Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-10-23

Sammanträde 2007-10-23

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

3 Anmälan av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

4 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m. - Tillägg

Dnr 2007-005265-249
(Utsändes)
Bordlagt ärende
Omedelbar justering

Miljöövervakningsärenden

5 Rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen om bly i varor

Remiss från Miljödepartementet
Dnr 2007-005133-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Bällstaågruppens verksamhet 2006 och verksamhetsplan 2007-2009

Hälsoskyddsärenden

7 Redovisning av vattenprovtagning vid stadens strandbad – sommaren 2007

Dnr 2007-006044-214
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

8 Avkastning från Guillaumska fonden

Dnr 2007-003712-112
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

9 Tillstånd till fortsatt drift av gasturbin G5 i Högdalens industriområde

Remiss från Miljöprövningsdelegationen
Dnr 2004-002571-300
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till ny detaljplan för ridanläggningen i Sätraskogen inom stadsdelen Sätra

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2004-001753-251
(Utsändes)
Omedelbar justering

11 Förslag till detaljplan för Plomben 1, 2 och 6 i stadsdelen Hägersten

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-005146-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Program för Slussen i stadsdelen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2004-005549-251
(Utsändes)

13 Handlingsplan – buller, stomljud och vibrationer, bilaga 2 till Norra länkens kontrollprogram under byggtiden

Dnr 2003-004760-379
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om utdömande av vitesföreläggande

Dnr 2006-003724-351
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

15 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller – SFS 2004:675

16 Fråga om alternativa åtgärder vid lekplatsen Juniparken

17 Övrigt

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-005629-217
(Utsändes)

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Karin Karlsbro (fp)
Eva Louise Erlandsson Slorach (s)
Malte Sigemalm (s)
Godfrey Etyang (s)
Stellan Hamrin (v)

Ersättare:
Ulf Linder (m)
Nils Ingelström (m)
Björn Gülich (m)
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s)
Carina Paulsson (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v)
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Ulla Jöhnk (s), ersättarna Aysin Hartzell (m), Sten Collander (m), Gustav Åkerblom (fp) och Anders Broberg (kd).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge Björn Jonsson, praktikant från Umeå universitet samt Maria Sundborg från avdelningen Verksamhetsstöd närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 5 november 2007.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 18 september 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 123

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 124

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 125

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 126

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 127

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 128

Beslut i personalärenden, bilaga 129

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 130

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 131

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 132

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 133

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 134

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet bilaga 135

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m. bilaga 136

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 137

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 138

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 139

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 140

§5 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken m.m.

Dnr 2007-005265-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. fastställa förslaget till taxa med bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige att gälla från den 1 januari 2008.

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 27 augusti 2007 jämte ett tillägg med viss rättelse.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. fastställa förslaget till taxa med bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige att gälla från den 1 januari 2008.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnde skulle besluta

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. bibehålla fast avgift för fastighetsägare

 3. därutöver anföra följande.

”Taxan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av verksamheter reglerade genom miljöbalken höjs och möjliggör stärkta insatser i enskilda tillsynsärenden. Det är bra. Detta arbete måste dock ses som kompletterande till det förebyggande arbetet där verksamhetsutövare får stöd och råd hur de bör agera redan innan klagomål och enskild tillsyn kommer in. De enorma nedskärningar som den borgerliga majoriteten genomför på det förebyggande miljöarbetet riskerar att ge allt mer och tyngre tillsynsarbete. Vi menar att det är viktigt att verksamheterna inte bara ser miljönämndens arbete som polisiärt, vare sig det är stadens egna verksamheter eller privata branscher. Att ensidigt stärka den enskilda tillsynen och kraftigt försämra det övriga arbetet riskerar en sådan bild.

Inom branscher med relativt homogen verksamhet anser vi det bra med fast avgift baserat på genomsnittlig nedlagd tid för rutinåtgärder föregående år. Det ger förutsebarhet för verksamhetsutövaren och planeringsutrymme för förvaltningen. Det finns i underlaget inte angivet några särskilda skäl varför det bör vara annorlunda just för fastighetsbranschen.

