektivisering i samband med nybyggnation och modernisering av bostäder. Energieffektiviseringar i stadens eget fastighetsbestånd är en prioriterad fråga. Däremot stödjer vi inte förvaltningens förslag att skärpa befintliga byggregler samt att byggherren i ett tidigare skede ska göra en energiutredning som visar primärenergiförbrukning.

Transportsektorn

Enligt fyrstegsprincipen som tagits fram av Vägverket och som används i rapporten ska nyinvesteringar och större ombyggnationsåtgärder av vägar genomföras som sista utväg. Det kan diskuteras vad detta innebär. Ett minskat transportbehov kan självklart vägas in i en smart samhällsplanering men detta kan inte tillgodose Stockholms trängande behov av kringfartsleder för att förbättra framkomligheten och minska trafiken genom innerstaden.

Vi ställer oss bakom flertalet av förvaltningens skrivningar som behandlar transportsektorn och nödvändigheten att begränsa dess utsläpp. Som exempel på ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät framhåller förvaltningen ett logistikprojekt inom staden. Vi delar förvaltningens uppfattning att denna typ av lösningar ska användas där de är framgångsrika. Det är emellertid så att projektet som beskrivs i stort förutsätter ett centraliserat arbetssätt. Den ökade decentraliseringen och avknoppningen som pågår i staden omöjliggör inte ett sådant system men det kräver att vissa anpassningar görs till de förändrade förutsättningarna.


Mål för vägtransportsektorn (s. 18-19)

Vi anser inte att en koldioxidbaserad fordonsskatt skulle vara ett lämpligt styrinstrument mot bränslesnålare bilar. Vi tycker inte heller att utbildning i sparsam körning ska subventioneras. För att yrkesförare ska anamma ett sådant körsätt långsiktigt krävs ofta en uttalad ambition och klara signaler från företagsledning att detta är en viktig fråga såväl arbetsmiljömässigt som ur säkerhets- och miljöaspekter. Dessutom krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de enskilda förarna. Genomförs en sådan satsning seriöst betalar den sig också snabbt i form av minskad bränsleförbrukning, olyckstillbud och sjukskrivningar.

Vi anser inte att det är motiverat att reservera särskilda parkeringsplatser åt bilpoolbilar.

Minska andelen godstrafik på väg (s. 20)

Vi delar förvaltningens uppfattning att godstransporter på järnväg och fungerande sjötransporter är viktiga för att minska andelen godstrafik på vägarna. Avseende sjötransporterna vill vi särskilt peka på de orimligt långa handläggningstiderna i miljödomstol för tillståndsansökan enligt miljöbalken (MB) att bedriva hamnverksamhet. Det är även problematiskt att dessa bedömningar tenderar innefatta trafikpåverkan över vilken hamnen själv inte har rådighet. Hela tillämpningen av tillståndsprövningen av hamnverksamhet enligt MB riskerar att hämma sjöfarten och därmed motverka utvecklingen av miljömässigt bra transportlösningar.

Drivmedel från jord- och skogsbruket (s. 20)

Vi delar miljöförvaltningens uppfattning avseende drivmedel från jord- och skogsbruket och vill dessutom tillägga att det är viktigt att man i detta skede undviker att låsa sig vid en specifik bränslesort. Det är också viktigt att beakta de risker för ökat läckage av näringsämnen från jord- och skogsbruk till Östersjön som en mycket kraftig utbyggnad av odlingen av biobränsle i Sverige kan leda till.

Billigare och mer attraktiv kollektivtrafik (s. 21)

Avseende förslagen kring billigare och mera attraktiv kollektivtrafik anser vi att ingångsvärdet i alla resonemang måste vara att bygga en kollektivtrafik som tillåts ta ut rimliga taxor för att borga för en långsiktighet där en rimlig utbyggnad och upprustning är möjlig. Utan en långsiktigt hållbar ekonomi blir kollektivtrafiken sårbar.

El för en hållbar energiförsörjning (s. 13)

Kommissionen framhåller att Sveriges elförbrukning bör minskas med motiveringen att vi tillhör en europeisk elmarknad. Att på detta sätt låta Sverige ta ansvar för en europeisk energimarknad anser vi vara mycket tveksamt. Den nordiska mixen innehåller emellertid, som miljöförvaltningen påpekar fossilt bränsle, och vi vill här understryka behovet av att använda energiformer som i sin produktion eller användning inte bidrar till att öka växthuseffekten. Därför behövs bland annat svensk kärnkraft för att tillgodose hushållens och industrins behov av el på ett sätt som inte leder till ökade koldioxidutsläpp.

Energigasernas roll (s. 14)

Vi delar inte farhågorna att naturgasen riskerar att tränga bort inhemska bränslen. Tvärtom är det sannolikt att en fungerande biogasmarknad i Stockholmsregionen initialt kommer att behöva stödjas med en del naturgas. Eftersom vi har en europeisk utsläppshandel spelar det ingen roll om naturgasen används i Sverige eller i Tyskland.”