En av de största höjningarna av taxan blir med detta förslag höjningen av taxan för tillsyn av de kommunala naturreservaten. Det vore rimligt att majoriteten gav de nämnder som är ansvariga för naturreservaten tydliga anslag att bedriva skötselverksamheten, så att tillsynen på sikt inte kräver lika stora insatser.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen om bly i varor

Remiss från Miljödepartementet

Dnr 2007-005153-217

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande

”Uppdraget att utreda vart blyet tar vägen då varan är uttjänt har inte utförts utan beskrivs endast som frågor i bilaga 4, Emissioner i avfallsskedet. Motiven för att inte utreda utflöden via byggavfall, hushållsavfall, deponier, sopförbränning, slagg, askor, avloppsslam, återvinning och vilka myndigheter och företag som kontaktats har inte redovisats.

Det är inte mängden bly som avgör hälso- och miljörisken, utan i vilken form det förekommer, hur det produceras, används, tas omhand och återvinns. För att kunna göra en fullgod bedömning över konsekvenserna av dagens blyanvändning och för att kunna motivera ett totalförbud anser vi det vara nödvändigt att rapporten kompletteras med en sådan redovisning.

Utfasningsdiskussionen saknar vidare redovisning av alternativen till bly, speciellt från ett livscykelperspektiv. När t.ex. alternativa batteritekniker diskuteras i KemI:s rapport saknas en helhetssyn där andra kriterier än blyinnehållet tas upp. Det är viktigt att även belysa faktorer som råvarutillgång, energiförbrukning, utsläpp, miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter när alternativen värderas.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 oktober 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka rapportens förslag under beaktande av de synpunkter som presenteras i tjänsteutlåtandet.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande

”Uppdraget att utreda vart blyet tar vägen då varan är uttjänt har inte utförts utan beskrivs endast som frågor i bilaga 4, Emissioner i avfallsskedet. Motiven för att inte utreda utflöden via byggavfall, hushållsavfall, deponier, sopförbränning, slagg, askor, avloppsslam, återvinning och vilka myndigheter och företag som kontaktats har inte redovisats.

Det är inte mängden bly som avgör hälso- och miljörisken, utan i vilken form det förekommer, hur det produceras, används, tas omhand och återvinns. För att kunna göra en fullgod bedömning över konsekvenserna av dagens blyanvändning och för att kunna motivera ett totalförbud anser vi det vara nödvändigt att rapporten kompletteras med en sådan redovisning.

Utfasningsdiskussionen saknar vidare redovisning av alternativen till bly, speciellt från ett livscykelperspektiv. När t.ex. alternativa batteritekniker diskuteras i KemI:s rapport saknas en helhetssyn där andra kriterier än blyinnehållet tas upp. Det är viktigt att även belysa faktorer som råvarutillgång, energiförbrukning, utsläpp, miljöpåverkan och återvinningsmöjligheter när alternativen värderas.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande

”För att minska spridning av bly bör försäljning av blysänken för fritidsfiske vara förbjuden.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Det är värt att notera graden av skadeverkningar som blyet medför. Det är också värt att notera att lagstiftning och regleringar från samhället, inom sektorer där konkurrens råder, kan underlätta för enskilda och öka utrymmet för enskilda företag och aktörer att agera ansvarsfullt. Genom att inte tillåta att enskilda företag kan få fördelar genom att inte utveckla sin verksamhet ges utrymme för de framåtsyftande att agera efter sin egen vilja. I grund och botten är det dock givetvis det aktuella ämnets skadeverkningar och vikten av dess nytta som måste vägas mot varandra och avgöra det politiska ställningstagandet.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Bällstaågruppens verksamhet 2006 och verksamhetsplan 2007-2009

Dnr 2007-005636-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens anmälan av ”Bällstaågruppen, verksamhetsberättelse 2006, verksamhetsplan 2007-2009”

 2. uppdra till miljöförvaltningen att överlämna Bällstaågruppens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för kännedom till Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 12 september 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) och med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna förvaltningens anmälan av ”Bällstaågruppen, verksamhetsberättelse 2006, verksamhetsplan 2007-2009”.

 2. uppdra till miljöförvaltningen att överlämna Bällstaågruppens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för kännedom till Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) med instämmande av vice ordförande Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en redovisning enligt nedanstående

”Det framgår att gruppens arbete anses förtjänstfullt och borde kunna leda till ett samlat mervärde för alla ingående parter. Det framgår också att visst resurstillskott ytterligare skulle kunna utveckla effektiviteten. Det bör för nämnden klargöras hur stora effektivitetsvinsterna skulle vara, samt vilken storleksordning på insatserna som skulle krävas.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att bifalla förvaltningens förslag, med följande tilläggsyrkande

 2. att uppdra åt Bällstaågruppen att återkomma med ett åtgärdsprogram som leder till att fastställda mål uppnås senast 2015 och då speciellt vad gäller koncentrationen av fosfor i åns vatten.

 3. därutöver anföra följande

”Enligt Vattendirektivet ska sjöar och vattendrag vara restaurerade för att nå God Ekologisk Status senast 2015. Arbetet i Stockholm för att uppnå detta måste intensifieras. Detta gäller inte minst i Bällstaån.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund samt vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§8 Redovisning av vattenprovtagning vid stadens strandbad – sommaren 2007

Dnr 2007-006044-214

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. godkänna förvaltningens redovisning

Särskilt uttalande

Viceordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s).

”Redovisningen av vattenprovtagningen inger viss oro, trots att de flesta baden visar på bra badvattenkvalitet. Det oroande är att flera bad uppvisar problem, och att arbetet med att analysera problemen och framför allt vidta åtgärderna tar väldigt lång tid. Problemen med vattenproverna för de planerade nya officiella baden vid Rålambshovsparken och Drakenbergsparken visar att den aviserade ’bad-planen’ behöver kopplas till förslag på effektiva åtgärder om dessa ska kunna öppna 2009.”

§9 Avkastning från Guillaumska fonden

Dnr 2007-003712-112

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att tilldela föreningen Djurfrämjandet avkastningen från Guillaumska fonden för år 2007 om 24 324 kronor

 2. att ålägga föreningen Djurfrämjandet att redovisa till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 30 juni 2008 hur medlen använts

 3. att överlämna protokollsutdrag för kännedom till kommunstyrelsen.


§10 Tillstånd till fortsatt drift av gasturbin G5 i Högdalens industriområde

Remiss från Miljöprövningsdelegationen

Dnr 2004-002571-300

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. yrka att det i ett utredningsvillkor ska föreskrivas att alternativa skyddsåtgärder för att förhindra eller begränsa eventuellt läckage vid verksamheten ska utredas och redovisas ytterligare. Utredningen ska baseras på en riskbedömning och kostnadsanalys utifrån såväl bolagets egna som branschspecifika ekonomiska förhållanden

 2. i övrigt tillstyrka bolagets ansökan.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 september 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Karin Karlsbro (fp), enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. yrka att det i ett utredningsvillkor ska föreskrivas att alternativa skyddsåtgärder för att förhindra eller begränsa eventuellt läckage vid verksamheten ska utredas och redovisas ytterligare. Utredningen ska baseras på en riskbedömning och kostnadsanalys utifrån såväl bolagets egna som branschspecifika ekonomiska förhållanden

 2. i övrigt tillstyrka bolagets ansökan.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande

”Utredningen ska baseras på en riskbedömning och kostnadsanalys utifrån användandet av bästa möjliga teknik.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.


§11 Förslag till ny detaljplan för ridanläggningen i Sätraskogen inom stadsdelen Sätra

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-001753-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka planförslaget.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 september 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade, med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s), enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planförslaget.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak tillstyrka förslaget

 2. att antalet nya parkeringsplatser i naturreservatet minskas till det som behövs för leveranser och dylikt

 3. därutöver anföra följande

”Sätraskogen är idag ett av stadens ”tysta områden” och bör därför hanteras varsamt. Det är viktigt inte minst för de närboende att värna naturreservatets rekreationskvaliteter. Biltrafiken bör begränsas. Behövs flera parkeringsplatser bör dessa lokaliseras utanför reservatet.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att bifalla förvaltningens förslag, med följande tilläggsyrkande

 2. att dammen utformas så att utgående fosforhalter alltid understiger 50 ug/l.

 3. därutöver anföra följande

”Enligt Vattendirektivet ska sjöar och vattendrag vara restaurerade för att nå God Ekologisk Status senast år 2015. Arbetet i Stockholm för att uppnå detta måste intensifieras. För att den anlagda dammen ska kunna rena tillfört vatten måste dammens funktion kunna regleras genom att t ex. möjliggöra tömning. Dammen bör därför utformas så att utgående fosforhalter alltid understiger 50 ug/l.