Ledamoten Malte Sigemalm (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Kommissionen utgår från fem starka skäl att avveckla Sveriges oljeberoende, effektivisera energianvändningen och på sikt ersätta de fossila energikällorna med förnyelsebar energi. Dessa skäl är följande.

- man vill minska Sveriges klimatpåverkan

- man vill säkra en långsiktig energiförsörjning

- man vill att Sverige blir ett föregångsland för utveckling av ny teknik för hållbar

energianvändning och energieffektivisering

- man vill stärka Sveriges internationella ekonomiska konkurrenskraft

- man vill använda och utveckla energiresurserna från skog och åker.

Det är viktigt att understryka den helhet som oljekommissionen ger uttryck för. De fem skälen är inte separata visioner som godtyckligt har fogats samman. De förutsätter i själva verket varandra på olika sätt. Det är därför av största vikt att oljekommissionens rapport fortsätter att behandlas som den helhet det är.

Det kommer inte att ske någon teknikutveckling om inte en strävan att minska klimatpåverkan och energianvändning finns i samhället och får ett tydligt uttryck. På samma sätt kommer inte Sveriges klimatpåverkan att kunna minska om man inte samtidigt vidmakthåller Sveriges konkurrenskraft och utvecklar det svenska samhället. Det är av största vikt att en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand. En sådan övertygelse vägleder alltid ett framgångsrikt samhällsbygge. Nu, när det sedan ett antal år går bra för Stockholm och Sverige, finns det en chans att satsa på att bygga ett bättre och smartare samhälle för framtiden. Det är en chans som bör tas. Det är bättre än att spjärna emot eller bara luta sig tillbaka.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stellan Hamrin (v) och vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Vi vill framhålla att sockerrörsbaserad etanol som produceras i tropikerna har lägre miljöpåverkan och är billigare än spannmålsbaserad etanol som produceras i Sverige. För att nå målet om ett oljefritt Sverige är det därför bättre att handla etanol exempelvis från Brasilien än att göra en stor satsning på att bygga ut den spannmålsbaserade etanolen. Den svenska strategin för produktion av inhemska biodrivmedel bör snarare inriktas på etanol som produceras av cellulosa eller biodrivmedel producerade via förgasning. En ökad handel med den sockerrörsbaserade etanolen kräver dock att nya styrmedel införs för att skydda känsliga ekosystem och fattiga bönder i Syd.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Motion (2007:2) från Per Ankersjö (c) om individuell mätning av tappvarmvatten

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-001594-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. med tillstyrkande till motionen godkänna förvaltningens svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 2 april 2005.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Karin Karlsbro (fp) och Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. med tillstyrkande till motionen godkänna förvaltningens svar på remissen.

Ledamoten Malte Sigemalm (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Det vore av stort värde att möjliggöra en minskning av onödig varmvattenförbrukning. Att minska onödig energiförbrukning är av stort värde ur flera aspekter. Det är samtidigt av stor vikt att resurser sätts in där de ger god effekt. Kommunen bör därför innan man tar ställning till motionen tydliggöra hur stor den faktiska kostnaden blir, vilken effekt den kan tänkas ge och vem som i slutändan får betala.

Visar det sig att åtgärden är väl motiverad och har förutsättning att ge ett gott resultat är det också rimligt att ställa sig frågan varför det bara är boende i allmännyttan som ska bära det aktuella samhällsansvaret i form av en åtgärd som påverkar både vardagsliv och innebär kostnader för installation och drift. Frågan bör då lyftas till en högre nivå och behandlas inom ramen för, antingen generella kommunala policydokument som berör alla boende, eller att regeringen uppmanas ta ställning till detta inom ramen för lagstiftning, förordningar och föreskrifter.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§14 ArtArken tillgänglig på Internet

Dnr 2007-002264-216

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 20 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna redovisningen

 2. delge redovisningen till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden samt till samtliga stadsdelsnämnder

 3. att informera Stockholms miljö- och friluftsorganisationer om artarkens tillgänglighet på nätet

 4. därutöver anföra följande.

”Det är mycket positivt att arbetet med Artarken har utvecklats och att informationen om Stockholms biologiska mångfald nu kan göras tillgänglig för Stockholmarna. Arbetet med Artarken, också användarvänligheten på nätet, bör utvecklas och inte avvecklas. För att fler intresserade Stockholmare ska få kännedom om informationskällan bör information spridas till Stockholms miljö- och friluftsorganisationer, t ex genom utskick till nätverket Stockholms Gröna Kilar.”

§15 Slutrapport från tre tillsynskampanjer - Elavfall, Bygg- och rivningsavfall och Fotografisk verksamhet

Dnr 2007-002214-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 20 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens anmälan av slutrapporterna

 2. överlämna rapporterna till Naturvårdsverket, berörda kommuner, branschorganisationer och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjen.