Anläggningens gödsel ska omhändertas på sådant sätt (t ex. genom biogasproduktion) att vattenmiljön inte belastas.”


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Förslag till detaljplan för Plomben 1, 2 och 6 i stadsdelen Hägersten

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2007-005146-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka planförslaget under förutsättning att möjligheter till samlokalisering med industriverksamhet studeras och redovisas.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 september 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade, med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Karin Karlsbro (fp), enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planförslaget under förutsättning att möjligheter till samlokalisering med industriverksamhet studeras och redovisas.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå planförslaget då det saknas helhetsplanering som säkerställer fortsatta verksamheter i näringslivsområdet

 2. därutöver anföra följande

”Utan helhetsplanering går det inte att bedöma möjligheterna till fortsatta verksamheter i näringslivsområdet. Detta är väsentligt för att inte ytterligare dränera södra kommundelen på näringslivsområden och arbetsplatser.”


Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avstyrka planförslaget till dess att förutsättningarna för acceptabla störningsförhållanden garanterats

 2. att därutöver anföra följande

”De störningar som föreligger i området innebär risker för människors hälsa. Det är därför avgörande att, som förvaltningen påpekar, minimering av riskerna studeras samt att eventuella skyddsåtgärder genomförs innan inflyttning.

Vi menar att allmänhetens synpunkter på planförslaget från samrådsmötet den 5 september, beträffande husens höjd och utformning bör vägas in i yttrandet.

Hörnhusen på åtta våningar med överskjutande takvåning bör byggas lägre, att husen på vissa ställen kommer nära varandra gör då mindre och byggnaderna stämmer också bättre överens med det omgivande kvarteret och äldre befintlig bebyggelse.

Här planerar man för en mängd lägenheter som förmodligen till stor del kommer att bebos av barnfamiljer, Vänsterpartiet vill därför att området planeras just med tanke på barn och på barns behov och att man särskilt tittar på behovet av utrymme för lek, eventuellt behov av förskolor, skolor och fritidshem. Vi påtalar vikten av en kontinuerlig dialog med landstinget när det gäller behovet av bvc och mvc samt primärvård.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m) och Karin Karlsbro (fp).

”Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut. Det förutsätter att genomförandet av detaljplanen och byggande av bostäder i Plomben 1, 2 och 6 inte medför att existensen för de befintliga verksamheter som finns på industrifastigheterna i området hotas. Som vi ser det finns en stor risk att de som bosätter sig i dessa bostäder kommer att störas av buller och lukt som kan uppkomma i anslutning till industrifastigheterna med resultatet att dessa tvingas begränsa sin verksamhet eller att flytta. Möjligheterna till samlokalisering måste därför utredas och säkras.”


§13 Program för Slussen i stadsdelen Södermalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-005549-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. Tillstyrka planläggning enligt alternativ Nya Slussen

 2. I det fortsatta arbetet uppmärksamma att luftkvaliteten i den nya bussterminalen minst bör motsvara vad som gäller för miljökvalitetsnormen utomhus.

 3. Förslaget att anordna park väster om tunnelbanespåren vid Sjöbergs plan bör utgå med hänsyn till att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.


Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 oktober 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. Tillstyrka planläggning enligt alternativ Nya Slussen

 2. I det fortsatta arbetet uppmärksamma att luftkvaliteten i den nya bussterminalen minst bör motsvara vad som gäller för miljökvalitetsnormen utomhus.

 3. Förslaget att anordna park väster om tunnelbanespåren vid Sjöbergs plan bör utgå med hänsyn till att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak tillstyrka förslaget

 2. att parken vid Sjöbergs plan ingår och att trafikförhållandena utformas så att miljökvalitetsnormen för partiklar underskrids

 3. därutöver anföra följande

”Det är utsläppskällorna som i första hand ska angripas så att en minskning av utsläppen kommer till stånd. Detta område behöver inte färre parker utan fler!

Miljöpartiet har i olika sammanhang påpekat att en nybyggnation av Slussen möjliggör en konstruktion som är bättre ur miljösynpunkt; bl a bättre framkomlighet för cykel- och gångtrafik, mer framträdande vattenspegel och möjlighet till att kraftigt öka vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön, samt en stadsmiljömässigt funktionellare och trevligare knytpunkt mellan buss, spår, tunnelbana och båttrafik.”


Ledamoten Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att utan eget ställningstagande överlämna miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som underlag i den fortsatta beredningen

 2. därutöver anföra följande

”Precis som förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande, kommer den gamla Slussen att rivas, för att sedan byggas upp, antingen i ett helt nytt utförande, eller som ett bevarande i enlighet med den gamla Slussen. Den befintliga Slussen- konstruktionen kommer dock inte att finnas kvar.

I samband med nybyggnationen av Slussen vill vi framhålla några synpunkter som vi anser är viktiga att ta med i processen.

· Den nybyggda Slussen ska klara av att fungera som en trafiklösning för alla transportslag nu och i framtiden.

· Den nya Slussen ska utformas för att klara den nödvändiga avbördningen av Mälaren i framtiden.

· Den nya Slussen ska också utvecklas till att bli en trevlig och trygg miljö att vistas i.

· Den nya Slussen ska knyta ihop, och vara länken mellan, Södermalm och Gamla stan. Den ska inte utgöra en barriär.

· Den nya Slussen ska även återknyta till platsens kulturhistoriska värden från skilda epoker. Saltsjön och Mälarens möte var en gång grunden för Stockholms uppkomst och detta måste tas i åtanke i det fortsatta arbetet.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak tillstyrka förslaget

 2. att parken vid Sjöbergs plan ingår och att trafikförhållandena utformas så att miljökvalitetsnormen för partiklar underskrids.

 3. därutöver anföra följande

”Vi anser att parken vid Sjöbergs plan ska ingå, och att tillräckliga åtgärder ska vidtas för att minska partikelhalterna så att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Problemet i sammanhanget är partikelhalterna, och därför bör problemet åtgärdas vid källan.

Då förslag till erforderliga passager för vattenbundna djur saknas bör i förslaget sådana passager inkluderas utformade på sådant sätt att vandrande djur som lax, öring, sik, nors, ål, utter och bäver har möjlighet att vid alla tider passera såväl upp- som nedströms.

Havsytans stigning inom ett par decennier kommer att leda till ofta återkommande perioder med lägre vattenstånd i Mälaren än i Saltsjön. Inom mindre än hundra år kommer kan detta leda till att en sluss vid Slussen blir obehövlig. Det ska snarast utredas hur dessa förhållanden påverkar förslagets utformning.

Vi anser att det är viktigt att det inte bara blir kommersiella intressen som får tillgång till de nya lokaler som planeras här. De stora inomhusytorna utan fönster skulle till exempel kunna bli fantastiska replokaler för ungdomar och bra lokaler för andra kulturaktiviteter.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§14 Handlingsplan – buller, stomljud och vibrationer, bilaga 2 till Norra länkens kontrollprogram under byggtiden

Dnr 2003-004760-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att riktvärdet för stomljud för boende ska vara 45 dB(A) kvällstid (kl.19-22) vardagar. Vid överskridanden under längre tid än en vecka skall de boende erbjudas evakuering.

 3. därutöver anföra följande

”Det finns inga entydiga regler för stomljudsbuller inomhus. Länsstyrelsen har i ett avgörande 2006 rörande buller från byggandet av Citybanan tillåtit 45 dB(A) (Nr 505-05-67501). Bedömning grundande sig på en avvägning av å ena sidan störningarna för de boende och å andra sidan Citybanans samhällsnytta och den ytterligare genomförandetid som skulle krävas vid ett lägre riktvärdevärde. Länsstyrelsens satte riktvärdet till 45 dB(A) med motiveringen att en kortare byggtid var att föredra.

Norra Länken är likt Citybanan ett stort samhällsnyttigt infrastrukturprojekt. Förutsättningarna i de båda ärendena har stora likheter och vi anser det inte motiverat att frångå länsstyrelsens bedömning. Staden bör sträva efter att tillämpa en enhetlig praxis inom detta område och riktvärdet bör därför sättas till 45 dB(A).”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2007.


Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulles besluta

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att riktvärdet för stomljud för boende ska vara 45 dB(A) kvällstid (kl.19-22) vardagar. Vid överskridanden under längre tid än en vecka skall de boende erbjudas evakuering.