§16 Vad gör vi åt tillsynen av partikelhalterna i luften? Skrivelse av Åsa Romson (mp)

Dnr 2007-000738-213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Problemen under vissa tider med höga partikelhalter måste tas på stort allvar. Stockholm stad har för avsikt att minska dammbelastningen genom en rad åtgärder. Trafik- och renhållningsnämnden har vid sitt sammanträde den 6 mars 2007 gett trafikkontoret följande uppdrag:

att skyndsamt återkomma med förslag till bearbetning av de drabbade huvudgatorna med kemiska medel som binder partiklarna enligt Helsingforsmodellen

att tidigarelägga vårstädningen med omfattande vattenspolning i samarbete med stadens entreprenörer

att i alla upphandlingar av ny asfaltbeläggning på stadens gator använda sig av en beläggning som minskar partikelhalten

att undersöka om bromsbeläggen är en källa till partiklar och hur staden i så fall kan minska dessa utsläpp

att informera om för- och nackdelar med olika vinterdäckstyper i samband med säsongsstarten hösten 2007.

Hittills har informationsinsatserna till allmänheten i dubbdäcksfrågan varit begränsad. Sannolikt kan en frivillig övergång till dubbfria alternativ ske med hjälp av bland annat information. De förslag om lagstiftning och införande av skatt, som miljöförvaltningen för fram när det gäller dubbdäcken, är förknippade med svårigheter. Vi avstyrker miljöförvaltningens förslag i den delen.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 7 mars 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

 2. därutöver anföra följande.

”Problemen under vissa tider med höga partikelhalter måste tas på stort allvar. Stockholm stad har för avsikt att minska dammbelastningen genom en rad åtgärder. Trafik- och renhållningsnämnden har vid sitt sammanträde den 6 mars 2007 gett trafikkontoret följande uppdrag:

att skyndsamt återkomma med förslag till bearbetning av de drabbade huvudgatorna med kemiska medel som binder partiklarna enligt Helsingforsmodellen

att tidigarelägga vårstädningen med omfattande vattenspolning i samarbete med stadens entreprenörer.

att i alla upphandlingar av ny asfaltbeläggning på stadens gator använda sig av en beläggning som minskar partikelhalten.

att undersöka om bromsbeläggen är en källa till partiklar och hur staden i så fall kan minska dessa utsläpp.

att informera om för- och nackdelar med olika vinterdäckstyper i samband med säsongsstarten hösten 2007.

Hittills har informationsinsatserna till allmänheten i dubbdäcksfrågan varit begränsad. Sannolikt kan en frivillig övergång till dubbfria alternativ ske med hjälp av bland annat information. De förslag om lagstiftning och införande av skatt, som miljöförvaltningen för fram när det gäller dubbdäcken, är förknippade med svårigheter. Vi avstyrker miljöförvaltningens förslag i den delen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Eftersom partikelutsläppen på flera innerstadsgator fortsätter att vara för höga förutsätter vi att nämnden fortsätter att följa saken och inte som man kan få intrycket av i svaret på skrivelsen att uppdraget är slutfört. Efter att ha tagit del av trafikkontorets PM som svar på miljöförvaltningens fråga om åtgärder i höstas konstaterar vi att trafikhuvudmannen inte gör tillräckligt för att minska halterna och inte ens kommer ner till gränsvärdena även med de åtgärder trafiknämnden beslutade år 2007. Nämnden kommer få anledning att återkomma till denna fråga.”

§17 Övrigt - partikelseminarium

Ordföranden och direktören erinrade om landstingets seminarium fredagen den 27 april 2007, om luftburna partiklar för länets alla berörda kommunpolitiker kl 8.30 – 10.30 på Magnus Ladulåsgatan 63 A på Söder. Anmälan enligt inbjudan senast den 23 april 2007. Seminariet är kostnadsfritt men normal dagarvodering gäller efter rapportering till nämndsekreteraren. Samtidigt upplyste direktören att det seminarium som kommer i början av maj månad är avsett för tjänstemän och intresserad allmänhet.

§18 Förvaltningschefens information

Månadsrapport om ekonomi

Direktören anmälde den utdelade rapporten och redovisade kortfattat läget.

I anslutning härtill informerades om att förhandlingarna om att kretsindelningen som underlag för övertalighetsbeslut nu slutförts och att antalet som berörs glädjande minskat från ett tjugotal personer till några stycken på grund av naturlig avgång och vissa omflyttningar m.m. Utvecklingen synes visa att förvaltningen kommer att klara besparingskraven men att IT-tekniken kommer att vara en viktig förutsättning. En finansiell förstärkning kan komma att bli avgörande på det området.

Direktören upplyste vidare att en skrivelse inkommit till förvaltningen som kan ge anledning till en del personalvårdande åtgärder.

Rättsfallspromemorian anmäldes och överlämnades. Direktören noterade att överinstanserna inte ändrat nämndens beslut i något av de fjorton fallen.

Luftövervakningsrapporten finns nu att läsa på Internet. Ärendet kommer på nästa sammanträde. Anmälan om normöverskridandet kommer då att behandlas samtidigt i ärendet. Direktören förklarade efter fråga härom att såväl trafikkontorets som Vägverkets rapporter skulle översändas till ledamöter och ersättare.

Den nya referensgruppen för miljöbilar kommer att ha sitt första sammanträde på fredag.