 3. därutöver anföra följande

”Det finns inga entydiga regler för stomljudsbuller inomhus. Länsstyrelsen har i ett avgörande 2006 rörande buller från byggandet av Citybanan tillåtit 45 dB(A) (Nr 505-05-67501). Bedömning grundande sig på en avvägning av å ena sidan störningarna för de boende och å andra sidan Citybanans samhällsnytta och den ytterligare genomförandetid som skulle krävas vid ett lägre riktvärdevärde. Länsstyrelsens satte riktvärdet till 45 dB(A) med motiveringen att en kortare byggtid var att föredra.

Norra Länken är likt Citybanan ett stort samhällsnyttigt infrastrukturprojekt. Förutsättningarna i de båda ärendena har stora likheter och vi anser det inte motiverat att frångå länsstyrelsens bedömning. Staden bör sträva efter att tillämpa en enhetlig praxis inom detta område och riktvärdet bör därför sättas till 45 dB(A).”

Vise ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulles besluta

 1. att i huvudsak tillstryka förslaget

 2. att störande verksamhet inte ska pågå mellan klockan 22.00 och 07.00 på vardagar

 3. att inomhusvärden för stomljud i bostäder lördagar, söndagar och helgdagar ska vara låga

 4. att i övrigt anföra följande

” Av bilaga 4 i ärendet framgår att Naturvårdsverkets ”allmänna råd om buller från byggplatser” anger att lägre nattvärden gäller till kl. 7 på morgonen, till skillnad från kl. 6 som anges i ärendet. Av bilaga 6 i ärendet framgår att ”nattvärden” gällde till kl. 7 på morgonen vid byggande av Södra Länken. Natt 22-07 samt lö, sö och helgdag gällde 25 dBA som inhomhusvärden för stomljut i bostäder.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. förelägga Vägverket att under byggandet av Norra länken i Stockholm även följa bilaga 2 till ”Kontrollprogram under byggtiden – Övergripande” ”Handlingsplan – Buller, stomljud och vibrationer” med följande ändring:

 2. riktvärdet för stomljud för boende ska vara 40dB(A) kvällstid (kl. 19-22) vardagar. Vid överskridanden under längre tid än en vecka ska de boende erbjudas evakuering.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§15 Ansökan om utdömande av vitesföreläggande

Dnr 2006-003724-351

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. Med stöd av 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken (1998:808) ansöka hos miljödomstolen om utdömande av vitet på 5000 kr för åtgärd i enlighet med punkt 1 i det vitesföreläggande som beslutades av Miljö- och hälsoskyddsnämnden per delegation den 5 mars 2007 mot fastighetsägaren Xxxx Xxxx, pers.nr. xxxxxx-xxxx.

 2. Med stöd av 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken (1998:808) ansöka hos miljödomstolen om utdömande av vitet på 1000 kr för åtgärd i enlighet med punkt 2 i det vitesföreläggande som beslutades av Miljö- och hälsoskyddsnämnden per delegation den 5 mars 2007 mot fastighetsägaren Xxxx Xxxx, pers.nr. xxxxxx-xxxx.

 3. Uppdra till handläggaren eller den tjänsteman denna sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

§16 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller – SFS 2004:675

Dnr 2005-004285-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 24 september 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. ge miljöförvaltningen i uppdrag att skicka det redovisade förslaget till åtgärdsprogram på remiss och samråd.

 2. remittera förslaget till de i bilaga två angivna organisationerna i tjänsteutlåtandet.


Särskilt uttalande

Vise ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v).

”Av åtgärdsprogrammet framgår att rekreations- och vattenområden inte har prioriterats i stadens bullerarbete. Dessa områden bör lyftas fram mer i fortsättningen. Särskilt i en mer tätbebyggd stad är det viktigt att värna om rekreationsområden med bra bullerförhållanden.”

§17 Fråga om alternativa åtgärder vid lekplatsen Juniparken

Dnr 2006-005570-320

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

godkänna redovisningen i tjut av den 4 oktober 2007.

§18 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-005629-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att tillstyrka remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 oktober 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka remissen.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak tillstyrka remissen, med följande tilläggsyrkande

 2. stadsledningskontoret bör ges i uppdrag att snarast utreda effekterna av en omfattande översvämning av stadens tunnelsystem med avseende på kommunikationer, vattenförsörjning, avloppsvattenhantering, eldistribution, IT-kommunikation m.m.

 3. därutöver anföra följande

”Klimatförändringarna innebär ytterligare olycksrisker i Stockholm, särskilt som läget är vattennära. I Klimat- och sårbarhetsutredningen påvisas behovet av åtgärder för att anpassa våra samhällen till dessa risker.

Stadsledningskontoret bör få i uppdrag att snarast utreda effekterna av en omfattande översvämning av stadens tunnelsystem med avseende på kommunikationer, vattenförsörjning, avloppsvattenhantering, eldistribution, IT-kommunikation m.m.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Överlåtelse av miljödiplomeringen inom Miljöcentrum för företag

Dnr 2007-005436-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna avtalet med Miljöstegen ekonomisk förening

 2. godkänna avtalet med Xxxx Xxxx

 3. uppdra åt förvaltningschefen att träffa avtal om nödvändiga kompletteringar av avtalen

 4. säga upp avtalen med de företag varom överenskommelse träffats om diplomering

 5. ansöka om utträde ur föreningen Svensk Miljöbas.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 oktober 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna avtalet med Miljöstegen ekonomisk förening

 2. godkänna avtalet med Xxxx Xxxx

 3. uppdra åt förvaltningschefen att träffa avtal om nödvändiga kompletteringar av avtalen

 4. säga upp avtalen med de företag varom överenskommelse träffats om diplomering

 5. ansöka om utträde ur föreningen Svensk Miljöbas.

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag till budget för år 2007

 2. därutöver anföra följande

”Det är förvisso glädjande att denna del av en värdefull verksamhet kan fortsätta, om än inte som en del av kommunens verksamhet. Det hade dock varit att föredra om kommunen istället hade kunnat fortsätta med verksamheten och utveckla de miljörelaterade relationerna till näringslivet istället för att avveckla dem. Det hade varit önskvärt av flera skäl.

Bland annat är det en tillgång för kommunen att vårda dessa näringslivsrelationer och på så sätt få kunskap om villkoren för miljöarbetet inom den privata sektorn.

Det är också olyckligt att den metodutveckling som skett inom en skattefinansierad verksamhet nu lämnar kommunen. Vi tror också att en diplomeringsverksamhet riskerar att förlora i trovärdighet om den inte längre drivs av kommunen utan istället är omedelbart beroende av det näringsliv som vill erhålla diplomet, även om diplomet fortfarande utfärdas i Stockholms stads namn.

Vi hade föredragit att verksamheten hade drivits vidare och utvecklats inom kommunen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Miljöpartiet beklagar stort att den borgerliga majoriteten bestämt sig för att lägga ner stadens populära arbete med att hjälpa småföretagen i Stockholm att certifiera sitt miljöarbete. Miljöcertifieringen, liksom mycket av det övriga utvecklingsarbete som framgångsrikt skapats inom ramen för MiljöCentrum För Företag, borde stanna inom staden. Inte minst för att staden som certifierare kan utgöra ett oberoende organ enligt de regler som Svensk Miljöbas har.

De medarbetare som efter det definitiva beslutet om nedläggning nu avtalar om att ta över verksamheten gör ett förståeligt val, som också kommer att komma småföretagen i Stockholm till del. Vi godkänner under dessa omständigheter avtalen om övertagande.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§20 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 2006

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråds protokoll anmäldes.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt lägga protokollet till handlingarna.

§21 Förvaltningschefens information

Utfall av prövningar i domstolar

Direktören anmälde den utdelade promemorian.

Konferensen Nordens större städer

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta vid konferens Nordens större städer i Malmö den 11-13 november med sammanlagt sex förtroendevalda. Anmälan görs av de förtroendevalda själva till Annika Lindgren.

PM från livsmedelsavdelningen

Direktören informerar om att Margareta Widell, avdelningschef för livsmedel, har författat två pm om EHEC och dagisbarns bullbak som ska distribueras till stadsdelscheferna.

Ändrad lagstiftning

Direktören informerar om att den nya bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som träder ikraft den 1 januari 2008, föranleder en översyn av delegationer. Stockholm har sedan tidigare övertagit tillsynen över A- och B-anläggningar från länsstyrelsen. Med ändringarna av FMH-bilagan följer att vissa verksamheter lyfts upp till en högre prövningsnivå och andra flyttas till lägre nivåer. Arbetet med översyn av delegationerna kommer att redovisas till nämnden i januari.